2012

GRUDZIEŃ

Książki:

 •  13.XII.1981 … Gdy zabrakło Teleranka…. . Oprac. M. Korejwo. Olsztyn 2012.
 • Archiwa polskie wczoraj i dziś. Pod red. K. Kozłowskiego, W. Stępniaka. Warszawa 2012.
 • Encyklopedia Chełma. T. 1, Ludzie. Red. Z. Garliński [et al.]. Chełm 2011.
 • Hancewicz R., Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania. Gliwice 2012.
 • Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka. Wstęp P. Dymmel. Lublin 2012.
 • Łoś S., Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce. Wybór pism. Red. nauk. M. Marszał, S. Wójtowicz. Kraków 2012.
 • Łódź na mapach 1793-1939. Oprac. M. Janik [et al.]. Łódź, Warszawa 2012.
 • Oświata radomska w I połowie XX wieku. Katalog wystawy. Oprac. A. Jankowska, K. Skarżycki. Radom 2012.
 • Urbaniak M., Leszczyńskie koszary z lat 1901-1905 na planach Archiwum Państwowego w Lesznie. Leszno 2012.
 • Ziółek E. M.,  Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim. Lublin 2012.
 • Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały. T. 1. Pod red. T. Rodziewicza. Lublin 2011.

Czasopisma:

 •  Archiwista Polski. Nr 1/65 (2012).
 • Archiwista Polski. Nr 2/66 (2012).
 • Głos Gminy Chełm.. Nr 68 (2012).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 8 (2012).
 • Zeszyt Historyczny Ziemi Garwolińskiej. Nr 15 (2009).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 16 (2010).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 17 (2011).
 • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej. Nr 18 (2012).

 

LISTOPAD

książki

 • Architektura teatralna w Polsce. Red. D. Buchwald, M. Jarzyna, P. Morawski. Warszawa 2011.
 • Biegalska J., Towarzystwo Muzyczne w Lublinie. Inspirator rozwoju miejskiej kultury muzycznej. Lublin 2011.
 • Chrzanowski W., Przewodnik po Janowcu. Janowiec 2010.
 • Doroszewski J., Słownik biograficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918-1939. Lublin 2007.
 • Doroszewski J., Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1919-1939. Lublin 2004.
 • Grin-Piszczek E., Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV-XVIII wieku. Toruń 2012.
 • Historia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie w latach 1912-2012. Pod red. M. Fryk. Jaślików 2012.
 • Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część 1, Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r. Oprac. M. Matwijów, E. Ostromęcka. Wrocław 2012.
 • Kalinowska-Witek B., Kartka z dziejów oświaty lubelskiej. Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie (1912-1949). Lublin 2012.
 • Kasprzak A.J., Złotnicy lubelscy. Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie wzmiankowani w aktach cechowych od XVI do 1. połowy XVIII wieku. Lublin 2011.
 • Lwowskie zbiory publiczne, kolekcje prywatne i wystawy w latach 1861-1939 w drukach zasobu  bibliotecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog. Oprac. K. Gluziński. Wrocław 2011.
 • Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551. Biblioteka Jagiellońska rkp. 259. Wydali A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy współpracy R. Grzesika. Warszawa 2010.
 • Od  genealogii do historii społecznej. Red. A. Jaworowska, B. Trelińska. Warszawa 2011.
 • Piątkowska M., Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty. Warszawa 2012.
 • Piątkowski S., Szkoła Elementarna w Janowcu w latach 1809-1914. Janowiec 2001.
 • Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku. Do druku przygotował R. Szczygieł. Tomaszów Lubelski 2012.
 • Radziwiłł K. S., Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687). Oprac. A. Kucharski. Toruń 2011.
 • Sidorowska A.B., Klucz szczebrzeski Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII wieku. Lublin 2009.
 • Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów. T.12. Pod red. S. Górzyńskiego. Warszawa 2012.
 • Stoch J., Kościół parafialny w Janowcu nad Wisłą. Janowiec 2001.
 • Stoch J., Kościół Szpitalny św. Cecylii w Janowcu. Janowiec 1999.
 • Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIX wieku. Sesja naukowa odbyła się dnia 24 czerwca 2006 r. na Zamku w Janowcu (Dom Północny). Red. H. Gmiterek, A. Szymanek. Janowiec 2007.
 • Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu. T. 2. Materiały sesji naukowej 14 czerwca 2008 r. Zamek w Janowcu (Dom Północny). Red. H. Gmiterek, A. Szymanek. Janowiec 2009.
 • Taźbirek D., Lublin w czasie powstania listopadowego. Lublin 2009.
 • Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. T. 2, Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro. Pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy. Toruń 2011.
 • W 70. rocznicę tragedii Talczyna 26 września 1942 r. Red. A. Świć. (b.d.) [2012].
 • Współczesna dokumentacja urzędowa. Pod red. H. Robótki. Toruń 2011.

czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 3 (63) 2012.
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 97 (2012).
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T.64 z.1 (2012).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 67 (2012).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 17 (2011).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. R.59 Nr 3-4 (2011).
 • Kwartalnik Historyczny R.119 Nr 1, Nr 2 (2012).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 7 (2012).
 • Przegląd Historyczny. T. 52 z.4 (2011).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T.10 (2012).
 • Region Lubelski. T. 7 (9) 2010.
 • Region Lubelski. T. 8 (10) 2011.
 • Region Lubelski. T. 9 (11) 2012.
 • Studia Źródłoznawcze. T.50 (2012).

 

PAŹDZIERNIK

książki

 • Aleksander Brűckner 1856-1939. Oprac. W. Berbelicki. Warszawa 1989.
 • Bibljografja druków dotyczących powstania styczniowego 1863-65. Oprac. J. Gąsiorowski. Warszawa 1923.
 • Bogdański H., Pamiętnik 1832-1848. Kraków 1971.
 • Czermak W., Grunwald. Lwów 1910.
 • Gąsiorowska N., 29 listopada 1830 r. Warszawa 1915.
 • Gąsiorowska N., Książe Józef. Warszawa 1914.
 • Gąsiorowska N., Wolność druku w Królestwie Kongresowem 1815-1830. Warszawa 1916.
 • Grabowski P., Zdanie syna koronnego o piąciu rzeczach rzeczyp. Polskiej należących. Kraków 1858.
 • Handelsman M., Anglia – Polska 1814-1864. Warszawa-Lwów 1917.
 • Hoesick F., Powieść mojego życia. (Dom rodzicielski). Pamiętniki. [T.] 1. Wrocław 1959.
 • Hoesick F., Powieść mojego życia. (Dom rodzicielski). Pamiętniki. [T.] 2. Wrocław 1959.
 • Jurkowski A., Historya Zakonu Rycerskiego Tempelaryuszów, od założenia jego aż do upadku (od 1118 do 1314 roku) podług najlepszych źródeł pokrótce zebrana i krytycznie wyłożona. Wilno 1845.
 • Kołłątaj H., Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764). Warszawa 1905.
 • Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym 7 XII 1945 – 7 XII 1946. Warszawa 1946.
 • Kraushar A., Dwa szkice historyczne z czasów Stanisława Augusta. T. 2. Warszawa 1905.
 • Kurman M., Notariat, hipoteka, akty. Warszawa 1930.
 • Kurman M., Notariat i hipoteka. Warszawa 1920.
 • Listy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Ambrożego Grabowskiego (1813-1820). Z rękopisu Biblioteki Narodowej wydał B. Horodyski. Wrocław 1950.
 • Mała encyklopedia kultury antycznej A-Z. Warszawa 1966.
 • Marrenè – Morzkowska W., Cyganerya warszawska. Warszawa 1905.
 • Moja druga młodość. Z niewydanych pamiętników Szymona Konopackiego T.1. Warszawa 1900.
 • Moja druga młodość. Z niewydanych pamiętników Szymona Konopackiego. T.2. Warszawa 1900.
 • Moszczeński A., Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. Warszawa 1905.
 • Nowakowski A., Powszechna historia ustroju państw w zarysie. Od państwa antycznego do r.1939. Białystok 1993.
 • Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku. Czyli zbiór pamiętników, dyariuszów, korrespondencyj publicznych i listów prywatnych, podróży i opisów zdarzeń szczegółowych służących do wyjaśnienia stanu Polski w wieku wspomnionym, wydany z rękopismów przez E. Raczyńskiego. T.11. Poznań 1841.
 • Oudard G., Portrait de la Pologne. Paris 1929.
 • Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego. Cz.1. Przedm. H. Mościcki. Warszawa 1905.
 • Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego. Cz.2. Przedm. H. Mościcki. Warszawa 1905.
 • Podróże, przejazdki i przechadzki po Europie. T.2. Oprac. L. Pietrusiński. Warszawa 1843.
 • Prawo ustrojowe. Oprac. P. Sarnecki [et al.]. Bielsko-Biała 1995.
 • Radziszewski H., Bank Polski. Wyd.2. Poznań 1919.
 • Sędziowie i sądy w Polsce w latach 1918-1988. Oprac. J. Szarycz. Warszawa 1988.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Zakamycze 1998.
 • Śliwiński A., Jan Sobieski. Warszawa 1924.
 • Słomiński A., Prawo cywilne (obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym) w jurisprudencji senatu (1842-1914 r.). Cz.2. Warszawa 1924.
 • Učreždenìe sudebnyh” ustanovleníj. Sost. N.P. Emirlov”. S.-Peterburg“ 1913.
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej : 3 lata pracy 1944/45-1946/47. Lublin 1947.
 • Ustav” Graždanskago Sudoproizvodstva s” ob’âsnieníâmi po rĕšeníâm” Graždanskago Kassacìonnago Departamenta i  Obŝih” Sobraníj ego s” Ugolovnym”, I i II Departamentami Pravitel’stvuûŝago Senata. Sost. A. Borovikovskìj. Izd. 5. S.-Peterburg“ 1903.
 • Ustawa Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. Lublin 1919.
 • Ustawa o wykonaniu Reformy Rolnej i inne ustawy rolne. Oprac. A. Ohanowicz. Poznań 1926.
 • Ustawodawstwo Polski Ludowej. T. 2. Oprac. Z. Keck, Z. Warman. Warszawa 1960.
 • Ustawodawstwo Polski Ludowej. T. 4. Oprac. W. Borowski [et al.], Warszawa 1960.
 • Ustawodawstwo Polski Ludowej. T. 5. Oprac. S. Jabłoński, A. Komorowski, J.   Krzy-żanowski. Warszawa 1960.
 • Uwagi nad teraźniejszym położeniem tey części ziemi polskiey, którą od pokoju tylżyckiego zaczęto zwać Księstwem Warszawskim. Lipsk 1808.
 • X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. T. 1. Z rękopismu wydał F. Kojsiewicz. Kraków 1844.
 • X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. T. 2. Z rękopismu wydał  F. Kojsiewicz. Kraków 1844.
 • X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. T. 3. Z rękopismu wydał  F. Kojsiewicz. Kraków 1845.
 • X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. T. 4. Z rękopismu wydał F. Kojsiewicz. Kraków 1845.
 • Zakon” 2 iûnâ 1903 g. o voznagraždenìi rabočih” poterpĕvših” ot” nesčastnyh” slučaev”, so vsĕmi izdannymi v” ego ispolnenie instrukciâmi i administrativnymi rasporâženiâmi. Sost. E.M. Dement’ev. S.-Peterburg” 1904.
 • Zasady Kodeksu Napoleona w związku z nauką i jurysprudencyą przedstawione przez J.J. Delsol’a. Pod red. M. Godlewskiego. Warszawa 1874.
 • Zieliński W. K., Monografia Lublina. T.1. Lublin 1878.
 • Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce. Cz.2. Oprac. J. Górski i S. Kuczyński. Warszawa 1929.
 • Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce. Cz.4. Oprac. A. Bobkowski [et al.]. Warszawa 1929.

czasopisma

 • Notes Konserwatorski Nr 14 (2011).

 

WRZESIEŃ

książki 

 • 40 lat wymiaru sprawiedliwości PRL. Oprac. I. Kleniewska. Warszawa 1988.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa 1993.
 • Bellicum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań. Pod red. W. Chorążyczewskiego, J. Tandeckiego, K. Kopińskiego. Toruń 2011.
 • Chmiel M., Stasiak A., Strzeszkowice w krajobrazie Lubelszczyzny. Lublin 2011.
 • Chodera J., Kubica S., Podręczny słownik niemiecko-polski. T.2. Warszawa 1979.
 • Długosz E., Bibliografia Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 1874-2010. Przemyśl 2012.
 • Dudkiewicz W., Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim. Warszawa 1936.
 • Emmerling M., Luftwaffe nad Polską. Cz.2, Kampfflieger. Gdynia 2005.
 • Emmerling M., Luftwaffe nad Polską. Cz.1, Jagdflieger. Gdynia 2002.
 • Emmerling M., Luftwaffe nad Polską. Cz.3, Stukaflieger. Gdynia 2006.
 • Górzyńska T., Łętowski J., Urzędnicy administracji państwowej. Warszawa 1986.
 • Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy. Toruń 2011.
 • Janczewski S., Dzieje adwokatury w dawnej Polsce. Warszawa 1970.
 • Katalog dokumentów życia społecznego 1914-1918. Oprac. E. Gawarecka, M. Sobieraj, M. Trojnacka. Lublin 2008.
 • Katalog dokumentów życia społecznego 1939-1945. Oprac. L. Lewandowski. Lublin 2009.
 • Katalog mikrofilmów: rękopisy. Cz.1. Oprac. E. Kurpińska. Lublin 2009.
 • Konieczny Z., Polska Rada Narodowa w Przemyślu (4 listopad 1918-15 luty 1919). Przemyśl 2012.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł. Stan prawny na dzień 1 grudnia 1992 r. Oprac. D. Dudek. Lublin 1992.
 • Kowalski J., Wstęp do nauk o państwie i prawie. Warszawa 1973.
 • Kurman M., Notariat, hipoteka, akty. Warszawa 1930.
 • Leoński Z., Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa-Zielona Góra 1994.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1990.
 • Moszyński K., Policha L., Izdebska A., Księgi wieczyste. Warszawa 1960.
 • Obraz czynności archiwariusza. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji 135-lecia istnienia przemyskiego Archiwum 29 IX-18 XI 2011. Autorzy tekstów M. Dalecki, E. Grin-Piszczek. Przemyśl 2011.
 • Opałek K., Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo. Warszawa 1952.
 • Oświata radomska w I połowie XX wieku. Katalog wystawy. Autorzy tekstów A. Jankowska, K. Skarżycki. Radom 2012.
 • Piotrowski M., Ludzie Bezpieki w walce z narodem i kościołem. Wyd. 2. Lublin 2000.
 • Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956.
 • Polski słownik biograficzny. T.46/4 zesz.191. Warszawa-Kraków 2010.
 • Polski słownik biograficzny. T.48/1 zesz.196. Warszawa-Kraków 2012.
 • Pospieszalski K. M., Polska pod niemieckim prawem 1939-1945. Poznań 1946.
 • Prawo o aktach stanu cywilnego. Według stanu prawnego na dzień 31.III.1969 r. Oprac. S. Chorążkowa. Warszawa 1969.
 • Przepisy o scalaniu gruntów. Wyd.2. Warszawa 1928.
 • Regesta fontium regum Poloniae. Dokumenty królewskie w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. T.1. Dokumenty Piastów, Jagiellonów i Wazów. Oprac. A. Górski. Zielona Góra 2012.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za pervoe polugodie 1871 goda. S.-Peterburg 1871.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za vtoroe polugodie 1871 goda. S.-Peterburg 1871.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za vtoroe polugodie 1872 goda. S.-Peterburg 1872.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za pervoe polugodie 1873 goda. S.-Peterburg 1873.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za pervoe polugodie 1868 goda. S.-Peterburg 1868.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za vtoroe polugodie 1868 goda. S.-Peterburg 1868.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za pervoe polugodie 1869 goda. S.-Peterburg 1869.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata : za vtoroe polugodie 1869 goda. S.-Peterburg 1869.
 • Rešenija Graždanskago Kassacionnago Departamenta Pravitelstvujuščago Senata vtoroe izd. 1867 goda. S.-Peterburg 1867.
 • Samorząd terytorialny. Wyd. 2. Wprowadzenie M. Kulesza. Warszawa 1996.
 • Słownik łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych. Oprac. M. Kuryłowicz. Lublin 1993.
 • Sobieszczańska E., Sobieszczański M., Historia rodziny Piorun-Sobieszczańskich. Bielsko-Biała-Poznań 2012.
 • Statut Włościańskiego Banku Ziemskiego. Warszawa [1926].
 • Stępniak H., Garbów malowany pędzlem, słowem, widziany obiektywem, ubogacony rękodziełem ludowym. Garbów 2011.
 • Stoch E., Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997. Lublin 2012.
 • Wiącek-Orłowska J., Nadzór nad stowarzyszeniami. Lublin 1969.

czasopisma 

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 2 (62) 2012.
 • Archiwista Polski. Nr 3 (2012).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 2 (2011).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 1-6 (2012).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny. T.22 (2012).
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego. R.24 (1998).
 • Teka Komisji Historycznej. T.5 (2008).
 • Teka Komisji Historycznej. T.6 (2009).
 • Teka Komisji Historycznej. T.7 (2009).

 

LIPIEC

książki

 • Baum M., Klasztor w mieście w świetle kronik benedyktynek poznańskich 1607-1780. Lublin 2009.
 • Bender R., Sprawy Polski i Polaków. Wystąpienia plenarne, oświadczenia i odpowiedzi. Białystok 2011.
 • Błotnicka-Mazur E., Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych. Lublin 2011.
 • Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej. Warszawa 2012.
 • Fiedorowicz T., Kietliński M., Maciejczuk J., Białostockie ulice i ich patroni. Białystok 2012.
 • Gawroński A., Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950. Białystok 2012.
 • Gilmore J.W., PHP i MySQL od podstaw. Wyd. 4. Gliwice 2011.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin 2011.
 • Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja. Pod red. D. Magiera. Lublin-Radzyń Podlaski 2012.
 • Paszkowski L., Na falach życia. Część 3, 1948-1958, Brzegi mórz dalekich. Warszawa 2012.
 • Płocki sport 1882-1957. Katalog wystawy 30 V – 30 VI 2012 r. Płock 2012.
 • Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.). Wystawa Muzeum Historii Polski Zamek Królewski w Warszawie, 3 V-31 VII 2012. Red. E. Lewczuk. Warszawa 2012.
 • Raport z działalności Muzeum II Wojny Światowej za rok 2011. Oprac. i red. A. Bittner, A. Kądziela-Grubman, U. Kwiatkowska. Gdańsk 2012.
 • Schirmer M. K., Arystokracja. Polskie rody. Warszawa 2012.
 • Sobiesiak A., Dzieje Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim. Janów Podlaski 2012.
 • Szybciej, wyżej, silniej. Dzieje sportu na Kielecczyźnie w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Katalog wystawy. Kielce 2012.
 • Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Oprac. E. Nemeth [et al.].     Wyd. 4. Gliwice 2011.
 • Włodawa. Szkice z dziejów miasta w XX stuleciu. Studia pod red. M. Bema, A. Duszyka i K. Latawca. Włodawa 2012.
 • Źródła do dziejów ziemi lęborsko – bytowskiej. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Polskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657-1815). T.1, 1657-1740. Oprac. B. Wachowiak, Z. Szultka. Warszawa 2011.
 •  Źródła do dziejów ziemi lęborsko – bytowskiej. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Polskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657-1815). T.2, część 1: 1740-1772/1773, część 2: 1773-1815. Oprac. Z. Szultka. Warszawa 2012.

czasopisma

 • Flash. News from ICA. Nr 23 (2011).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 66 (2012).
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego. Nr 4/33 (2011).
 • Rocznik Leszczyński. T. 12 (2012).
 • Teki archiwalne. Seria nowa. T.11 (33).

 

MAJ

książki

 • Beighely L., Morrison M., Head First PHP & MySQL. Edycja polska. Gliwice 2010.
 • Boyce J., Windows 7 PL. Gliwice 2010.
 • Chachaj J., Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku. Lublin 2012.
 • Intelektualia myśliwskie. Materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 18 czerwca 2011. Pod red. K. Kornackiego [et al.]. Kozłówka 2012.
 • Kratkij spravočnik po fondam Gosudarstvennogo Arhiva Sverdlovskoj oblasti. Sost. N,W. Čulkowa. Ekaterinburg 1996.
 • Rankin K., Hill B.M., Ubuntu Serwer. Oficjalny podręcznik. Gliwice 2011.
 • Shapiro J.R., Windows Server 2008 PL. Gliwice 2010.
 • Stan wojenny w województwie gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Oprac. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2012.
 • WordPress. Tworzenie własnych motywów. Pod red. A. Cole [et al.]. Gliwice 2011.

 czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1, styczeń-marzec 2012.
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 63 z.2 (2011).
 • Kronika Warszawy. Nr 1-2 (2011).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 1-4 (2011).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 3-4 (2010).
 • Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej. Nr 2 (2012).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T.23 (2011).

 

KWIECIEŃ

książki

 • Archiwistyka wczoraj, dziś i jutro. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń, 26-28.04.2006 r. Pod red. M. Jabłońskiej i P. Ławniczak. Toruń 2010.
 • Czyrka M., Powiat łukowski w Polsce Odrodzonej 1918-1939. Łuków 2011.
 • Danczowska H., Architekt Czesław Doria-Dernałowicz 1901-1993. Życie i twórczość. Lublin 2012.
 • Estreicher  K., Bibliografia polska. Część 1. Stulecie XIX. T.1-7. Warszawa 1977-1978
 • Estreicher K., Bibliografia polska (1881-1900) XIX stulecia. T.1-4. Warszawa 1977
 • Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia. Spis chronologiczny. Warszawa 1977
 • Estreicher K., Bibliografia polska XV-XVI stulecia. Warszawa 1978.
 • Estreicher K., Bibliografia polska. Część 2. T.1-3. Warszawa 1977.
 • Estreicher K., Bibliografia polska. Część 3. T.1-22. Warszawa 1977-1978
 • Estreicher K., Bibliografia polska. Zeszyt dodatkowy (1871-1873). Warszawa 1978
 • Ex praesenti praeteritum. Księga pamiątkowa jubileuszu 60-lecia Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. Malbork 2012.
 • Konserwacja i remont Fary w Końskowoli – zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego. Końskowola 2011.
 • Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki (Archiwista w świetle źródeł historycznych), Lublin, 28-29 kwietnia 2005. Pod red. J. Łosowskiego. Lublin 2007.
 • Pytlak P., Kościół Farny w Końskowoli. 600 lat historii. Końskowola 2009.
 • Tarkowski P., Biała Podlaska w latach 1944-1949. Biała Podlaska 2011.
 • Wasiluk M., Kościół św. Anny w Końskowoli. Końskowola 2010.
 • Ziemia radzyńska 1810-1815. Pod red. A. Rogalskiego. Radzyń Podlaski 2011.

czasopisma

 • Archivni Časopis. Nr 1-4 (2011).
 • Studia Łęczyńskie. T.2-3 (2010-2011).

 

MARZEC

książki

 • „Bo mnie tylko wolność interesuje…” Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988-czerwiec 1989). Wywiad przeprowadził D. Balcerzyk. Oprac. J. Dudek. Lublin 2011.
 • Bitwa po Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Wybór źródeł. Oprac. R. Dmowski. Iganie-Siedlce 2011.
 • Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Oprac. A. Kowalewska, W. Więch-Tchórzewska. Siedlce 2011.
 • Kobiety w nauce. Red. J. Arviniti. Warszawa 2011.
 • Marchlewicz K., Józefa z Dzierzgowskich Szyrmowa. Dziennik z lat emigracji. Poznań 2011.
 • Michaś A., Real & other photos. Wstęp do historii, identyfikacji i kolekcjonowania wczesnych fotograficznych kartek pocztowych. Warszawa 2011.
 • NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980-1981. Wybór źródeł. Oprac. M. Choma-Jusińska, M. Dąbrowski. Lublin 2011.
 • Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach 5 XI – 14 XII 1981 r. Red. G. Welik. Siedlce 2011.
 • Pomiankiewicz J., Dzieje więzienia w Chełmie. Chełm 2011.
 • Sejm czterech ziem. Źródła. Oprac. J. Goldberg, A. Kaźmierczyk. Warszawa 2011.
 • Waśniewski Z., Dziennik wojenny. Chełm 2011.
 • Wilkos W.K., Księga rodu Wilkosów z Wysokiego gm. Uchanie pow. hrubieszowskiego lata 1784-1998 linia męska (po mieczu). Lublin 1999.
 • Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia. Red. A. Bobryk. Siedlce 2007.

 czasopisma

 • Archiwista Polski. Nr 4 (2011).
 • Bibliotekarz Lubelski. T.53 (2010).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 52 (2011).
 • Biuletyn IPN. Nr 8-9, 10, 11-12 (2011).
 • Res Historica. Nr 31 (2011).
 • Rocznik Chełmski. T. 15 (2011).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne, Nr 7 (20110 i Nr 8 (2011).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. Nr 12 (2010).

 

LUTY

książki

 • Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin. Pod red. J. Łosowskiego. Lublin 2011
 • Dowództwo Główne GL i AL. Zbiór dokumentów z lat 1942-1944. Rozkazy, instrukcje, regulaminy. Oprac. W. Poterański [et al.]. Warszawa 1967.
 • Grudzień 1970 na Wybrzeżu Gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Oprac. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2011.
 • Jawnie i w podziemiu. Wspomnienia ludzi „Solidarności” regionu radomskiego (1980-1989). Oprac. K. Słowiński. Lublin 2010.
 • Jusiak P., Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku. Lublin 2011.
 • Kossakowski M.S., Diariusz. 1 września 1915 – 4 lutego 1916. T.1, cz.2. Red. M. Mądzik. Lublin 2010.
 • Malański J., Pracownicze związki zawodowe w Polsce. Wyd. 2. Warszawa 1934.
 • Mądzik M., Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej. Lublin 2011
 • Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010. Pod red. F. Tycha, M. Adamczyk-Grabowskiej. Lublin 2011.
 • Podraza A., Jakub Kazimierz Haur pisarz rolniczy z XVII wieku. Studium z dziejów polskiej literatury rolniczej. Wrocław 1961.
 • Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji. Księga wspomnień. T.1-2. Warszawa 1994-1995.
 • Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji.1939-1945. Aneks. Warszawa 1995.
 • Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku. T.2. Red. nauk. A. Dawidowicz, E. Maj. Lublin 2011.
 • Rzadkowska I., Działalność centralizacji londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862. Wrocław 1971.
 • Solidarność Ziemia Radomska w dokumentach 1980-1989. Oprac. M. Wierzbicki. Lublin 2010.
 • Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.8, Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. Pod red. J. Styka, A. Świecy. Lublin 2009.
 • Studia z zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu. Kraków 1972.
 • Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczna z Europy Środkowej i Wschodniej. Red. S. Łukasiewicz. Lublin-Warszawa 2010.
 • Z badań nad pracami historycznymi Joachima Lelewela. Referaty i głosy dyskusyjne z sesji naukowej UAM zorganizowanej ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci. Red. J. Pajewski. Poznań 1962.
 • Zdrójkowski Z., Teodor Ostrowski (1750-1802). Warszawa 1956.

czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 4 (2011).
 • Arhivski vjesnik. Bulletin d`archives. T. 54 (2011).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 4 (2011).
 • Flash. News from ICA. Nr 22 (2011).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. T.17 (2011).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 64 (2010).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 4 (2011).
 • Przegląd Historyczny. T.102, zesz. 3 (2011).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 8 (2010).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. T.3 (2011).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria nowa. T. 8 (2008).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria nowa. T. 9 (2010).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. T.13 (2011).
 • Zeszyty Historyczne WiN-u. Nr 5-25, 28-30 (1994-2006, 2008-2009).
 • Ziemia Jastkowska. Nr 1-5 (2008-2010).

 

STYCZEŃ

książki

 • Ajewski K., Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856. Warszawa 2010.
 • Antoniewicz M., Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Warszawa 2011.
 • Borkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce. Warszawa 2011.
 • Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Seria A. XX wiek. T.1. Wstęp i oprac. M. Kłusek. Kraków 2011.
 • Dwory i pałace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2011.
 • Dzieje biurokracji. T. 4 cz.1 i cz.2. Pod red. A. Góraka, K. Latawca, D. Magiera. Lublin- Siedlce 2011.
 • Elias N., O procesie cywilizacji. Warszawa 2011.
 • Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Oprac. P. Pietrzyk. Warszawa 2011.
 • Jakowenko N., Historia Ukrainy do 1795 roku. Warszawa 2011.
 • Jučas M., Grunwald 1410. Kraków 2010.
 • Kazimierz – sławny i czynów Wielki. Oprac. Z. Czekalska-Sitko, A. Gicala, J. Potasz. Kraków 2010.
 • Koredczuk B., Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915). Wrocław 2011.
 • Krajewska M., Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach polskich Marcina Kromera oraz Marcina Joachima Bielskich. Warszawa 2010.
 • Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych z posłowiem. Poznań 2010.
 • Markiewicz A., Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Warszawa 2011.
 • Marrou H.I., O poznaniu historycznym. Kęty 2011.
 • Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej. Lublin 2011.
 • Nowakowska N., Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503). Kraków 2011.
 • Polski słownik biograficzny. T.47, z.1-4. Warszawa-Kraków 2010-2011.
 • Pożarowszczyk J., Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim. Walki powstańcze 1863-1864. Radzyń Podl. 2011
 • Rymarz F., Dzieje parafii w Kiełczewicach, Lublin 2011.
 • Szczerbic P., Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone. Kraków 2011.
 • Tomaszów Lubelski. Monografia miasta. Pod red. R. Szczygła. Lublin-Tomaszów Lubelski 2011.
 • Wołczuk J., Konterfekty kresowiaków z ołtarzem i katedrą szkolną w tle. Z dziejów kontaktów kulturalnych polsko-rosyjskich w okresie międzypowstaniowym. Wrocław 2011.
 • Zabić śmiechem. Satyra antysolidarnościowa 1980-1981. Katalog prezentacji multimedialnej. Oprac. D. Magier. Radzyń Podl. 2011.
 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach. T.1- T.6. Wrocław 1997-2000.
 • Zwierzykowski M., Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732. Poznań 2010.

 czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 4 (2011).
 • Arhivski vjesnik. Bulletin d`archives. T. 54 (2011).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 4 (2011).
 • Flash. News from ICA. Nr 22 (2011).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. T.17 (2011).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 64 (2010).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 4 (2011).
 • Przegląd Historyczny. T.102, zesz. 3 (2011).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 8 (2010).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. T.3 (2011).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria nowa. T. 8 (2008).
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria nowa. T. 9 (2010).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. T.13 (2011).
 • Zeszyty Historyczne WiN-u. Nr 5-25, 28-30 (1994-2006, 2008-2009).
 • Ziemia Jastkowska. Nr 1-5 (2008-2010).
-->