2023

WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE w 2023 R.

STYCZEŃ-KWIECIEŃ
Książki:

 • „Kronika Warszawy” nr 1-2 (165-166), Warszawa 2022.
 • Adamiak Kazimierz, Stąd nasz ród: genealogia chłopskich rodzin okolic Fajsławic: od drugiej połowy XVII do pierwszej połowy XX wieku. Fajsławice 2018.
 • Archiwalia nieoczywiste, red. Dariusz Magier, Rafał Borychowski. Siedlce 2023.
 • Biografie kresowe, oprac. Dorota Lewandowska; przy współpracy Małgorzaty Kośki, Sławomira Postka, Huberta Wajsa. Warszawa 2022.
 • Bohaterowie z AK, red. Krzysztof Ścisło. Katowice 2022.
 • Ciepłowski Zbigniew, Nasi Przodkowie: genealogia Oleśnickich rodzin. Oleśniki 2021.
 • Dary historii, teksty i oprac. Dorota Kitlas-Gawin, Aleksandra Nosowska. Radom 2022.
 • Historie z rodzinnych archiwów, Warszawa 2021.
 • Instrukcje różnych urzędów zakonnych: XVII-wieczna instrukcja organizacji klasztoru karmelitanek bosych, oprac. Halina Dudała. Warszawa 2022.
 • Katarzyna Kwaśniewicz, Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku, Warszawa 2022.
 • Kazimierz Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 2022.
 • Kiedy ziemia przestała być centrum wszechświata: kopernikana w Archiwach Państwowych : katalog wystawy = When the Earth ceased to be the centre of the Universe : Copernicus related sources in the State Archives : exhibition catalogue, oprac. Michalina Duda, Beata Herdzin, Mateusz Superczyński. Toruń 2023.
 • Krajewska Maria, Korespondencja do Erazma Majewskiego (1858-1922) w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie: przewodnik. Lublin-Warszawa 2021.
 • Kronika kompanii byłych żołnierzy polskich w Afryce z lat 1941-1942, oprac. Lidia Potykanowicz-Suda, Warszawa 2022.
 • Księga ławnicza miasta Barcina 1564-1668 (-1758), oprac. i wyd. Marcin Frąś, Wiesław Nowosad, Warszawa 2022.
 • Mamo, ja nie chcę wojny! 1939-45 Polska, 2022 Ukraina: polsko-ukraiński projekt archiwalny (katalog wystawy), oprac. i realiz. Olha Kulinich, Daria Koval, Mariusz Olczak, Dorota Sadowska, Warszawa 2022.
 • Monika Płuciennik, Polska Terminologia Archiwalna w źródłach prawa, Warszawa 2020.
 • Odbudowa miasta Poznania: 2, 1947-1955, oprac. Celina Barszczewska, Julia Wesołowska, Wydanie II. Poznań 2022.
 • Odbudowa miasta Poznania: 1, 1945-1946, oprac. Celina Barszczewska, Julia Wesołowska, Wydanie I. Poznań 2022.
 • Patrimonium Ecclesiae Christi tradere: księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi: z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia prezbiteriatu, 30-lecia sakry biskupiej i 40-lecia pracy naukowej. T. 1, red. Piotr Górecki, Jan Pyk. Opole 2022.
 • Patrimonium Ecclesiae Christi tradere: księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi: z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia prezbiteriatu, 30-lecia sakry biskupiej i 40-lecia pracy naukowej. T. 2, red. Piotr Górecki, Jan Pyk. Opole 2022.
 • Paweł Ceranka, Urząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1939-1945, Warszawa 2021.
 • Piekarski Tomasz, Dawny Płock w fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Płock 2022.
 • Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918 -1945 .Informator archiwalny, oprac. Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik, Jan Zdanowski, Warszawa 2022.
 • Poland September 1939-July 1941. Berlin – Boston 2023.
 • Urzędnicy służby zagranicznej RP 1918-1945, t. I i II. Przewodnik biograficzny, oprac. Krzysztof Smolana, Warszawa 2020.
 • Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945, oprac. Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik, Warszawa 2020.
 • Warszawskie dzieci, Warszawa 2022.
 • Wsi spokojna, wsi wesoła… Polska wieś w dawnej fotografii, Warszawa 2022.
 • Zbroja Barbara, Za obiektywem: krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku: katalog wystawy. Kraków 2022.
 • Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię: prace laureatów konkursu, red. Iga Bańkowska, Janina Kosman. Szczecin 2020.

MAJ-LIPIEC

Książki:

 • Chłosta J., Patron Polaków na Warmii i Powiślu, nad biografią ks. Wacława Osińskiego (1868-1945). Olsztyn 2023.
 • Dubicki T., Tajne służby Rzeczypospolitej w latach 1939-1945. Łomianki 2023.
 • Dylewski A., Atlas Kresów: 33 arkusze map Wojskowego Instytutu Geograficznego. Bielsko-Biała 2023.
 • Dziedzictwo Archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje i Dokumentacja, red. P. Dymmel, R. Jop. Archiwum Państwowe w Lublinie. Lublin 2022.
 • Fischer I., „Rząd na emigracji, Kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie. Kraków 2023.
 • Frydel-Kośmider Z., Zacharuk B., Mieszkańcy Białej i Powiatu Bialskiego w XIX wieku. Biała Podlaska 2023.
 • Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, red. E. Majcher-Ociesa, W. Rutkowska. Kielce 2022.
 • Gawłowski R., Makowski K., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Warszawa 2022.
 • Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855): opracowanie zbiorowe pod red. J. Kowalczyk. Warszawa 2014.
 • Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych, red. G. Schlender. Kalisz 2022.
 • Nałęcz M., Akta osobowe. Prowadzenie. Dokumenty. Ochrona danych. Warszawa 2023.
 • Notariusze kaliscy w latach 1808-1951, oprac. G. Waliś, red. nauk. G. Schlender. Kalisz 2022.
 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, red. P. Litwiński. Warszawa 2023.
 • Pawliszczew M., Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, najwyżej zatwierdzony. Cz. 1. Warszawa 2007.
 • Piwna Odsłona Miasta Radomia, oprac. K. Głowacki. Radom 2023.
 • Prasal A., Perłakowska E., Abgarowicz G., Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Warszawa 2023.
 • Problemy sieci archiwalnych w wybranych krajach Europy, A. Danilczyk, J. Kordel, A. Kulecka. Warszawa 2023.
 • Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, red. G. Schlender. Kalisz 2022.
 • Sumariusz Metryki Koronnej: Księga wpisów podkanclerza Jerzego Ossolińskiego MK 184 z Archiwum Głównego w Warszawie z lat 1638-1639. Seria Nowa Tom XIV, oprac. J.S. Dąbrowski. Warszawa 2019.
 • Targońska E., Spuścizna Romana Ślaskiego (1886-1963), ekonomisty, działacza społeczno-politycznego i prezydenta miasta Lublin. Inwentarz analityczny zespołu archiwalnego. Archiwum Państwowe w Lublinie. Lublin 2021.
 • Turek J., Jan Biskupiec z Opatowa (ok.1377-1452). Dominikanin spowiednik królewski Biskup Chełmski. Poznań 2023.
 • Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskiem służące do objaśnienia opisu tychże starożytności, sporządzonego przez Delegacyę wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w latach 1852 i 1853 zebrane. Atlas 6, Gubernia Lubelska: powiat lubelski. Warszawa 2013.
 • Wierzbicka E., Łosiowie – Dzieje rodu i spuścizna aktowych. Inwentarz analityczny Archiwum Łosiów 1566-1974. Lublin 2021.
 • Wnęk S., Strzyżów miasteczko, jakich wiele. Rzeszów 2022.
 • Z dziejów Gminy Łoniów, red. W. Rutkowska, P. Sławiński. Kielce-Łoniów 2022.
 • Z dziejów Sulisławic i nie tylko. Prace konkursowe, red. W. Rutkowska, P. Sławiński. Kielce – Sulisławice 2022.

Czasopisma:

 • „Prace Historyczno-Archiwalne” Tom XXXIV 2022. Rzeszów 2022.
 • Archiwa Biblioteki i Muzea Kościele, Tom. 100 Jubileuszowy, 2013.
 • Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Tom. 115, 2022.
 • Archiwariusz Zamojski, Tom XX. 2022.
 • Fontes 28. Izvori za hryatsku povijest.
 • Lublin kultura i społeczeństwo, R. 19, 2022.
 • Ochrona zabytków, T. 75 nr 1/2022.
 • Rocznik Białopodlaski, T.30. 2022.

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ

Książki:

 • Archiwa rodzinne i kolekcje prywatne w zasobach zachodniopomorskich instytucji kultury i nauki: praca zbiorowa red. J. Kosman. Szczecin 2023.
 • Dokumenty zbrodni wołyńskiej. T. 1, oprac. E. Gigilewicz, L. Popek, P. Sokołowski, T. Zych. Warszawa-Lublin-Tarnobrzeg 2023.
 • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, tom III, 1 VIII 1941-31 VII 1942, red. J. Rabiński. Lublin-Warszawa 2023.
 • Jak Radziwie do Płocka przyłączano: historie ukryte w dokumentach: katalog wystawy materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku zorganizowanej z okazji 100. rocznicy wydarzenia: 21 marca – 28 kwietnia 2023 roku, oprac. M. Młodziejewska, T. Pierkarski. Płock 2023.
 • Kaniewska A., Nurtem łódki: 60 przystanków dziejowych z 600-letniej historii miasta: katalog wystawy. Łódź 2023.
 • Koperski A., Adres hołdowniczy mieszkańców Przemyśla dla Józefa Ignacego Kraszewskiego: nieznany dokument z 1879 roku. Przemyśl 2022.
 • Koteluk D., Władza a tzw. księża pozytywni na przykładzie dziejów kapelana hubalczyków Ludwika Muchy w latach 1945-1962. Zielona Góra-Warszawa 2023.
 • Łosowska A., Grodziccy herbu Łada w Lubelskiem: dzieje średniozamożnej rodziny ziemiańskiej od XVIII do połowy XX wieku. Lublin 2023.
 • Okiem Czesława Łuniewicza: Zielona Góra, oprac. P. Kalisz. Zielona Góra 2023.
 • Piątkowski S., Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków zamieszkałych we wsiach Lubelszczyzny w latach 1939-1945, Tom 6 Białotocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna. Lublin – Warszawa 2022.
 • Powiat lubaczowski na mapach i pocztówkach, red. E. Laska. Przemyśl 2022.
 • Wnęk K., Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945: wersja skrócona. Warszawa 2023.
 • Z kart historii Teatru Fredreum, red. E. Laska; oprac. A. Bobowska-Hryniewicz, M. Stadnik. Przemyśl 2022.

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ

Książki:

 • Christoph Jacob Preidl junior, Osiemnastowieczny receptariusz kulinarny z Jeleniej Gór. Jelenia Góra 2022.
 • Danuta Matłaszewska, Jaszczów: Szpital w starej karczmie. Łęczna 2023.
 • Emilian Prałat, Ród historii, historia rodu: archiwum rodu Żółtowskich: życie rodzinne. Leszno 2022.
 • Irena Kowalczyk, Aleksandra Szymula, Lublin: pałace i dwory. Lublin 2019.
 • Jacek Pudło, Michał Krawczyk, Autobusem i trolejbusem przez lubelskie osiedla:1945-1989. Łódź 2021.
 • Komu i do czego potrzebne są archiwa? Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, pod red. Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy, Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak. Toruń 2023.
 • Małgorzata Mędrala, Praca zdalna: komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy: wzory, Stan prawny na 14 lipca 2023 r. Warszawa 2023.
 • Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski, Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina. Lublin 2022.
 • Niezwykłe historie zwykłych ludzi: Archiwa Rodzinne Niepodległej. Leszno 2023.
 • Od placu Stalina do alei Piłsudskiego: 70 lat Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału w Legnicy (1953-2023), red. pod redakcją Edyty Łaborewicz; Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Legnicy. Legnica 2023.
 • Paweł Bogdan Gąsiorowski, Genealogia nie tylko dla początkujących. Warszawa 2023.
 • Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. T. 1, Opracowanie, red. naukowa Konrad Wnęk. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Warszawa 2023.
 • Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. T. 2, Dokumentacja fotograficzna, autor dr Adam Pleskaczyński, red. naukowa Konrad Wnęk. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Warszawa 2023.
 • Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. T. 3, Lista miejsc zbrodni, red. naukowa Konrad Wnęk. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Warszawa 2023.
 • Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 3, Dystrykt lubelski Generalnego Gubernatorstwa, oprac. Sebastian Piątkowski; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, Lublin-Warszawa 2020.
 • Siedlce w obiektywie Grzegorza Rostka, red. Grzegorz Welik. Sielce 2023.
 • Universitas Ultramontanorum: herby studentów reprezentujących Ślązaków, Pomorzan i Prusaków na Uniwersytecie Padewskim, red. Mirosław Lenart, Sławomir Marchel. Opole 2022.
 • Walkiewicz Tomasz, Gloria Victis. Powstanie Styczniowe na Ziemi łódzkiej. Katalog wystawy. Łódź 2023.

Czasopisma:

 • Rocznik Jeleniogórski, tom LIV 2022. Jelenia Góra 2022.
 • Rocznik Leszczyński 22/23-2023. Leszno 2023.
-->