Archiwum Państwowe w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lublin.ap.gov.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej,

– brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

– niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,

– brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,

– brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marek Dąbrowski, kadry@lublin.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 528 61 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

adres: Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

e-mail: ndap@archiwa.gov.pl

telefon: 22 565 46 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Lublinie poza swoją Centralą w Lublinie posiada 3 oddziały zamiejscowe: w Kraśniku, w Chełmie oraz w Radzyniu Podlaskim. Większość z tych budynków nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin

Centrala Archiwum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Archikatedry Lubelskiej i Bramy trynitarskiej i jest wpisany do rejestru zabytków. Wejście do budynku znajduje się od strony Placu Katedralnego. Aby dostać się do budynku należy wejść po schodach na I pięto budynku, gdzie znajduje się Informacja i Biuro Obsługi Klienta. Czytelnia Archiwum znajduje się na II piętrze budynku. Budynek pomimo wyposażenia w windę nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na liczne bariery architektoniczne (liczne stopnie, brak możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich po budynku). W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Preferowany kontakt z klientem niepełnosprawnym drogą cyfrową. Pojazdy mogą być parkowane na parkingu znajdującym się na Placu Katedralnym, gdzie są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy ustalenie terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr 81 528 61 66 lub mailowo na adres. kanc@lublin.ap.gov.pl

Oddział w Chełmie Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

Oddział Archiwum w Chełmie znajduje się w budynku Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Do budynku prowadzi wejście z parkingu od ul. Bohaterów. Po lewej stronie od wejścia znajduje się winda zewnętrzna. W niedalekiej odległości znajduje się winda wewnętrzna. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Biuro Obsługi Klienta oraz Czytelnia znajdują się na I piętrze budynku. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Oddział w Kraśniku Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Wyszyńskiego 2 40, 23-210 Kraśnik

Oddział Archiwum w Kraśniku znajduje się w budynku należącym do Urzędu Miasta Kraśnik. Budynek zlokalizowany w zabudowie zwartej z blokami mieszkalnymi u zbiegu ulic Niepodległości i Wyszyńskiego. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Wyszyńskiego, wzdłuż której znajdują się miejsca parkingowe. Biuro Obsługi Klienta i Czytelnia znajdują się na III piętrze budynku. Budynek, ze względu na swoją budowę i architekturę, nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na liczne bariery architektoniczne (liczne stopnie, brak możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich po budynku). W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Oddział w Radzyniu Podlaskim Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Kleeberga 10, 21-300 Radzyń Podlaski

Oddział Archiwum w Radzyniu Podlaskim znajduje się w budynku należącym do SIMENA, położony pomiędzy ul. Kleeberga (od południa), osiedlem mieszkaniowym Zabielska (od północy i wschodu), rzeką Białka i obiektami Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek (od zachodu). Wejście do Archiwum od dziedzińca obiektu. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Biuro Obsługi Klienta oraz Czytelnia znajdują się na 2 piętrze budynku. Dzięki podjazdowi przed budynkiem oraz wyposażeniu go w windę, jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Po budynku można poruszać się z psem asystującym.