WYKAZ NABYTKÓW

 BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

STYCZEŃ-MARZEC 2022

Książki:

 • 120 lat wodociągów w Lesznie, oprac. Urbaniak, J. Spychaj-Skopińska, Leszno 2021.
 • 75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku 1946-2021, r A. Regliński, Gdańsk 2021.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności, G. Schlender, Kalisz 2021.
 • Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze, red. P. Zawilski, Z. Janeczek, M. Jagiełło, Łódź 2021.
 • Bitwa warszawska z perspektywy wieku, red. J. Załęczny, Pułtusk 2021.
 • Budniak M., Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w latach 1950-1954, Zielona Góra 2021.
 • Educare necesse est… Rzeczpospolita małych ojczyzn. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2021.
 • Jelonek E., Wspomnienia o pociągu pancernym Smok. Wojna polsko-ukraińska 1919, K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, współpr. T. Wroński, Kraków 2021.
 • Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Miliszkiewicz G., Stachyra H., Wieś – dwór – miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Katalog ekspozycji i zabytków = Village – manor – town. As written by history and told by the Open Air Village Museum in Lublin, Lublin 2021.
 • Krochmal J., Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, 1, Dawna Polska (do 1795 roku) = Enchanted treasures from the archives. A history of Poland in archive documents, pt. 1, Old Poland (to 1795), Warszawa 2021.
 • Majątek Budnych. Uroczy zakątek pod Lublinem, oprac. T. Kot, I. Brankiewicz, A. Przegaliński, Jastków 2020.
 • Markiewicz M., Lekarze, Lublin 2019.
 • Markiewicz M., Nauczyciele przyszłych lekarzy, Lublin 2020.
 • Markiewicz M., Sylwetki zmarłych lekarzy, Lublin 2021.
 • Materiały z sesji historyczno-patriotycznej z okazji XXXV-lecia ZŻWP – Lublin, 15 listopada 2016 Trybunał Koronny, red. T. Sobieszek, Lublin [2016].
 • Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r., oprac. Z. Wojciechowska, red. G. Schlender, Kalisz 2021.
 • Polski słownik biograficzny. Taube Johann – Teodorowicz Feliks, 53/1, [ogólnego zbioru], z. 216, red. A. Romanowski, Kraków 2019.
 • Polski słownik biograficzny. Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf, 53/2, [ogólnego zbioru], z. 217, red. A. Romanowski, Kraków 2020.
 • Polski słownik biograficzny. Tetmajer Adolf – Themerson Stefan, t. 53/3, [ogólnego zbioru], z. 218, red. A. Romanowski, Kraków 2021.
 • Polski słownik biograficzny. Themerson Stefan – Toeplitz Jerzy, t. 53/4, [ogólnego zbioru], z. 219, red. A. Romanowski, Kraków 2021.
 • Prałat E., Ród historii, historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego, Poznań 2021.
 • Puszka M., Stare druki lubelskie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2021.
 • Rodziewicz T., O dawnych i współczesnych związkach Lublina i Wilna. Katalog wystawy, Warszawa 2021.
 • Stokłosa M., Wójcik A., Cukier krzepi. Opowieść na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Kraków 2020.
 • Stolica Rassalskiego, oprac. Lebensztejn, Ł. Karolewski, G. Mika, Warszawa 2021.
 • Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030, red. J. Chojecka, M. Muszyńska, P. Pietrzyk, E. Rosowska-Jakubczyk, M. Sadza, Warszawa 2021.
 • Urbaniak, Warszawiaków portret niedzisiejszy, Warszawa 2021.
 • Władysław Łokietek. Odnowiciel Królestwa Polskiego, red. J. Grabowski, ks. W. Graczyk, H. Wajs, Warszawa 2021.
 • Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego dworu – wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum,
  Lublin 2021.
 • Zarys działalności organizacji lubelskiej Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 1981-2010, oprac. A. Chmiel et al., Lublin 2011.
 • Zugaj L., Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy Jastków do 1939 r., Jastków 2021.

 

Czasopisma:

 • „Arhivski Vjesnik”, t. 64, 2021.
 • ,,Bibliotekarz Lubelski”, t. 64, 2022.
 • „Fontes Izvori”, t. 27, 2021.
 • „Kronika Warszawy”, nr 1, 2021.
 • „Kronika Warszawy”, nr 2, 2021.
 • „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 69, 2021, nr 3.
 • „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 69, 2021, nr 4.
 • „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 5, 2021.
 • „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 28, 2021.
 • „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 13, 2022.
 • „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 13, 2020.
 • „Rocznik Archiwum Akt Nowych”, nr 1, 2021.
 • „Studia Archiwalne”, t. 7, 2020.
 • „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 10, 2021.
 •  

KWIECIEŃ-MAJ 2022

Książki:

 • “Nie zapomnijcie tamtych dni”. 40. rocznica powstania NSZZ “Solidarność”. Praca zbiorowa pod red. K. Kowalczyka i J. Chojeckiej. Warszawa – Szczecin 2021.
 • Burakowski A., Gubrynowicz A., Ukielski P., Jesień Narodów. Warszawa 2021.
 • Ceranka P., Urząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945. Warszawa 2021.
 • Chodyła Z., Taksy w dawnej Polsce (XIV/XV-XVIII w.). Geneza i rozwój, rodzaje, znaczenie dla rynku i wartość badawcza = Les taxes en ancienne Pologne (XIVe/XVe – XVIIIe siècles). Poznań 2021.
 • Chorążyczewski W., Zachęta do archiwistyki. Toruń 2022.
 • Dziedzictwo materialne i duchowe. Red. nauk. T. Klimowicz, A. Rybińska,
  M. Tarajko. Lublin 2021.
 • Colloquia opatowskie z przełomu XII i XIII wieku. [Oprac.] A. Lis. Sandomierz 2017.
 • Cukierman D. N., Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina. [Przekł. M. Metlerska-Colerick]. Lublin 2021.
 • Dębiński A., Pyter M., Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2020.
 • Dobrowolski S., Wrona orła nie pokona. Wypisy źródłowe do dziejów oporu społecznego na terenie województwa krośnieńskiego w okresie obowiązywania stanu wojennego. Rzeszów 2021.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne. Pod red. T. Osińskiego, M. Mazura. Lublin 2016.
 • Dziekanowska M., Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny. Lublin 2015.
 • Faryś P. K., Konfekcja damska 1800-1914. Produkcja, wzornictwo, handel. Warszawa 2019.
 • Follprecht K., Zięba K., Ząbczyński P., Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe
  w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca 1878-2021
  . Kraków 2021.
 • Graff K., Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego. Kraków 2015.
 • Grzesiak K., Diecezja lubelska wobec Kościoła narodowego w okresie międzywojennym. Lublin 2019.
 • Gutschow N., Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce 1939-1945. Przekł. M. Słabicka-Turpeinen, red. nauk. A. Paradowska, A. Wienert. Warszawa 2021.
 • Historia pewnej inicjatywy. Jubileusz 50-lecia istnienia Muzeum w Lubartowie. [Oprac.
  Sędzimierz]. Lubartów 2020.
 • Izraelita Lubelski. [Red. i skład: P. Nazaruk]. Lublin 2022.
 • Jastrzębowski W. B., Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy. Oprac. i zarys dziejów myśli pacyfistycznej Franciszka Ramotowska. Warszawa 2021.
 • Jeziorkowska-Polakowska A., Dąbrowski S J., Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949 = Jewish scouting organizations in the Lublin region 1916-1949. Lublin 2019.
 • Kolejnictwo polskie w okresie bitwy warszawskiej 1920 roku i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej. Pod red. nauk. D. Roguta. Łódź 2021.
 • Koneczny F., Geografia historyczna. Warszawa 2018.
 • Kosman M., Discernere vera ac falsa. Z badań nad manipulowaniem wiedzą o przeszłości. Poznań 2009.
 • Kościół pw. świętego Michała Archanioła w Lublinie 1921-2021. [Red. Z. Nestorowicz]. Lublin 2021.
 • Krajewska M., Korespondencja do Erazma Majewskiego (1858-1922) w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Przewodnik. Warszawa – Lublin 2021.
 • Kramiszewska A., Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2019.
 • Krawczyk B. M., Józef Muczkowski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk. Kraków 2021.
 • Kwiatkowska-Frejlich L., Imputacja kulturowa w polskiej historiografii sztuki 1795-1863 na przykładzie wypowiedzi o nagrobkach. Lublin 2014.
 • Lesiak-Przybył B., Warzecha A., Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik. Kraków 2021.
 • Listy jako wyzwanie dla edytora. Red. J. S. Gruchała. Kraków 2019.
 • Lublin Julii Hartwig. Przewodnik. Oprac. J. Zętar. Lublin 2021.
 • Musgrove D., Lewis M., Tkanina z Bayeux. Opowieść wysnuta. [Tekst polski A. D. Kamińska na podst. przekł. K. Pachniak]. Warszawa 2022.
 • Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów. T.2, 1882-1917. Red. T. F. de Rosset, M. F. Woźniak, E. Bednarz Doiczmanowa. Toruń 2021.
 • Nowosielska E., Melancholia, szaleństwo i inne “choroby głowy” w Rzeczypospolitej w XVII
  i XVIII wieku
  . Warszawa 2021.
 • Parzyński W., Sztetl Wysokie i nie tylko. Księga pamięci = Stetl Wisoke un noch mer. Jizkorbuch. Warszawa 2019.
 • Perzanowska A., Dziejów polskich pomniki. Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków 2015.
 • Pielas J., Oleśniccy herbu Radwan w XV-XVII wieku. Z dziejów szlachty małopolskiej doby nowożytnej. Kielce 2020.
 • Plewko J., Szyszka M., Parafia jako źródło wsparcia społecznego. Zasoby i potrzeby parafii Archidiecezji Lubelskiej. Lublin 2021.
 • Rachwał P., Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku) w archiwach parafialnych Lubelszczyzny. Lublin 2021.
 • Radzimiński A., Kontakty duchownych ze Stolicą Apostolską. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach Penitencjarii Apostolskiej. Toruń 2021.
 • Rymarz F., Togi w różnych barwach. Lubelsko-warszawskie wspomnienia prawnika z lat 1962-2010. Lublin 2015.
 • Saifullayeu A., Postkolonialne historiografie. Casus jednego średniowiecza. Warszawa 2020.
 • Siewierski T., Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej
  w Polsce.
  Warszawa 2016.
 • Smutok Ì. Ì., Szlachta ruska ziemi przemyskiej (XIV-XVIII w.). Analiza historyczno-genealogiczna. Przemyśl 2021.
 • Sobibór. Bunt wobec wyroku. [Red. i posł. M. Bem, wybór M. Janczewska]. Warszawa 2021.
 • Staręgowski B., Dekada “Solidarności” 1980-1989. Z zasobu Archiwum Państwowego
  w Lublinie. Katalog wystawy
  . Lublin 2021.
 • Stobiecki R., Historiografia PRL. Zamiast podręcznika. Łódź 2020.
 • Stoch E., Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949). Źródła, nieznane fakty, recepcja krytyczna. Lublin 2021.
 • Stryjkowski K., Wieś wielkopolska w latach 1945-1948. Poznań 2021.
 • Szczerba A., Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953). Geneza, działalność, znaczenie. Łódź 2021.
 • Szyprowski B., “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 – grudzień 1954 r.). Warszawa 2021.
 • Teatralne życie kostiumu. Wybrane projekty kostiumów do spektakli wystawianych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w latach 1957-2020 = Theatrical life of costume. Red.
  i oprac. M. Midura. Rzeszów 2021.
 • U źródeł szczecińskiej sceny muzycznej. Protokoły posiedzeń Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego (1956-1958). Pod red. J. Jekiela i K. Kowalczyka. Szczecin 2022.
 • Ustawa Rządowa 3 maja 1791. 230 lat Konstytucji. [Autorzy tekstów: R. Górny, R. Jankowski,
  Kacperczyk i in.]. Warszawa 2021.
 • Wagner K., Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych miastach Korony
  w XVII wieku
  . Warszawa 2020.
 • Wylegała A., Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce. Wołowiec 2022.
 • Yitzhak A., Obozy śmierci akcji “Reinhardt”. Bełżec, Sobibór, Treblinka. [Red. nauk. wyd. pol.
  Rusiniak-Karwat]. Warszawa 2021.
 • Zabici w Katyniu = Ubity v Katyni. Alfabetyczny spis 4415 jeńców polskich z Kozielska zabitych
  w kwietniu – maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich
  (…). Oprac. i red.
  Gurjanow, A. Dzienkiewicz. Warszawa – Moskwa 2013.
 • Zaporowski Z., Szumiło M., NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w latach 1980-1981
  . Lublin 2011.
 • Zarządzanie informacją. Pod red. nauk. W. Babika. Warszawa 2019.
 • Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Warsztat edytora. Red. nauk. J. Sikorska-Kulesza. Warszawa 2021.
 • Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia. Warszawa 2013.

 

CZASOPISMA:

 • „Archeion”, t. CXIX, 2018.
 • „Archeion”, t. CXX, 2019.
 • „Archeion”, t. CXXI, 2020.
 • „Archeion”, t. CXXII, 2021.
 • „Archiwariusz Zamojski”, t. XIX, 2021.
 • „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 62, 2021.
 • „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. XXVII, 2021.
 • „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 33, 2021.
 • „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 5, 2012.
 • „Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. XXII, 2019 – wydanie rocznicowe 1918-2018. Studia poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej + Dodatek: „Biblioteka Przemyskich Zapisków Historycznych”, t. III, 2019.
 • „Studia Archiwalne”, t. VIII, 2021.
 • „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 5, 2021.