2017

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2017

Książki

 • Archiwa Polski i Europy wspólne dziedzictwo, różne doświadczenia. Red. A. Kulecka. Warszawa 2017.
 • Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie. Pod red. D. Drzewieckiej i M. Jabłońskiej. Toruń 2016.
 • Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego. Oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad. Warszawa 2005.
 • Czerniak S., Orszulak J. Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk. Warszawa 2017.
 • Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku. Komitet red. W. Komogorow et al. Warszawa-Moskwa 2003.
 • Gaul J. Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 2, Ogólne Archiwum Administracji, Archiwum Dworu i Państwa. Warszawa 2017.
 • Gliński W. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim 1815-1820. Warszawa 2002.
 • Gniezno w historii i w dokumencie. Materiały z sesji naukowej 10 października 2017 r. Katalog wystawy. Red. naukowa J. Dobosz. Gniezno 2017.
 • Jankowiak K., Trzciński J., Kessler A. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. Wyd. 2. Gdynia 2017.
 • Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach. Pod red. R. Leśkiewicza i A. Żeglińskiej. Warszawa 2016.
 • Konarski Sz. Szlachta kalwińska w Polsce. Warszawa 1992.
 • Kossakowski M. S. Diariusz t. 2, 29 kwietnia – 31 grudnia 1917. Lublin 2016.
 • Kossakowski M. S. Diariusz t. 3, 1 stycznia – 31 grudnia 1918. Lublin 2016.
 • Leszczyński P. A. Centralna administracja wyznaniowa II RP. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Warszawa 2006.
 • Leśniewska J. Ewa. Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich. Lublin 2016.
 • Łuków i okolice w XIX i XX w. Red. R. Turkowski. Warszawa 1989.
 • Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 2, Kronika wydarzeń. Cz. 1. Red. naukowa i wstęp F. Dabrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik. Warszawa 2009.
 • Marzęta D. Mennica Koronna w Lublinie 1595-1601. Lublin 2017.
 • Michałowski Cz. Stan wojenny w Lublinie. Lublin 2015.
 • Mikuła M. Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce. Kraków 2014.
 • Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik biograficzny.  T. 1. Ministerstwo Oświecenia Publicznego. Lublin 2015.
 • Piasecki A. K. Wybory w Polsce 1989-2011. Kraków 2012.
 • Pleskot P. Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem „Annales” 1945-1989. Warszawa 2010.
 • Polski słownik biograficzny. T. LI/3, zesz. 210. Warszawa – Kraków 2017.
 • Polski słownik biograficzny. T. LI/4, zesz. 211. Warszawa – Kraków 2017.
 • Porowski M. Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach. Warszawa 2016.
 • Regulamin pracy w zakładach drukarskich gazetowych oraz obsługujących gazety przyjęty w drodze umów Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism ze związkami. Warszawa 1932.
 • Reminiscencje reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017, pod red. R. Bażanowskiego, B. Wacławik. Olsztyn 2017.
 • Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana? Pod red. C. Kukli. Warszawa 2013.
 • Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej. Red. nauk. J. Krochmal. Warszawa 2017.
 • Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. 3, 1835-2015. Warszawa 2017.
 • Sobczyńska-Szczepańska M. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Katowice 2017.
 • Standaryzacja opisu archiwalnego. Pod red. J. Bednarka, P. Perzyny. Warszawa-Łódź 2016.
 • Chłapowski K. Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795. Materiały źródłowe. Warszawa 2017.
 • Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej. Oprac. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarsiuk, L. Żwanko. Lublin 2016.
 • Uczniowie szkół lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Szkoła Staszica. Informator do wystawy w Muzeum Historii Miasta Lublina. S. Snopek, M. Surmacz, G. Sztal. Lublin 2017.
 • Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów.  Red. A. Kulecka. Warszawa 2017.
 • Vocabularium Internationale Sigillographicum. Ed. K. Mulerr, L. Vrtel. Bratislava 2016.
 • Wąwolnica 2 maja 1946. Relacje, dokumenty. Autorzy tekstów S. Snopek i in. Wąwolnica 2017.
 • Wybory dawniej i dziś. Wystawa z okazji 25-lecia demokratycznych wyborów w Polsce. Red. T. R. Bodys. Zamość 2016.
 • Zarębski E. Organizacja biurowa. T. 1, Korespondencja i jej racjonalne przechowywanie. Warszawa 1915.
 • Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej. Pod red. R. Leśkiewicza i A. Żeglińskiej. Warszawa 2015.
 • Zbiór traktatów i konwencji handlowych zawartych przez Polskę. T.1, 1921-1924. Warszawa 1927.
 • Zbiór traktatów i konwencji handlowych zawartych przez Polskę. T.2, 1925-1927. Warszawa 1928.

Czasopisma

 • Annales UMCS, s. F, v. LXX (2015), v. LXXI (2016).
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 106 (2016), T. 107 (2017).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 4 (2016).
 • Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Kwartalnik. Nr 1 (295),  Nr 2 (296), 2017.
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 3 (2015), Nr 2-4 (2016),  Nr. 1-3 (2017).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 1-2 (2017).
 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. 24 (2017).
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 24 (2017).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T. 28 (2016).
 • Przegląd Historyczny. Nr 1 (2017).
 • Res Historica. T. 18 (2004), 29 (2010), 37 (2014), 38 (2014), 39 (2015),40 (2015), 41 (2016), 42 (2016).
 • Studia Źródłoznawcze. T.54.

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017

Książki:

 • „Archiwum nie jest nudne” – z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu. Wybór archiwaliów i oprac. komentarza Ewa Grin-Piszczek. Przemyśl 2017.
 • 10 lat w służbie techniki 1953-1963 [Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Lublinie]. R. Karaś. Lublin 1963.
 • Archiwum Spraw Zagranicznych do dziejów Jana Trzeciego. T. 2, Lata od 1677 do 1679. K. Waliszewski. 1881.
 • Bibliografia historii polskiej za rok 2014. Oprac. S. Gąsiorowski i in. Warszawa 2016.
 • Chmiel A. Domy krakowskie. Ulica Floryańska. Cz. 2. Kraków 1919.
 • Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej na terenie woj. lubelskiego w latach 1973-1977. Sprawozdanie na III Wojewódzki Zjazd. Lublin 1977.
 • Hoffman K.B.. Przyczyny podziału monarchii polskiej po Bolesławie Krzywoustym w wieku XII. Kraków 1872.
 • Kozłowski J., Łuczyński W. Dokładny rosyjsko—polski słownik prawniczo-administracyjny. Wilno 1924.
 • Kwiatkowska W. Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw. Toruń 2016.
 • Lubelska Organizacja ZBOWiD w latach 1964-1969. Red. Z.J. Hirsz. Lublin 1970.
 • 700 lat dziejów miasta. Red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski. Lublin 2017.
 • Mosbach A. Godysław-Paweł dwóch imion, dziejopisarz polsko-łaciński wieku trzynastego. Lwów 1867.
 • Narcyz Witczak-Witaczyński. Tekst i wybór fotografii M. Hartwig. Warszawa 2016.
 • Obowiązkowe zadania i czynności gmin ze szczególnym uwzględnieniem gmin b. zaboru rosyjskiego. Warszawa 1932.
 • Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego. T.1, cz. 1, Obejmująca pisma od roku 1629 do roku 1671. Zebrał i wydał F. Kluczycki. Kraków 1880.
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie. Sprawozdanie z działalności za lata 1977-1980. Lublin 1981.
 • Reymont W. S. Z Ziemi Chełmskiej wrażenia i notatki. Wydanie nowe. Warszawa [].
 • Spis telefonów Lubelskiego Okręgu Poczty i Telegrafów na rok 1949. Warszawa 1949.
 • Spis telefonów Lubelskiego Okręgu Poczty i Telekomunikacji (na województwa: lubelskie i kieleckie) na rok 1952. Warszawa 1952.
 • Spis telefonów Lubelskiego Okręgu Poczty i Telekomunikacji na rok 1954. Warszawa 1954.
 • Spis telefonów Lubelskiego Okręgu Poczty i Telekomunikacji na rok 1953. Warszawa 1953.
 • Spis telefonów Lubelskiego Okręgu Poczty i Telekomunikacji na rok 1951. Warszawa 1951.
 • Spis telefonów Lublina i województwa lubelskiego wg stanu abonentów na 31 V 1967 r. Rok 1967/68. Warszawa 1967.
 • Spis telefonów Lublina i województwa lubelskiego wg stanu abonentów na 30 XI 1969 r. Rok 1970/71. Warszawa 1970.
 • Spis telefonów miasta Lublina wg stanu abonentów na 30 IV 1960. Rok 1960. Warszawa 1960.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego . Rok 1955.. Warszawa 1955.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego sporządzony (wraz z dodatkiem) wg stanu abonentów na dzień 10 I 1986 r. Warszawa 1986.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego sporządzony według stanu na dzień 29 lutego 1996. Warszawa 1996.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego sporządzony wg stanu abonentów (wraz z dodatkiem) na dzień 1 VII 1976. Rok 1977/78. Warszawa 1976.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego sporządzony wg stanu abonentów (wraz z dodatkiem) na dzień 15 VI 79 r. . Rok 1980/81.. Warszawa 1979.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego stan na 1 czerwca 1973 r. Rok 1974/75. Warszawa 1973.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego wg stanu abonentów na 1 IV 1957 r. Rok 1957.. Warszawa 1957.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego wg stanu abonentów na 20 V 1959 r. Rok 1959.. Warszawa 1959.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego wg stanu abonentów na 30 IV 1958 r. Rok 1959. Warszawa 1958.
 • Spis telefonów województwa lubelskiego wg stanu abonentów na 31 V 1960 r. Rok 1960. Warszawa 1960.
 • Sprawozdanie Komitetu Miejskiego PZPR w Lublinie na XII Miejską Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą (listopad 1964- grudzień 1966). Lublin 1966.
 • Sprawozdanie Komitetu Powiatowego PZPR w Kraśniku na XIX Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą za okres 1964-1966. Kraśnik 1966.
 • Sprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego na X Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą za okres 1962-1964. Lublin 1965.
 • Sprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego na XI Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. Lublin 1967.
 • Sprawozdanie o pracy i działalności Puławskiej Organizacji Partyjnej w okresie 1964-1966. Puławy 1966.
 • Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Lublinie za okres 1960-1963. Lublin 1963.
 • Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Lubelskiego od 6 II 1966 – 25 II 1967. Lublin [1967].
 • Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Lubelskiego za rok 1973. Lublin [1974].
 • Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Lubelskiego. Rok 1971. Lublin [1972].
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie 1985-1988. Lublin 1989.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Filozoficznego i Psychologicznego w Lublinie w latach 1945-1947 oraz uzupełnienie za r. 1948. Lublin 1948.
 • Sprawozdanie z działalności za okres między XI a XII Wojewódzkim Zjazdem Delegatów ZSL. Lublin 1975.
 • Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. T. 5, Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna. Red. W. Chorążyczewski, A. Rosa. Toruń 2017.
 • VI Wojewódzki Zjazd Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Lublinie, 11-12 IX 1961. Materiały. Lublin 1962.
 • VIII Wojewódzki Zjazd ZSL. Lublin, grudzień 1965 r. 1966.
 • Wisła w dokumencie archiwalnym. Katalog wystawy. Red. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2017.

Czasopisma:

 • Archiwista Polski Nr 3 (83) / 2016.
 • Archiwista Polski Nr 4 (84) / 2016.

 

LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

Książki:

 • 1050-lecie chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Pod red. A. Wróbla i A. Piasty. Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki 2016.
 • Bijata M. Historia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska 2016.
 • Chłosta J. Z Gryźlin do Berlina i polskiego Dębna. Nad biografią Jana Baczewskiego (1890-1958). Olsztyn 2017.
 • Studia z kulturowej historii fenomenu. Red. A. Anczyk, J. Doroszewska, K. M. Hess. Katowice 2017.
 • Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Red. V. Urbaniak. Warszawa 2017.
 • Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904. Wydały A. Gicala i Z. Sitko. Kraków 2017.
 • Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej. Aut. R. Wnuk [i in.]. Gdańsk 2016.
 • Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945. Katalog wystawy. Oprac. B. Kozaczyńska. Zamość 2016.
 • Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów. Cz. 2, Lata 1939-1945. T. 1 (od 17 września 1939 do 6 lipca 1945 r.). Pod red. S. Stępnia. Przemyśl 2015.
 • Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy „na głównym szlaku duchowych dziejów”. Red. T. Giergiel. Puławy 2017.
 • Radzyń Podlaski : miasto i rezydencja. Pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej. Radzyń Podlaski 2011.
 • Sakson A. Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie. Olsztyn 2017.

Czasopisma:

 • Archivni Časopis. Nr 1-4 (2016).
 • Biuletyn IPN. Pismo o Najnowszej Historii Polski. Nr 4 (137), kwiecień 2017.
 • Głos Gminy Chełm. Biuletyn Informacyjny. Nr 86, Marzec/Kwiecień/Maj 2017.
 • Kronika Warszawy. Nr 2 (154) 2016.
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny. T. 13 (2016). Lublin – Radzyń Podlaski 2016.

 

MAJ-CZERWIEC 2017 r.

Książki:

 • 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych: katalog wystawy. Red. G. Trzaskowska. Wrocław 2015.
 • Album lubelski. Wędrówki po dawnym i współczesnym mieście. Red. L. Dulik, W. Golec. Lublin 2016.      
 • Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe? Materiały konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisję Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 16 listopada 2007 roku. Kraków 2011.
 • Bełżyce 1417-2017. Oprac. M. Olszak. Bełżyce 217.
 • Drogi Lubelszczyzny. Odkrycia i badania archeologiczne. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2016.
 • Górak A., Latawiec K. Russian Governors in the Kingdom of Poland (1867-1918). Tł. J. Krajka. Lublin 2016.
 • Grygorcewicz B. Marianna Orańska – obraz życia i działalności w dokumentach archiwalnych. Kamieniec Ząbkowicki 2015.
 • Jak zdobywano łożyskowe miasto. Początki miasta i fabryki w dokumentach i relacjach, lata 1935-1955. G. Jankowski, A. Kowalczyk, B. Czaplarska. Kraśnik 2016.
 • Konopka T. Historia domu naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta. Warszawa 1993.
 • Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku. Oprac. G. Trzaskowska, I. Łaborewicz. Wrocław 2016.
 • Lublin 2017. Rok z życia miasta – inspiracja dziedzictwem, duma z Lublina, rozwój ku przyszłości. Red. Grzegorz Kondrasiuk i in. Lublin 2017.
 • Malinowski J. C. Wywiad i kontrwywiad siatki cywilnej Okręgu Lubelskiego Win 1945-1947 w walce o niepodległość Polski z rosjo-sowieckim okupantem ludobójczym. Studium organizacji i działalności. Lublin 2017.
 • Marcińczak Ł. Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie. Lublin 2016.
 • Margas Cz. Autobiografia. Jelenia Góra 2014.
 • Matuszek Cz. Motor, Motor, my czekamy. Lublin 2016.
 • Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego. Pod red. H. Taras. Lublin 2015.
 • Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik biograficzny. T. 2: Ministerstwo Finansów. K. Latawiec, A. Górak, J. Legieć, S. Bogdanow. Lublin 2016.
 • Rzeszowskie archiwum : historia, zasób, archiwiści. Red. G. Zamoyski. Rzeszów 2016.
 • Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym. A. Dziatczyk, B. Grygorcewicz, I. Łaborewicz, M. Skrzypczyk. Wrocław 2016.
 • Starta pamięć. Stanisław Kalinowski 1888-1954. Lublinianin ze Lwowa. Katalog wystawy. Współpraca i kurator wystawy Barbara Oratowska. Lublin 2014.
 • Swianiewicz M. J., Swianiewicz E. Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945-1946 (Wilno-Workuta, Workuta-Wilno). Olsztyn 2016.
 • Wydmuch W. Fotografia. Katalog spuścizny fotograficznej Waldemara Wydmucha: Jelenia Góra, Karkonosze, Wilno i inne miasta, ludzie, wydarzenia 1959-1993. Oprac. I. Łaborewicz, J. Foremny. Jelenia Góra 2013.
 • Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych. Pod red. A. Laszuk. Warszawa 2016.
 • Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, 24 października 2011 roku w Krakowie. Kraków 2014.
 • Życie, śmierć, zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku. Oprac. J. Gołaszewski, A. Górski. Wrocław 2016.

Czasopisma:

 • Annales UMCS s. F, vol. 69, 1-2. Lublin 2014.
 • Archeion. T. 117. Warszawa 2016.
 • Rocznik Koszaliński Nr 43. Koszalin 2015.
 • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. T. 7. Lublin 2015 (2016).
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne T. 5. Kielce 2016.

 

MARZEC – KWIECIEŃ 2017 r.

Książki

 • 200 twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków. Koszalin 2016.
 • 90 lat Kuratorium Oświaty w Lublinie, 1 września 1925 r. – 1 września 2015 r. Oprac. Ł. Grab. Lublin 2015.
 • Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – etnografia – historia sztuki. Pod red. E. Manikowskiej i I. Kopani. Warszawa 2014.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. G. Waliś. Kalisz 2016.
 • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. T. 1, 30 VIII 1939 – 31 VII 1940. Wstęp i red. J. Babiński, oprac. dokumentów J. Babiński, E. Rzeczkowska, J. Kowalska. Lublin 2016.
 • Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989. Oprac. J. Dolat. Kalisz 2016.
 • Kriegserklӓrung an das alte Europa. Literarische, historiographische und autobiographische Sichtweisen auf den Ersten Weltkrieg. M. Kucner, A. Godzisz, P. Zawilski, E. K. Dzikowska. Frankfurt am Main 2017.
 • Krochmal A. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej. Warszawa-Przemyśl 2016.
 • Księga miasta Pawłowa 1646-1762. Oprac. i wydał M. J. Kawałko. Lublin 2016.
 • Na tułaczym szlaku… Powstańcy listopadowi na Pomorzu. Red. Tomasz Katafiasz. Koszalin 2014.
 • Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku. Pod red. A. Kubicy i J. Mokrosza. Katowice-Rybnik 2017.
 • Przegaliński A. Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych. Lublin 2016.
 • Raport Roczny 2016. Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin 2017.
 • Roman W. K. Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń 2013.
 • Sacewicz K. Centralna prasa Polski podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945. Warszawa 2009.
 • Stoch E. Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku. Lublin 2016.
 • Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos Istorija ir Tyrimai. Vilnus 2016.
 • Urbanowicz K. Koszalin, historie mało znane. Koszalin 2016.
 • Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Część I, Do 1918 r. Pod red. S. Inglota. Warszawa 1971.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 21 Nr 1 (81), styczeń-marzec 2017.
 • Arhivski vjesnik Nr 59 (2016).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk Nr 57 (2016).
 • Fontes Nr 22 (2016).
 • Głos Gminy Chełm Nr 85, grudzień 2016 – styczeń – luty 2017.
 • Notes Konserwatorski Nr 18 (2016).
 • Pamięć i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. T. 1 (27), 2016.
 • Przemyskie Zapiski Historyczne T. 20 (2016).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski T. 16 (2016).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny T. 24 (2013-2014).
 • Rocznik Koszaliński Nr 43 (2015).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne Nr 13 (2016).

 

LUTY

Książki

 • „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Pod red. T. Osińskiego. Lublin 2016.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie 1918-1998. Oprac. E. Wierzbicka. Warszawa 1998.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. G. Matejuk, T. Walczak. Warszawa 2014.
 • Drogi Lubelszczyzny, odkrycia i badania archeologiczne. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2016.
 • Dulik L., Zieliński K. Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939. Lublin -Warszawa 2015.
 • Katalog kolekcji Archiwum Przodkiń. Kraków 2016.
 • Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa 2016.
 • Od Gimnazjum Wacławy Arciszowej do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej. Lublin [b.d.].
 • Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950. Pod red. D. Bogdan. Olsztyn 2016.
 • Ot Kot. Andrzej Kot. Idea i koncepcja albumu Jarosław Koziara. Tekst Grzegorz Józefczuk. Lublin 2016.
 • Polityka kredytowa ks. Staszica w świetle akt hrubieszowskiego notariusza Wincentego Gostkowskiego. [odbitka z: Zeszyty Staszicowskie 10 (2016)].
 • Szkice o codzienności PRL. Pod red. M. Kruszyńskiego i T. Osińskiego. Lublin 2016.
 • Szlaki Lublina w fotografii. Lublin [b.d.]
 • Więzienie kaliskie 1846-2015. Oprac. E. Pietrzak. Kalisz 2016.

Czasopisma

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. 23 (2016).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. 2016.

 

STYCZEŃ

Książki

 • „Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962. Wybór  i wstęp M. Korejwo. Olsztyn 2016.
 • Drożyna G., Kossakowski-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole 2016.
 • Janeczek M. Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu. Poznań 2016.
 • Kister A. G. Komenda Okręgu Lublin Armii Krajowej w 1944 roku. Warszawa 2000.
 • Prałat E. Ród historii. Historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich. Leszno 2016.
 • Ratajewska B., Prałat E., Urbaniak M. Materiały archiwalne do dziejów Kościana. Leszno 2016.
 • Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic. Pod red. A. Jankowskiej. Radom 2016.
 • Zarys monograficzny Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej (w 100-lecie szkolnictwa w gminie Niedrzwica 1915-2015). Praca zb. pod red. M. Kosidło. Niedrzwica Duża 2016.
 • Zaścianek i dwór dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2016.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XX, Nr 4 (80), październik-grudzień 2016.
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 105 (2016).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 84, wrzesień – październik – listopad 2016.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zesz. 20 (2016).
 • Rocznik Leszczyński. T. 16 (2016).

 

-->