Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://lublin.ap.gov.pl/

Archiwum Państwowe w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Archiwum Państwowego w Lublinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, które nie mają poprawnej treści nietekstowej, co może utrudniać ich odbiór — opisy są stopniowo uzupełniane.
  • Niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury.
  • Nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku. Informacje są stopniowo uzupełniane.

Powody braku spełniania wymagań

  • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych — w większości dotyczy plików opublikowanych przed 23 września 2020 roku.
  • Brak opisów alternatywnych pod materiałami archiwalnymi ze względu na nadmierne obciążenie podmiotu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-14.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Dąbrowski, kancelaria@lublin.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 528 61 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Lublinie — Centrala

Jezuicka 13
20-950 Lublin
zobacz opis dostępności architektonicznej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie

Partyzantów 40
22-100 Chełm
zobacz opis dostępności architektonicznej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

Kardynała Wyszyńskiego 2
23-204 Kraśnik
zobacz opis dostępności architektonicznej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

Kleeberga 10
21-300 Radzyń Podlaski
zobacz opis dostępności architektonicznej

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • W dolnej części strony zainstalowana jest wtyczka ułatwiająca dostęp do strony osobom ze szczególnymi potrzebami tj. opcja: powiększ tekst, pomniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, odwrócony kontrast, podświetlenie tła, podkreśl linki, czytelna czcionka.
-->