Jubileuszowy 10 tom „Studiów Archiwalnych” dostępny w formie cyfrowej

Na platformie ejournals jest już dostępna cyfrowa wersja 10 tomu periodyku naukowego „Studia Archiwalne”.

Jubileuszowy tom dziesiąty rozpoczyna artykuł Piotra Dymmela dotyczący nowo odkrytej pieczęci burmistrza Lublina z XVI wieku. W dalszej części działu Rozprawy i studia znajdziemy teksty pracowników APL – Ewy Bednarczyk (Archiwalia Towarzystwa Prawniczego w Lublinie (1915 –1939) jako źródło do badań nad odzyskaniem niepodległości Polski i budowaniem postaw patriotycznych w II RP) oraz Żanety Wasyjczuk (Echa rzezi ludności polskiej na Wołyniu w świetle archiwaliów chełmskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie). Dział ten wieńczą rozprawy Tomasza Czarnoty (Dwie fazy zmierzchu… Ostatni kierujący Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie) oraz Pawła i Katarzyny Madejskich (Archiwalia w muzeum – przykład Muzeum Regionalnego w Zwoleniu). W dziale materiałów i źródeł znajdziemy trzy edycje z okresu staropolskiego oraz jedną z historii najnowszej. Bartosz Staręgowski przygotował edycję źródłową poświęconą protestacji, jaką rotmistrz arkebuzerów wielkopolskich Krzysztof Unrug złożył na mieszczan lubelskich w 1648 r., w sferze wojskowej pozostaje również edycja Leszka Andrzeja Wierzbickiego zawierająca trzy uniwersały wzywające na pospolite ruszenie szlachtę chełmską wydane przez kasztelana chełmskiego Mikołaja Firleja Broniewskiego. Tekst Henryka Gmiterka poświęcony początkom rodu Łosiów w Narolu zawiera aneks źródłowy, którym jest kontrakt w sprawie nabycia przez Michała Łosia w 1753 r. miasteczka Narola z okolicznymi wsiami. Dział zamyka edycja „Dziennika” Władysława Cholewy z lata 1944 r. autorstwa Waldemara Grabowskiego. Oprócz tego recenzja książki Anny Żeglińskiej autorstwa Anny Laszuk oraz nota recenzyjna wspomnień Doby Nechy Cukierman napisana przez Mirosława Urbaniaka. W dziale sprawozdań znalazły się trzy poświęcone wydarzeniom, w których brali udział archiwiści APL oraz na zakończenie wspomnienie pośmiertne Tomasza Rodziewicza, zmarłego w listopadzie 2023 r. wieloletniego pracownika lubelskiego archiwum.

Zapraszamy do lektury!

Link do strony tomu 10: https://www.ejournals.eu/Studia-Archiwalne/2023/10-2023/

-->