2013

GRUDZIEŃ 2013

  Książki:

 • Gdy myślę Ojczyzna” portrety sławnych Polaków w dokumencie archiwalnym… Katalog wystawy zorganizowanej w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania Archiwum Państwowego w Kielcach. Oprac. I. Pogorzelska, P. Pawłowski. Kielce 2013.
 • Basta Jan. Bankowość komunalna w Polsce w latach 1918-1948. Warszawa 2013.
 • Człowiek i dokument. Oprac. A. Jankowska, E. Majsterek, K. Skarżycki. Radom [2013].
 • Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi [ok. 1201-1264] : biografia polityczna. Kraków 2012.
 • Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowej 16 X 2013 – katalog wystawy. Zespół red. M. Szczepaniak i in. Gniezno 2013
 • Kształtowanie przestrzeni. Praca zespołowa B. Czarakcziew i in. Kraków 2013.
 • Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. T.1, cz.1, Niezmienność idei i przemiany w cykach czasu. Red. M. Lenart. Opole 2013.
 • Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. T.1, cz.2, Bogactwo zasobu i przygoda poznania. Red. M. Lenart. Opole 2013.
 • Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła. Pod red. A. Barańskiej i J. Skarbka. Lublin-Oświęcim 2013.
 • Ratajewska B. Materiały archiwalne do dziejów Wschowy. Leszno 2013.
 • Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657-1680. Wydał P. Klint. Wrocław 2011.
 • Wilkowski E. Solidarność na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989. Biała Podlaska 2013.
 • Wilska M. Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne. Warszawa 2012.
 • Zielecka-Mikołajczyk Wioletta. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. Warszawa 2012.
 • Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie 5 października 2012 roku. Olsztyn 2013.

Czasopisma:

 • Archiwista Polski. Nr 3 (71) (2013).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 1-2 (2013).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 3-4 (2012).
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 20 (2013).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 11 (20) (2013).
 • Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny. R. 16 (2013).
 • Przegląd Historyczny. Nr 1-2 (2013).
 • Przegląd Historyczny. Nr 1-4 (2012).

LISTOPAD

Książki:

 • Almanach Polonais. Paris 1926.
 • Askenazy Sz. Rządy tymczasowe w Królestwie Polskiem, maj – grudzień 1815. Warszawa 1902.
 • Barycz H. Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski. Wrocław1977.
 • Białkowski A. Pamiętniki starego żołnierza (1806-1814). Warszawa 1903.
 • Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Rok 1868: Dyaryusz Sejmu Piotrkowskiego, r.p. 1565 poprzedzony Kroniką 1559-1562. Objaśnił Wł. Chomętowski. Wydał W. Krasiński. Warszawa 1868.
 • Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy. Red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki. Toruń 2011.
 • Epoka wielkiej reformy. Studja i materjały do dziejów oświaty w Polsce XVIII wieku. Pod red. S. Łempickiego. Lwów-Warszawa 1923.
 • Falkowski J. Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce. T.4. Poznań 1886.
 • Feldman J. Sprawa polska w roku 1848. Kraków 1933.
 • Karwicki J. D. Szkice obyczajowe i historyczne. Warszawa 1882.
 • Kipa E. Studia i szkice historyczne. Wrocław 1959.
 • Korzon T. Historya Polski. Wydanie nadzwyczajne w zmienionym układzie. Kijów 1918.
 • Kosmowska I.W. Związki młodzieży polskiej od 1816 roku do naszych czasów. Warszawa 1924.
 • Pachoński J. Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807. T.1. Działalność niepodległościowa i zaczątki legionów 1794-1797. Warszawa 1969.
 • Panasiuk A. Michałów. Śladami zapomnianej historii. Urszulin-Warszawa 2013.
 • Panasiuk A. Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk. Śladami zapomnianej historii. Urszulin 2013.
 • Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Lublin-Zamość, 27-29 kwietnia 2011 roku. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś. Pod red. J. Łosowskiego i E. Markowskiej. Warszawa 2012.
 • Radziwiłł A.S Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656. T. 3: 1640-1647. Oprac. A. Przyboś i R. Żelewski. Wrocław 1972.
 • Smyk G. Administracja publiczna Księstwa Polskiego w latach 1864-1915. Lublin 2011.
 • Trzaskowska G. Z dziejów gazownictwa europejskiego. Od Siedmiu Łanów do Międzylesia (1845-1998). Wrocław 2013.
 • W służbie Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika. Lublin 2012.
 • Wąsicki J. Konfederacja targowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku. (Studium historyczno-prawne). Poznań 1952.
 • Wojda K. O rewolucyi polskiej w roku 1794. Poznań 1867.
 • Źródła do dziejów Akademii Chełmińskiej (1386-1815). Oprac. J. Lechicka. Wrocław 1963.

Czasopisma:

 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 99 (2013).
 • Archiwista Polski. Nr 2 (70) 2013.
 • Karta. Nr 76 (2013).
 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. 20 (2013).
 • Notes Konserwatorski. Nr 15 (2012).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 10 (19) 2013.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T.11 (2013).

PAŹDZIERNIK

Książki:

 • Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja. Red. P. Dymmel i Rafał Hordyjewski. Lublin 2013.
 • Dygdała J. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Część 3: 1651-1793. Toruń 2002.
 • Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. T.4. Część A, część B. Kraków 2012.
 • Galuba R. Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności. Poznań 2013.
 • Historie małych ojczyzn. Oleśniki. Oprac. Z. Ciepłowski. Lublin 2013.
 • Konieczny Z. Łętownia. Zarys dziejów. Wyd. 2. Przemyśl 2013.
 • Okrasa Marzena. Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku. Studium z dziejów burs i internatów szkolnych. Lublin 2012.
 • Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku. Red. E. Gajewska. Toruń 2013.

Czasopisma:

 • Archiwa – kancelarie – zbiory. Nr 1 (3) /2010.
 • Archiwa – kancelarie – zbiory. Nr 2 (4) /2011.
 • Archiwa – kancelarie – zbiory. Nr 3 (5) /2012.
 • Archiwista Polski. Nr 1 (69) 2013.
 • Głos Gminy Chełm. Nr 71 (2013).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T.18 (2012).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 9 (18) 2013.
 • Przemyskie Zapiski Historyczne. T. 18 (2010-2011).
 • Rocznik Bialskopodlaski. T. 20 (2012).
 • Studia Historyczne. T.54 (2011).
 • Studia Historyczne. T.55, z.1-2 (2012).

WRZESIEŃ

 Książki:

 • Bereza T. Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939-1945. Rzeszów 2013.
 • Onyszczuk J. Kodeń w okresie Powstania Styczniowego (1863-1864). Warszawa – Kodeń 2013.
 • Pastuszko I. Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie. Lublin 2013.Pelica G.J. Lampady naszych ścieżek.
 • Bibliograficzny katalog świętych. Lublin 2013.Piłsudski J. Myśli, mowy i rozkazy. Warszawa 1989.
 • Regesta fontium sommerfeldensium. Oprac. A. Górski, B. Grelewicz. Lubusko-Zielona Góra 2013.
 • Więziennictwo w Łęczyckiem. Red. J. Górska-Sieradzka, L. Sztompka. Płock 2013.
 • Woch A. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939. Lublin 2013.

Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 2 (66) 2013.
 • Merkuriusz Łęczyński. Nr 25 (2012).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 6 (15) 2013.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 7-8 (16-17) 2013.
 • Płockie Zeszyty Archiwalne. Nr 2 (2012).
 • Prace Historyczno – Archiwalne. T. 24 (2012).

 

LIPIEC

Książki

 • Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961-2011. Materiały pod red. J. Chojeckiej. Koszalin-Pruszcz Gdański 2011.
 • Bartoszewicz A. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce Warszawa 2012.
 • Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym. Pod red. J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego. Toruń 2003.
 • Hulley E. Węglin okres okupacji niemieckiej 1939-1944. Wspomnienia. Warszawa 2012.
 • Inwentarz archiwum Stowarzyszenia Solidarite France Pologne 1980-2004. Paryż 2013.
 • Janiak J. Bohaterowie cichego frontu. Okupacja niemiecka i ruch oporu 1939-1944 w gminie Fajsławice, województwo lubelskie. Fajsławice 1997.
 • Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii. Oprac. P. Dymmel. T. Rodziewicz. Lublin 2012.
 • Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą. Dokumenty z lat 1943-1944. Wybór i oprac. H. Rybicka. Warszawa 2011.
 • Onyszczuk J. Kodeń w okresie Powstania Styczniowego (1863-1864). Warszawa -Kodeń 2013.
 • Pastuszko I. Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie. Lublin 2013.
 • Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Pod red. J. Chojeckiej. Koszalin 2012.
 • Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie. Plan działania. Warszawa 2012.
 • Toruńskie konfrontacje archiwalne. T. 3, Archiwistyka miedzy różnorodnością a standaryzacją. Pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Rosy. Toruń 2013.
 • W hołdzie patronom, z myślą o przyszłości. Pod red. E. Hanc. Lublin 2012.
 • Woch A. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939. Lublin 2013.

 Czasopisma:

 •        Głos Gminy Chełm. Nr 70 (2013).
 •        Lubartów i Ziemia Lubartowska. T. 18 (2013).
 •        Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 4 (13) 2013.
 •        Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 5 (14) 2013.
 •        Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego. Nr 5/34 (2012).
 •        Scriptores. Nr 34 (2013).

 

CZERWIEC

Książki:

 • Archiwum Biura Odbudowy Stolicy. Red. J. Lewińska. Warszawa 2011.
 • Dawna kartografia miast. Red. J. Ostrowski, P. E. Weszpiński. Warszawa 2011.
 • Edukacja historyczna o Lublinie. Red. M. Ausz i in. Lublin  2012.
 • Inwentarz akt i mikrofilmów Ambasady RP z lat (1918) 1919-1945 oraz mikrofilmy z akt Jana Ciechowskiego, ambasadora RP w Waszyngtonie, a następnie działacza i publicysty w USA z lat 1945-1956. Oprac. E. Kołodziej. Warszawa 2012.
 • Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 1943-1944. Oprac. J. Adamska, T. Krawczak. M. Olczak. Warszawa 2012.
 • Konferencje panamerykańskie w świetle raportów polskich placówek dyplomatycznych 1923-1945. Oprac. E. Kołodziej, K. Smolana. Warszawa 2012.
 • Kulecka A., Rutkowski T.P., Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW “Zyg” – Zygmunta Kolankowskiego. Warszawa 2012.
 • Przesmycka N., Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815-939. Lublin 2012.
 • Sprawozdania wojewody łódzkiego. Rok 1938. Cz.1: Legalny ruch polityczny i narodowościowy. Oprac. i red. J. Walicki i in. Łódź 2012.
 • Szewczuk D., Chełmska Dyrekcja Naukowa. Lublin 2012.
 • Umówiłem się z nią na dziewiątą… czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy.  Oprac. merytoryczne publikacji A. Belka. Warszawa 2012.
 • Żołnierze Powstania Warszawskiego w Archiwum Romualda Śreniawa-Szypiowskiego. Red. M. Olczak. Warszawa [b.r.w.].

Czasopisma:

 • Kronika Warszawy. Nr 1 (147) 2012.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 1 – 3 (10-12) 2013.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego. 2003. T. 1, R. 28.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego. 2007. R. 32.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego. 2011. R. 36.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2005.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2006.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2007.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2008.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2009.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2010.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2011.

 

MAJ

Książki:

 • Archiwistyka społeczna. Pod red. K. Ziętal. Warszawa 2012.
 • Flisiński J., Mierzwiński H., Biała Podlaska w latach 1939-1944. Biała Podlaska 2012.
 • Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Dokumenty – rok 1943. Wybór i oprac. H. Rybicka. Warszawa 2006.
 • Kieferling K., Zarzecze Dzieduszyckich. Przewodnik po Muzeum i pałacu. Kraków-Przemyśl 2012.
 • Majdanek miejsce pamięci i muzeum. Informator. Oprac. A. Kowalczyk. Lublin 2012.
 • “Miasto bez rabina nie może istnieć”. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1888-1912. Warszawa 2012.
 • Motyka J., Ośmak D., Chruścicka A., Rok 18463. Wpisani w dzieje Przemyśla. Przemyśl 2013.
 • Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. Red. W. Hardt, J. Louchin.  Milanówek 2012.
 • Obóz zagłady w Bełżcu w relacji ocalonych i zeznaniach polskich świadków. Red. D. Libionka.  2013.
 • Obwodowe Oddziały Dywersji Bojowej Okręgu AK Warszawa. Dokumenty warszawskiego Kedywu z lat 1943-1945. Wybór i oprac. H. Rybicka.  Warszawa 2010.
 • Oddział Dyspozycyjny “B” Warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1942-1944. Oprac. H. Rybicka. Warszawa 2005.
 • Przewodnik po zbiorze relacji i pamiętników znajdujących się w zasobie Państwowego Muzeum na Majdanku. Red. i wstęp M. Grudzińska. Przedmowa T. Kranz. Lublin 2011.
 • Ślęk-Półćwiartek M., Półćwiartek J., Zarys dziejów wsi Tyniowice koło miasta Pruchnika. Przemyśl 2013.
 • Wójcik A., Informator o zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum na Majdanku. Lublin 2012.

Czasopisma:

 • Archeion. T. 92 (2011).
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 98 (2012).
 • Głos Gminy Chełm. Biuletyn Informacyjny. Nr 69 (2012/2013).
 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1 (65) (2013).
 • Arhivski Vjesnik. T. 55 (2012).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. T. 18 (2012).
 • Studia i Materiały Lubelskie. T. 16 (2012).
 • Studia Łęczyńskie. T. 2-3 (2012/2011).
 • Zeszyty Majdanka. T. 25 (2011).

 

KWIECIEŃ

Książki:

 • “Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. Propaganda i utopia w plakatach PRL-u ze zbiorów Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. 60 lat Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. Malbork 2012.
 • Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej. Informator o zasobie archiwalnym. Pod red. D. Zemły. Nowy Dwór Mazowiecki 2012.
 • Bieńkowska B., Kronika Emeryka Węgra (1516-1531) jako źródło Wapowskiego. Wrocław 1969.
 • Dzieje narodu polskiego. Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Z przedmową W. Smoleńskiego. Cz. 1. Warszawa 1898.
 • Dzieje narodu polskiego. Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Z przedmową W. Smoleńskiego. Cz. 2. Warszawa 1898.
 • Dzieje narodu polskiego. Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Z przedmową W. Smoleńskiego. Cz. 3. Warszawa 1898.
 • Dzieje Narodu Polskiego. Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Z przedmową W. Smoleńskiego. Cz. 4. Warszawa 1898.
 • Głombiowski K., Biblioteka franciszkanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678. Wrocław 1953.
 • Gołaszewska-Chilczuk D., Wołoszyn J.W., Od przedszkolaka do studenta. Kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat 1947-1956. Lublin 2012.
 • Hartleb K., Jan z Ocieszyna Ocieski. Jego działalność polityczna i dyaryusz podróży do Rzymu 1501-1548. Lwów 1917.
 • Kaliński W., Dziennik 1787-1788. Wrocław 1968.
 • Malina R., Kowalczyk M., Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów. Katowice 2009.
 • Mobilizacja marcowa 1939. Dokumenty i relacje. Red. A. Wesołowski, K. Stepan. Warszawa 2012.
 • Naruszewicz A., Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. T. 6, Panowanie Piastów. Warszawa 1803.
 • Naruszewicz A., Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. T. 7, Panowanie Węgrów. Warszawa 1804.
 • Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Poznań 6-9 września 1984 r. Cz. 1, Referaty plenarne. Sekcje. Wrocław 1986.
 • Po prostu – będziemy się bić. Przygotowania obronne (marzec-sierpień 1939). Oprac. A. Wesołowski, K. Stepan. Warszawa 2012.
 • Polska generalicja w opiniach marszałka Piłsudskiego. Warszawa 2012.
 • Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 1, Opracowania i dokumenty. Red. A. Wesołowski. Warszawa 2012.
 • Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 2, Relacje. Red. A. Wesołowski. Warszawa 2012.
 • Sawicki J., Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim. Warszawa 1937.
 • Staszków M., Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV wieku. Wrocław 1968.
 • Struktura społeczna wsi polskiej. Warszawa 1937.
 • Suligowski A., Bibljografja prawnicza polska XIX i XX wieku. Warszawa 1911.
 • Wodzowie narodu. Wyjątki z dzieł historyków. Oprac. H. Witkowska, W. Krzyżanowska. Wyd. 2. Warszawa 1923.
 • Wspomnienia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego. Oprac. J. Sehn.Wyd. 3. Warszawa 1965.

Czasopisma:

 •  Archiwista Polski. Nr 4 (2012).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 53 (2012).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 12 (2012).

 

MARZEC

Książki:

 • Arct Z., Gawędy o księgarzach. Wrocław 1972.
 • Bandtkie J.V., Ius  Culmense cum appendice privilegiorum et jurium selectorum municipalium et dissertatione historicojuridica exhibitum. Varsaviae 1814.
 • Baranowski B., Dziekoński T., Bartyś J., Źródła ikonograficzne do historii rolnictwa polskiego. Wrocław 1965.
 • Bartkiewicz K., Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby oświecenia. Poznań 1979.
 • Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina. Warszawa 1972.
 • Bazylow L., Siedmiogród a Polska 1576-1613. Warszawa 1967.
 • Bibliografia historii polskiej za 2010. Oprac. S. Gąsiorowski [et al.]. Warszawa 2012.
 • Bocheński A., Przemysł Polski w dawnych wiekach. Uzup. i przygotował do druku S. Bratkowski. Warszawa 1984.
 • Chojnacki M., Wojsko Królestwa Polskiego 1815-1831. Warszawa 1966.
 • Crombie A.C., Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.1, Nauka w średniowieczu w okresie V-XIII w. Warszawa 1960.
 • Crombie A.C., Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.2, Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII-XVII w. Warszawa 1960.
 • Djakow W., Piotr Ściegienny. Warszawa 1974.
 • Dobrowolski S., Nowacki T., Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900-1964. Warszawa 1966.
 • Garbacz K., Lublin 1980-1981. Zapis fotograficzny. Lublin 2011.
 • Gąsiorowska N., Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa (b.r.w.).
 • Grabiec J., Rok 1863. Wyd. 2. Poznań 1922.
 • Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt. Warszawa 2012.
 • Hartleb K., Kultura Polski od zarania dziejów po dni ostatnie. Lwów 1938.
 • Hensel W., Polska starożytna. Wrocław 1973.
 • Historia nauki polskiej. T.4 cz.1 i 2. Red. Z. Skubała-Tokarska. Wrocław 1987.
 • Jaczyńska A., Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna “Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”. Lublin 2012.
 • Kaczmarski K., Studia i szkice z dziejów obozu narodowego. Rzeszów 2010.
 • Katalog śląskich dokumentów joannickich przechowywanych w Narodowym Archiwum w Pradze. Oprac. R. Stelmach. Wrocław 2012.
 • Kocój H., O sukcesję saską. Sprawa następstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego. Warszawa 1972.
 • Kołłątaj H., Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. Z rękopismu wydał F. Kojsiewicz. Kraków 1842.
 • Korman Ż., Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach 1866-1918. Warszawa 1935.
 • Kowalska-Glikman S., Drobnomieszczaństwo w dziewiętnastowiecznej Warszawie. Warszawa 1987.
 • Kozłowski E., Generał Józef Bem. Warszawa 1958.
 • Krausher A., Kartki historyczne i literackie. Kraków 1894.
 • Krzyżanowski J., W wieku Reja i Stańczyka. Warszawa 1958.
 • Kuczyński S., Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa 1960.
 • Kusz P., Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej (1918-1939). Lublin 2010.
 • Kutrzeba S., Polska odrodzona 1914-1922. Wyd. 2 uzup. Kraków 1922.
 • Las Borek w Chełmie. Zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich. Wyniki badań archeologicznych i historycznych w miejscu kaźni. Chełm 2012.
 • Lelewel J., Wybór pism historycznych. Oprac. H. Więckowska. Warszawa 1950.
 • Limanowski B., Pamiętniki (1835-1870). Warszawa 1937.
 • Łubieński S., Pisma pośmiertne Stanisława Łubieńskiego biskupa, podkanclerzego kor. Petersburg – Mohilew 1855.
 • Magier D., Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939. Lublin 2013.
 • Magier D., System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990. Siedlce 2013.
 • Marrou H-I., Historia wychowania w starożytności. Warszawa 1969.
 • Mendykowa A., Kornowie. Wrocław 1980.
 • Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie. T.2 cz. 1, Księga zakroczymska pierwsza 1423-1427. Oprac. A. Rybarski. Warszawa 1920.
 • Niebelski E., Ignacy Walicki zesłaniec 1863 roku i pionier sadownictwa w Rosji. Listy z Wielikina. Lublin 2013.
 • Nowy leksykon PWN. Wrocław 1998.
 • Piętnastolecie L.O.P.P. Warszawa 1938.
 • Poszli nasi w bój bez broni. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Katalog wystawy. Oprac. A. Jankowska, K. Reczek. Radom 2012.
 • Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914. Lublin 2009.
 • Przegaliński A., Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym. Lublin 2011.
 • Przegaliński A., Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie. Lublin 2012.
 • Przybylski H., Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej. Warszawa 1972.
 • Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa 1973.
 • Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości. Red. C. Tarach. Lublin 2012.
 • Skałkowski A.M., Książe Józef. Bytom 1913.
 • Skubała – Tokarska Z., Tokarski Z., Uniwersytety w Polsce. Warszawa 1972.
 • Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. T.1. Wydała H. Chłopocka. Wrocław 1970.
 • Spółdzielczość w Polsce Ludowej 1944-1968. Wybór dokumentów. Oprac. Z. Świtalski. Warszawa 1970.
 • Stark M., Ale jednak czuję i żyję… Pamiętnik więźnia obozu pracy w Budzyniu. Warszawa 2012.
 • Studia z dziejów Kocka. T.2. Pod red. J. Pożarowszczyka. Lublin 2009.
 • Suchodolski B., Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski. Warszawa 1973.
 • Sulisz W., Teatr Stary w Lublinie 1822-2012. Przewodnik. Historia, miłość i życie. Lublin 2012.
 • Taborski R., Wśród wiedeńskich poloników. Kraków 1974.
 • Taracha C., W służbie lokalnego Kościoła. Proboszczowie parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy, 1950-2000. Lublin 2004.
 • Wierzbicki A., Wschód – Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Warszawa 1984.
 • Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Red. nauk. A. Kulecka. Warszawa 2012.
 • Ziemia radzyńska 1918-1939. Pod red. D. Magiera. Radzyń Podl. 2012.
 • Żbikowski P., Kajetan Koźmian i poeta i obywatel (1797-1814). Wrocław 1972.

 

LUTY

Książki:

 • Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach. Oprac. Łukasz Guldon [i in.]. Kielce 2012.
 • Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady. Warszawa 2011.
 • Bogdanowicz J., Ziemia leszczyńska – styczeń 1945. Leszno 2013.
 • Bohdanowicz S., Ochotnik. Warszawa 2006.
 • Czuruk S., Lwów w cieniu Kołymy. Warszawa 2007.
 • Dąmbski S., Egzekutor. Warszawa 2010.
 • Droga do Solidarności 1975-1980. Wybór i oprac. A. Dębska. Warszawa 2010.
 • Glazar R., Stacja Treblinka. Warszawa 2011.
 • Goldstein Ch. I., Bunkier. Warszawa 2011.
 • Hlebionek M., Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Warszawa 2012.
 • Informator o zasobie archiwalnym. Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży. Oprac. D. Bzura. Białystok 2012.
 • Jakimińska G., Donżon na zamku lubelskim. Lublin 2012.
 • Jakimińska G., Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555-1651. Lublin 2012.
 • Język niepodległości. PPN / 1976-1981. Oprac. Ł. Bertram. Warszawa 2012.
 • Klukowski Z., Zamojszczyzna T. 1, 1918-1943. Wyd. 2 popr. Warszawa 2008.
 • Klukowski Z., Zamojszczyzna T. 2, 1944-1959. Wyd. 2 popr. Warszawa 2008.
 • Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy. Red. nacz. Z. Gluza. Warszawa 2004.
 • Kulski J. E., Julek powstaniec. Warszawa 2012.
 • Kuroń J., Taki upór. Ze spuścizny autora wybrała Maria Krawczyk. Warszawa 2011.
 • Milch B., Testament. Warszawa 2012.
 • Oblężone. Wybór i oprac. A. Knyt. Warszawa 2011.
 • Ochrona zasobu archiwów kościelnych. Pod red. A. Laszuk. Warszawa 2012.
 • Perechodnik C., Spowiedź. Wyd.3. Warszawa 2011.
 • Polityczni. Wybór i oprac. A. Dębska. Warszawa 2010.
 • Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie. W 150. rocznicę wybuchu. Oprac. B. Samarski, J. Danieluk. Białystok 2013.
 • Prywaciarze 1945-89. Red. A. Knyt, A. Wancerz-Gluza. Warszawa 2001.
 • Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej. Wybór i oprac. A. Dębska. Warszawa 2008.
 • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów. Warszawa 2012.
 • Rosja a Katyń. Red. A. Dzienkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 2010.
 • Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945. Oprac. A. Wancerz-Guza. Warszawa 2009.
 • Schoneker H., Dotknięcie anioła. Wyd.3. Warszawa 2011.
 • Silva rerum. Opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata. Toruń-Warszawa 2012.
 • Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989. T. 1. Warszawa 2007
 • Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989. T. 2. Warszawa 2007
 • Sobibór. Pod red. merytoryczną M. Bema. Warszawa 2010.
 • Sport w przedwojennej Warszawie. Wodniacy, cykliści, piłkarze. Oprac. A. Janiszewska. Warszawa 2012.
 • Śliwiński E., Dał nam przykład Bonaparte… Południowo-zachodnia Wielkopolska w okresie Księstwa Warszawskiego. Leszno 2012.
 • Teatr Ósmego Dnia 1964-2009. Red. P. Skorupska. Warszawa 2009.
 • Upadek Peerelu 1986-1989. Wybór i oprac. A. Dębska. Warszawa 2009.
 • Uziembło A., Niepodległość socjalisty. Warszawa 2008.
 • Wielka Szpera – wrzesień 1942. Katalog wystawy. Łódź 2012.
 • Wodniacy. Pasjonaci wioślarstwa 1878-1939. Warszawa 2011.
 • Zawadzka H., Ucieczka z getta. Warszawa 2011.
 • Zawieyski J., Dzienniki. T. 1, Wybór z lat 1955-1959. Warszawa 2011.

 Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 16, Nr 4 (2012).
 • Archeion. T. CXI, 2009-2010.
 • Archiwariusz Zamojski 2012.
 • Głos Gminy Chełm. Biuletyn informacyjny. Nr 68 (2012).
 • Karta. Kwartalnik Historyczny. Nr 47 (2005), Nr 48 (2006), Nr 57 (2008), Nr 59 (2009), Nr 60 (2009), Nr 61 (2009), Nr 62 (2010), Nr 63 (2010), Nr 64 (2010), Nr 65 (2010), Nr 66 (2011), Nr 67 (2011), Nr 68 (2011), Nr 69 (2011), Nr 70 (2012), Nr 71 (2012), Nr 72 (2012), Nr 73 (2012).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 9 (2012).
 • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. T. 4 (2012).
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. Kielce 2012.

 

STYCZEŃ

Książki:

 • Archiwum Państwowe w Katowicach. Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.
 • Archiwum rodzinne. Katalog Kisielany Żmichy. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2012.
 • Archiwum w regionie, region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Witek. Katowice 2012.
 • Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Informator o zasobie. Kraków 2001.
 • Baczkowski K., Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej. Kraków 2010.
 • Baczkowski K., Projekty rozbiorów państw suwerennych w późnym średniowieczu i u początku doby nowożytnej. Kraków 2001.
 • Bagi D., Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków 2008.
 • Bartoszewicz A., Bartoszewicz H., Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku. Warszawa-Pułtusk 2012.
 • Batowski H., Niedoszła “Biała Księga” z roku 1940. Rozprawa źródłoznawcza. Kraków 1993.
 • Beauviois D., Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832. Wrocław 2012.
 • Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Kraków 2012.
 • Cracovia artificum. Supplementa 1462-1475. Komentarz. Oprac. B. Przybyszewski. Kraków 2000.
 • Cracovia atificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1451-1460. Oprac. B. Przybyszewski. Kraków 2001.
 • Cracovia atificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1441-1450. Oprac. B. Przybyszewski. Kraków 1993.
 • Danowska E., Tadeusz Czacki 1765-1813 na pograniczu epok i ziem. Kraków 2006.
 • Dlugossii J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber duodecimus 1445-1461. Kraków 2003.
 • Dlugossii J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber duodecimus 1462-1480. Kraków 2005.
 • Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII – XVIII wieku.  Oprac. E. Danowska. Kraków 2011.
 • Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. Kraków 2003.
 • Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perpective of the latest research. Ed. K. Stopka. Kraków 2010.
 • Goldberg J., Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej. Kraków 2012.
 • Historia Kalisza w plakatach. Afisze i plakaty w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Red. G. Schlender. Kalisz 2012.
 • Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Oprac. S. Krupa. Katowice 2012.
 • Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Oprac.  J. Bzinkowska, E. Niedziałkowska. Kraków 2010.
 • Kazania na różnorodne dni postne i inne teksty z kodeksu krakowskiego 140 (43). Oprac. B. Kurbis, M. Sobieraj. Kraków 2010.
 • Knapek E., Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku. Kraków 2010.
 • Kociuba D., Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności. Toruń 2011.
 • Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T.1 (1387-1507). Wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków 1994.
 • Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T.1 (1387-1507). Indeksy, Oprac. T. Glemma, Z. Pleziowa, A. Vetulani. Kraków 1994.
 • Kodeks Matyldy. Księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi. Oprac. B. Kurbis [i in.]. Kraków 2000.
 • Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku. Oprac. S. Fedorowicz. Kraków 2007.
 • Kolendo J., Antiquarian studies in Poland from the sixteenth to the twentieth century. Warszawa-Kraków 2011.
 • Korczak L., Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku. Kraków 1998.
 • Listy polskie XVI wieku. Pod red. K. Rymuta. T.1-3. Kraków 1998-2004.
 • Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik. Kraków 2012.
 • Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem. Oprac. B. Kurbis. Kraków 2002.
 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 9. Akta kamery apostolskiej. Vol. 3. Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375. Wydał S. Szczur. Kraków 1994.
 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 10. Akta kamery apostolskiej. Vol. 4. Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421-1503). Wydał M. D. Kowalski. Kraków 2002.
 • Mors sola victris, gloria victis. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864. Katalog wystawy. Warszawa 2012.
 • Nagirnyj W., Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199) – 1264. Kraków 2011.
 • Niedźwiedź J., Kultura literacka Wilna (1323-1655). Retoryczna organizacja miasta. Kraków 2012.
 • Nikodem J., Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej. Kraków 2001.
 • Palkij H., Sejmy 1736 i 1738 roku. U początków nowej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej. Kraków 2000.
 • Pilarczyk K., Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek). Kraków 2004.
 • Polski A., Kasprzak A., W hołdzie przeszłości. Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie lubelskim. Lublin-Fajsławice 2012.
 • Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 tom 12. Rocznik Świętokrzyski. Wydała A. Rutkowska-Płachcińska. Kraków 1996.
 • Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 tom 13. Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej. Wyd. J. Wenta. S. Wyszomirski. Kraków 2007.
 • Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 tom 14. Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Wydali M. Zwiercan, A. Z. Kozłowska, M. Rzepieli. Kraków 2008.
 • Przybyszewski B., Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły Katedralnej w XVIII wieku. Kraków 2009.
 • Smagacz A., Karmelici bosi w Lublinie w latach 1610-1864. Lublin 2012.
 • Testamenty szlachty krakowskiej XVII – XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799. Oprac. A. Falniowska-Gradowska. Kraków 1997.
 • Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej. Pod red. A. Gut, P. Guta. Warszawa 2012.
 • Wydawnictwa Biblioteki 1856-2006. Bibliografia. Oprac. M. Kremer, A. Sroka. Kraków 2006.
 • Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Część 9. Warszawa 2010.

 Czasopisma:

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. 19 (2012).
 • Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny. T. 15 (2012).
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zesz. 18 (2012).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne. Nr 9 (2012).

 

-->