2015

GRUDZIEŃ

Książki

 • Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763. Wydał M. Zwierzykowski. Warszawa 2015.
 • Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje. Pod red. Z. Piecha. Warszawa 2013.
 • Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy. Pod red. A. Perłakowskiego. Kraków 2015.
 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Oprac. O. N. Bleskina, N. A. Elagina [et al.]. Warszawa 2013.
 • Jastrząb Ł., Olszewski W. Indeksy do strat wojska polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. Toruń 2012.
 • Makowski T. Rękopisy w zbiorach kościelnych. Zbiory Rękopisów w Polsce. T. 2. Warszawa 2015.
 • Moszyński R. Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci. Oprac. E. Walewander. Lublin 2014.
 • Osiński Z. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989. Lublin 2013.
 • Pietkiewicz K. Paleografia ruska. Warszawa 2015.
 • Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo źródeł historycznych – archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Toruń 2015.
 • Polski słownik biograficzny. T. 50, z. 204-206. Warszawa – Kraków 2014-2015.
 • Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833. Pod red. L. Mażewskiego. [b.d.].
 • Sawicki Z. Znaki funkcyjne urzędników służb i straży na ziemiach polskich XIX-XX w. Warszawa 2015.
 • Społeczeństwo a wojsko. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. Tom 4. Red. I. M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, M. Nagielski. Warszawa 2015.
 • Szewczuk D. Seminaria nauczycielskie w Królestwie Polskim (1866-1915). Lublin 2015.
 • Tandecki J., Kopiński K. Edytorstwo źródeł historycznych. Warszawa 2014.
 • Toruńskie Konfrontacje Archiwalne T. 4 : Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym. Pod red. W. Chorążyczewskiego, W. Piaska, A. Rosy. Toruń 2014.
 • Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów. Red. S. Górzyński. Warszawa 2015.
 • Wiech S., Legieć J. Królestwo Polskie i jego mieszkańcy w świetle rosyjskich wspomnień, pamiętników, relacji i dzienników. Kielce 2015.
 • Winstone M. Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera. Poznań 2015.
 • Wyczawski H. E. Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych. Wyd. 2 popr. i uzup. Pod red. T. Moskala i A.K. Sitnika. Kalwaria Zebrzydowska 2013.
 • Wyszczelski L. Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920. Warszawa 2014.

 Czasopisma

 • Archiwa – Kancelarie – Zbiory. Nr 5 (7) 2014.
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 64 (2012) z. 2 – T. 67 (2015), z.1.
 • Dzieje Najnowsze. R. 46 (2014) nr 4, R. 47 (2015) nr 1, 2, 3.
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 (2014), Nr 2-4, R. 63 (2015) Nr 1-2.
 • Kwartalnik Historyczny. R. 121 (2014), Nr 3, 4 + Special issue.
 • Kwartalnik Historyczny. R. 122 (2015), Nr 1, 2.
 • Notes Konserwatorski. Nr 16 (2013).
 • Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. T. 6 (2013).
 • Przegląd Historyczny. T. 105 (2014), z. 3, 4, T. 106 (2015), z. 1, 2.
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej serii t. 13 (24).
 • Studia Historyczne. T. 56 (2013), z. 1, 3, T. 57 (2014), z. 1-4.

 

LISTOPAD

Książki

 • Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku. Materiały konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 20-21 października 2014. T. 1. Pod red. E. Letkiewicz. Lublin 2015.
 • Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Red. B. Jankowiak – Konik. Warszawa 2014.
 • Electronic records and access to archive resources via Internet. Materials of the International Conference, Warsaw, 22-23 May 2013. Ed. by A. Laszuk. Warszawa 2015.
 • Filipczak T. Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989. Warszawa 2015.
 • Giergiel T., Jop R. Dokument lokacyjny Leszka Czarnego dla Sandomierza z 1286 roku. Sandomierz 2015.
 • Grot D. Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918-2014. Warszawa 2015.
 • Korolczyk Sz. Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009. Radzyń Podlaski 2015.
 • Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954. T. 3: Księga główna więźniów śledczych 22 II 1945 – 12 III 1946. Księga główna więźniów karnych 23 VII 1945 – 6 IX 1947. Red. i oprac. A. T. Filipek, M. Krzysztofik. Lublin 2012.
 • Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954. T. 5: Księga główna więźniów śledczych 1 VIII 1947 – 22 I 1948. Red. i oprac. A. T. Filipek, M. Krzysztofik. Lublin 2014.
 • Maleszyk R. Dzieje gminy Krasnystaw w latach 1864-2014. Krasnystaw 2014.
 • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników w województwie lubelskim. Oprac. Z. Dymek, W. Dymek. Lublin 2012.
 • Niemirka B. Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego w 150. rocznicę śmierci. Siedlce 2015.
 • Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015. Oprac. zbiorowe pod red. K. Stryjkowskiego. Warszawa 2015.
 • Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach w 2006 r. Lublin 2007.
 • Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów. Cz. 1 : Lata 1917-1939. T. 7. Oprac. S. Stępień. Przemyśl 2014.
 • Polskie procesy informacyjne przed prowizjami biskupów i opatów w seriach: „Processus Consistoriales” i „Processus Datariae” Archiwum Watykańskiego (1588-1906). Oprac. nauk. W. Cichosz i in. Warszawa 2015. [Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych].
 • Romanek J. Ruch ludowy w województwie lubelskim w latach 1944-1949. Lublin 2013.
 • Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów. Pod red. P. Guzowskiego i C. Kukli. Białystok 2014.
 • Ślaza P. K. Filip Felicjan Szumborski (1771-1851) greckokatolicki biskup chełmski. Białystok 2014.
 • Twórca polskiego regionalizmu. Nowe badania nad życiem i działalnością Aleksandra Patkowskiego. Pod red. T. Giergiela. Sandomierz 2015.
 • Ubity v Katyni. Kniga pamiati pol’skih voennoplennyh – uznikov Koziel’skogo lageria NKWD, rasstreliannyh po reseniu Politbiuro CK VKP (b) ot 5 marta 1940 goda. Moskva 2015.
 • Wizerunki uczestników powstania styczniowego 1863-4. Lublin 2012 [reprint: Lwów 1903].
 • Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy. Lublin 2013.
 • Wolska H. Bohaterowie dawnych opowieści. Lublin 2013.
 • Wspomnienie o Annie Plato. Pod red. A. Zdunka. Lublin 2014.
 • Zapiski krasnostawskie. T. 5. Pod red. R. Maleszyka, M. Nowosadzkiego, A. Borzęckiego. Krasnystaw 2014.
 • Zniszczyć PSL. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ruchu ludowego w województwie lubelskim w latach 1944-1956. Wybór źródeł. Wybór, oprac. i wstęp J. Romanek. Warszawa – Lublin 2009.

Czasopisma

 • Archeion t. CXV (2014).
 • Archivni Časopis. R. 64 (2014), nr 1-4, supplement.
 • Arhivski Vjesnik. R. 57 (2014).
 • Fontes – Izvori za Hrvatsku Povijest t. 20 (2014).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny t. 20 (2014).
 • Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. R. III nr 1-2 (2013), R. IV nr 1-2 (2014), R. V nr 1 (2015).
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 7/36 (2014).
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego R. 38 (2013).
 • Roczniki Humanistyczne. T. 62, zeszyt 4, 2014.
 • Studia Archiwalne T. 3 (2010).

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

Książki

 • Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce. Pod red. T. Czarnoty, M. Konstankiewicza. Lublin 2015.
 • Atlas statystyczny Polski. Zesz. 1. Warszawa – Bydgoszcz 1924.
 • Bobowski K. Skróty w piśmie neogotyckim. Na podstawie materiału śląskiego od początku XVI do połowy XX wieku. Wrocław 1994.
 • Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów kościoła katolickiego. Red. W.W. Żurek. Lublin 2014.
 • Dwa miasta, dwa brzegi w 100. rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa (1915-2015). Pod red. E. Firlet. Kraków 2015.
 • Dyplomatyka staropolska. Pod red. T. Jurka. Warszawa 2015.
 • Dziedzictwo powstania styczniowego. Pamięć, historiografia, myśl polityczna. Zbiór dokumentów. Red. nauk. A. Kulecka. Warszawa 2013.
 • Exlibris. Czasopismo poświęcone książce. T. 7, zesz. 1. Kraków 1925.
 • Follprecht K. Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784-1915. Kraków 2015.
 • Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Oprac. M. Gruszczyńska. Włocławek 2014.
 • Karpiński J. Polska, komunizm, opozycja. Warszawa 1988.
 • Kocój H. Kościuszko i współczesna mu scena polityczna. Katowice 1994.
 • Mapa pocztowa guberni Królestwa Polskiego z wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości od nich ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych [1897 r.]. Warszawa 2014.
 • Projekty integracji europejskiej w dwudziestoleciu międzywojennym w opinii polskiej dyplomacji. Oprac. E. Kołodziej. Warszawa 2015.
 • Ratajewska B. Wschowa w latach 1945-1950 w 70. rocznicę powrotu do Polski. Leszno 2015.
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – 40 lat. Oprac. J. Jakubowicz. Lublin 2004.
 • Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Odbudowy Wsi zwołanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej R.P. „Wici”. Warszawa 1946.
 • Szczepaniak M., Tyrchan G. Codzienność lat 1914-1918 na ziemi gnieźnieńskiej w świetle kronik szkolnych. Gniezno 2015.
 • Szkolnictwo w Łęczycy. Red. J. Górska-Sieradzka, L. Sztompka. Płock 2015.
 • Szkutnik P. Akta dziekana brzeźnickiego 1819-1967. Studium urzędu i dokumentacji. Łódź 2012.
 • Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Red. M. Baum-Gruszkowska, D. Majuk. Lublin 2009.
 • Uhma S., Bliźniewski R. Polski Czerwony Krzyż 1919-1959. Warszawa 1959.
 • W kręgu historii i archiwistyki. Księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. J. R. Sielezina. Jelenia Góra 2015.
 • Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Lublinie 1944-1994. Oprac. R. Habarta. Lublin 1994.
 • Zarządzanie zmianą w administracji publicznej. Materiały z Konferencji, Warszawa 16-17 grudnia 2010 r. Red. J. Czputowicz. Warszawa 2012.
 • Zięba J. Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. Lublin 2015.

 

LIPIEC-SIERPIEŃ

Książki:

 • “Scienta nihil est quam veritatis imago”. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin. Pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka. Lublin 2014.
 • „Mieć nadzieję to przetrwać”. Spuścizna Janusza Drwęskiego więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, oprac. K. Jastrzębska. Siedlce 2015.
 • Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy. Red. A. Górak, M. Szabaciuk. Lublin 2014.
 • Benz A. Handlanger der SS. Die Rolle der Trawniki – Manner im Holocaust. Berlin 2015.
 • Bondyra W. Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich. Lublin 2015.
 • Broński Z. „Uskok”. Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949). Wyd. 2 rozsz. i popr. Red. S. Poleszak. Lublin – Warszawa 2015.
 • Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów Powstania Styczniowego. Red. T. Matuszak. Warszawa – Piotrków Trybunalski 2013.
 • Górak A. Kozłowski J., Latawiec K., Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim 1867-1918. Wyd. 2 uzup. Lublin 2015.
 • Górak A., Latawiec K. Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839–1918. Lublin 2015.
 • Kojder M., Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. Lublin 2014.
 • Kopciowski A. Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik “Lubliner Tugblat”. Lublin 2015.
 • Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921. Wyd. 2. Lublin 2014.
 • Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956. Lublin 2015 [seria: Teki Edukacyjne IPN].
 • Powstanie styczniowe w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim. Oprac. M. Hubka, K. Łapiński, A. Wróbel. Piotrków Trybunalski 2013.
 •  Różne oblicza historii. Studia i szkice. Red. J. R. Budziński, T. Matuszak. Piotrków Trybunalski 2012.
 • Samorządność w ponadwiekowym stowarzyszeniu, mieście i powiecie przemyskim. Przemyśl 2015.
 • Skąd jesteśmy, czyli jak rodził się polski Gorzów. Red. A. Jodko. Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Sławoj Felicjan Składkowski (1885 Gąbin – 1962 Londyn) lekarz, generał, premier (katalog wystawy), oprac. K Bańka. Płock 2015.
 • Sochacka A. Regimen – dominum – societas nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu. Lublin 2014.
 • Stan wojenny z perspektywy lokalnej. Łódź i region 1981-1983. Red. S. Hadrysiak. Piotrków Trybunalski 2013.
 • Ślęk-Półćwiartek M. Cmentarze grzebalne we wsi Tyniowce koło miasta Pruchnika (XV-XXI w.). Przemyśl 2015.
 • Zajączkowski M. Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Lublin – Warszawa 2015.

 Czasopisma:

 •  Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1 (73), styczeń-marzec 2015.
 • Głos Gminy Chełm. Nr 78 (2015).
 • Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. Nr 1 (23) /2014 i Nr 2 (24) /2014.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN Nr 1-6 (2015).
 • Rocznik Bialskopodlaski. T. 22 (2014).

 

CZERWIEC

Książki:

 • Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego. Red. J. Czaputowicz. Warszawa 2011.
 • Archiwum Wojskowe w Oleśnicy. Informator o zasobie archiwalnym. Stan na dzień 30 czerwca 2014 r. Red. M. Puchała. Oleśnica 2014.
 • Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Poznań 1976.
 • Cichocki W. Papiernictwo. Warszawa 1922.
 • Dokumenty do dziejów Państwowego Banku Rolnego. T. 3: Sprawozdania miesięczne Państwowego Banku Rolnego za rok 1947. Oprac. Mirosław Kłusek. Kraków 2014.
 • Dynowska M. Obrazy z dziejów piśmiennictwa polskiego: Bielski, Górnicki, Stryjkowski, Paprocki. Warszawa 1912.
 • Glass J. Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskiem. Warszawa – Kraków [b.d.].
 • Glatman L. Wielka wojna. Szkic historyczny w pięćsetną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem (1410-1910). Warszawa 1911.
 • Grzesiak K. Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939. Lublin 2010.
 • Hitlerowskie więzienie na Zamku Lubelskim. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniu 20 października 1973 r. Lublin 1973.
 • Inwentarz zespołu Akta miasta Koszalina 1555-1945. Pod red. J. Chojeckiej. Koszalin-Pruszcz Gdański 2015.
 • Kędziora A., Żygawski J. Leksykon ulic i placów Zamościa. Zamość 2015.
 • Kochowski W. Lata potopu 1655-1657. Warszawa 1966.
 • Koszalin 1945-2015. Historie z rodzinnych archiwów. Pod red. A. Chludzińskiego, J. Chojeckiej. Koszalin – Pruszcz Gdański 2015.
 • Liske K. Cudzoziemcy w Polsce. Lwów 1876.
 • Milewski E. Sklepy społeczne (rzecz o korporacji spożywców). Warszawa 1930.
 • Opis ziem zamieszkałych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 1: Ziemie polskie w Prusach. Warszawa 1904.
 • Opis ziem zamieszkałych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 2: Królestwo Polskie. Warszawa 1904.
 • Paszkiewicz H. O genezie i wartości Krewa. Warszawa 1938.
 • Płochocki L. Chełmszczyzna i sprawa jej oderwania. Kraków [b.d.].
 • Rudawski W. J. Historia polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r. T. 1. Petersburg – Mohylew 1855.
 • Siemieński J. Dyplomacja dawnej Polski ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929. Warszawa 1929.
 • Szczerbicka-Ślęk L. W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
 • Tokarz W. Armia Królestwa Polskiego (1815-1830). Piotrków 1917.
 • Trzebiatowski K. Organizacja szkolnictwa w Polsce Ludowej. Warszawa 1972.
 • Trzebiatowski K. Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932. Wrocław 1970.
 • Uniwersał o podwodach czyli rozkazanie Króla Jego Mości Stefana Batorego wytłoczone w Warszawie przez Walentego Łapkę w roku 1578. Warszawa 1978.
 • Wójcik W. Lubliniacy w Brazylii. Warszawa 1963.
 • Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych. Zebrał A. Małecki. Kraków 1860.
 • Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1: 1918-1920. Gdańsk 1923.
 • Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 2: 1921-1923. Gdańsk 1924.
 • Zientara B. Historia powszechna średniowiecza. Warszawa 1968.
 • Ziółek J. Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-31. Lublin 1973.
 • Zwrot polityczny `48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym. Cz. 2. Red. nauk. M. Jabłonowski, W. Janowski. Warszawa 2015.

Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 4 (72), październik-grudzień 2014.
 • Archiwista Polski. Nr 1 (77), 2015.
 • Prace Historyczno-Archiwalne T. 26 (2014).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 13 (2015).
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny. T. 8 (2012).

 

KWIECIEŃ – MAJ

Książki:

 • „A może byśmy tak…” porozmawiali o Tuwimie. Oprac. M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek, T. Matuszak. Warszawa – Piotrków Trybunalski 2013.
 • Artyści UMCS. Wystawa jubileuszowa Instytutu Sztuk Pięknych. 30 lat kierunków artystycznych w UMCS. Oprac. A. Popek. Lublin 2002.
 • Bogucin 9 lipca’44 i inne historie wojenne. Lublin [b.d.].
 • Charków – Katyń – Twer – Bykownia. Katalog w 70. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Wyd.2. Oprac. S. Grychowina. Toruń 2015.
 • Dziś albo nigdy. Wielka wojna i polskie dążenia niepodległościowe. Katalog wystawy lipiec-sierpień 2014. Red. B. Berska, M. Andrasz-Mrożek. Kraków 2014.
 • Fedorowicz A., Marta. Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec-sierpień 1944). Oprac. i wydali M. Bechta, D. Magier. Lublin 2014.
 • Kiedy się wypełniły dni… Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej. Oprac. Z. Matuszak, T. Matuszak, M. Hubka. Warszawa – Piotrków Trybunalski 2014.
 • Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918-1921. Red. W. Rezmer. Toruń 2012.
 • Kościoły nadwiślańskie Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2014.
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku. Red. J. Zamorski. Kraśnik 2013.
 • Kucharski M., Panasiuk A., Stefanowicz A. Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy. Urszulin 2015.
 • Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Publikacja wydana z okazji jubileuszu 90-lecia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Lublin 2010.
 • Lehr S. Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina. Warszawa 2014.
 • Magier D. Czas bolszewika. Sowiecka okupacja Radzynia w sierpniu 1920 roku w relacjach świadków. Radzyń Podlaski 2014.
 • Mazurek M. Władysław Cholewa delegat Rządu Londyńskiego na województwo lubelskie. Sybirak. Biografia. Czemierniki 2012.
 • Mirek A. Trudne lata, wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL. Lublin 2015.
 • Niedziela bez Teleranka. Piotrków Trybunalski-Tomaszów Mazowiecki w okresie stanu wojennego 1981-1983. Pod red. M. Hubki, A. Wróbla. Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki 2014.
 • Panasiuk A. Wytyczno – Wólka Wytycka śladami zapomnianej historii. Wytyczno 2014.
 • Polski A. Fajsławice 24 VIII 1863. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Wybór źródeł i materiałów. Lublin 2013.
 • Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna. Lublin 2014.
 • Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014.
 • Sidor M., Matusiewicz A., Wart Pac pałaca… Dzieje Dowspudy i jej właścicieli. Suwałki 2014.
 • Szewczyk R. Z dziejów Majdanka. Lublin 1945.
 • Szlaki Lublina w fotografii. Red. P. Laufer, Ł. Oś-Goś. Lublin [b.d.]
 • Sztuka i edukacja 1972-2012. 40 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin 2013.
 • Trębska M. Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Łódź 2008.
 • W cieniu ołtarza. Władze partyjno-rządowe o środowiskach twórczych w Kościele (1985). Wybór dokumentów T. Krawczak. Warszawa [b.d.]
 • W służbie Polsce i jej obywatelom. 95 lat Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Oprac. A. Strzępka. Lublin 2015.
 • Wykorzystanie metod kryminalistyki i medycyny sądowej w badaniach historycznych. Pod red. J. Widackiego. Katowice 1983.
 • Z rodzinnej szuflady. Oprac. A. Jankowska, K. Skarżycki. Radom 2015.
 • Zawadzki A. Gospodarka południowego Podlasia w latach 1918-1939. Siedlce 2014.
 • Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje (katalog wystawy). Oprac. G. Nowak, A. Wojciechowska. Płock 2014.

Czasopisma:

 • Archiwariusz Zamojski. R.13 (2014).
 • Bibliotekarz Lubelski. R. 56 (2013).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 55 (2014).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 77 (2014/2015).
 • Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. T. 10 (2014).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 14 (2014).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. R. 2014.
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny. T. 10 (2014).

 

MARZEC

Książki:

 • Barszcz A. Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego (1945-1996). Warszawa 2014.
 • Bibliografia historii polskiej za 2012 rok. Warszawa-Kraków 2014.
 • Dworak A. M. Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835. Lublin 2014.
 • Dywizja „Kobryń”. Red. A. Wesołowski. Warszawa 2014 (SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Cz.3).
 • Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody. Red. A. Adamska, P. Kras. Lublin 2013.
 • Legiony Polskie 1914. Wybór materiałów źródłowych z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego. Red. A. Cz. Żak. Warszawa-Kraków 2014.
 • Narbut-Łuczyński A. J. Historia wojenna Legionów Polskich. Powstanie i działalność bojowa Oddziału Józefa Piłsudskiego (VIII-XI 1914). Warszawa-Kraków 2014.
 • Niebelski E. „Wiosna i jesień trwa tu krótko”. Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce. Lublin 2013.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza. Red. A. Dębiński, L. Pietraszko. Lublin 2011.
 • Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660. Red. A. Bues [i in.]. Warszawa 2014.
 • Olszewski D. Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Lublin 2014.
 • Pelczar R. Rzymskokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1875. Lublin 2014.
 • Przygotowania obronne państwa 1935-1939. Cz.1, Prawo i administracja. Red. A. Wesołowski. Warszawa 2014. (Wojskowe Teki Archiwalne. T. 6).
 • Scienta et Fidelitate. Księga pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. T. Panfil. Lublin 2013.
 • Służby. Obrona Brześcia. Dywizja ”Kobryń” (dowództwo). Red. A. Wesołowski. Warszawa 2014. (SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Cz.2).
 • Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa. Red. A. Wesołowski. Warszawa 2014. (Wojskowe Teki Archiwalne. T.5).
 • Wąsowicz H. Chronologia średniowieczna. Lublin 2013.
 • Zgrajka H. Z roli wyrośliśmy. Monografia wsi Sitno. Sitno 2014.

Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 4 (72), październik-grudzień 2014.

 

LUTY

Książki:

 • Dąbrowski M. NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981. Lublin 2014.
 • Furtak M. COP Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Architektura i urbanistyka. Kraj, region, miasto, fabryka, osiedle, budynek. Kraków – Łódź 2014.
 • Historia źródłem opowiedziana. Dzieje miast w zasobach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Oprac. B. Grelewicz, A. Górski. Zielona Góra 2014.
 • Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu. (Stan na 31 grudnia 2013 r.). Red. D. Barankiewicz. Toruń 2014.
 • Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1914-1918 (1919). Oprac. E. Pietrzak. Kalisz 2014.
 • Łukasiewicz S. Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945-1994. Lublin – Warszawa 2014.
 • Polin. 1000 lat historii Żydów polskich. Red. B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky. Warszawa 2014.
 • Stelmach R. Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Wrocław – Racibórz 2014.
 • Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik Janiny Gajewskiej. Oprac. A. Wajs. Warszawa 2014.
 • Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Olsztyn 2014.
 • Zawadka K. Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956. Struktura – ludzie -mechanizm funkcjonowania. Lublin 2014.
 • Ziemierski M. Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku. Kraków 2013.

 Czasopisma:

 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 6 (2014).

 

STYCZEŃ

Książki:

 • Bagiński H. Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. Warszawa 1921.
 • Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia biograficzne z okazji 100. rocznicy śmierci. Red. J. R. Marczewski. Lublin 2014.
 • Curie E. Maria Curie. Wyd. 15. Warszawa 1979.
 • Diaman H. Położenie gospodarcze Galicji przed wojną. Lipsk 1915.
 • Dymmel A. Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin 2013.
 • Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15-18 września 2004. Warszawa 2005.
 • Gaul J. Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861-1918. Warszawa 2014.
 • Górak A., Kozłowski J., Latawiec K. Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918). Lublin 2014.
 • I wojna światowa w dokumencie archiwalnym. Oprac. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2014.
 • I wojna światowa w książkach i czasopismach okresu międzywojennego. Katalog wystawy archiwalnej. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2014.
 • Kalendarze staropolskie. Red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa 2013.
 • Kalinowski J. Praktyka władz Polski i ZSRS w postępowaniu z archiwaliami Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1963. Warszawa 2014.
 • Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł. Oprac. A. Górak, K. Latawiec. Lublin 2012.
 • Kłysz-Hackbarth J. Wzory ornamentalne Erazma Kamyna – złotnika poznańskiego z XVI wieku. Warszawa 2014.
 • Konopczyński W. Konfederacja barska. T.1. Warszawa 1936.
 • Konopczyński W. Konfederacja barska. T.2. Warszawa 1938.
 • Konopczyński W. Polska a Turcja 1683-1792. Warszawa 1936.
 • Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego. Wyd. nowe, będące dokładném powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582. T.1. Warszawa 1846.
 • Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego. Wyd. nowe, będące dokładném powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582. T.2. Warszawa 1846.
 • Kupisz D. Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717. Lublin 2008.
 • Latawiec K. Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Lublin 2014.
 • Lublin a książka. Część 2. Centrum i peryferie. Red. A. Krawczyk. Lublin 2011.
 • Łaszczyca G. Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa 2014.
 • Majka R. Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Warszawa 2008.
 • Malbork. Historia miasta dokumentem pisana. Oprac. T. Kukowski. Malbork 2014.
 • Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632. Oprac. H. Gmiterek. Lublin 2014. (Fontes Lublinenses t.6).
 • Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. Red. W. Hardt, M. Jurgo-Puszcz. Warszawa 2014.
 • Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925. II. Protokoły. Lwów 1927.
 • Pamiętnik XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Łódź, 7-10 września 1989 roku. Referaty, komunikaty – sekcje. Toruń [1989].
 • Pietrasiewicz T. Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie. Lublin 2014.
 • Piskozub A. Kształty polskiej przestrzeni. Warszawa 1970.
 • Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wydał J. Czubek. Kraków 1906.
 • Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem. Cz. 3. Pod red. W. Chorążyczewskiego, W. Krawczuka. Warszawa 2008.
 • Pomian K. Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza. Warszawa 1968.
 • Poniat R. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. Warszawa 2014.
 • Regiewicz A. Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów. Warszawa 2014.
 • Rojek W. Wojenne losy polskiego złota. Warszawa 2014. (Wyd. specjalne czasopisma Bankoteka, wrzesień 2014 r.)
 • Sehn J. Obóz koncentracyjny Oświęcim – Brzezinka (Auschwitz – Birkenau). Warszawa 1961.
 • Siedlce w czasach I wojny światowej. Katalog wystawy archiwalnej. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2014.
 • Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii – historia i architektura. Red. D. Bręczewska-Kulesza, A. Wysocka. Bydgoszcz 2008.
 • Siemion L. Na wzgórzach Roztocza. Lublin 1978.
 • Siemion L. Niezapomniany lipiec. Lublin 1979.
 • Słownik biograficzny miasta Lublina. T.4. Red. nauk. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes. Lublin 2014.
 • Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. T. 7: Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593-1594. Oprac. K. Chłapowski. Warszawa 2014.
 • Szczurek P. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Sułów. Zamość 2014.
 • W kręgu powstańczej codzienności. Archiwum Franciszka Budziszewskiego. Oprac. A. Nowak. Warszawa 2014.
 • Warszawa Siemaszki. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Warszawa 2014.
 • Whatmore G. Archiwum redakcyjne w prasie. Kraków 1969.
 • Wokół dwóch seminariów w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991. Oprac. R. Kubaś. Red. M. Lipińska. Warszawa 2014.
 • Zajęcki M. Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej. Poznań 2014.
 • Załęski W. Królestwo Polskie pod względem statystycznym. Cz. 2. Statystyka zajęć i przemysłu. Warszawa 1901.
 • Żywicki J. Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni… Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915. Lublin 2010.
 • Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej w Polsce – przewodnik. Oprac. M. Drobnik, A. Morawska. Warszawa 2014.
 • Ruch archiwów społecznych. Red. A. Wancerz-Gluza. Warszawa 2014.
 • 90 rocznica III powstania śląskiego. Materiały z sesji naukowej która odbyła się 11 czerwca 2011 r. w Muzeum im. Jana Pawła w Warszawie. Warszawa 2012.

 Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 4 (72), październik-grudzień 2014.
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 1 (2014).
 • Res Historica Nr 33, Nr 34 (2012).
 • Res Historica Nr 35, Nr 36 (2013).
 • Studia Żydowskie. Almanach. Nr 4 (2014), R.4.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 52 (2014).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej serii t. 10 (21) (2011), t. 11 (22) (2012), t. 12 (23) (2013).
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zesz. 19 (2014).
 • Annales UMCS s. H, vol. 46/2-46/4, 47/2-47/4, 48/1.
 • Annales UMCS s. F, vol. 67/2.
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1-3 (2014).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 1-4 (2012).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 1-4 (2013).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 3-4 (2013).
-->