2018

LISTOPAD

Książki

 • Dokumenty Niepodległej. Wystawa III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. Warszawa 2018.
 • Droga do niepodległej Rzeczypospolitej. Przemyskie epizody. Przemyśl 2018.
 • Etos Solidarności. Konferencja Ruchu Obywatelskiego 9-10 grudnia 1989 roku. Wybór źródeł. Warszawa 2018
 • Fortyfikacje Lubelszczyzny. Badania archeologiczne. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2017.
 • Gumiński T. Na drodze do wolności. Warszawa – Łowicz 2018.
 • Hory A. “Martwa placówka” Wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935-1939. Warszawa 2017.
 • Ignacy Daszyński. Oprac. i wstęp R. Gębicki. Warszawa 2018.
 • Kobiety w walce o niepodległość Polski. Opracowanie wystawy T. Krawczak i in. Warszawa 2018.
 • Kowalska-Cichy M. Czarownice i magia w staropolskim Lublinie. Lublin 2018.
 • Krochmal A. Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych. Przemyśl 2018.
 • Półćwiartek J. Sentymentalne powroty do miejsc utraconych czasu Holocaustu w kahale leżajskim. Przemyśl 2018.
 • Radomianie na drodze do Niepodległości. Wystawa ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Archiwum Państwowego w Radomiu od 15 października 2018 do 31 maja 2019. Radom 2018.
 • Sikora F. Małopolskie późne średniowiecze. Ludzie i instytucje. Wybór pism. Red. W. Bukowski, A. Gąsiorowski, G. Rutkowska. Warszawa-Kraków 2017.
 • Sygowski P. Żydzi wąwolniccy i ich cmentarz. Lublin 2018.
 • Szabó C. Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa. Wien 2015.

Czasopisma

 • Kwartalnik Historyczny Nr 1-2, 2018.
 • Przegląd Historyczny Nr 2-4, 2017, Nr 1, 2018.
 • Teki Archiwalne. Seria nowa. T. 12 (34), 2017.
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. Rok 2017.

PAŹDZIERNIK

Książki

 • Banach J. Dawne widoki Krakowa. Kraków 1967.
 • Bogdan D., Przeracki J. Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku. Olsztyn 2018.
 • Dom Żołnierza w Lublinie. Pamiątkowe wydawnictwo ilustrowane, wydane w drugą rocznicę zawiązania Komitetu Budowy. Oprac. W. Kwiatkowski. Lublin [1926].
 • Dominiczak H. Dzieje kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie od czasów najdawniejszych do roku 1945. Toruń 2018.
 • Duda J. Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Staszicowski model pomocy gospodarczej dla wsi. Lublin 1994.
 • Duraczyński E. Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim. Warszawa 1989.
 • Historia społeczna późnego średniowiecza nowe badania. Pod red. S. Gawlasa. Warszawa 2011.
 • Kazimerski J., Pleskaczyńska M. Przewodnik po źródłach historycznych do dziejów województwa ostrołęckiego XV-XX wiek (do 1945 r.). Ostrołęka [1994].
 • Korejwo M. T. PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego. Olsztyn 2011.
 • Kosman M. Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów. Wrocław 1976.
 • Kozieradzki A. Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831. Wstęp S. Kawyn. Wrocław 1962
 • Królik S. Hierarchia kościelna wobec wybuchu powstania styczniowego. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1966.
 • Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku. Pod red. J. Kowalczyka. Warszawa 1995.
 • Loco scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia. Red. A. Adamska, A Bartoszewicz, M. Ptaszyński. Warszawa 2017.
 • Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie. Red. Eugeniusz Niebelski. Lublin 2018.
 • Matuszak T. Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych. Piotrków Trybunalski 2017.
 • Mazurzy wobec wiary i Kościoła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku. Oprac. G. Jasiński, M. Szymańska-Jasińska. Olsztyn 2018.
 • Pająk H., Żochowski S. Rządy zbirów 1940-1990. Wyda.2. Lublin 1997.
 • Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczególnym skorowidzem. Wydał A. Weh. Wyd. 3. Kraków 1941.
 • Rachwał P. Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne. Lublin 2017.
 • Rodak S. Maszerują Chłopskie Bataliony… Z dziejów podziemnego ruchu ludowego w obwodzie puławskim (1939-1944). Opracowania i wspomnienia. Warszawa 1960.
 • Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów. T. 1 1869-1918. Oprac. J. Kancewicz i in. Warszawa 1974.
 • Tokarz W. Rozprawi i szkice. T. 1 i T.2. Warszawa 1959.
 • Tusiński P.A. „Republika Radomska” w listopadzie 1918 roku. Wyd. 2 Radom 2018.
 • Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Katalog wystawy. Piotrków Trybunalski 2018.
 • Ulewicz A., Dąbrowski J. Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie. Olsztyn 2018.
 • Wielka Synagoga – Lublin – cz.1 . Red. nacz. Stanisław Majewski. Gliwice 2011.
 • Wysiński K. A. Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950. Zarys monograficzny. Wrocław 1979.
 • Ziemianie polscy XX wieku. Życiorysy Andrzeykowicz – Żórawski. Komitet red. Janina Leskiewiczowa i in. Warszawa 1992.

Czaspisma

 • Wiadomości Ziemiańskie Nr 57, wiosna 2014 r.
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny T. 15 (2018).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 15 (2009).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 16 (2010).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 17 (2011).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 18 (2012).

 


WRZESIEŃ

Książki

 • Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Oprac. Z. Dymek. Lublin 2014.
 • Chrostowska G. Wiersze. Oprac. B. Oratowska, J. Cymerman. Lublin 2017.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie lubelskim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Oprac. A. Jangas-Kurzak. Lublin 2014.
 • Koziarska-Kowalik J. Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Lublin 2006.
 • Ludność i gospodarstwa domowe w województwie lubelskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. U. Bronisz. Lublin 2014.
 • Ludność w województwie lubelskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Oprac. Z. Dymek. Lublin 2013.
 • Mieszkania w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Oprac. J. Zabiegła. Lublin 2014.
 • Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa lubelskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Oprac. A. Jakubowski. Lublin 2014.
 • Mironowicz-Panek M. Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie. Lublin 2008.
 • Prus B. Kroniki tygodniowe o Nałęczowie. Lublin 2011.
 • Przywilej lokacyjny miasta Lublina z 1317 roku. Przedmowa G. Jakimińska. Lublin 1997.
 • Raport z wyników w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Oprac. Z. Dymek, W. Dymek. Lublin 2012.
 • Różycka-Bryzek A. Freski bizantyjsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku Lubelskiego. Wyd. 2. Lublin 2012.
 • Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Rosy i M. Żmudzińskiego. Toruń 2018.

Czasopisma

 • Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 7 (9) 2018.
 • Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 8 (10) 2018.
 • Lublin w liczbach 2017 (2017).
 • Studia i Materiały Lubelskie. T. 17 (2013).
 • Studia i Materiały Lubelskie. T. 19 (2017).
 • Studia i Materiały Lubelskie. T. 20 (2018).
 • Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2017 (2017).

LIPIEC – SIERPIEŃ

Książki

 • 600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym. Oprac. D. Bzura. Łomża 2018.
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953-2018. Ludzie, historia, archiwalia. Red. M. Kietliński. Białystok 2018.
 • Drozdowski M. M. Konfraternia warszawskich historyków pod znakiem Klio. Subiektywne biogramy ucznia i kolegi. Warszawa 2014.
 • Eco U. Szaleństwo katalogowania. Tł. T. Kwiecień. Poznań 2009.
 • Gołaszewski J., Gregorcewicz B., Łaborewicz I. Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym. Wrocław 2017.
 • Kenney P. Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950. Przeł. A. Dzierzgowska. Warszawa 2015.
 • Konstytucja 3 Maja 1791 na podstawie tekstu ustawy rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 2018.
 • Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas wolność. Lublin 2018.
 • Lublin przedsiębiorczy. 700 lat historii, 200 lat doświadczeń. Red. Z. Pastuszak, I. Skibińska-Fabrowska. Lublin 2018.
 • Maćkowiak B., Myszkier A., Safader B. Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce. Red. nauk. G. Trzaskowska. Wrocław 2017.
 • Matuszak T. O dominację w powietrzu… Aerostaty Wielkiej Wojny. Piotrków Trybunalski 2016.
 • Miscellanea Lublinensia. Raptularz Zbigniewa Borowskiego 1604-1644. Taksa cen towarów sporządzona przez komisję sejmową w Lublinie w 1628 r. . Oprac. i wydał H. Gmiterek. Lublin 2017. (Fontes Lublinenses. T. 9).
 • Oblicza Reformacji w dokumencie. Wystawa zorganizowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu z okazji 500–lecia Reformacji. Aranżacja wystawy i tekst katalogu Mieczysława Chmielewska. Wrocław 2017.
 • Plakat z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 1899-2003. Red. M. Pawłowski. Kraków 2004.
 • Przegon W., Żygawski J. Kartograficzne Zamostiana. Kraków – Zamość 2018.
 • Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie 2017. Red. L. Pochwalska. Kraków 2018.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 2 (86), marzec – kwiecień 2018.
 • Archiwariusz Zamojski. T. 15 (2016/2017).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 58 (2017).
 • Dzieje biurokracji. T. 7 (2018).
 • Dzieje biurokracji. T. 8 (2018).
 • Historia-Archiwa-Gdańsk. T. 1 (2018).
 • Krakowski Przegląd Archiwalny. T. 23 (2017).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T. 29 (2017).
 • Przegląd Archiwalno-Historyczny. T. 4 (2017).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 16 (2018).
 • Rocznik Jeleniogórski. T. 49 (2017).
 • Nr 47 (2018).
 • Studia Archiwalne. T. 4 (2017).
 • Tygodnik Illustrowany Nr 22, ogólnego zbioru Nr 2742, wydawnictwa rok 5, 1 czerwca 1912 r.
 • Zeszyty Staszicowskie. Nr 11 (2018).

MAJ – CZERWIEC

Książki

 • Atrask Lietuvos archyvus. Vilnus 2013.
 • Bandtkie J.S. Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego. T. 1. Wrocław 1810.
 • Cepnik H. Ignacy Mościcki prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. Warszawa 1933.
 • COP i miasto, nowoczesność i dziedzictwo. Oprac. K. Zarzycka. Stalowa Wola 2017.
 • Grottgerowi Lublin 1917. Lublin [b.d.].
 • Komisja Edukacji Narodowej (Pisma Komisji i o Komisji). Wybór źródeł. Wrocław 1954.
 • Kurtyka J. Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898-1946). Warszawa 1989.
 • Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914-1921). Oprac. A. Massalski. Kielce 2017.
 • Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta. Lublin 2017.
 • Miasto, ludzie, fabryka Starachowice Centralnego Okręgu Przemysłowego 1937-1939. Starachowice 2017.
 • Platta-Rozwadowska H. Legenda Trybunału. Lublin 1939.
 • Ustawy Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Warszawa 1814.
 • Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały. Red. E. Rosowska. Warszawa 2017.

Czasopisma

 • Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. R. V (2015), Nr 2.
 • Nowe Społem w Nowej Polsce. Rok 1945. Warszawa-Łódź [b.d.]
 • Przegląd Socjaldemokratyczny. Organ Partii Socjaldemokratycznej Królestwa Polskiego i Litwy. Rok II (1903).
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. T. 6 (2017).
 • Ukraina v Minulomu. Vyp. 1 (1992) i 7 (1995).

MARZEC – KWIECIEŃ

Książki

 • Armia Andersa w obiektywie i zbiorach płk. Leona Wacława Koca. Wybór i oprac. A. E. Wasilewska. Warszawa 2016.
 • Bereza H. Dziennik – zapiski z lat 1900-1940. Oprac. W. Okniński. Siedlce 2017.
 • Bomelburg H.J. Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700). Kraków 2011.
 • Bronisława Wajs-Papusza (1908-1987) – biografia i dziedzictwo. Red. D. A. Rymar. Gorzów Wielkopolski 2017.
 • Chmielewski Z. Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991. Warszawa 2017.
 • Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski. Warszawa 2017.
 • Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór źródeł. Oprac. J. Kazimierski, R. Kołodziejczyk. Warszawa 1973.
 • Historia ul. Peowiaków [katalog wystawy]. Wstęp A. Kowalska, M. Piasecka. Lublin 2018.
 • Krupa S. Z dokumentem przez dzieje. Raciborskie archiwa i archiwalia. Katowice 2017.
 • Materiały źródłowe do  dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku. Oprac. G. Waliś, red. G. Schlender. Kalisz 2017.
 • Metryki Kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. 8, Liber Baptisatorium 1777-1784. Wydali T. Giergiel, J. Szymański, B. Trelińska. Wojnicz 2017.
 • Na straży historii. Oprac. L. Pochwalska. Kraków 2017.
 • Nowożycki B. Teoria i praktyka archiwistyki USA. Warszawa 2017.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania. Oprac. G. Sibiga, K. Syska. Warszawa 2017.
 • Organy zarządzenia kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja. Red. D. A. Rymar, M. Kietliński. Warszawa-Białystok-Gorzów Wielkopolski 2017.
 • Radom trzech wyznań. Historia miasta od zaborów do wybuchu II wojny światowej. Oprac. E. Majsterek, D. Kitlas. Radom 2017.
 • Radziwonowicz T., Bojaryn-Kazberuk B. Obława augustowska 1945 okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych. Suwałki 2017.
 • Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. 3, Red. A. Barciak, K. Muller. Katowice-Opava-Opole 2017.
 • Stare druki XV-XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Oprac. M. Frankel. Szczecin 2017.
 • Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych. Red. D. Kołodziejczyk. Warszawa 2017.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XXI, Nr 4 (84), październik-grudzień 2018 r.
 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XXII, Nr 1 (85), styczeń-luty 2018 r.
 • Archiwista Polski Nr 3 (2017).
 • Archiwista Polski Nr 4 (2017).
 • Arhivski  Vjesnik. T. 60 (2017).
 • Bibliotekarz Lubelski. R. 60 (2017).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Nr 23 (2017).
 • Raport roczny 2017 (Państwowe Muzeum na Majdanku). Lublin 2018.
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 17 (2017).
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny Nr 2 (2017).
 • Zeszyty Kurowskie. Zeszyt 28 (2017).

STYCZEŃ-LUTY

Książki

 • „Warownym grodem jest nasz Bóg” – w 500. Rocznicę ogłoszenia tez Marcina Lutra. Red. tekstów M. Iżykowska. Opole 2017.
 • Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych. Red. A. Kulecka. Warszawa 2017.
 • Czarnecki R. Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego. Warszawa 2015.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 1, 1578-1620. Oprac. H. Gmiterek. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 2, 1621-1660. Oprac. D. Kupisz. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 3, 1661-1700. Oprac. L.A. Wierzbicki. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 4, 1701-1750. Oprac. W. Bondyra. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 5, 1751-1794. Oprac. J. Ternes. Warszawa 2017.
 • Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów. Pod red. H. Mazura i A. Rosy. Kielce – Toruń 2017.
 • Hapka P. Perły renesansu w powiecie radzyńskim. Kościoły Trójcy św. w Radzyniu Podlaskim i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach. Radzyń Podlaski 2017.
 • Iżykowska M., Starczewska-Wojnar A. „Przeczytano, przyjęto, podpisano”. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Opole 2017.
 • Jabłonowski S. J. Traktat o familiach i koligacjach. Wydał M. Górny. Wrocław 2015.
 • Konopczyński W. Historyka. Oprac. M. Janowski. Warszawa 2015.
 • Kreatorzy – opolskie osobistości niebanalne. Kto kreował historię Opola? Artysta, sportowiec czy włodarz miasta? Red. tekstów M. Iżykowska. Opole 2017.
 • Kronika Halicko-Wołyńska (Kronika Romanowiczów). Wydali D. Dąbrowski, A. Jusupović przy współpracy I. Juriewej, A. Majorowa i T. Wiłkuł. Kraków-Warszawa 2017.
 • Księga jubileuszowa 150-lecia szkół Vetterów. Red. M. Modrzewska-Michalczyk, W. Serafin. Lublin 2016.
 • Lublin. Historia dzielnic. W 700. Rocznicę lokacji miasta. Pod red. J. Chachaja, H. Mącika i D. Szulca. Lublin 2017.
 • Nestorowicz Z. Jan Paweł II w medalierstwie polskim. Lublin 2012.
 • Niepodległa Poddębskiego. Teksty D. Jackiewicz, W. Kalwat. Wybór fot. K. Kalisz. Warszawa 2017.
 • Od zjazdu w Łodzi do zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku. Pod red. K.A. Makowskiego i K. Karolczaka. Warszawa 2017.
 • Olender E., Urbaniak M. Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. Rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547-2017).  Leszno 2017.
 • Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950. Studia pod red. P. Rudzińskiego. Lublin 2009.
 • Polak A. Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku. Opole 2014.
 • Policja państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania. Pod red. A. Tyszkiewicza. Kraków 2015.
 • Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z ziem zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych. Red. W. Caban i L. Michalska-Bracha. Warszawa 2017.
 • Powojenna mediewistyka niemiecka. Wybór i oprac. J. Strzelczyk, A. Krawiec. Poznań 2017.
 • Powstanie Państwowego Muzeum na Majdanku. Wybór dokumentów. Oprac. Cz. Rajca, A. Wiśniewska. Lublin 1984.
 • Szczygielska M. Adiunkt wiekuisty Franciszek Wilczyński (1842-1865). Łuków 2017.
 • Thugut S. Rząd Ludowy w Lublinie. Jak powstał i czem był. Warszawa 1928.
 • Wagner A. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku. Toruń 2016.
 • Z dziejów parafii na terenie gminy Zakrzówek. Pod red. Henryka Krawca. Zakrzówek 2017.

 

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XXI, Nr 3 (83), lipiec – wrzesień 2017.
 • Bibliotekarz Lubelski. R.58/59, 2015/2016.
 • Głos Gminy Chełm Nr 87 i Nr 88, 2017.
 • Merkuriusz Łęczyński. Nr 30, 2017.
 • Płocki Rocznik Historyczno – Archiwalny. T. 9, 2017.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 12, 2014.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 14, 2016.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 15, 2017.
 • Rocznik Leszczyński nr 17, 2017.
 • Rocznik Lubelski. T. 43, 2017.
 • Teka Komisji Historycznej. T. 14, 2017.
 • Żywią i Bronią. Biuletyn Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie. Nr 36, październik 2010 r. Wydanie jubileuszowe.
-->