2022

WYKAZ NABYTKÓW

 BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

STYCZEŃ-MARZEC 2022

Książki:

 • 120 lat wodociągów w Lesznie, oprac. Urbaniak, J. Spychaj-Skopińska, Leszno 2021.
 • 75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku 1946-2021, r A. Regliński, Gdańsk 2021.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności, G. Schlender, Kalisz 2021.
 • Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze, red. P. Zawilski, Z. Janeczek, M. Jagiełło, Łódź 2021.
 • Bitwa warszawska z perspektywy wieku, red. J. Załęczny, Pułtusk 2021.
 • Budniak M., Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w latach 1950-1954, Zielona Góra 2021.
 • Educare necesse est… Rzeczpospolita małych ojczyzn. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2021.
 • Jelonek E., Wspomnienia o pociągu pancernym Smok. Wojna polsko-ukraińska 1919, K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, współpr. T. Wroński, Kraków 2021.
 • Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Miliszkiewicz G., Stachyra H., Wieś – dwór – miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Katalog ekspozycji i zabytków = Village – manor – town. As written by history and told by the Open Air Village Museum in Lublin, Lublin 2021.
 • Krochmal J., Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, 1, Dawna Polska (do 1795 roku) = Enchanted treasures from the archives. A history of Poland in archive documents, pt. 1, Old Poland (to 1795), Warszawa 2021.
 • Majątek Budnych. Uroczy zakątek pod Lublinem, oprac. T. Kot, I. Brankiewicz, A. Przegaliński, Jastków 2020.
 • Markiewicz M., Lekarze, Lublin 2019.
 • Markiewicz M., Nauczyciele przyszłych lekarzy, Lublin 2020.
 • Markiewicz M., Sylwetki zmarłych lekarzy, Lublin 2021.
 • Materiały z sesji historyczno-patriotycznej z okazji XXXV-lecia ZŻWP – Lublin, 15 listopada 2016 Trybunał Koronny, red. T. Sobieszek, Lublin [2016].
 • Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r., oprac. Z. Wojciechowska, red. G. Schlender, Kalisz 2021.
 • Polski słownik biograficzny. Taube Johann – Teodorowicz Feliks, 53/1, [ogólnego zbioru], z. 216, red. A. Romanowski, Kraków 2019.
 • Polski słownik biograficzny. Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf, 53/2, [ogólnego zbioru], z. 217, red. A. Romanowski, Kraków 2020.
 • Polski słownik biograficzny. Tetmajer Adolf – Themerson Stefan, t. 53/3, [ogólnego zbioru], z. 218, red. A. Romanowski, Kraków 2021.
 • Polski słownik biograficzny. Themerson Stefan – Toeplitz Jerzy, t. 53/4, [ogólnego zbioru], z. 219, red. A. Romanowski, Kraków 2021.
 • Prałat E., Ród historii, historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego, Poznań 2021.
 • Puszka M., Stare druki lubelskie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2021.
 • Rodziewicz T., O dawnych i współczesnych związkach Lublina i Wilna. Katalog wystawy, Warszawa 2021.
 • Stokłosa M., Wójcik A., Cukier krzepi. Opowieść na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Kraków 2020.
 • Stolica Rassalskiego, oprac. Lebensztejn, Ł. Karolewski, G. Mika, Warszawa 2021.
 • Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030, red. J. Chojecka, M. Muszyńska, P. Pietrzyk, E. Rosowska-Jakubczyk, M. Sadza, Warszawa 2021.
 • Urbaniak, Warszawiaków portret niedzisiejszy, Warszawa 2021.
 • Władysław Łokietek. Odnowiciel Królestwa Polskiego, red. J. Grabowski, ks. W. Graczyk, H. Wajs, Warszawa 2021.
 • Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego dworu – wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum,
  Lublin 2021.
 • Zarys działalności organizacji lubelskiej Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 1981-2010, oprac. A. Chmiel et al., Lublin 2011.
 • Zugaj L., Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy Jastków do 1939 r., Jastków 2021.

 

Czasopisma:

 • „Arhivski Vjesnik”, t. 64, 2021.
 • ,,Bibliotekarz Lubelski”, t. 64, 2022.
 • „Fontes Izvori”, t. 27, 2021.
 • „Kronika Warszawy”, nr 1, 2021.
 • „Kronika Warszawy”, nr 2, 2021.
 • „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 69, 2021, nr 3.
 • „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 69, 2021, nr 4.
 • „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 5, 2021.
 • „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 28, 2021.
 • „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 13, 2022.
 • „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 13, 2020.
 • „Rocznik Archiwum Akt Nowych”, nr 1, 2021.
 • „Studia Archiwalne”, t. 7, 2020.
 • „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 10, 2021.

 

KWIECIEŃ-MAJ 2022

Książki:

 • “Nie zapomnijcie tamtych dni”. 40. rocznica powstania NSZZ “Solidarność”. Praca zbiorowa pod red. K. Kowalczyka i J. Chojeckiej. Warszawa – Szczecin 2021.
 • Burakowski A., Gubrynowicz A., Ukielski P., Jesień Narodów. Warszawa 2021.
 • Ceranka P., Urząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945. Warszawa 2021.
 • Chodyła Z., Taksy w dawnej Polsce (XIV/XV-XVIII w.). Geneza i rozwój, rodzaje, znaczenie dla rynku i wartość badawcza = Les taxes en ancienne Pologne (XIVe/XVe – XVIIIe siècles). Poznań 2021.
 • Chorążyczewski W., Zachęta do archiwistyki. Toruń 2022.
 • Dziedzictwo materialne i duchowe. Red. nauk. T. Klimowicz, A. Rybińska,
  M. Tarajko. Lublin 2021.
 • Colloquia opatowskie z przełomu XII i XIII wieku. [Oprac.] A. Lis. Sandomierz 2017.
 • Cukierman D. N., Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina. [Przekł. M. Metlerska-Colerick]. Lublin 2021.
 • Dębiński A., Pyter M., Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2020.
 • Dobrowolski S., Wrona orła nie pokona. Wypisy źródłowe do dziejów oporu społecznego na terenie województwa krośnieńskiego w okresie obowiązywania stanu wojennego. Rzeszów 2021.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne. Pod red. T. Osińskiego, M. Mazura. Lublin 2016.
 • Dziekanowska M., Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny. Lublin 2015.
 • Faryś P. K., Konfekcja damska 1800-1914. Produkcja, wzornictwo, handel. Warszawa 2019.
 • Follprecht K., Zięba K., Ząbczyński P., Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe
  w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca 1878-2021
  . Kraków 2021.
 • Graff K., Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego. Kraków 2015.
 • Grzesiak K., Diecezja lubelska wobec Kościoła narodowego w okresie międzywojennym. Lublin 2019.
 • Gutschow N., Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce 1939-1945. Przekł. M. Słabicka-Turpeinen, red. nauk. A. Paradowska, A. Wienert. Warszawa 2021.
 • Historia pewnej inicjatywy. Jubileusz 50-lecia istnienia Muzeum w Lubartowie. [Oprac.
  Sędzimierz]. Lubartów 2020.
 • Izraelita Lubelski. [Red. i skład: P. Nazaruk]. Lublin 2022.
 • Jastrzębowski W. B., Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy. Oprac. i zarys dziejów myśli pacyfistycznej Franciszka Ramotowska. Warszawa 2021.
 • Jeziorkowska-Polakowska A., Dąbrowski S J., Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949 = Jewish scouting organizations in the Lublin region 1916-1949. Lublin 2019.
 • Kolejnictwo polskie w okresie bitwy warszawskiej 1920 roku i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej. Pod red. nauk. D. Roguta. Łódź 2021.
 • Koneczny F., Geografia historyczna. Warszawa 2018.
 • Kosman M., Discernere vera ac falsa. Z badań nad manipulowaniem wiedzą o przeszłości. Poznań 2009.
 • Kościół pw. świętego Michała Archanioła w Lublinie 1921-2021. [Red. Z. Nestorowicz]. Lublin 2021.
 • Krajewska M., Korespondencja do Erazma Majewskiego (1858-1922) w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Przewodnik. Warszawa – Lublin 2021.
 • Kramiszewska A., Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2019.
 • Krawczyk B. M., Józef Muczkowski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk. Kraków 2021.
 • Kwiatkowska-Frejlich L., Imputacja kulturowa w polskiej historiografii sztuki 1795-1863 na przykładzie wypowiedzi o nagrobkach. Lublin 2014.
 • Lesiak-Przybył B., Warzecha A., Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik. Kraków 2021.
 • Listy jako wyzwanie dla edytora. Red. J. S. Gruchała. Kraków 2019.
 • Lublin Julii Hartwig. Przewodnik. Oprac. J. Zętar. Lublin 2021.
 • Musgrove D., Lewis M., Tkanina z Bayeux. Opowieść wysnuta. [Tekst polski A. D. Kamińska na podst. przekł. K. Pachniak]. Warszawa 2022.
 • Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów. T.2, 1882-1917. Red. T. F. de Rosset, M. F. Woźniak, E. Bednarz Doiczmanowa. Toruń 2021.
 • Nowosielska E., Melancholia, szaleństwo i inne “choroby głowy” w Rzeczypospolitej w XVII
  i XVIII wieku
  . Warszawa 2021.
 • Parzyński W., Sztetl Wysokie i nie tylko. Księga pamięci = Stetl Wisoke un noch mer. Jizkorbuch. Warszawa 2019.
 • Perzanowska A., Dziejów polskich pomniki. Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków 2015.
 • Pielas J., Oleśniccy herbu Radwan w XV-XVII wieku. Z dziejów szlachty małopolskiej doby nowożytnej. Kielce 2020.
 • Plewko J., Szyszka M., Parafia jako źródło wsparcia społecznego. Zasoby i potrzeby parafii Archidiecezji Lubelskiej. Lublin 2021.
 • Rachwał P., Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku) w archiwach parafialnych Lubelszczyzny. Lublin 2021.
 • Radzimiński A., Kontakty duchownych ze Stolicą Apostolską. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach Penitencjarii Apostolskiej. Toruń 2021.
 • Rymarz F., Togi w różnych barwach. Lubelsko-warszawskie wspomnienia prawnika z lat 1962-2010. Lublin 2015.
 • Saifullayeu A., Postkolonialne historiografie. Casus jednego średniowiecza. Warszawa 2020.
 • Siewierski T., Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej
  w Polsce.
  Warszawa 2016.
 • Smutok Ì. Ì., Szlachta ruska ziemi przemyskiej (XIV-XVIII w.). Analiza historyczno-genealogiczna. Przemyśl 2021.
 • Sobibór. Bunt wobec wyroku. [Red. i posł. M. Bem, wybór M. Janczewska]. Warszawa 2021.
 • Staręgowski B., Dekada “Solidarności” 1980-1989. Z zasobu Archiwum Państwowego
  w Lublinie. Katalog wystawy
  . Lublin 2021.
 • Stobiecki R., Historiografia PRL. Zamiast podręcznika. Łódź 2020.
 • Stoch E., Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949). Źródła, nieznane fakty, recepcja krytyczna. Lublin 2021.
 • Stryjkowski K., Wieś wielkopolska w latach 1945-1948. Poznań 2021.
 • Szczerba A., Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953). Geneza, działalność, znaczenie. Łódź 2021.
 • Szyprowski B., “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 – grudzień 1954 r.). Warszawa 2021.
 • Teatralne życie kostiumu. Wybrane projekty kostiumów do spektakli wystawianych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w latach 1957-2020 = Theatrical life of costume, red. i oprac. M. Midura. Rzeszów 2021.
 • U źródeł szczecińskiej sceny muzycznej. Protokoły posiedzeń Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego (1956-1958). Pod red. J. Jekiela i K. Kowalczyka. Szczecin 2022.
 • Ustawa Rządowa 3 maja 1791. 230 lat Konstytucji. [Autorzy tekstów: R. Górny, R. Jankowski,
  Kacperczyk i in.]. Warszawa 2021.
 • Wagner K., Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych miastach Korony
  w XVII wieku
  . Warszawa 2020.
 • Wylegała A., Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce. Wołowiec 2022.
 • Yitzhak A., Obozy śmierci akcji “Reinhardt”. Bełżec, Sobibór, Treblinka. [Red. nauk. wyd. pol.
  Rusiniak-Karwat]. Warszawa 2021.
 • Zabici w Katyniu = Ubity v Katyni. Alfabetyczny spis 4415 jeńców polskich z Kozielska zabitych
  w kwietniu – maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich
  (…). Oprac. i red.
  Gurjanow, A. Dzienkiewicz. Warszawa – Moskwa 2013.
 • Zaporowski Z., Szumiło M., NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w latach 1980-1981
  . Lublin 2011.
 • Zarządzanie informacją. Pod red. nauk. W. Babika. Warszawa 2019.
 • Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Warsztat edytora. Red. nauk. J. Sikorska-Kulesza. Warszawa 2021.
 • Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia. Warszawa 2013

 

CZASOPISMA:

 • „Archeion”, t. CXIX, 2018.
 • „Archeion”, t. CXX, 2019.
 • „Archeion”, t. CXXI, 2020.
 • „Archeion”, t. CXXII, 2021.
 • „Archiwariusz Zamojski”, t. XIX, 2021.
 • „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 62, 2021.
 • „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. XXVII, 2021.
 • „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 33, 2021.
 • „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 5, 2012.
 • „Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. XXII, 2019 – wydanie rocznicowe 1918-2018. Studia poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej + Dodatek: „Biblioteka Przemyskich Zapisków Historycznych”, t. III, 2019.
 • „Studia Archiwalne”, t. VIII, 2021.
 • „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 5, 2021.

 

SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022

Książki:

 • Bartoszewicz Dominik, Słownik polsko-rosyjski,II. Warszawa 1843.
 • Cymerman Jarosław, Sezony pierwsze i ostanie. Teatr Miejski w Lublinie w latach 1944-1949. Lublin 2022.
 • W województwie i w „terenie” działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym, red. Dziuba Adam, Tracz Bogusław. Katowice Warszawa 2022.
 • Górski Wojciech, Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina. Lublin 2018.
 • Raptularz kijowski, autor Juliusz Osterwa, wstęp i oprac. Guszpit Ireneusz. Wrocław 2010.
 • Historia Nauki Polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 1, Warunki rozwoju nauki polskiej, red. Zasztowt Leszek, Schiller-Walicka Joanna. Warszawa 2015.
 • Historia Nauki Polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 2, Instytucje, red. Zasztowt Leszek, Schiller -Walicka Joanna. Warszawa 2015.
 • Historia nauki Polskie T. 10, 1944-1989. Cz. 3, Idee i praktyka, red. Zasztowt Leszek, Schiller-Walicka Joanna. Warszawa 2015.
 • Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej, red. Łozowski Piotr, Poniat Radosław. Białystok 2022.
 • Nowy początek. Modernizm w II RP, red. Juszkiewicz Piotr, Szczerski Andrzej. Kraków 2022.
 • Kaczyńska Katarzyna, „Orać zagon lepszej doli”. Żydowskie rolnictwo w Polsce w latach 1945-1950. Warszawa 2021.
 • Karpiński Andrzej, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa 1995.
 • Krasuski Marcin, Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920. Studium historyczno-genealogiczne. Siedlce 2022.
 • Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów, red. Anny Krochmal, Przemyśl 2021.
 • Kufel Rober Romuald, Archiwa parafialne w teorii i praktyce. Zielona Góra 2021.
 • Lanckorońska Karolina, Wspomnienia wojenne. Kraków 2022.
 • Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956, I, red. Bagieński Witold, Dźwigała Magdalena. Warszawa 2020.
 • Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956, II, red. Bagieński Witold, Dźwigała Magdalena. Warszawa 2021.
 • Litwiński Robert, Klub Niezłomny (1921/22-2021). Lublin 2022.
 • Majchrowski Jan, Wojewoda w dawnej Polsce. Warszawa 2019.
 • Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce. Wybór dokumentów (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016 roku), wstęp i oprac. Mikołajczyk Joanna. Kraków 2017.
 • Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych, Cz. 1, wybór dokumentów i red.: Jerzy Bednarek, Diana Bojko,Wanda Chudzik, Joanna Karbarz-Wilińska, Serhij Kokin, Stanisław Koller, Wołodymyr Kowalczuk, Krzysztof Langowski, Marcin Majewski, Wiktoria Okipniuk, Jurij Szapował, przekład: Margarita Chilińska, Stanisław Koller, Katarzyna Losson, Wiktoria Okipniuk, Katarzyna Sień. Warszawa – Kijów 2017.
 • Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych, Cz. 2, wybór dokumentów i red.: Jerzy Bednarek, Diana Bojko, Wanda Chudzik, Joanna Karbarz-Wilińska, Serhij Kokin, Stanisław Koller, Wołodymyr Kowalczuk, Krzysztof Langowski, Marcin Majewski, Wiktoria Okipniuk, Jurij Szapował, przekład: Margarita Chilińska, Stanisław Koller, Katarzyna Losson, Wiktoria Okipniuk, Katarzyna Seń. Warszawa – Kijów
 • Przemyski Słownik Biograficzny, t. IV, red. Grin-Piszczek Ewy, Pudockiego Tadeusza. Przemyśl 2021.
 • Roman Wanda Krystyna, Wkład powszechnych zjazdów historyków i archiwistów polskich do dorobku archiwistyki. Toruń 2022.
 • Rosset Tomasz F. de, “By skreślić historię naszych zbiorów”. Polskie kolekcje artystyczne. Toruń 2021.
 • Zygmunt II August i kultura jego czasów. W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie, Rusak Radosław. Warszawa 2022.
 • Schirmer Marcin, Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919-1921. Warszawa 2022.
 • Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych, red. Kościański Rafał, Skibiński Edward, Stróżek Paweł. Poznań-Warszawa 2022.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Dawnej Rzeczypospolitej, T. XII, red. Walczak Wojciech, Wisztowat – Walczak Katarzyna. Białystok 2020.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Dawnej Rzeczypospolitej, T. XI., red. Walczak Wojciech, Wisztowat – Walczak Katarzyna. Białystok 2020.
 • Armia krajowa na Lubelszczyźnie. Historia – ludzie – dziedzictwo. Katalog wystawy, Staręgowski Bartosz. Lublin 2022.
 • Superczyński Mateusz, Wśród winnic i łąk trzcinowych i ogrodów. Tajemnice przedmieścia Torunia-Mokre. Katalog wystawy Archiwum Państwowego w Toruniu. Toruń 2022.
 • Szymański Adolf Edward, Mazurzy Prus Wschodnich przed zagładą. Dąbrówno-Olszyn 2022.
 • Odkrywanie i interpretacja archiwaliów, red. Magier D., Zawadzki A. Siedlce 2022 (Światy archiwalne; I).
 • Tandecki Janusz, Archiwa w Polsce w Latach 1944-1989. Toruń 2017.
 • Taracha Cezary, Dąbrowica, 700 lat miejscowości, 70 lat parafii. Lublin 2021.
 • Urząd do spraw wyznań: struktury – działalność – ludzie, T. 1. Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. Rafał Łatka. Warszawa 2020.
 • Urząd do spraw wyznań: struktury – działalność – ludzie, T. 2. Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu do spraw Wyznań w Polsce ludowej (1945-1956), Rafała Łatka Warszawa 2021.
 • Wierzbicki Leszek Andrzej, Poselstwa do królów rodaków: postawy i postulaty szlachty polskiej na sejmikach i zjazdach w latach 1669-1695. Lublin 2022.
 • Wiśniewska-Drewniak Magdalena, Inaczej to zniknie. Archiwa Społeczne. Toruń 2021.
 • Wybory 1989 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, wstęp Janusz Borowiec, Dariusz Iwaneczko, wybór i oprac. Janusz Borowiec. Rzeszów – Warszawa 2009.
 • Zbiory pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, wybór materiałów i słowo wstępne Laska Elżbieta. Przemyśl 2021.
 • Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Cz. 12, red. Epsztein Tadeusz. Warszawa 2022.

 

CZASOPISMA:

 • Archiwista Polski, nr 1 (2022).
 • „Głos Lubelski”, nr 101, 238 (1935).
 • „Głos Lubelski”, nr 42-43, 63 (1937).

 

LISTOPAD 2022 r.

KSIĄŻKI:

 • Domański Juliusz, Olszewski Mikołaj, Z dawnych rozważań wokół ontologii dziejów i aksjologii dziejopisarstwa, Warszawa 2022.
 • Flusser Vilém, Kultura pisma: z filozofii słowa i obrazu, tłum. Przemysław Wiatr, Warszawa 2018.
 • Fokt Krzysztof, Organizacja grodowa w drugiej monarchii piastowskiej: studium krytyczne. Kraków 2022.
 • Gołębiowski Łukasz, Domy i dwory przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt …i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830.
 • Kosecki Adam, Miasta kujawskie w średniowieczu: lokacje, ustrój i samorząd miejski, Kraków 2018.
 • Koteluk Daniel, Ksiądz Ignacy Zoń (1915-1967): droga orędownika niepodległości Polski do stalinowskiego więzienia, Zielona Góra 2022.
 • Kozica Kazimierz, Janusz Pezda, Imago Poloniae: dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, t. I, wyd. i red. Tomasz Niewodniczański; tł. Arnold Bartetzky, Warszawa 2002.
 • Krawiec Henryk, Od ,,Jutrzenki” do ,,Jutrzenki”. Z dziejów spółdzielczości spożywców, zaopatrzenia i zbytu oraz rolniczo-handlowej na terenie Gminy Zakrzówek w latach 1907-2022, Zakrzówek 2022.
 • Księgi obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka. T. 6, [1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950], zebrał i przygotował Piotr Gryszpanowicz, Płock 2022.
 • Lubelskie: przewodnik + atlas, red. Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek, Warszawa 2016.
 • Marczewski Marek, Rys życia i działalności ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), Lublin 2022.
 • Mierzwa Janusz, Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej, 2, Łomianki 2022.
 • Misiura Grzegorz, Słownik biograficzny wybranych księży i organistów diecezji lubelskiej 1906-1992, Lublin 2022.
 • Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu, red. Adam Bosiacki; przekład Przemysław Bentkowski, Warszawa 2020.
 • Pawłowski Zbigniew, Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej: księga jubileuszowa 1928-2021, Płock 2022.
 • Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, 2,. red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk, Kraków 2006.
 • Regesta fontium Grünbergensium, Tadeusz Dzwonkowski, Beata Grelewicz, Paweł Kalisz, Zielona Góra 2022.
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu, 1: A – Bojanka, oprac. Andrzej Buczyło i Tomasz Jasszczołt; współpraca archeologiczna: Magdalena Bis i Wojciech Bis, Warszawa 2021.
 • Szlęzak Karolina, Urbańska Kinga, Jędrzejewski Przemysław, Genealogia: Odkryj historię swoich przodków, Ożarów Mazowiecki 2022.
 • Szymańska Daniela, Geografia osadnictwa, Warszawa 2013.
 • Szyporowski Bartłomiej, Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.): podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej. Warszawa 2016.
 • Wendt Jan A., Skarby kartografii, Lucyna Szaniawska, Warszawa 2013.
 • Związek Tomasz, Krajobrazy szesnastowiecznej Polski: las – ziemia – woda – ruda darniowa: powiat kaliski i Wielkopolska w tle, Warszawa 2022.

 

GRUDZIEŃ 2022

KSIĄŻKI:

 • Annegret Schule, Die H. Kori Gmbh. Eine Berliner Ofenbaufirma und der nationalsozialistische Massenmord. Leipzig 2022.
 • Arendt Fryderyk Hermannn, O epidemii cholery w Kłajpedzie w roku 1831, opracowali i wstępem poprzedzili Małgorzata Małłek-Grabowska i Janusz Małłek, przekład Tomasz Babnis, Olsztyn 2022.
 • Babij Paweł, Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Wrocław 2021.
 • Benken Przemysław, Legiony Polskie w Bitwie pod Jastkowem 31 VII-3VIII 1915. Tarnowskie Góry 2022.
 • Będnik Grzegorz, Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej. Warszawa 2020.
 • Dunaj Bogusław, Kształtowanie się polskiego języka literackiego. Kraków 2021.
 • Feduszka Jacek, Ród Zamoyskich herbu Jelita i nie tylko. Zamość 2022.
 • Fredro Andrzej Maksymilian , Inter Maiestatem Ac Libertatem. Mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679, wstęp i opracowanie Adam Perłakowski, Kazimierz Przyboś. Kraków 2020.
 • Giza Andrzej, Kreowanie marek kultury: historia, współczesność, perspektywy. Kraków 2022.
 • Groszkowski Marek, Rywalizacja o Ordynacje Zamojską w latach 1665-1673. Warszawa 2022.
 • Ilski Zdzisław, System wyborczy do Izby Poselskiej parlamentu Polski przedrozbiorowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wrocław 2022.
 • Jedlicki Jerzy, Historia a świat wartości. Wybór esejów, wstęp Maciej Janowski. Warszawa 2022.
 • Katalog Pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu. Zeszyt II. Pieczęcie królów. Toruń 2022.
 • Libri ordinarii. Przewodnik po rękopisach, oprac. bp Andrzej Suski, wprowadzenie Jan Miazek. Toruń 2019.
 • Łukiewicz Rafał, Skrok Paweł, „Dom ocalenia” w Turkowicach – opieka sióstr służebniczek nad dziećmi trzech narodowości na tle historii regionu. Lublin 2022.
 • Marchel Sławomir, Honor meus. Kardynała Puzyny wizja Kościoła, państwa i narodu, Kraków – Opole 2022.
 • Nowicki Ryszard, Rękopiśmienne listy ziemiaństwa polskiego na przykładzie korespondencji Skórzewski z lat 1944-1951. Gdańsk 2022.
 • Postuła Wojciech, Małe przedmioty wielka historia. Polskie pocztówki i druki patriotyczne XIX i XX wieku. Warszawa 2022.
 • Rogozin Aleksei, Tradycja powstań narodowych i oręża polskiego (1794-1864) w polityce pamięci Drugiej Rzeczypospolitej.Warszawa 2021.
 • Sokołów Krzysztof, Fotograf mówi zdjęciami, Archiwum Państwowe w Koszalinie 2022.
 • Sowińska Justyna, Aleksandra Starczewska-Wojnar: Mówiące znaki władzy. Materiały edukacyjne dotyczące książąt opolskich i ich fundacji. Opole 2022.
 • Szczerepa Wojciech, Piwo w Karkonoszach katalog wystawy – Bier im Riesengebirge: Ausstellungskatalog, tłumaczenie Aleksandra Złotnicka. Jelenia Góra 2021.
 • Szczerepa Wojciech, Zarys dziejów piwowarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jelenia Góra 2021.
 • Wprowadzenie do metodologii historii, redakcja naukowa: Ewa Domańska i Jan Pomorski; redaktorzy pomocniczy: Aleksandra Kuligowska i Piotr Kowalewski Jahromi; opracowanie: Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN. Warszawa 2022.
 • Zienkowicz Leon, Stroje Narodu Polskiego z wiernym opisem jego obyczajów, zwyczajów i sposobu bycia. Warszawa 2020.

CZASOPISMA:

 • „Arhivski Vjesnik”, t. 65, 2022.
 • „Merkuriusz Łęczyński”, t. 34, 2021.
 • „Merkuriusz Łęczyński”, t. 35. 2022.
 • „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 29, 2022.
 • „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, t. 23, 2022.
 • „Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy”, t. 53, 2021.
 • „Rocznik Lubycki”, t. 1, 2021.

 

-->