Zasób

Zasób aktowy Oddziału liczy 236 zespołów, 492 mb, 58.540 j.a. z czego 171 jest zewidencjonowanych, 102 posiada inwentarze kartkowe, 61 książkowe. Z zasobu można wyodrębnić grupy rzeczowych akt:

  • Akta gmin – liczą 31 zespołów, tj. 71,3 mb, 6.400 ja. z lat 1864 – 1954 pochodzą z powiatów biłgorajskiego i kraśnickiego. Stan ich zachowania jest dość zróżnicowany. Szczególnie dotyczy to okresu do 1944 roku. Tylko w zasadzie dwie gminy mają niemal kompletnie zachowane akta są to Potok Górny z pow. biłgorajskiego i Zakrzówek z powiatu kraśnickiego. Pozostałe w znikomej części mają tylko fragmenty dokumentacji, bądź są jej pozbawione. Lata 1944-1954 zachowane są prawie kompletnie. Wszystkie są opracowane.
  • Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych – liczą 76 zespołów 4.562 ja., 45,6 mb, z lat 1955-1972 pochodzą z powiatów: biłgorajskiego, bełżyckiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego. Stan zachowania jest dobry. Są opracowane w 90%.
  • Prezydia Miejskich Rad Narodowych – liczą 7 zespołów, 1.571 ja., 22,2 mb, pochodzą z lat 1950-1973. Odnoszą się one do Biłgoraja, Bełżyc, Janowa Lubelskiego, Kraśnika, Kraśnika Fabrycznego, Opola Lubelskiego i Poniatowej. Wszystkie są opracowane.
  • Starostwa Powiatowe – obejmują 2 zespoły, 2.596 ja., 17,0 mb, z lat 1944-1950. Są to akta starostw w Biłgoraju i Kraśniku. Zachowane są w zasadzie bez ubytków, są opracowane.
  • Prezydia Powiatowych Rada Narodowych liczą 5 zespołów, 14.447 ja., 170 mb, z lat 1950-1975, są to Prezydia PRN z Bełżyc, Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Kraśnika i Opola Lubelskiego. Zachowane są w całości, są opracowane.
  • Akta sądów liczą 12 zespołów, 17.186 ja., 41,1 mb, Są to akta Sądów gminnych z powiatu biłgorajskiego, sądów pokoju powiatu biłgorajskiego i kraśnickiego, Sądów Grodzkich w Biłgoraju, Kraśniku, Opolu Lubelskim i Tarnogrodzie oraz Sądu Powiatowego w Kraśniku. Opracowane są tylko sądy gminne, Sądy pokoju, łącznie 2.295 ja., 8, 6 mb.
  • Akta przedsiębiorstw – liczą 4 zespoły, 1881 ja., 26 mb, pochodzą z okresu powojennego. Są to akta 3 znaczących przedsiębiorstw na tym terenie: Fabryki Łożysk Tocznych, Predom EDA w Poniatowej i Kopalni Fosforytów w Annopolu. W całości opracowano akta Kopalni Fosforytów pozostałe zespoły częściowo (843 ja., 10,7 mb.) .
  • Instytucje oświatowe i szkoły – liczą 10 zespołów, 604 ja., 4,5 mb. Są to akta Inspektoratów Szkolnych w Biłgoraju i Kraśniku z lat 1944-1950 oraz kilku małych szkół rolniczych typu średniego działających w latach 1944-1950 na terenie pow. kraśnickiego. Na uwagę zasługują akta Szkoły Elementarnej w Urzędowie 1815-1872 liczące 23 ja. Są to najstarsze akta w zasobie Oddziału w Kraśniku.
-->