2010

GRUDZIEŃ

książki

 • Bereza A.: Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917-1950) * (1990-2010). Lublin 2010.
 • Chachaj J.: Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych. Lublin 2010.
 • Dudek A., Kaczmarek R., Węcki M.: Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma… : policja Województwa Śląskiego 1922-1939 : katalog wystawy Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2010.
 • Dziwisz S.: Lubelska Straż Pożarna 1873-1945. Lublin [2010].
 • Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939. Oprac. E. Długajczyk. Katowice 2010.
 • Od „Wesela” do „Wesela” : teatr lubelski w latach 1985-2006. Red. Anna Nowak. Lublin 2006.
 • Polacy w Norwegii (XIX-XX w.) : wybór materiałów źródłowych. Kraków 2010..

czasopisma

 • Biuletyn IPN. R. 2010, nr 11 (120).
 • Przegląd Historyczny. T. CI, R. 2010, z. 3.
 • Szkice Archiwalno-Historyczne. R. 2010, nr 6..

 

LISTOPAD

książki

 • Boniecki A.: Herbarz Polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T.1-16. Warszawa 1985. (Reprint wydania z  l. 1899-1913).
 • Boniecki A.: Herbarz Polski. Uzupełnienia i sprostowania do części I. Warszawa 1987. (Reprint wydania z 1901 r.).
 • Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy. Praca zbiorowa pod red. W. Stępniaka. Warszawa 2009.
  Księga pamięci : transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i  innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944. Pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej. T.1-3. Oświęcim 2009.
 • Rybka R., Stepan K.: Żołnierze Września 1939 r. Warszawa 2009.
 • Rybka R., Stepan K.: Żołnierze Września polegli i pomordowani na Wschodzie. Warszawa 2010.
 • Społeczeństwo i Wojsko Polskie wobec zagrożenia wojennego 1939 : Polska i jej armia 1935-1939. Oprac. A. Wesołowski, K. Stepan. Warszawa 2009.
 • Stępniewska D.: Szefowie, kierownicy i współpracownicy Biura Studiów Wydziału Przemysłowego Oddziału II KG ZWZ/AK. Warszawa 2010.

czasopisma

 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. R. 2010, t. 93.
 • Archiwariusz Zamojski. R. 2010.
 • Archiwista Polski . R.2010, Nr 3.

 

PAŹDZIERNIK

książki

 • Ciołek E.: Solidarność: sierpień 1980- sierpień 1989. Warszawa 2010.
 • Dzieje miejscowości gminy Hrubieszów powiat hrubieszowski. Oprac. E. Niedzwiedź  [et al.]. Hrubieszów – Zamość 2010.
 • Dzieje miejscowości gminy Zamość. Oprac. W. Bondyra [et al.]. Zamość 2010.
 • Gałan A.E.: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie 1944-1999. Lublin 2010.
 • Historia Ligi Ochrony Przyrody na Lubelszczyźnie przed 80-leciem jej powstania. Pod red. A. Mikołajko – Rozwałki. Lublin 2006.
 • Kronika. 10 lat IPN. Pod red. D. Koczwańskiej-Kality. Warszawa 2010.
 • Neininger F., Sikorski J.: Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Jedno miasto – wspólna historia. Gorzów Wielkopolski 2010.
 • NSZZ Solidarność 1980-1989. T. 5, Polska środkowo-wschodnia. Pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry. Warszawa 2010.
 • Skarby przeszłości. Red. K. Mart, Z. Wasiuta. Chełm [2010].
 • Sołdek J.M.: Faustyna Morzycka siłaczka Żeromskiego. Nałęczów 2010.
 • Ta ostatnia dekada.. Radom i region radomski w latach 80.XX wieku. Katalog wystawy. Oprac. A. Jankowska, A. Kutkowski. Lublin-Radom 2010.
 • Ustav” Graždanskago Sudoproizvodstva. Sost. L.P. Roszkovskij. Kazan’ 1892.
 • Więzienie w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006. Praca zbiorowa pod red. R. Maleszyka. Krasnystaw 2006.
 • Wissenschaft, planung, vertreibung. Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten. Katalog zur Ausstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Oprac. I. Heinemann [et al.]. Koln 2006.

czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 2010, Nr 3.
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. R. 2010, Nr 9-10.
 • Dzieje Najnowsze. R. 2010, Nr 3.
 • Głos Gminy Chełm. R. 2010, Nr 59.
 • Głos Nałęczowa. R. 2009.
 • Głos Nałęczowa. R. 2010.
 • Kwartalnik Historii Żydów. R. 2010, Nr 3.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. R. 2006, z. 15.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. R. 2008, z. 16.
 • Przemyskie Zapiski Historyczne. R. 2006-2009. T. 16-17.
 • Roczniki Humanistyczne. Historia. T. 17, z. 2 (1969).
 • Roczniki Humanistyczne. Historia. T. 30, z. 2 (1982).
 • Roczniki Humanistyczne. Historia. T. 52, z. 2 (2004).
 • Roczniki Humanistyczne. Historia. T. 57, z. 2 (2009).
 • Roczniki Humanistyczne. T. 4, z. 2 (1953).
 • Roczniki Humanistyczne. T. 6, z. 2 (1957).
 • Roczniki Humanistyczne. T. 9, z. 2 (1960).
 • Zapis Czasu. Dziedzictwo i Współczesność. R. 2010.

 

WRZESIEŃ

książki

 • Bibliografia Lubelszczyzny: 1981-1985. Oprac. Z. Albigowska [et al.]. Lublin 2006.
 • Bibliografia Lubelszczyzny: 1991-1995. Oprac. L. Głębicka [et al.]. Lublin 2009.
 • Bibliografia Lubelszczyzny: 1996-1997. Oprac. Z. Bieleń [et al.]. Lublin 2009.
 • Cenne, bezcenne, utracone. Wydanie Specjalne. Katalog utraconych dzieł sztuki (wybór do roku 2009). Red. B. Kobielska. Warszawa 2009.
 • Do zobaczenia w miasteczku. Red. A. Wrona. Lublin 2008.
 • Domagała M., Bielesz M., Burdzanowska I.: Śladami Unii Lubelskiej: spacer po dawnym Lublinie. Lublin 2010.
 • Gombin K.: Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego. Lublin 2009.
 • Katalog czasopism lubelskich: G-M. Oprac. I. Wójcik. Lublin 2005.
 • Katalog czasopism lubelskich: N-Ś. Oprac. I. Wójcik. Lublin 2009.
 • Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J.: Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych. Wyd. 3. Warszawa 2009.
 • Migration – a Challenge to the 21st Century. Ed. by M. St. Zięba. Lublin 2008.
 • Migration – the value added? Ed. by K. Markowski. Lublin 2008.
 • Miliszkiewicz G., Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Stachyra H.: Poznaj i uszanuj codzienność innych. Lublin 2009.
  Muzeum Wsi Lubelskiej [informator]. Red. A. Wrona [et al.]. Lublin [2010].
 • Our Bug: creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through enhancement and preservation of natural and cultural heritage. Ed. by M. St. Zięba. Lublin 2008.
 • Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwów Państwowych za lata 2008-2009. Red. B. Berska. Warszawa 2010.
 • Zagrożenie zabytków przestępczością. Warszawa 2005.
 • Zieliński W.K.: Monografia Lublina. T.1. Dzieje miasta Lublina. Lublin [ca 2009]. (Reprint wydania z 1878 r.).

czasopisma

 • Bibliotekarz Lubelski. R. L, 2007.
 • Bibliotekarz Lubelski. R LI, 2008.
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej R. 2010, Nr 7-8.
 • Karta. Kwartalnik Historyczny. R. 2010,  Nr 63.
 • Notes Konserwatorski. R. 2010, Nr 13.
 • Przegląd Historyczny. R. 2010, z. 2.

 

SIERPIEŃ

książki

 • Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni. Katalog wystawy. Red. A. Biedziak et al. Gdańsk 2010.
 • Gil A.: W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej. Siedlce 2009.
 • Jednodniówka 22 pułku piechoty. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2010. [Reprint wydany z okazji 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej].
 • Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu Red. A. Gil, W. Bobryk. Siedlce 2010.
 • Pać S.: Puławy i okolice we wrześniu 1939 r. Puławy 2010.
 • Rostkowski Z.: Książe Sergiusz G. Golicyn Firs: dziedzic starowiejski. Warszawa [2010].
 • Zaczęło się w lipcu: „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980-1989. Katalog wystawy. Scenariusz M. Dąbrowski. Projekt graficzny M. Śladecka. Lublin 2010.

czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 2010, Nr 2.
 • Archiwista Polski. R. 2010, Nr 2.
 • Biuletyn IPN. R. 2010, Nr 5-6.
 • Dzieje Najnowsze. R. 2010, Nr 2.
 • Głos Gminy Chełm. R. 2010, Nr 58.
 • Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. R. 2010, Nr 7.
 • Kwartalnik Historii Żydów. R. 2010, Nr 2.
 • Lublin. Kultura i społeczeństwo. R.2010, Nr 1-3.
 • Studia Historyczne. R. 2010, zesz. 2.
 • Zeszyty Społeczne KIK. R. 2010, Nr 17-18.

 

LIPIEC

książki

 • Dąbrowski K.: Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie 1944-1950.  Studium z dziejów samorządu gospodarczego (praca doktorska). Lublin 2009.
 • Frykowski J.A.: Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519-1768. Tomaszów Lubelski 2009.
 • Gacki J.: Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa. Radom 2009. (Reprint wyd. z 1874 r.).
 • Imiona przez Żydów polskich używane. Red. L. Kośka. Kraków 2002.
 • Jan Glinka – pierwszy historyk Białegostoku w 120 rocznicę urodzin. Katalog wystawy 2010. Oprac. A. Gawroński. Białystok 2010.
 • Lubartów i Ziemia Lubartowska. T.17. Lubartów 2010.
 • Najnowsza historia Polski w plakatach i afiszach zamojskiego Archiwum. 60 lat Archiwum Państwowego w Zamościu. Oprac. A. Kędziora. Zamość 2010.
 • Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie. Praca zbiorowa pod red. E. Banaszkiewicz-Szykuły. Lublin 2009.
 • Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne. Red. M. Skowronek, A. Gutowski. Warszawa 2009.
 • Trokowicz J.: Koledzy z konspiracji. Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” w Radzyniu Podlaskim 1942-1944. Radzyń Podlaski 2010.
 • Władziński J.: Grunwald, a Kościół Panny Maryi w Lublinie. Lublin 2010. (Reprint wyd. z 1910 r.)
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919/1920 – działania 55 i 60 Pułku Piechoty oraz 17 Pułku Ułanów. Oprac. E. Śliwiński. Leszno 2010.
 • Ziemia radzyńska 1939-1944. Pod red. D. Magiera. Radzyń Podlaski 2010.

 czasopisma

 • Annales UMCS. Sectio F. Historia. R. 2008, vol. 63.
 • Annales UMCS. Sectio F. Historia. R. 2009, vol. 64.
 • Przegląd Historyczny. R. 2010, Nr 1.

 

CZERWIEC

 książki

 • Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu. T.1. Warszawa 2008.
 • Bałuk-Ulewiczowa T.: Wyzwolić się z błędnego koła. Institut fur Deutsche Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce. Kraków 2004.
 • Barycz H.: Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków duchowych w przeszłości. Wrocław 1946.
 • Bochnak A.: Les Insignes de l’Universite Jagellonne. Kraków 1952.
 • Dziwik K.: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Cz.2: Dokumenty z lat 1573-1787. Wrocław 1968.
 • Dziwik K.: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Cz.3: Dokumenty z lat 1403-1797. Wrocław 1970.
 • Górski K.: O interpretacji i wartościowaniu w historii. Lublin 1948.
 • Kot S.: Źródła do historji wychowania (wybór). Cz.1: Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. Warszawa 1929.
 • Kot S.: Źródła do historii wychowania (wybór). Cz.2: Od początku w. XVIII do początku w. XX. Warszawa 1930.
 • Księga sądowa wsi Iwkowej 1581-1809. Oprac. S. Płaza. Wrocław 1969.
 • Lipiński E.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa 1968.
 • Matysiak B.W.: Historia hebrajskiego tekstu Starego Testamentu. Olsztyn 2008.
 • Pelica G. J.: Byłem w więzieniu… Zarys dziejów prawosławnego duszpasterstwa więziennego na Lubelszczyźnie do 2009 roku. Lublin 2010.
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Pod red. J. Romanka. Lublin 2008.
 • Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa 1988.
 • Trzynadlowski J.: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1817-1967. Wrocław 1967.
 • Tymieniecki K.: Narocznicy w gospodarstwie feudalnym. Studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego średniowiecza. Poznań 1955.
 • Wichrowski  Z.: 70 lat Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Kraśnik 2008.

 czasopisma

 • Archivni Časopis. R. 2009, Nr 1-4.
 • Archiwista Polski. R. 2010, Nr 1.
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. R. 2010, Numer specjalny (112-113).
 • Dzieje Najnowsze R. 2010, Nr 1.
 • Flash:  news from ica. R. 2010,  Nr 20.
 • Kronika Warszawy. R. 2009, Nr 1-4.
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. R. 2009, Nr 3-4.
 • Studia Historyczne. R. 2010, Nr 1.
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. R. 2009, Nr 11.

 

MAJ

książki

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Oprac. tekstu E. Kołodziej. Warszawa 2009.
 • [Archiwum Akt Nowych] Informator o zasobie archiwalnym. [T.] 1. Oprac. E. Kołodziej. Warszawa 2009.
 • [Archiwum Akt Nowych] Informator o zasobie archiwalnym. [T.] 2. Oprac. E. Kołodziej. Warszawa 2009.
 • Materski W.: Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy. Warszawa 2010.
 • Mord katyński. Dokumenty zbrodni. Wybór dokumentów S. Radoń, czytają O. Łukaszewicz, J. Rozenek. Warszawa 2010.
 • Ocalić od zapomnienia. Rzecz o najstarszych nagrobkach cmentarza parafialnego w Kurowie. Oprac. E. Pacocha, G. Skwarek, W. Chabros. Kurów 2009.
 • Woźniak M.: Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych. Lublin 2010.

 czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XIV, Nr 1(53) styczeń-marzec 2010.
 • Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. R. 1923, Nr 1-12.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości. R. 1920. Dodatek do Nr 7, 8, 9.
 • Gazeta Sądowa Warszawska. R. 1928,  1929, 1931, 1937.
 • Notarjat – Hipoteka. R. 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.
 • Nowy Kodeks Zobowiązań. Dodatek do Gazety Sądowej Warszawskiej. R. 1937.
 • Państwo i Prawo. R. 1947, z. 4.
 • Przegląd Notarjalny. R. 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939.
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. R. 1933, z. 1, R. 1937, z. 3.
 • Straż Kresowa. R. 1934, Nr 2.

 

KWIECIEŃ

książki

 • Ambrose G., Harris P.: Twórcze projektowanie. Warszawa 2008.
 • Katyń. Polski Czerwony Krzyż świadkiem ujawniania zbrodni. Informator do wystawy. Autor scenariusza i kurator wystawy Barbara Oratowska. Lublin 2010.
 • Korzeniowska A., Kuhiwczak P.: Successful Polish-English translation. Tricks of the trade. Warszawa 2008.
 • Łaszkiewicz W.: Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie 1983-2005. Lublin 2008.
 • Polski słownik biograficzny. T. 46, z.2. Warszawa – Kraków 2009.
 • Polski słownik biograficzny. T. 46, z.3. Warszawa – Kraków 2009.
 • Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W.: Business communication. Poznań 2008.
 • Warżała-Wojtasiak M., Wojtasiak W.: Negotiations and presentations. Poznań 2008.
 • Wielka Encyklopedia PWN. T.1-31. Warszawa 2001-2005.
 • Wolański A.: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.
 • Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T.: Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa 2008.

 czasopisma

 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 91 (2009), T. 92 (2009).
 • Arhivski Vjesnik. R. 52 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 3, 4  (2010) + DVD.
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Nr 15 (2009).
 • Jednodniówka : dzień katolicyzmu społecznego. Nr 1- 2 (1993- 1994).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 1 (2010).
 • Przegląd Historyczny. T. 100, z. 4 (2009).
 • Studia Źródłoznawcze. T. 47 (2010).
 • Zeszyty Społeczne KIK : dzień katolicyzmu społecznego. Nr 3-16 (1995-2008).

 

MARZEC

książki

 • 90 lat powiatu leszczyńskiego w odrodzonej Polsce. Leszno 2010.
 • Adnotowany rejestr opisów Państwowego Archiwum Obwodu Wołyńskiego z okresu do 1939 roku. Łuck 2008.
 • Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały. T.1. Pod red. T. Rodziewicza. Lublin 2009.
 • Bibliografia historii polskiej za rok 2007. Oprac. S. Gąsiorowski i in. Warszawa 2009.
 • Czepas P.: Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 7. Województwo lubelskie. Zesz. 2. Powiat radzyński. Łódź-Warszawa 2009.
 • Czytanie Czechowicza 2001-2010. Oprac. T. Pietrasiewicz, A. Zińczuk, M. Śliwińska. Lublin 2010.
 • Domański A.: Żydzi w Międzyrzecu Podlaskim. Międzyrzec Podlaski 2009.
 • Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 3 cz.1. Pod red. A. Góraka, K. Latawca, D. Magiera. Lublin-Siedlce 2010.
 • Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 3 cz.2. Pod red. A. Góraka, K. Latawca, D. Magiera. Lublin-Siedlce 2010.
 • Katyń, Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk. Najnowsze dokumenty NKWD. Oprac. dokumentów Komitet Katyński w Warszawie. Paryż. 1990.
 • Kister A.G.: Studium zniewalania. Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947). Kraków 2005.
 • Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności. Studia pod red. A. Duszyka i K. Latawca. Radom 2009.
 • Ochał A.: Słownik oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1929-1939). Suwałki 2009.
 • Pamiątka z Płocka. Płock na starych i niedawnych pocztówkach z kolekcji Lecha Borzyma. Płock 2009.
 • Seroka H.: Herb Radomia : zarys dziejów. Radom 2009.
 • Skarżyński K.:  Katyń. Wyd. 2. Paryż 1990.
 • Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Pod red. M. Komzy. Wrocław 2009.

 czasopisma

 • Biuletyn IPN. Nr 1-2  (2010) + DVD.
 • Flash. News from ICA (International Council on Archives). Nr 19 (2009).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T. 21 (2009).
 • Przegląd Historyczny. T. 100, z. 3 (2009).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 9 (2009).
 • Rocznik Międzyrzecki. T.40 (2010).
 • Studia Łęczyńskie. T.1 (2009).
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny. T.6 (2009).

 

LUTY

książki

 • Antologia prac historyka papiernictwa Włodzimierza Budki. Red. nauk. J. Dąbrowski. Nowa Ruda 2009.
 • Erntefest – 3-4 listopada 1943 – zapomniany epizod Zagłady. Red. W. Lenarczyk, D. Libionka. Lublin 2009.
 • Flisiński J.: Biała na Podlasiu. Dzieje miasta i okolic do 1795 r. Biała Podlaska 2009.
 • Kidzińska  A.: Stronnictwo Polityki Realnej 1905-1923. Lublin 2007.
 • Kołacz-Chmiel M.: Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym   średniowieczu. Lublin 2009.
 • Korzeniowski M.: Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920. Lublin 2009.
 • Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983. Wstęp, wybór źródeł i oprac. M. Sobieraj. Lublin 2009.
 • Kotwis J.: Ochotnicze Straże Pożarne gminy Zwierzyniec w 100-leciu: 1906-2006. Zamość (b.d.).
 • Kozyra W.: Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczy-pospolitej Polskiej w latach 1918-1939. Lublin 2009.
 • Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954. T.1, Księga główna więźniów śledczych 9 X-11 XII 1944. Red. i oprac. A. T. Filipek, M. Krzysztofik. Lublin 2009.
 • Liber mortuorum 1791-1976. Oprac. R. Jop. Łęczna 2007.
 • Machej A., Matuszek P.: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Szczecinie. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2009.
 • Nowak E.: Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia. Lublin 2007.
 • Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce. Podsumowanie. Oprac. red. B. Berlińska i in. Warszawa 2008.
 • Piątkowski S.: Więzienie niemieckie w Radomiu 1939-1945. Lublin 2009.
 • Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950. Studia pod red. P. Rudzińskiego. Lublin 2009.
 • Puławski A.: W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941-1942). Lublin 2009.
 • Radom i okolice w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1945. Oprac. E. Gauze, K. Wrona. Radom 2009.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). Wybór i oprac. L. Pietrzak i in. Warszawa 2004.
 • Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie. Red. nauk. E. Maj. Lublin 2009.
 • Z książką przez życie. Pod red. A. Krawczyka. Lublin 2008.
 • Zasady eksponowania obiektów archiwalnych. Wytyczne International Council on Archives. Praca zbiorowa Komitetu ICA ds. Ochrony Archiwów w Warunkach Klimatu Umiarkowanego (CPTE 2002-2006). Warszawa 2008.

 czasopisma

 • Archiwista Polski. Nr 4 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 12 (2009) + DVD.
 • Dzieje Najnowsze. Nr 4 (2009).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 2 (2009).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 4 (2009).
 • Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. T. 2 (2009).
 • Res Historica. T. 28 (2009).
 • Res Historica. T. 27 (2009).
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego. Nr 2 (2009).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 20 (2007-2008). [Wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu].
 • Roczniki Humanistyczne. Historia. T. 56, zesz. 2 (2008).
 • Studia Historyczne. Zesz. 3-4 (2009).
 • Wiadomości Uniwersyteckie. Nr 1 (2010). [Miesięcznik UMCS].

 

STYCZEŃ

książki

 • Inwentarz akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim 1939-1944. Oprac. B. Pełka, J. Baranowski, P. Strembski. Łódź 2009.
 • Kaczmarek R., Węcki M.: Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939-1945. Wystawa Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2009.
 • Kawałko M. J.: Rejowiec : jego okolice i właściciele w latach 1531-1869. Lublin 2009.
 • Kronika getta łódzkiego 1941-1944. T.1, 1941. Oprac. i red. nauk. J. Baranowski [i in.]. Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego 1941-1944. T.2, 1942. Oprac. i red. nauk. J. Baranowski [i in.]. Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego 1941-1944. T.3, 1943. Oprac. i red. nauk. J. Baranowski [i in.]. Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego 1941-1944. T.4. 1944. Oprac. i red. nauk. J. Baranowski [i in.]. Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego 1941-1944. T.5, Suplementy. Oprac. i red. nauk. J. Baranowski [i in.]. Łódź 2009.
 • Matuszek P., Szczepańczyk J.: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2009.

czasopisma

 • Arhivski Vjesnik. R. 51 (2008).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 50 (2009).
 • Szkice Archiwalno – Historyczne. Nr 5 (2009).
 • Zeszyty Kurowskie. Zesz. 20 (2009).

 

-->