Ochrona danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W LUBLINIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Lublinie, reprezentowane przez jego Dyrektora.

Dane kontaktowe: ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, tel.: 81 528 61 40, e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Michał Zawada, tel.: 81 528 61 57, e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl

3. Archiwum przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji działań określonych w art. 28 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Archiwum może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.

5. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.

6. Dane osobowe w Archiwum nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.

7. Osobom, których dane osobowe Archiwum przetwarza, przysługuje prawo do:

a) dostępu do własnych danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu;

b) sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych własnych danych osobowych;

c) ograniczenia przez Archiwum przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności lub w przypadku, gdy Archiwum pozyskało dane osobowe niezgodnie z prawem;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez Archiwum narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.

8. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez:

a) doręczenie osobiste pisma z żądaniem lub wysłanie go pocztą na adres Archiwum;

b) formularz kontaktowy na stronie internetowej Archiwum;

c) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Archiwum.

9. Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach archiwalnych, czyli dokumentacji przechowywanej wieczyście, mogą podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności narodowego zasobu archiwalnego.

10. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

a) art. 16 RODO w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

b) art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

11. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

-->