Cennik

WYCIĄG Z REGULAMINU USŁUG ARCHIWALNYCH

 Sporządzony na postawie:
Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie  z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu usług archiwalnych
oraz
Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu usług archiwalnych

Pełna treść Regulaminu usług archiwalnych jest dostępna w zakładce Usługi archiwalne

[1]

Zamówienia są realizowane w kolejności ich rejestracji przez Archiwum. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia poza kolejnością (usługa ekspresowa) cena usługi ulega zwiększeniu o 100% [§ 10. Regulaminu].

[2]

W przypadku, gdy dla zleconego rodzaju usług ceny określone w Regulaminie nie zapewniałyby zwrotu koniecznych kosztów lub usługi nie są uregulowane w Regulaminie, Archiwum zawiera z Zamawiającym zindywidualizowaną umowę [§ 11. Regulaminu].

[3]

Wpłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony przez Archiwum Państwowe w Lublinie [§ 11a. Regulaminu].

[4]

Koszty opłat i prowizji z tytułu operacji bankowych związanych z zapłatą za usługę ponosi Zamawiający [§ 11b. Regulaminu].

[5]

Wpłacający spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej wnosi należność za usługę określoną w polskich złotych PLN, wpłacając jej równowartość w wymienialnej walucie obcej, przeliczoną po kursie z dnia wpłaty przez instytucję przyjmującą wpłatę i dokonującą jej rozliczenia, powiększoną o koszty opłat i prowizji o których mowa w § 11b [§ 12. Regulaminu].

[6]

Ceny podstawowe za usługi reprograficzne mogą być podwyższone, nie więcej niż o 200%, w przypadku reprodukcji materiałów wymagających uprzednich zabiegów konserwatorskich, rozszycia, wielokrotnej zmiany parametrów urządzeń kopiujących i innych szczególnych utrudnień technicznych związanych z wykonaniem usługi [§ 14. Regulaminu].

[7]

Całościowe kopie wykonuje się z oryginałów przy uwzględnieniu możliwości technicznych Archiwum. Materiały o większych rozmiarach mogą być kopiowane we fragmentach, przy czym za każdy fragment pobierana jest opłata wynikająca z Regulaminu [§ 23. Regulaminu].

[8]

Ustala się następujące ceny za usługi reprograficzne (o ile inaczej nie zaznaczono – za 1 sztukę):

Opis usługiCena w zł
Wydruk kopii cyfrowej lub klatki z mikrofilmu monochromatycznyformat A41,00
format A31,50
Wydruk kopii cyfrowej lub klatki z mikrofilmu wielobarwnyformat A43,00
format A34,00
Łączenie obrazówcena pobierana jest za każdy łączony plik20,00
Kopia cyfrowa (skan lub fotografia)z formatu do A3300 ppi2,00
600 ppi3,00
z formatu od A3 do A1do 600 ppi10,00
Kopia cyfrowa z mikrofilmu1 klatka1,00
Kopia cyfrowa z kopii cyfrowej (skanu lub fotografii )do 300 ppi0,00
Kopia cyfrowa z kopii cyfrowej nagrania dźwiękowego1 min (każda rozpoczęta)0,00
Płyta CD-R lub DVD-R 3,00

[§ 26. Regulaminu].

[9]

Ustala się następujące ceny za usługi z zakresu informacji archiwalnej:

Opis usługiCena w zł
Wyszukiwanie informacji i danych (kwerendy)

Za każde rozpoczęte pół godziny poszukiwań w materiałach archiwalnych

maszynopisowych, drukowanychw języku polskim20,00
rękopisowych25,00
maszynopisowych, drukowanych w języku obcym25,00
rękopisowych30,00
Odpis (wypis) z materiału archiwalnego

Za każdą rozpoczętą stronę – standard 1800 znaków

drukowanego lub maszynopisuw języku polskim20,00
rękopiśmiennego30,00
drukowanego lub maszynopisuw języku obcym30,00
rękopiśmiennego40,00

[§27. Regulaminu].

[10]

Zamawiający jest zobowiązany uiścić należność za przeprowadzone poszukiwania również w przypadku ich negatywnego wyniku [§ 28. Regulaminu].

[11]

Z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania wykonywane są odpisy, wypisy i kserokopie, na zasadach określonych w art. 16 ust. 2a i art. 51o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1506) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240). Ceny za usługi z tego zakresu uwzględniają koszty związane z przechowywaniem dokumentacji i sporządzaniem jej odpisów lub kopii, w szczególności koszty wyszukania dokumentów, koszty przygotowania dokumentów do skopiowania lub sporządzenia odpisu, koszty sporządzenia odpisu lub kopii, koszty zapewnienia dokumentacji odpowiednich warunków przechowywania [§ 30. Regulaminu].

[12]

W przypadku wykonywania odpisów, kopii i wypisów z dokumentacji osobowo-płacowej o czasowym okresie przechowywania łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł [§ 31. Regulaminu].

[13]

Ustala się następujące ceny za odpisy, kopie i wypisy z dokumentacji osobowo-płacowej:

Opis usługiCena w zł
kopia świadectwa pracy – za każdy dokument17,00
kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – za każdy dokument4,00
kopia kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo listy płac – za każdą kartę/stronę listy płac4,00
odpis świadectwa pracy – za każdą rozpoczętą stronę35,00
odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – za każdą rozpoczętą stronę8,00
odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płac – za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)4,00

[§ 32. Regulaminu].

[14]

Podjęcie działalności usługowej z zakresu prowadzenia poszukiwań archiwalnych jest uzależnione od wpłacenia z góry wstępnej należności za przeprowadzone poszukiwania w wysokości opłaty za jedną godzinę wyszukiwania informacji i danych (kwerendy) [§ 35. Regulaminu].

[15]

Wstępna należność za przeprowadzone poszukiwania jest rozliczana w ramach końcowej należności za zrealizowaną usługę z uwzględnieniem § 28 Regulaminu [§ 36. Regulaminu].

-->