2016

GRUDZIEŃ  2016 r.

Książki

 • Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania. Pod red. M. Jabłońskiej. Toruń 2015.
 • Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki. Pod red. W. Zawitkowskiej, W. P. Wlaźlaka. Rzeszów 2012.
 • Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki. Red. A. Kulecka. Warszawa 2016.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. G. Matejuk, T. Walczak. Warszawa 2014.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. K. Wiśniewski. Warszawa 2013.
 • Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. Red. H. Gapski. Lublin 2011.
 • Bajer M. Rody uczone. Kreski do szkicu. Warszawa -Toruń 2013.
 • Bartuszek J. Między reprezentacją a „martwym papierem”. Znaczenie chłopskiej fotografii rodzinnej. Warszawa 2009.
 • Błachut A. J. Słownik artystów reformackich w Polsce. Warszawa 2006.
 • Bunkowska P., Jabłoński M., Robótka H. Współczesna dokumentacja typowa. Toruń 2014.
 • Celko J. Praktyki mistrza SQL. Programowanie zaawansowane. Gliwice 2015.
 • Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu. Pod red. T. Matuszaka. Piotrków Trybunalski 2015.
 • Czubaty J. Księstwo Warszawskie (1807-1815). Warszawa 2011.
 • Dąbrowski S. J. Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej. Lublin 2015.
 • Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze. Red. W. Chorążyczewski, A. Pacevicius, S. Roszak. Toruń 2015.
 • Febvre L., Martin H. J. Narodziny książki. Warszawa 2014.
 • Getka-Kenig M. Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego. Warszawa 2013.
 • Granice kompromisu. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej. Pod red. P. Franaszka. Warszawa 2015.
 • Hein-Kircher H. Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939. Warszawa 2008.
 • Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Pod red. J. Taternickiego, J. Pisulińskiej, L. Zaszkilniaka. Rzeszów 2015.
 • In memoriał honoremque Casimiri Jasiński. Pod red. J. Wenty i P. Olińskiego. Toruń 2010.
 • Jabłońska M. Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations. Toruń 2016.
 • Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Pod red. B. Czwojdrak, J. Sperki, P. Węcowskiego. Kraków 2015.
 • Kamienie milowe w kartografii. Pod red. J. Ostrowskiego, P. E. Weszpińskiego. Warszawa 2013.
 • Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1492 roku). Oprac. M. Grulkowski, B. Możejko, S. Szybkowski. Gdańsk 2014.
 • Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk). Oprac. S. Szybkowski. Gdańsk 2016.
 • Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku. Red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby. Warszawa 2016.
 • Krzywe Koło w czasie i przestrzeni. Crooked Circle street through time and space. Warszawa 2016.
 • Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604. Oprac. W. Uruszczak [i in.] Kraków 2016.
 • Księga ziemska krakowska 2: 1394-1397. Wydali W. Bukowski, M. Zdanek. Warszawa 2012.
 • Lewalski K. Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915. Toruń 2013.
 • Lisek A. Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron Polski w latach 1733-1736. Kraków 2016.
 • Losson K. Komu miła całość Ojczyzny. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670-1720). Warszawa 2013.
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Indeksy do cz. I i II. Oprac. M. Gołembiowski, I. Czarciński. Toruń 2002.
 • Materiały do historyi P.P.S. i ruchu rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od r. 1893-1904. T. 1: Rok 1893-1897. Warszawa 1907.
 • Materiały do historyi P.P.S. i ruchu rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od r. 1893-1904. T. 2: Rok 1898-1901. Warszawa 1911.
 • Matuszak T., Piasta A., Hubka M. Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski – Rozprza 2016.
 • Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury. Red. A. Jagielska-Burduk. Gdańsk-Warszawa 2016.
 • Mitkiewicz L. W wojsku polskim 1917-1938. T. 1: W wojsku polskim 1917-1921. Toruń 2015.
 • Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych. Red. nauk. M. Prejs, A. Jakóbczyk-Gola. Warszawa 2013.
 • Nekropolie Warmii i Mazur. Pod red. W. Knercera, B. Wacławik. Olsztyn 2016.
 • Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. [T. 2]. Red. W. Hardt, M. Jurgo-Puszcz. Warszawa 2014.
 • Nowicki M. Akademia Lubrańskiego. Organizacja szkoły i działalność wychowawcza. Warszawa 2015.
 • Obrazy września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej. Pod red. A. Wróbla. Piotrków Trybunalski – Ujazd 2015.
 • Ogijenko I. Powstanie alfabetu oraz języka literackiego Słowian. Album zdjęć. Warszawa 1927.
 • Pamięć Polski. Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. 2. Edycja. Oprac. K. Kiliszek [et al.]. Warszawa 2016.
 • Pamiętnik Zjazdu Przedstawicieli Sejmików Powiatowych w 1927 r. Oprac. P. R. Grochowski. Warszawa 1928.
 • Pamiętnik Zjazdu Przedstawicieli Sejmików Powiatowych w Warszawie w dniu 2-im i 3-im Lutego 1925 r. Warszawa 1925.
 • Paprocki B. Gniazdo cnoty. [Przedruk wydania z 1578 roku].Warszawa 2013.
 • Patronat artystyczny Jagiellonów. Pod red. M. Walczaka i P. Węcowskiego. Kraków 2015.
 • Polska pod reżimem komunistycznym. Sprawozdanie z sytuacji kraju (1944-1949). Wstęp i oprac. J. Mysiakowska-Muszyńska, W. J. Muszyński. Warszawa 2015.
 • Polski słownik biograficzny t. 51/1-2, z. 208, 209. Warszawa Kraków 2016.
 • Prasa podlaska w XIX – XXI wieku. Szkice i materiały. T. 4. Pod red. J. Cabaja. Siedlce 2015.
 • Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości. Red. A. Karczewska, S. J. Żurek. Lublin 2016.
 • Ptak J. Weksylologia polska. Zarys problematyki. Warszawa 2016.
 • Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989). T. 5: Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej. Pod red. A. Indraszczyka, M. Krzysztofińskiego. Warszawa-Rzeszów 2014.
 • Rodak M. Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej casus województwa lubelskiego. Warszawa 2012.
 • Rolf M. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864-1915). Warszawa 2016.
 • Sdvižkov D. Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie. Warszawa 2011.
 • Slavic capitals in 2 D. History of Slavic Capitals through the archiwal materiales. Tekst S. Madic [et al.]. Ljubljana 2013.
 • Słoń M. Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie. Wrocław 2010.
 • Sobucki W. Konserwacja papieru. Zagadnienia chemiczne. Warszawa 2016.
 • Sobucki W., Jeżewska E. Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów. Warszawa 2015.
 • Starzyński M. Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria. Kraków 2015.
 • Starzyński M. Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku. Kraków 2016.
 • Strzeżek T. Polska ofensywa wojenna w 1831 roku. Oświęcim 2011.
 • Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka. Pod red. A. Sikorskiego, T. Sławińskiego. Warszawa 2016.
 • Szyszka J. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku. Kraków 2016.
 • Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku. Oprac. i wydał J. Łosowski. Lublin 2015.
 • VI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Wilnie, 8-11 września 1935. Lwów 1936.
 • Wachsmann N. Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych. Warszawa 2016.
 • Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych. Pod red. T. Stachurskiej-Maj, V. Urbaniak. Warszawa 2015.
 • Wetesko L. Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku. Poznań 2013.
 • Wilson E. Windows PowerShell. Najlepsze praktyki. Gliwice 2015
 • Wroniszewski J. Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów. Kraków 2013.
 • Wybory i referenda w PRL. Pod red. S. Ligarskiego, M. Siedziako. Szczecin 2014.
 • XX lecie Związku Pracowników Komunalnych i Instytucji Użyteczności Publicznej w Polsce. Księga pamiątkowa i sprawozdanie z działalności związku za okres od 1 stycznia 1936 do 30 czerwca 1938. Warszawa 1938.
 • Z rodzinnego archiwum. Prace laureatów konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wrocław 2016.
 • Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego [2015]. Zespół red.: T. Komorowski [et al.]. Warszawa 2016.
 • Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i… koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki. Red. R. Degan, M. Jabłońska, W. K. Roman. Warszawa 2016.
 • Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Cz. 11. Warszawa 2016.
 • Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych. Pod red. A. Jaworskiej, R. Jopa, K. Madejskiej. Warszawa 2016.
 • Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655-1660. M. Nagielski [i in.]. Warszawa 2015.

Czasopisma

 • Archiwa, Kancelarie, Zbiory. Nr 4 (6) 2013, Nr 6 (8) 2015.
 • Dzieje Najnowsze. R. XLVII, Nr 4, 2015, R. XLVIII, Nr 1-3, 2016.
 • Kronika Warszawy. Nr 148-153 (2013-2016).
 • Kwartalnik Historyczny. T. CXXII. Nr 3-4, 2015, T. CXXIII. Nr 3, 2016.
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 23 (2016).
 • Piotrkowski Ekspres Żelazny 2 IX 1846. Jednodniowa gazeta okolicznościowa. Red. T. Matuszak. Warszawa – Piotrków Trybunalski 2016.
 • Przegląd Historyczny. T. CVI, z. 3-4, 2015, T. CVII, z. 1-3, 2016.
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej serii T. XIX (XXV), 2015.
 • Studia Źródłoznawcze. T. LIII, 2015.

 

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD

Książki

 • Fasja austriacka klucza kurowskiego z 1796 roku. Oprac. K. A. Boreczek, G. Skwarek, Kurów 2016,
 • Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny. Lublin 2015.
 • Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Polskiego w Ameryce. Oprac. E. Targońska. Warszawa 2016.
 • Izbicki T. Niech nasz krąg trwa. Izbiccy znad Wigier. Warszawa – Suwałki 2012.
 • Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy. Red. Cezary Taracha. Lublin 2016.
 • Jędraszewski W. Spis parafii i miejscowości XIX –wiecznej Metropolii Warszawskiej. T. 2, Diecezja lubelska. Gniezno 2011.
 • Konstankiewicz M., Niewęgłowski A. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz. Warszawa 2016.
 • Kozimala I. Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim 1944-1956. Wyd. 2. Przeworsk 2016.
 • Krakowski kolaż. 60. rocznica powstania Kabaretu „Piwnica pod Baranami” 1956-2016. Kraków 2016.
 • Lerue A. Album Lubelskie. Warszawa 2015.
 • Łódź w obiektywie Romana Wajnikonisa 1918-1939. Oprac. A. Janik. Łódź 2016.
 • Łukaszuk L. Neple, Krzyczew wczoraj  i dziś. Biała Podlaska 2016,
 • Podmiejskie dwory renesansowe wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Altivole – Castelfranco Reneto – Maser – Velelago – Mira – Padova – Luvigliano 16-18 września 2013. Red. M. Lenart, M. Wrana. Padova – Opole 2016.
 • Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie 2014-2015. Kraków 2016.
 • Sobieraj M. Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego. Opracowanie dokumentów Michał Mroczek. Lublin 2015.
 • Stryjkowski K. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Wielkopolsce w latach 1914-1939. Poznań 2016.
 • Studia z dziejów miasta i regionu. Pod red. Sz. Kozaka. Przeworsk 2016.
 • Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł Archiwum Państwowego w Przemyślu. Katalog wystawy 8-30 czerwca 2016 r. Oprac. A. Krochmal. Przemyśl 2016.
 • Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975-2015. Monografia naukowa. Częstochowa 2016.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 3 (79) lipiec-wrzesień 2016.
 • Bibliotekarz Lubelski

R. 1959 nr 4, R. 1962 nr 4, R. 1963 nr 1 – 4, R. 1964 nr 1- 4, R. 1965 nr 1 – 2, R. 1966 nr 1 – 4, R. 1967 nr 1- 4, R. 1968 nr 1- 4, R. 1969 nr 1 – 4, R. 1970 nr 1 – 4, R. 1971 nr 1 – 4, R. 1972 nr 3 – 4, R. 1973 nr 3 – 4, R. 1974 nr 3 – 4, R. 1975 nr 1 – 4, R. 1976 nr 1 – 4, R. 1977 nr 1 – 3, R. 1978 nr 1 – 4, R. 1979 nr 1 – 4, R. 1980 nr 1 – 4, R. 1982 nr 1- 4, R. 1983 nr 1 – 4, R. 1987 – 1991 nr 118 – 122.

 • Głos Gminy Chełm Nr 83, czerwiec –lipiec – sierpień 2016.
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 21 (2015).
 • Metryka. R. 6, nr 1 (2016).
 • Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej. T. 4 – T. 7, Biłgoraj 2009 – 2014.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 7-8 (52-53) i Nr 9 (54) / 2016.
 • Zeszyty Kurowskie. Zesz. 19 (2008), Zesz. 22 (2011), Zesz. 24 – 26 (2013-2015).

 

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2016 r.

Książki

 • Adamska J., Przewoźnik A. Kazimierz Skarżyński (1887-1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej. Warszawa 2015.
 • Bartoszewicz H. Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku. Katalog wystawy. Warszawa – Pułtusk 2016.
 • Dudek J. Marian Gołębiewski (1911-1996) – żołnierz, opozycjonista, emigrant. Lublin 2016.
 • Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. [Wstęp J. Gumkowski]. Poznań 1962.
 • Filipczak T. Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz Archiwum w latach [1944] 1952-1989. Warszawa 2015.
 • Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 r. Lublin 2016.
 • Konstankiewicz M., Niewęgłowski A. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz. Warszawa 2016.
 • Kutnowski A. „ …jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r.”. Lublin 2016.
 • Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny. Red. A. L. Gzella. Lublin 2015.
 • Leszczyńska Z. Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych. Lublin 2015.
 • Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695. Oprac. R. Jop. Lublin 2016.
 • Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne. Red. K. Dąbrowski, S. Kwiecień. Lublin 2015.
 • Powstanie styczniowe w biografie wpisane. Sześć pamiętników z Lubelszczyzny. Oprac. Z. Bieleń. Lublin 2015.
 • Poznajemy nasz region. Statystyczny portret województwa lubelskiego. Lublin 2015.
 • Sawa M. Ukraiński emigrant. Działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego (1896-1995). Lublin 2016.
 • Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014). Oprac. J. Gajewski. Lublin 2015.
 • Wierzbicki M. Harcerz, żołnierz, obywatel Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912-1995). Lublin 2016.
 • Województwo lubelskie. Historia gospodarcza. Bydgoszcz 2015.
 • Wołoszyn J. W. Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistycznej w Polsce (1944-1989). Lublin 2015.
 • Zimmer B. 25 lat Liceum Ogólnokształcącego Dla Pracujących im. Generała Karola Świerczewskiego w Lublinie 1947-1972. Lublin 1972.

Czasopisma

 • Archivni ċasopis Nr 1-4 / 2015.
 • Archiwista Polski Nr 1 (81) / 2016.
 • Archiwista Polski Nr 2 (82) /2016.
 • Bitewnik Łódzki 1914. Nieregularnik okolicznościowy. Nr 7 (2013), Nr 8 (2014), Nr 9 (2015).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 82 (2016).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN Nr 4 (47) – 6 (51) / (2016).
 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 8 (2016).

 

CZERWIEC-LIPIEC 2016

Książki

 • Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632. Oprac. H. Gmiterek. Lublin 2016, (Fontes Lublinenses VII).
 • Bibliografia historii polskiej za rok 2013. Oprac. S. Gąsiorowski [et al.].Warszawa 2015
 • Chrzanowska A. Tęsknota za Siedlcami. Oprac. W. Okniński. Siedlce – Warszawa 2016.
 • Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich. Materiały z konferencji zorganizowanej 9 grudnia 2015 roku w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim. Pod red. D.A. Rymara. Gorzów Wielkopolski 2016.
 • Du Prel M. Freicher. Das Deutsche Generalgouvernement Polen. Krakau 1940.
 • Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920. Wybór i oprac. E. L. Varga. Warszawa 2016.
 • Grulkowski M. Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne. Warszawa 2015.
 • Gutarowska B. A modern approach to biodeterioration assessment and the disinfection of historical book collections. Łódź 2016.
 • I wojna światowa w Prusach Wschodnich. Pod red. N. Kasparka i D. Radziwiłłowicza. Olsztyn 2015.
 • Korejwo M. T. Na północ od Warszawy. Olsztyn 2016.
 • Kościół ziem zachodnich. Gorzów w epoce milenium chrztu Polski. Wystawa zorganizowana z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Oprac. A. Jodko. Gorzów Wielkopolski 2016.
 • Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje. Red. Nauk. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek. Poznań 2015.
 • Małłek J. Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur. Dąbrówno 2016.
 • Mames T. D. Oświata mariawitów w latach 1906-1935. Warszawa 2016.
 • Matassa F. Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów. Tł. S. Jaszczyńska. Kraków 2015.
 • Niemirka B. Śladami Sienkiewicza. Katalog wystawy archiwalnej. Siedlce – Warszawa 2016.
 • Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945-1947. Katalog dokumentów. Oprac. T. Kukowski. Malbork 2016.
 • Obŝiâ kassovyâ pravila o postuplenii gosudarstvennyh dohodov i o proizvodstve gosudarstvennyh rashodov v Carstvě Pol’skom. Varšava 1866.
 • Pawłowska A. Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania. Lublin 2002.
 • Pielacha K., Kuczyński J. Do ostatniej kropli krwi. Major Marian Bernaciak „Orlik” 1917-1946. Warszawa 2016.
 • Polskie przywileje drukarskie 1493-1793. Oprac. i wydała M. Juda. Lublin 2010
 • Rymar E., Syska E. Handel Gorzowa w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym (do 1571 r.). Gorzów Wielkopolski 2016.
 • Sbornik dokumentov, uâsnâûŝih otnošeniâ latino-pol’skoj propagandy k russkoj vere i narodnosti. Vil’na 1865.
 • Stoch E. Shakespeare In the Lublin Theatre in the 19th and 20th centuries. Lublin 2015.
 • Ustav’  Obŝestva Ohranenìâ Drevnostej. [Varšava 1907].
 • Wielopolski A. Z herbem po służbach. Wspomnienia. Warszawa 2016.
 • Wrona J., Zaporoski Z. 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia z dziejów Uczelni. Lublin 2015.

Czasopisma

 • Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej.  Nr 2 (26), 2015.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 2, Nr 3 (2016).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 15 (2015).

 

KWIECIEŃ-MAJ 2016

Książki

 • 100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej. Materiały pokonferencyjne. Nidzica 2014. Red. E. Solarek, H. Domański, H. Wajs. Warszawa 2015.
 • 90 Rocznica III Powstania Śląskiego. Materiały z sesji naukowej która odbyła się 11 czerwca 2011 r. w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie. Warszawa (b.d.).
 • Banduch R., Greiner P. Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945-1953. Katowice 2015.
 • Dzieje biurokracji. T. 6. Red. T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk. Lublin 2016.
 • Gaul J. Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 1: Archiwum wojny. Warszawa 2015.
 • Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska. Red. M. Lenart, G. Romanato. Watykan 2015.
 • Kalinowska-Wójcik B., Węcki M. Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2015.
 • Kędziora A. 65 lat Archiwum Państwowego w Zamościu. Zamość 2015.
 • Krawiec H., Dobra Zakrzówek w okresie zaborów 1795-1915. Wybrane zagadnienia. Lublin 2015.
 • Latawiec K. Epidemie cholery w Lublinie w 1892 r. [nadbitka z: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne]. Kraków 2005, s. 213-236.
 • Muzea – rezydencje w Polsce II. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 18 września 2014 roku. Red. nacz. Anna Fic-Lazor. Kozłówka 2015.
 • Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego. Oprac. M. Wojtylak. Warszawa 2015.
 • Osiecka M. Kancelaria i archiwum. System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-867. Warszawa 2015.
 • Panasiewicz J. T. Człowiek i dzieło. Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Kraków 2015.
 • Panasiewicz J. Własność ks. Stanisława Staszica na terenie miasta Hrubieszowa. [nadbitka z: Zeszyty Staszicowskie Nr 9 (2014)].
 • Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii. Pod red. M. Szumiłło. Parczew 2014.
 • Polska – Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. T. 1, Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego. Oprac. zbiorowe pod red. E. Rosowskiej. Warszawa 2013.
 • Polska – Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. T. 2, Rejonowe Archiwum Państwowe w Mołodecznie, Archiwum Narodowe Republiki Białorusi, Białoruskie Państwowe Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki, Centralna Biblioteka Naukowa im. Jakuba Kołasa. Oprac. zbiorowe pod red. E. Rossowskiej i A. Smalianczuka. Warszawa 2014.
 • Polska Armia Stalina. Katalog wystawy. Lublin 2015.
 • Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 1: Grochów – Saska Kępa (1-16 września). Warszawa 2015.
 • Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 2: Grochów – Saska Kępa (17-29 września). Warszawa 2015.
 • Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Oprac. R. Drabik i in. Lublin 2015.
 • Schabowska K. Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim. Lublin 2015.
 • SGO “Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 4: Dywizja “Brzoza”. Warszawa 2015.
 • SGO “Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 5/1: Podlaska Brygada Kawalerii. Warszawa 2015.
 • SGO “Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 5/2: Suwalska Brygada Kawalerii Dywizja “Zaza”. Warszawa 2015.
 • Siła-Nowicki W. Wspomnienia i dokumenty. Do druku przygot. M. Nowicka-Marusczyk. T.1- T.2. Wrocław 2002.
 • Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach. Oprac. P. Greiner. Katowice 2015.
 • Wierzyński K. Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów. Wyd.2. Lublin 2014.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1 (77), styczeń-marzec 2016.
 • Annales UMCS s. F. Historia. Vol. 68, z. 1-2 (2013).
 • Archeion. T. CXVI (2015).
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 101-104 (2014-2015).
 • Archiwariusz Zamojski 2015.
 • Biuletyn Archiwum PAN. Nr 56 (2015).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 81 (2015/2016).
 • Głos Nałęczowa. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. 2015.
 • Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 1 (25), 2015.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 2, Nr 3 (2016).
 • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. T. 6 (2014).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne. Nr 12 (2015).

 

LUTY – MARZEC 2016

Książki

 • 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania. Pod red. U. Oettingen, W. Rutkowskiej, J. Główki. Kielce 2015.
 • Berska B. 1914. Zdarzyło się w Krakowie. Kraków 2015.
 • Bronisław Dembiński (1858-1939) wybitny historyk, polityk i działacz społeczny. Zbiór studiów pod red. W. Jastrzębskiego. Toruń 2004.
 • Bujkiewicz Z. Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX  wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe. Zielona Góra 2015.
 • Chłędowski K. Pamiętniki. Galicja (1843-1880). Wstęp A. Kot. Wrocław 2006.
 • Gawlikowski L. Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe. Warszawa 2015.
 • Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego. Pod red. J. Krochmala. Warszawa 2015.
 • Konferencja naukowa Polacy w Królestwie Węgier 1939-1945 połączona z ponowną odsłoną wystawy autorskiej Krystyny i Tadeusza Selbiraków “Węgry czyj to sojusznik?” uzupełnioną materiałami archiwalnymi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz zbiorów osób prywatnych. Przemyśl 2015.
 • Kongres Wiedeński 1815 r. Region i kraj w cieniu nowego ładu. Katalog wystawy. Oprac. A. Pisata, M. Hubka. Piotrków Trybunalski 2015.
 • Konstankiewicz A. Lubelskie archiwa rodzinne. Lublin 2015.
 • Kronika Bojadeł. Oprac. G. Bosy, E. Kostka, M. Mamet. Zielona Góra 2014.
 • Lameński L. Bibliografia historii sztuki dawnego województwa lubelskiego za lata 1965-2000. Lublin 2008.
 • Niemirka B. Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego. 30 lat oporu unitów podlaskich 1875-1905. Katalog wystawy archiwalnej. Siedlce 2015.
 • Nieopowiedziana historia. Karty pocztowe z getta łódzkiego. Oprac. A. Bryk. Łódź 2015.
 • Pamiętnik Mariana Dydyńskiego z Raciborska (1843-1920). Wydała K. Gołąb-Malowicka. Kraków 2015.
 • Prochazka J. Dziennik z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej Przemyśla w 1915 roku. Przemyśl 2015.
 • Świat, który minął… Malborska Gina Synagogalna 1814-1938 w źródłach archiwalnych. Oprac. T. Kurowski. Malbork – Pruszcz Gdański 2015.
 • Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność. Pod red. J. Motyki, G. Klebowicza. Przemyśl 2015.
 • Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oprac. M. Górny (et al.). Pod red. P. Pokory, przy współpracy M. Hlebionka. Poznań 2015.
 • Żupański A. Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty. Poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich. Warszawa 2007.

 Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 2 (74) 2015, Nr 3 (75) 2015. Nr 4(76) 2015.
 • Archiwista Polski. Nr 2-4 (2015).
 • Arhivski vjesnik. R. 58 (2015).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. T.21 (2015).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 79 i Nr 80 (2015).
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 22 (2015).
 • Notes Konserwatorski T. 16 (2014).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 7 (40) -12 (45) / 2015
 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 7 (2015).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T. 22. Rzeszów 2015.
 • Przemyskie Zapiski Historyczne. T.19 (2012-2015).
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. T.4 (2015).

 

STYCZEŃ 2016

Książki

 • 25 – lecie odrodzonego samorządu terytorialnego. Uroczysta sesja Rady Gminy Chełm, 13 października 2015 r. Chełm 2015.
 • 65 lat Archiwum Państwowego w Zamościu. Tekst i wybór ilustr. A. Kędziora. Zamość 2015.
 • Archiwum Państwowe w Płocku. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. K. Bańka. Płock 2015.
 • Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989). Pod red. G. Schlender. Kalisz 2015.
 • Dąbrowski A.G. Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939. Warszawa 2015.
 • Dymmel P., Litwiński R. Cmentarze lubelskie. Lublin 2015.
 • Informator o zasobie archiwalnym, Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Oprac. M. Gruszczyńska. Włocławek 2014.
 • Iżykowska M., Starczewska-Wojnar A. „Ty bestya! Ty kamelo!”. Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu. Opole 2015.
 • Jasiński G. Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914). Olsztyn 2015.
 • Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. Oprac. K. Nabiałek (i in.). Pod red. K. Nabiałka. T. 1 : Katalog dokumentów. Kraków 2014
 • Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 2 : Ilustracje i indeks. Kraków 2014.
 • Korboński S. Depesze kierownictwa Walki Cywilnej i Radiostacji „Świt” z lat 1941-45. Wstęp i oprac. R.W. Rybicki. Warszawa 2014.
 • Kowalik J. Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku. Lublin 2015.
 • Kruszyński M. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL. Lublin 2015.
 • Krystyna Krahelska bohaterka Warszawy rodem z Polesia. Oprac. A. Czarnomorska [et al.]. Sosnowica 2014.
 • Kurtyka J. Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały. Oprac. M. Wilamowski. Kraków 2011.
 • Lis A. Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku. Lublin 2015.
 • Lubaszewski Z. Gmina Chełm jako jednostka administracyjno-samorządowa. Zarys dziejów. Pokrówka 2015.
 • Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta. Pod red. M. Sagana, K. Żuka. Lublin 2014.
 • Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa. Red. nauk. A. Kidzińska-Król. Lublin 2015.
 • Maciejko K. Archiwum kościelne w Brodnicy. Historia oraz analiza zasobu na tle dziejów miasta i parafii farnej. Olsztyn 2015.
 • Matczuk A. Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka. Lublin 2014
 • Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących” czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w. Oprac. M. Lenart. 2015.
 • Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach. Red. M. Ausz, M. Szabaciuk. Lublin 2015.
 • Nowak G. Żydzi Płoccy. Album pamięci. Płock 2015.
 • Nowakowska K. Pawilon Polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939-1940) i jego dalsze dzieje. Warszawa 2013.
 • Plisiecki P. Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku). Lublin 2015.
 • Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955. Pod. red. R. Szczygła. Lublin 2015.
 • Prezydenci Płocka (do 1939 roku). Katalog wystawy. Oprac. merytoryczne K. Grochowska-Iwańska. Płock 2015.
 • PRL Grażyny Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tekst i wybór fot. Ł. Karolewski (et al.). Warszawa 2015.
 • Rada Pomocy Żydom „Żegota” przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski „Żegota” Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatura Rządu RP na Kraj. Dokumenty z zasobu Archiwum Akt Nowych 1942-1944. Wybór i oprac. M. Olczak. Warszawa (2015).
 • Raport Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 2014. Warszawa 2015.
 • SGO “Polesie”. Oprac. D. Biaduń, S. Cąkała-Wardak, Z. Biaduń. Wola Gułowska 2001.
 • Sroka S. A. Genealogia Andegawenów węgierskich. Kraków 2015.
 • Sulik A. F. Cmentarz polski w Kowlu. Część dwuwyznaniowego cmentarza rzymskokatolickiego i prawosławnego. Poznań 2006.
 • Vir Bonus. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Władysławowi Horstowi. Warszawa (2015).
 • Wagilewicz J. D. Pisarze polscy Rusini wraz z dodatkiem pisarze łacińscy Rusini. Do druku przyg. R. Radyszewskyj. Przemyśl 1996.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku. Red. A. Łukasik-Turecka. Lublin 2015.
 • Wychować człowieka nowego… Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951. Materiały źródłowe z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu. Wydały J. Sowińska, B. Sypko. Opole 2015.
 • Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie w XX wieku. Pod red. J. Wołoszyna. Lublin 2015.
 • Zaborowski J. Żołnierze generała Kleeberga. Imienne wykazy. Warszawa 2004.
 • Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2015.
 • Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców Radomia i okolic w latach I Wojny Światowej. Katalog wystawy. Tekst i oprac. A. Nosowska, E. Majsterek. Radom 2015.

 Czasopisma

 • Archiwa Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Nr 8 (2015).
 • Bibliotekarz Lubelski. T. 65 (2012).
 • Bibliotekarz Lubelski. T.67 (2014).
 • Ochrona Zabytków. Nr 2 (2014)
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. R. 2015.
-->