Prosimy Autorów o nadsyłanie tekstów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@lublin.ap.gov.pl (format pliku: rtf, doc, lub odt) lub dostarczenie ich w wersji elektronicznej na przenośnych nośnikach danych do kancelarii Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13, wejście od pl. Katedralnego).

Zasady ogólne

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu streszczenia (do 900 znaków) oraz słów kluczowych. Będą one podstawą tłumaczenia na język angielski. Streszczenie powinno zawierać uzasadnienie podjętych badań i krótką prezentację ich wyników.

Czcionka – Times New Roman, stopień czcionki 12 punktów (dla tekstu zasadniczego) i 10 punktów (dla przypisów), interlinia 1,5. Prosimy, aby nie stosować dodatkowego formatowania (np. łamania szpalty, ręcznego przenoszenia wyrazów) oraz o to, aby ograniczyć użycie wyróżnień takich, jak: czcionka półgruba, gruba, podkreślenia, skład rozstrzelony itp.

Cytaty nie dłuższe niż 4 wersy powinny być ujęte w cudzysłów, pisane antykwą. Cytaty dłuższe powinny być wyodrębnione z tekstu głównego (czcionka 10 punktów, pisane antykwą od nowego akapitu, z wcięciem). Opuszczenia w cytacie oznaczamy: (…). Słowa i zwroty obce oznaczmy kursywą.

Ilustracje powinny być umieszczone wraz z podpisami w tekście artykułu w tych miejscach, w których powinny się znaleźć w wersji publikowanej i dodatkowo powinny być też przesłane w osobnych, czytelnie opisanych plikach w formatach tif lub jpg i rozdzielczości, nie mniejszej, niż 300 dpi. Ilustracje powinny być numerowane liczbami arabskimi. Podpis powinien zawierać opis obiektu i dane o jego lokalizacji/miejscu przechowywania (np.: Il. 1., opis, Fot. 1., opis). Materiał ilustracyjny powinien mieć uregulowaną kwestię praw autorskich i zgodę na publikację. Jeżeli ilustracje są chronione prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela praw (wraz z czytelnym podpisem) na ich reprodukcję i publikację.

Tabele i wykresy powinny być zamieszczone we właściwym miejscu w tekście artykułu, ponumerowane liczbami arabskimi i stosownie opisane (np.: Tab. 1., opis).

Przypisy oznaczone liczbami arabskimi należy umieszczać u dołu strony pod separatorem, z wcięciem przy wierszu z numerem przypisu. Publikacje powinny być wymienione w kolejności chronologicznej wydania i oddzielone średnikami. W przypadku publikacji obcych nie stosujemy transliteracji, ale stosowne dla danego języka alfabet i zwyczaje ortograficzne (np. zasady użycia wielkich i małych liter).

Podstawowy schemat opisu bibliograficznego w przypisach to: inicjał imienia, nazwisko, tytuł, miejsce i data wydania (wszystko oddzielone przecinkami, na końcu kropka). W opisie starodruków uwzględniamy też nazwę oficyny drukarskiej lub nazwisko drukarza.

Prosimy o konsekwentne używanie następujących polskich skrótów i odesłań: s., k., k. 12v, k. 45, t., nr, z. (dotyczy zeszytu), przyp., por., zob., i nn., i in., red., wyd., oprac., przeł. oraz łacińskich: op. cit., ibidem, idem, eadem. Wyjątkiem są skróty obcojęzyczne. W ich opisie używamy skrótów właściwych językowi publikacji (np. Bd, vol., ed.). W zapisie dat cyfry rzymskie stosujemy tylko w odniesieniu do miesiąca.

Dla kilku prac jednego autora pojawiających się w przypisach stosujemy skróty bibliograficzne. Skrót składa się z inicjału imienia i pełnego nazwiska autora/autorów, 2-3 pierwszych słów tytułu bez wielokropka, numeru strony lub przedziału stron. Jeżeli w przypisach cytowana jest tylko jedna praca danego autora, po pierwszym pełnym cytowaniu stosujemy skrót ,,op. cit”.

Opis bibliograficzny publikacji:

A. Jeziorkowski, L. Kukawski, Sztandary kawalerii polskiej XX w., Grajewo 2009, s. 11;

W. Mielczarek, Mennictwo starożytnej Grecji, t. 1, Mennictwo okresów archaicznego i klasycznego, Warszawa 2006, s. 138-139;

J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, Warszawa 2000, s. 46;

G. Labuda, Polski słownik ikonograficzny. Projekt opracowania dzieła, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47, 2009, s. 146;

K. Buczek, Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej, „Studia Historyczne”, R. 13, 1970, z. 2, s. 37;

M. Domański, Arnsztajnowa Franciszka Hanna, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, red. T. Radzik, J. Skarbek, A. A. Witusik, Lubin 1993, s. 14-16.

Prace niepublikowane.

W opisie bibliograficznym prac niepublikowanych dodajemy na końcu opisu (po przecinku) stosowne określenia, np.: praca niepublikowana, powielony wydruk komputerowy, niepublikowany maszynopis w posiadaniu A. Kowalskiego.

Publikacje elektroniczne:

T. Przybyszewski, Wyczucie humoru, „Integracja”. Nr 4, 2007, <http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=19718>, [dostęp 1.10.2010];

W. Kopaliński, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego, CD-ROM, Warszawa 2010.

Źródła niepublikowane:

W opisie źródeł uwzględniamy: pełną nazwę biblioteki, archiwum lub innej instytucji, nazwę zespołu lub tytuł rękopisu, a jeśli jest to uzasadnione także nazwę serii, następnie sygnaturę, numer karty lub strony, np. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Akta miasta Lublina, Dokumenty miasta Lublina, sygn. 1; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Księgi grodzkie chełmskie, Zapisy, sygn. 24, k. 17.

Źródła drukowane:

Schlesisches Urkundenbuch, bearbeited von W. Irgang. Bd 2: 1231-125, Wien 1977, nr 346, s. 208.

Zbiór dokumentów małopolskich (dalej ZDM), cz. 4, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Wrocław 1969, nr 927, s. 72-75.

Bibliografia

            Bibliografię do artykułu prosimy zamieszczać na jego końcu z podziałem na źródła i literaturę przedmiotu.