2011

GRUDZIEŃ

książki

 • „Solidarność” Rolników 1980-1989. Red. A.W. Kaczorowski. Warszawa 2010.
 • 100 lat Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Lublin 2011.
 • Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku. Lublin 2010.
 • Borowik L., Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001. Lublin 2011.
 • Czuchryta A., Z dziejów klasy średniej w Lublinie. Kupcy branży kolonialnej w życiu gospodarczym i społecznym miasta (1918-1939). Lublin  2011.
 • Fijałkowski D., Wspomnienia ucznia Średniej Szkoły Ogrodniczej w Kijanach z lat 1936-1939. Lublin 2004.
 • Kidzińska A., Stronnictwo Polityki Realnej 1905-1923. Lublin 2007.
 • Kłapeć J., Rada Główna Opiekuńcza w dystrykcie lubelskim w latach 1940-1944, Lublin 2011
 • Konieczny Z., Polacy i Ukraińcy na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947. (Zarys problematyki). Przemyśl 2010.
 • Księga pamięci gmin żydowskich. Bibliografia. Wstęp i oprac. A. Kopciowski, Lublin 2008.
 • Łosowska A., Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. Przemyśl 2011.
 • Mich W., Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu. Walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produkcji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916-1926. Lublin 2009.
 • Organy władzy publicznej w świetle konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Red. Z. Szeliga. Lublin 2006.
 • Paczkowska Cz., Zułów – ojczyste strony Marszałka Piłsudskiego. Wilno 2008.
 • Podgajna E., Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium z dziejów myśli politycznej. Lublin 2011.
 • Polska w oczach Białorusinów. Red. B. Wagner. Lublin 2011.
 • Puszka A., Szady J., Dom Dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublinie w latach 1855-2010. Lublin 2011.
 • Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja.. Red. G. Michalska, D. Leszczyńska. Radzyń Podlaski 2011.
 • Rok 1809 w literaturze i sztuce. Red. B. Czwórnóg-Jadczak, M. Chachaj. Lublin 2011.
 • Seidler G. L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie. Wyd. 2. Lublin 2008.
 • Szumiło M., Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin 2006.
 • Świat z historią. Red. P. Witek, M. Woźniak. Lublin 2010.
 • Trembicka K., Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918-1939). Lublin 2007.
 • Trzciński A., Sobota J., Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim,. Lublin 2009.
 • Wiśniewska H., Sebastian Fabian Klonowic. Urzędnik i poeta królewskiego miasta Lublina (materiały źródłowe: 1570-1603). Lublin 2010.
 • Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich. Red. K. Zieliński. Lublin 2010.
 • Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej. Lublin 2005.
 • Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938. Oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej. Lublin 2009.

czasopisma

 • Annales UMCS s. FF. T. 26 (2008).
 • Annales UMCS s. G. T. 56/57 (2009/2010).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T.59, zesz. 2 (2007).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T.60, zesz. 1 (2008).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T.62, zesz. 2 (2010).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T.63, zesz.1 (2011).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T.16 (2010).
 • Lublin. Kultura i społeczeństwo. Nr 4 (2011).
 • Rocznik Lubelski. T. 36 (2010).
 • Rocznik Lubelski. T. 37 (2011).
 • Studia Historyczne. Zesz. 3 (2010).
 • Studia Historyczne. Zesz. 4 (2010).
 • Teka Komisji Historycznej. T.8 (2011).

 

LISTOPAD

książki

 • … A akta zniszczyć. Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach Europy. Katalog wystawy. Warszawa 2010.
 • Akty Powstania Kościuszki. T.3. Oprac. W. Dzwonkowski, E. Kipa, R. Morcinek.Wrocław 1955.
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811-2011. Przeszłość i współczesność. Oprac. zbiorowe pod red. J. Drozda i J. Gołaszewskiego. Wrocław 2011.
 • Białystok oczami kartografa. Katalog wystawy 2011. Oprac. A. Gawroński. Białystok 2011
 • Bibliografia filozofii polskiej 1750-1830. Oprac. A. Kadler. Warszawa 1955.
 • Bibliografia filozofii polskiej 1831-1864. Oprac. A. Kadler, I. Raczyńska.Warszawa 1960.
 • Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie. Oprac. W. Taszycki, M. Karaś, A. Turasiewicz. Kraków 1960.
 • Gmina Strzyżewice (Piotrowice) 1918-1997. T.1 i T.2. Pod red. F. Rymarza. Lublin 1998-1999.
 • Haising M., Rzemiosła kowalsko-ślusarskie na Śląsku do polowy XVIII wieku. Wroclaw 1962.
 • Ilustrowane dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 1911-2011. Oprac. M. Smoleń. Milanówek 2011.
 • Jabłoński L.T., Grodziccy herbu Łada. Wątek warszawsko-radomski. Warszawa 2009.
 • Jezierski F.S., Wybór pism. Warszawa 1952.
 • Katalog korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII-XX w. Oprac. A. Mężyński, S. Potocki.Wroclaw 1972.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T.4. Pod red. B. Horodyskiego. Wrocław 1955.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 7,  sygnatury 2811-2929. Oprac. zespół pod red. E. Kurpińskiej. Lublin 2010.
 • Kelly D.R., Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi. Warszawa 2010.
 • Kopczewki J., Siuchniński M., Grunwald. 550 lat chwały. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1961.
 • Łętoch B., Messer A., Cała A., Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej. T.1. Warszawa 2004.
 • Maciszewski J., Wojna domowa w Polsce (1606-1609). Cz.1, Od Stężycy do Janowca. Wrocław 1960.
 • Manifest Lipcowy PKWN i Konstytucja z dnia 17 marca 1921 roku. Warszawa  1945.
 • Manifestacje warszawskie w 1861 roku. Z dodatkiem „Śpiewów nabożnych” (1861). Warszawa 1916.
 • Miarka K., Wybór pism. Katowice 1939.
 • Micewski A., Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice. Warszawa 1964.
 • Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. Wyd.3. Wrocław 1951.
 • Niecjowa E.H., Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności 1872-1952. Wrocław 1953.
 • Platt J., Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796. Wroclaw 1959.
 • Pol W., Pamiętniki. Kraków 1960.
 • Reynolds L.D., Wilson N.G., Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów. Warszawa 2008.
 • Rymarz F., Dolina górnej Bystrzycy. Ludzie – krajobrazy – wspomnienia. Lublin 2005.
 • Rymarz F., Dzieje Strzyżewic do 1918 roku. Lublin 1994.
 • Samarski B., Zaginieni 1939-1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku. T.2, Powiat białostocki. Białystok 2011.
 • Sawicki Z., Symbolika polskich organizacji bezpieczeństwa. Warszawa 2011.
 • Stachiewicz P., „Parasol”. Dzieje odziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Warszawa 1981.
 • Strzeżek T., Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania listopadowego. Oświęcim 2011.
 • War Through Children’s Eyes. The Soviet Occupation of Poland and the Deportations, 1939-1941. Ed. by I.. Grudzińska-Grosss, J.T. Gross. Stanford  1985.
 • Wojciechowska A., Wojciechowski M., Sylwetki notariuszy płockich (1917-1939). Płock 2011.
 • Wójcicki S., Raport o gminie Kurów. Herb Kurowa. Kurów 2009.
 • Wrede M., Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586. Warszawa 2010.
 • Zakrzewska-Dubasowa M., Historia Armenii. Wroclaw 1977.
 • Źródła do dziejów II Rzeczypospolitej. T.1, Programy polityczne, deklaracje ideowe partii i stronnictw politycznych. Siedlce 2010.

 czasopisma

 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 95 (2011).
 • Archiwista Polski. Nr 3 (2011).
 • Arhivski Vjesnik. R. 53 (2010).
 • Bibliotekarz Lubelski. R. 52 (2009).
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 7 (2011).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 2 (2011).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 3 (2011).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. T. 16 (2010).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 3-4 (2010), Nr 1 (2011).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 3 (2011).
 • Przegląd Historyczny. T.102, z..2 (2011).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T.9 (2011).
 • Rocznik Leszczyński. T.10 (2010), T. 11 (2011).
 • Wiadomości Uniwersyteckie. Wydanie specjalne. Nr 8/177 (2011).

 

PAŹDZIERNIK

książki

 • 100 lat harcerstwa przemyskiego. Red. A. Nowak. Przemyśl 2010.
 • Beyond everydayness theatre architecture in Central Europe. Prague 2010.
 • Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław 1980.
 • Dembowski E., Pisma. T.1-5. Warszawa 1955.
 • Finkel L., Bibliografia historii polskiej. T.1. Wyd. 2. Lwów 1937.
 • Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Oprac. J. Wojtkowski. Poznań 1992.
 • Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa 1983.
 • Kazania gnieźnieńskie. Podobizna rękopisu. Wyd. S. Vrtel-Wierczyński. Poznań 1953.
 • Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja. Wyd. S. Vrtel-Wierczyński. Poznań 1953.
 • Kieniewicz S., Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Warszawa 1960.
 • Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego. Warszawa 1960.
 • Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy. Warszawa 1980.
 • Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie. Warszawa 1972.
 • Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969.
 • Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa  1971.
 • Perkun V., Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów profesora Mariana Gumowskiego. Warszawa 2011.
 • Puzynina J., „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza: siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim. Wrocław 1961.
 • Regesta Fontium Saganensium. Oprac. A. Górski, B. Grelewicz. Zielona Góra-Żagań  2011.
 • Semeniuk T., Kalendarium dziejów Parafii św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim oraz Dekanatu Radzyńskiego. Wyd. 2 popr. Radzyń Podl. 2011.
 • Stasiewiczówna I., Z problemów nauki okresu Oświecenia. Wrocław 1960.
 • Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020. Oprac. zespół red. Barbara Berska [et al.]. Warszawa 2011.
 • Studia z dziejów kultury polskiej. Red. H. Barycz, J. Hulewicz. Warszawa 1949.

 czasopisma

 • Archiwariusz Zamojski 2011.
 • Głos Gminy Chełm. Nr 63 (2011).
 • Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. T.8 (2011).
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego. Nr 3/32 (2010).
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego. Nr 3 (2010).
 • Rocznik Międzyrzecki. T.41 (2011).
 • Scriptores. Nr 38-40 (2011).
 • Studia Źródłoznawcze. T. 48 (2010), T..49 (2011).
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny. T.7 (2010-2011).

 

LIPIEC

książki

 • Błotnicka-Mazur E. : Między profesją i pasją : życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego zapomnianego lubelskiego architekta i malarza. Lublin 2010.
 • Czyny społeczne mieszkańców Lubelszczyzny. Lublin 1961.
 • Jankowerny W., Okopień J.: Zawsze pod kopułą ; 150 lat Ossolineum. Warszawa 1970.
 • Kamiński Cz., Żukowski J.: Katalog monet polskich 1697-1763 (epoka saska). Warszawa 1980.
 • Korsak K.: Sztuka religijna w dawnych wiekach. Poznań 1949.
 • Moczulski L.: Dylematy : wstęp do historii Europy Zachodniej 1945-1970. Warszawa 1971.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe : wizja, projekt, ludzie. Red. P. Dudek, A. Kowalska. Warszawa 2010.
 • Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989. Aut. A. Dziurok [et al.]. Warszawa 2010.
 • Pamięć państw i narodów : lista światowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Oprac. B. Berska, W. Stępniak. Warszawa 2011.
 • Pielacha G., Pielacha K.: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach (1911-2011). Ryki 2011.
 • Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem. Cz. 4. Pod red. W. Chorążyczewskiego i W. Krawczuka. Warszawa 2011.
 • Rosja a Katyń. Pod red. A. Dzienkiewicz, E. Rybarska. Wyd. 2 uzup. i popr. Warszawa 2010.
 • Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. T.3 : społeczeństwo a rodzina. Oprac. I. M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński. Warszawa 2011.

czasopisma

 • Biuletyn IPN. Nr 1-3 (2011).
 • Czasopismo Prawne i Ekonomiczne. R.1923.
 • Demokratyczny Przegląd Prawniczy. R.1948.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów. R. 1950, 1964-1975, 1984, 1992.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu. R. 1950.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości R., 1925, 1932, 1934, 1946-1949.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości. R. 1962-1967, 1969-1970, 1972-1977, 1979, 1981-1986, 1991-1992.
 • Dziennik Urzędowy Wymiaru Sprawiedliwości. R. 1953-1954.
 • Dziennik Ustaw RP. R. 2006.
 • Gazeta Sądowa Warszawska. R. 1928-1929, 1931, 1937.
 • Karta. Nr 64 (2010).
 • Monitor Polski. Cz. B. R. 1953, 1954.
 • Monitor Polski. R. 2006.
 • Notarjat – Hipoteka R. 1934-1939.
 • Nowy Kodeks Zobowiązań. R. 1937.
 • Palestra. R. 1930.
 • Przegląd Notarjalny R. 1933-1936, 1938-1939.
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. R. 1976-1978.
 • Rocznik statystyczny. R. 13 (1949).
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Z. 1 (1933), z. 3 (1937).
 • Straż Kresowa. Nr 2 (1934).

 

CZERWIEC

książki

 • Borejsza J.W.: Stulecie zagłady. Gdańsk-Warszawa 2011.
 • Czerwiec 1976 : zaczęło się w „Walterze”. Katalog wystawy. Oprac. A. Jankowska, A. Kutkowski, P. Sasanka. Radom 2011.
 • Danczowska H.: Rada Artystyczna miasta Lublina 1935-1939. Lublin 2011.
 • Dirt : the filthy reality of everyday life. [Aut.] R. Cox [et al.]. London 2011.
 • Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym. Red. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2011.
 • Mierzwiński H.: Biała Podlaska w latach 1918-1939. Biała Podlaska 2010.
 • Między codziennością a wielka historią : druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. Aut. P. T. Kwiatkowski [et al.]. Gdańsk-Warszawa 2010.
 • „Podaruj nam swoją historię” : dary w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Przewodnik po wystawie zorganizowanej w Archiwum Państwowym w Lublinie. Lublin, 2010-2011. Oprac. E. Wierzbicka. Lublin 2010.
 • Pomorskie cmentarze : wybór źródeł. Red. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2010.
 • Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T.2: (1401-1450). Pod red. A. Barciaka i K. Müllera. Opava-Opole-Katowice  2011.
 • Szczepuła B.: Rajski ogród. Gdańsk-Warszawa 2010.
 • Teter M.: Sinners on trial : Jews and Sacrilege after the Reformation. London 2011.
 • Vivat Konstytucja ! : w  220. rocznicę Konstytucji 3 Maja. Red. J. Lewińska. Warszawa 2011.
 • Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi : ochrona zasobu archiwalnego. Wyd. 2 popr. Wybór i oprac. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś. Warszawa 2011.

czasopisma

 • Archivni Časopis. Nr 1- 4 (2010).
 • Archiwista Polski. Nr 1 (2011).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1 (2011).
 • Przegląd Historyczny. Zesz. 1 (2011).
 • Rocznik Chełmski. T. 13 (2009).
 • Rocznik Chełmski. T. 14 (2010).

 

MAJ

książki

 • Baranowski B.: Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku. Warszawa 1957.
 • Baranowski B.: Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji. Wrocław 1982.
 • Beck A.: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie podczas inwazji rosyjskiej w roku 1914/1915. Lwów 1935.
 • Bobrzyński M.: Nasi historycy wobec wojny światowej. Kraków 1920.
 • Bobrzyński M.: W imię prawdy dziejowej : rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jej stanowisku. Warszawa 1879.
 • Bobusia B., Gosztyła M., Lichołai L.: Plany Twierdzy Przemyśl. Cz. 3. Przemyśl 2010.
 • Brzozowski K.: Pieśni historyczne. Lwów 1938.
 • Buczek K.: Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich : rozprawa z pracy zbiorowej „Dzieje Prus Wschodnich”. Toruń 1936.
 • Fastnacht A.: Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558. Warszawa 1948.
 • Garelli P.: Asyrologia: odkrywanie Wschodu Starożytnego. Warszawa 1998.
 • Grin-Piszczek E.: Wanda Kaput. Przemyśl 2010.
 • Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T.1: Od XVI do połowy XVIII w. Wydał W. Rusiński. Wrocław 1955.
 • Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T.2: Z lat 1751-1775. Wydał W. Rusiński. Wrocław 1959.
 • Jaworski I.: Zarys dziejów Wilna. Wilno 1929.
 • Katalog oficjalny działu polskiego na międzynarodowej wystawie Sztuka i Technika 1937 w Paryżu. Warszawa (b.r.).
 • Kieniewicz S.: Legion Mickiewicza 1848-1849. Warszawa 1957.
 • Łoza S.: Legja Honorowa w Polsce 1803-1923. Zamość 1923.
 • Mart K., Lubaszewski Z.: Żydzi w Chełmie. Chełm 2010.
 • Ohijenko I.: Czerpak carów moskiewskich Iwana i Piotra z roku 1690. Warszawa 1932.
 • Okoń L.J.: Historia literatury ziemi chełmskiej (1505-2010) uzupełniona szkicami. Chełm 2010.
 • Powszechna Wystawa Krajowa Poznań 1929 : katalog wystawy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa  1929.
 • Romer H.: Wilno. (b.m. i r.w.).
 • Sawicki J.: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. T 10: Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty na podstawie materiałów przysposobionych przy udziale Alfreda Sabischa. Wrocław 1963.
 • Sawicki J.: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. T. 5: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty. Warszawa 1950.
 • Sawicki J.: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. T. 7: Synody diecezji poznańskiej i ich statuty. Poznań 1952.
 • Sawicki J.: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. T.8: Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich statuty. Wrocław 1955.
 • Sawicki J.: Iura Masoviae Terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego. T. 1: (1228-1471). Warszawa 1972.
  Sawicki J.: Iura Masoviae Terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego. T. 3: (1526-1540). Warszawa 1974.
 • Soćko A.: Pałac Parysów czy pałac Leśniowolskich? : uwagi do badań nad siedzibami szlacheckimi w trybunalskim Lublinie. Poznań 2010 [odbitka z „Artium Quaestiones” t. 21].
 • Targosz K.: Jan Heweliusz uczony-artysta. Wrocław 1979.
 • W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13 III 1943- 13 III 1946). Pod red. M. Borowicza, N. Rosta, J. Wulfa. Kraków 1946.
 • Witkowska H., Sawicki L.: Nauka o Polsce współczesnej. Warszawa 1920.
 • Zientara B.: Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w. Warszawa 1954.

 czasopisma

 • Dzieje Najnowsze. Nr 4 (2010).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 1 (2011).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 21:2009 (2010).

 

KWIECIEŃ

książki

 • Bednaruk W.: Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794). Lublin 2011.
 • Bender A.: Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej.  Lublin 2004.
 • Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność. Red. L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska. Lublin 2010.
 • Borkowska M.: Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej. Lublin 2010.
 • Cykliści : sympatycy, pasjonaci, mistrzowie 1886-1939. Oprac. J. Łuba-Wróblewska. Warszawa 2010.
 • Dokumenty do dziejów Państwowego Banku Rolnego. T. 1 : 1938-1944. Wstęp i oprac. M. Kłusek. Łódź 2010.
 • Dyjakowska M.: Crimen laesae maiestatis : studium  na wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce. Lublin 2010.
 • Emigracja postyczniowa 1863 roku. Red. E. Niebelski. Lublin 2010.
 • Habrowska J.I.: Chabrowscy : album rodzinny. Warszawa 2010.
 • Janeczek S.: Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna :  z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej. Lublin 2008.
 • Jusiak R.: Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce : studium socjologiczne. Lublin 2009.
 • Karpiuk M.: Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym. Lublin 2008.
 • Kłoczowski J.: Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce. Lublin 2010.
 • Konstankiewicz M.: Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939. Lublin 2011.
 • Kwiecień S.: Polskie prawo przemysłowe 1927-1939. Lublin 2010.
 • Lameński L.: Moi artyści, moje galerie : teksty o sztuce XIX i XX wieku. Lublin 2008.
 • Łętowski M.: Gdy lżyliśmy ustrój i godziliśmy w sojusze… : cenzura prasowa w PRL na przykładzie katolickiego tygodnika społecznego „Ład”. Lublin 2010.
 • Magier D., Rogalski A. : Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815). Radzyń Podl. – Siedlce 2011.
 • Małe miasta : społeczność. Red. M. Zemło. Lublin-Supraśl 2011.
 • Matwiejczyk W. : Niemieccy katolicy w poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914. Lublin 2009.
 • Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych pod red. P. Gołdyna. Kraków 2008.
 • Między Wschodem a Zachodem : z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak. Lublin 2010.
 • Mit, symbol, mimesis : studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger. Lublin 2009.
 • Na drodze do świętości : Rafał Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy. Red. E. Niebelski, S. Wilk. Lublin 2008.
 • O moralne podstawy ustroju : wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963). Red. K. Ostaszewski, J. Szczot. Lublin 2007.
 • Pelczar R.: Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869. Lublin 2009.
 • Pielacha K.: Proces „żołnierzy wyklętych” w Rykach (15 I 1947). Ryki 2010.
 • Plewko J.: Sprostać migracji : pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX – początek XXI wieku. Lublin 2010.
 • Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004). Pod red. A. Mezglewskiego, P. Stanisza, M. Ordon. Lublin 2005.
 • Pyter M.: Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawne. Lublin 2010.
 • Raport statystyczny magistratu miasta Kurowa. Oprac. A. K. Boreczek. Kurów 2010.
 • Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii. Red. J. Walkusz. Lublin 2010.
 • Rolska I.: Firlejowie Leopardzi : studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku. Lublin 2009.
 • Rzeczypospolita akademicka : działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej. Red. M. Ryba. Lublin 2010.
 • Starzyński M.: Krakowska rada miejska w średniowieczu. Kraków 2010.
 • Statut Stowarzyszenia Uczestników Kasy Przezorności i Pomocy Urzędników Ordynacji Zamojskiej w likwidacji. Zamość 1930.
 • Statuta Ordynacyi Zamojskiej od r. 1589-1848. Warszawa 1867.
 • Szmydki R.: Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi. Lublin 2008.
 • Twórcy i dzieła : studia z dziejów kultury artystycznej. Red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch. Lublin [2007].
 • W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich : studia dedykowane Profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin. Red. M. Kawecka, A. Nowacki, L. Puszak. Lublin 2008.
 • Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Red. R. Kościański, R. Leśkiewicz. Poznań-Warszawa 2010.
 • Wiedza między słowem a obrazem. Red. M. Zemło, A. Jabłonski, J. Szymczyk. Lublin 2010.
 • Wielki Kraków: rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Oprac. M. Klimas, B. Lesiak-Przybył, A. Sokół. Kraków 2010.
 • Wielki Kraków: rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Plany. Oprac. M. Klimas, B. Lesiak-Przybył, A. Sokół. Kraków 2010.
 • Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji „Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów” Kraków, 13-14.10.2008. Red. T. Łojewski. Kraków 2010.
 • Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią : księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. Red. D. Nowacka (et al.). Lublin 2010.
 • Zabudowa Płocka w fotografii niemieckiej z okresu II wojny światowej : katalog wystawy. Oprac. L. Franciszkiewicz. Płock 2008.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy. Red. K. Ostaszewski, J. Szczot. Lublin 2009.

czasopisma

 • Głos Gminy Chełm nr 61 (2011).
 • Karta. Kwartalnik Historyczny. Nr 65 (2010).
 • Przegląd Historyczny. T.CI, z. 4 (2010).
 • Zeszyty Kurowskie zesz. 21 (2010).

 

MARZEC

książki

 • 2 Eskadra Wywiadowcza (1918-1921) w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy. Wstęp J. Łosowski, E. Misiewicz. Łęczna 2010.
 • Czubaszek K.: Przemiany społeczno-religijne na terenie parafii Ulan od XV do początku XX wieku. Lublin 2010.
 • Die Verfolgung und Ermordung der europaischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Band 4 : Polen september 1939-juli 1941. Bearbeitet von. K. P. Friedrich, A. Löw. München 2011.
 • Gen. Hr. Ludwik Michał Pac : patriota – żołnierz – reformator. Dowspuda 2010.
 • Katalog ekslibrisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Oprac. E. Kurpińska. Lublin 2009.
 • Kiełb Z.: Przerwane życiorysy… : listy katyńskie osób związanych z Puławami i powiatem puławskim oraz Dęblinem do roku 1939. Lublin 2010.
 • Kłys A.: Informator o zasobie archiwalnym Muzeum w Stutthof. Warszawa-Sztutowo 2010.
 • Księgi Więzienia na Zamku w Lublinie 1944-1954. [T.] 2 : Księga główna więźniów śledczych 8 XII 1944-22 II 1945. Red. i oprac. A.T. Filipek, M. Krzysztofik. Lublin 2010.
 • Metryki Kolegiaty św. Warszyńca w Wojniczu 1675-1784. T.4 : Liber baptisatorum 1757-1776. Cz. 2. Wydali T. Giergiel, J. Szymański. Wojnicz 2008.
 • Misiewicz E., Brodzisz P.: Łęcznianie czas zastygły w fotografii. Łęczna 2010.
 • Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku. Pod red. H. Gmiterka, J. Łosowskiego. Kraków 2010.
 • Obywatele polscy w Kirgizjii : wybór dokumentów (1941-1946). Red. nauk. A. Głowacki. Warszawa 2010.
 • Ojczyzna w obiektywie : imponderabilia kronikarza Juliusza L. Englerta na emigracji. Pod red. A. Biernata, W. Stępniaka. Warszawa 2010.
 • Pater ecclesiae Lublinensis : studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945). Pod red. J.R. Malczewskiego. Lublin 2010.
 • Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Pod red. R. Jopa. Łęczna 2010.
 • Z badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt austriackich z XVIII-XX wieku na ziemiach polskich. Pod red. J. Gaula. Warszawa 2010.

czasopisma

 • Archeion. T. 110 (2007-2008).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 1 (2010).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 2 (2010).
 • Płockie Zeszyty Archiwalne. Nr 1 (2010).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 10 (2010).

 

LUTY

książki

 • Adamczuk A.: Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym : iluminowany rękopis Concordia discordantium canonum Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Lublin 2009.
 • Bibliografia historii polskiej za rok 2008. Oprac. Stefan Gąsiorowski [et al.]. Warszawa 2010.
 • Biskup lubelski Marian Leon Fulman pedagog trudnych lat. Pod red. E. Walewandra. Lublin 2010.
 • Czarnota T.: To zawsze zostanie dla potomności… : archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia. Lublin 2010.
 • Dunin- Dudkowska A.:  Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Lublin 2010.
 • Encyklopedia katolicka. T.14 : Nouet – pastoralis officii. Lublin 2010.
 • Fermus-Bobowiec A.: Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915). Lublin 2010.
 • I Warszawa nie zawiodła : w 90. rocznicę bitwy warszawskiej. Scenariusz wystawy, teksty A. Stawarz. Warszawa 2010.
 • Kalisz i region kaliski : 260 pytań i odpowiedzi. Oprac. G. Schlender. Kalisz 2010.
 • Kossakowski M. S.: Diariusz : 21 maja – 31 sierpnia 1915. T. 1, cz. 1. Red. M. Mądzik. Lublin 2010.
 • Kukuła A. J.: Hieronim hrabia Stroynowski : prawnik – ekonomista – fizjokrata (1752-1815). Lublin 2009.
 • Kuwałek R.: Obóz zagłady w Bełżcu. Lublin 2010.
 • Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej. Oprac. J. Ziółek. Lublin 2009.
 • Mazur M.: O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956. Lublin 2009.
 • Małyska A.: Rytuały sejmowe w latach 1980-1982 i 1991-1993. Lublin 2003.
 • Mich W.: Publicystyka polityczna „Naszej Przyszłości” 1930-1939. Lublin 2009.
 • Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o konstytucji rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791 czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W.X.Lit. dnia pierwszego lipca r. 1791. Do druku przygotowała i wstępem poprzedziła E. M. Ziółek. Lublin 2009.
 • Narrata de fontibus hausta : studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk. Lublin 2010.
 • Persona, gestus habitusque, insignium : zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu. Pod red. J. Banaszkiewicza, J. Maciejewskiego, J. Sobiesiak. Lublin 2009.
 • Pokrzycka L.: Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 roku. Lublin 2010.
 • Polacy w Gruzji. Scenariusz wystawy i oprac. A. Zadrożniak. Warszawa 2010.
 • Portret miasta : architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych. Kalisz 2010.
 • Privilegia typographica polonorum : polskie przywileje drukarskie 1493-1793. Oprac. M. Juda. Lublin 2010.
 • Robótka H.: Opracowanie i opis archiwaliów : podręcznik akademicki. Toruń 2010.
 • Ryszard Mienicki (1886-1956) : archiwista i historyk. Pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Robert Degena. Toruń 2009.
 • Vetera novis augere : studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. T.1. Pod red. S. Grodziskiego [et al.]. Kraków 2010.
 • Vetera novis augere : studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. T. 2. Pod red. S. Grodziskiego [et al.]. Kraków 2010.
 • Walewander E.: Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945. Lublin 2009.
 • Wichmanowski M.: Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) : polityka ruchu ludowego. Lublin 2010.
 • Więcławska K.: Zmartwychwstałe miasteczko… : literackie oblicza sztetł. Lublin 2005.
 • Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem. Pod red. T. Piersiaka i A. Timofiejewa. Lublin 2010.
 • Wojciechowska A.: Śladami firmy Bracia Detrychowie w Płocku. Płock 2010.
 • Z dziejów prasy konserwatywnej : przegląd tytułów. Pod red. W. Micha, B. Borowika. Lublin 2009.

czasopisma

 • Annales UMCS sectio F (Historia). Vol. 64 (2009).
 • Archiwista Polski. Nr 4 (2010).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 51 (2010).
 • Kronika Zamkowa. Nr 1 (2010).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 4 (2010).
 • Res Historica. T. 30 (2010).

 

STYCZEŃ

książki

 • Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku. Pod red. U. Augustyniak. Warszawa 2009.
 • Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu w 1938 roku : uwarunkowania, przebieg, konsekwencje. Pod red. G. Kuprianowicza. Chełm 2009.
 • Augustyniak U.: Historia Polski 1572-1795. Warszawa 2008.
 • Buraczyński J.: Roztocze : dzieje osadnictwa. Lublin 2008.
 • Dąbrowicz E.: Galeria ojców : autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861. Białystok 2009.
 • Góra B., Woźniakowski K.: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945. Kraków 2008.
 • Guzowski P.: Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Kraków 2008.
 • Jurkowlaniec G.: Epoka nowożytna wobec średniowiecza : pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki. Wrocław 2008.
 • Kaczmarek R.: Historia Polski 1914-1989. Warszawa 2010.
 • Kapral M.: Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII wieku. Toruń 2008.
 • Krzymkowski M.: Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego. Poznań 2004.
 • Krzywoszyński P.: Stanisław Orzechowski – ideolog demokracji szlacheckiej. Poznań 2010.
 • Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 136 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1591. Oprac. K. Chłapowski. Warszawa 2009.
 • Olejnik K.: Władysław III Warneńczyk (1424-1444). Kraków 2007.
 • Pachocka A.: Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku. Kraków 2009.
 • Pieczęcie królów i królowych Polski : tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio Prima – „InSimul”. Warszawa 2010.
 • Potkowski E.: Książka i pismo w średniowieczu. Pułtusk 2006.
 • Rogalski A.: Szkice z dziejów Węgrowa i powiatu węgrowskiego w czasach napoleońskich. Siedlce 2010.
 • Smoliński A.: Mundur i barwy artylerii polskiej w XVIII i XIX wieku. Toruń 2010.
 • Sobibór. Pod red. M. Bema. Warszawa 2010.
 • Sypek A., Sypek R.: Zamki i warownie ziemi lubelskiej i Podlasia. Warszawa 2009.
 • Szweda A.: Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454. Toruń 2009.
 • Wodziński M.: Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych : informator archiwalny. Wrocław 2010.
 • Wyszczelski L.: Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). Warszawa 2010.
 • Zdrada J.: Historia Polski 1795-1914. Warszawa 2007.

czasopisma

 • Biuletyn IPN. Nr 12 (2010).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 61, zesz. 1-2 (2009).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 62, zesz. 2 (2010).
 • Kwartalnik Historyczny. R. 65, nr 2-4 (2008).
 • Kwartalnik Historyczny. R. 66, nr 3-4 (2009).
 • Kwartalnik Historyczny. R. 67, nr 1-2 (2010).
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie . Zesz. 17 (2010).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T. 22 (2
-->