2009

GRUDZIEŃ

książki

 • “Ludzie ludziom…” z przeszłości uczymy się na przyszłość. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny zrealizowany w Państwowym Muzeum na Majdanku w dniach 20-25 maja 2007 roku. Oprac. red. G. Żuk. Lublin 2009.
 • 430 lat miasta Biłgoraj 1578-2008. Biłgoraj 2008.
 • Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732.  Wyd. M. Zwierzykowski. Poznań 2008.
 • Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy. Toruń 2009.
 • Bednarek A.: Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku. Lublin 2008.
 • Bednaruk W.: Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794. Lublin 2008.
 • Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Albina Koprukowniaka. Oprac. mat. H.  Bałabuch, A. Przegaliński, S. Wiśniewski. Lublin 2009.
 • Bloch M.: Pochwała historii czyli o zawodzie historyka. Kęty 2009.
 • Choma-Jusińska M.: Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980. Lublin 2009.
 • Daniluk M.: Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma. Lublin 2000.
 • Daniluk M.: Sigla. Zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych. Lublin 2002.
 • Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku. [Tekst D. Olesiuk et al.]. Lublin 2009.
 • Dzwonkowski R.: Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium. Lublin 1998.
 • Encyklopedia katolicka. T. 13, Modlitwa – Notyfikacja. Red. nacz. E. Gigilewicz. Lublin 2009.
 • Fajgielski P.: Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne. Lublin 2008.
 • Karolewicz G.: Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów. Kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2001.
 • Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919-2004. Księga jubileuszowa.
 • Pod red. E. M. Ziółek. Lublin 2004.
 • Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 8. Red. J. Walkusz. Lublin 2009.
 • Kranz T.: Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki.
 • Wyd. 2, zmienione. Lublin 2009.
 • Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555. Oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel. Lublin 2009.
 • Małe miasta. Zabytki. Red. M. Zemło, R. Dobrowolski. Lublin 2009.
 • Matuszek Cz.: Historia fabryki samochodów. Od Lublina …do Lublina. Lublin [2008].
 • Media audiowizualne w warsztacie historyka. Pod red. D. Skotarczak. Poznań 2008.
 • Mielcarek A. J.: Podziały terytorialno – administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej. Warszawa 2008.
 • Olesiuk D.: “Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą…”. Pomnik ku czci ofiar Majdanka. Lublin 2009.
 • Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta edukacyjna. [Tekst W. Wysok, E. Bąbol]. Lublin 2009.
 • Partyka W.: Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku. Lublin 2008.
 • Piotrowski M.: Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947. Lublin 2009.
 • Podczaski A.: Katalog papierowych pieniędzy zastępczych z ziem polskich 1914-1924. T. 2, Dawny zabór rosyjski. Lublin 2005.
 • Policja w ochronie zabytków sakralnych. Pod red. Z. Judyckiego, M. Karpowicza. Lublin 2009.
 • Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem, Cz. 3. Red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk. Warszawa 2008.
 • Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik. Wyd. 2, poszerz. Lublin 2009.
 • Przestrzeń wolności i prawdy : Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989. Red. J. F. Fert. Lublin 2008.
 • Ptak J.: Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej. Lublin 2002.
 • Rosovskij V.: Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918-1941. Lublin 2008.
 • Rybicki A.: Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej. Lublin 2009.
 • Społeczeństwo a przestępczość. [Oprac. red. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński]. Warszawa 2009.
 • Stolicki J.: Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673-1683. Kraków 2007.
 • Strzyżewski W.: Herby i tytuły : pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek). Warszawa 2009.
 • Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 9, Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku. Red. J. Lileyko, I. Rolska – Boruch. Lublin 2008.
 • Szady J.: Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku.
 • Teatr, dramat, sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005). Red. W. Kaczmarek, A. Podstawka. Lublin 2007.
 • Walencik D.: Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed komisją majątkową. Lublin 2008.
 • Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich.  Red. A. Woźniak. Lublin 2008.
  Wytrążek W: Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce. Lublin 2009.
 • Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Red. A. Mirek. Lublin 2008.
 • Zonik A.: Scientiae et veritati. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studium historyczno-prawne. Lublin 2009..

 czasopisma

 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 60, z. 2 (2009).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 15 (2009).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 1-2 (2009).
 • Notes Konserwatorski. T. 12 (2009).
  Przegląd Historyczny. T. 100, z. 2 (2009).
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 7 (2009).
 • Rocznik Towarzystwa Genealogicznego. T. 1 (2009).
 • Studia Historyczne. Nr 2 (2009).

 

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD

książki

 • 65 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Red. J. Kowalczyk, J. Kraczek,  G. Lenart i in. Bydgoszcz 2009.
 • Archiwum Państwowe m. st. Warszawy – Odział w Łowiczu. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. M. Wojtylak. Warszawa 2008.
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu. Informator o zasobie archiwalnym.  Oprac. E. Laska. Przemyśl 2007.
 • Brzezina-Winiarski A.: Herby Rzeczypospolitej. Przemyśl 2008.
 • Cztery wieki – cztery panoramy = Four centuries – four panoramas.  [Red. nauk. M. Sikorska ; tłum. R. E. L. Nawrocki]. Warszawa 2009.
 • Danczowska H.: Architekt Tadeusz Witkowski (1904-1986). Kalendarium życia i twórczości. Lublin 2009.
 • Eder M.: Polonika ze zbiorów zamku Skokloster. Katalog oprac. M. Eder; przy współpr. E. W. Berg, red. nauk. tomu D. Chemperek. Warszawa 2008.
 • Felchner A.: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945-1950) w świetle dokumentów własnego zespołu akt. Piotrków Trybunalski 2004.
 • Felchner A.: Zdrowie i zdrowotność piotrkowian. Z problematyki zdrowotności mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju (od końca lat 20-tych do początku 70-tych XX wieku). Wrocław 2006.
 • Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego. Praca zbiorowa pod red. N. Bujniewicz. Warszawa 2008.
 • Kluczewski M: Bez zaciemnienia. Codzienność okupowanego Krakowa w materiałach Archiwum Państwowego w Krakowie. Kraków 2009.
 • Koniec lata 1939. Projekt i oprac. M. i M. Mikulscy; wybór i opis materiałów A. Belka i in. Warszawa 2009.
 • Kościński M.: Dominikanie w Krasnobrodzie (1664-1864). Dzieje kościoła i klasztoru. Lublin 2008.
 • Lesiak-Przybył B.: Materiały archiwalne związane z osobą Heleny Modrzejewskiej przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie : przewodnik + CD. Kraków 2009.
 • Lewandowska-Malec I.: Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632). Kraków 2009.
 • Majewski M. W.: Przemysł lotniczy w Lublinie 1919-1939. [Warszawa] 2009.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, t. 7, L-Ma.  Pod red. Kazimierza Rymuta. Kraków 2007.
 • Od Unii do Unii. Polskie wizje jednoczenia Europy. [Red. A. Burzyńska]. Warszawa 2009.
 • Pamięć o ludziach i miejscach. Z przeszłości gminy Trawniki. Pod red. J. M. Wojtekunas. Trawniki 2009.
 • Pawlak J. B.: Żydzi w dokumentach administracji państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939). Toruń 2007.
 • Pielacha K.: Dzieje parafii w Rykach. W setną rocznicę od rozpoczęcia budowy kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach 1908-2008. Ryki 2008.
 • Pilaszek M.: Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII. Kraków 2008.
 • Polski słownik biograficzny, t. 46, z. 1 [og. zb. 188], Surmacki Leopold – Swolkień Bolesław. Red. nacz. Andrzej Romanowski. Warszawa – Kraków 2009.
 • Przesmycki S.: Bombardowanie Lublina przez lotnictwo sowieckie 11 maja 1944. Lublin 2009.
 • Rutkowski T. P.: Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów. Warszawa 2009.
 • Sikorska M.: Warszawa na starej fotografii do 1915 roku. Warszawa 2008.
 • Słownik biograficzny miasta Lublina, t 3. Pod red. T. Radzika, A. A. Witusika i J. Ziółka; aut. biogramów T. Adamek [i in.]. Lublin 2009.
 • Stosunki polsko-izraelskie (1945-1967). Wybór dokumentów. Wybór i oprac. S. Rudnicki, M. Silber. Warszawa 2009.
 • Śliwiński E.: Rok 1939 w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Leszno 2009.
 • Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku. Red. nauk. K. Karolczaka. Kraków 2009.
 • Zbiory pieczęci w Polsce. Pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego. Warszawa 2009.

 czasopisma

 • Archiwariusz Zamojski. [T. 8] (2009).
 • Archiwista Polski. Nr 3 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 10-11 (2009) + DVD „O prawo głosu”.
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 1 (2009).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 2 (2009).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 3 (2009).
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego. Nr 1 (2008).
 • Rocznik Lubelski. T. 35 (2009).
 • Studia Historyczne. Nr 1 (2009).

 

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ

książki

 • Bartnik R.: Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939. Lublin 2009.
 • Bednarski W.: Dzieje Uniwersytetu Ludowego im. M. Rataja w Rachaniach (1945-1948). Lublin 2008.
 • Dokumenty klasztoru pp. Norbertanek  w Imbramowicach z lat 1228-1450. Wyd. Z. Kozłowska-Budkowa. Kraków 1948.
 • Flisiak J., Flisiak K.: Bogucin na przestrzeni wieków 1398-2008. Bogucin – Lublin 2008.
 • Grzymała Grabowiecki J.: Tablica synchronistyczna rozwoju Polski współczesnej 1918-1939. Warszawa [1934].
 • Historia, archiwistyka, informacja naukowa. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. Pod red. M. Świgoń. Olsztyn 2009.
 • Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Naukowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku). Red. nauk. J. Bednarek, R. Leśkiewicz. Lublin 2009.
 • Konefał. J.: Do ciebie Polsko… Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918. Wyd. 2, poszerz. Lublin 2008.
 • Miejsca Pamięci Narodowej na terenie byłego Województwa Płockiego 1975-1998. Katalog wystawy. Płock 2009.
 • Modrzewski A. F.: De ecclesia. Liber secundus. Wyd. K. Kumaniecki. Warszawa 1955.
 • Nimrod Ariav. [Oprac.] T. Pietrasiewicz, A. Magiera. Lublin 2009.
 • Pietrasiewicz T.: Bombardowanie Lublina 09.09.39. Śmierć Józefa Czechowicza. Lublin 2009.
 • Puch S.: Wolności zabić nikt nie zdoła. Wspomnienia z lat wojny i okupacji. Trawniki 1939-1944. Lublin 2008.
 • Semiotyka dziejów Rosji. Wybór i przekł. B. Żyłko. Łódź 1993.
 • Skorowidz gmin Śląska Dolnego i Opolskiego z niemieckimi i polskimi nazwami miejscowości (według stanu z dnia 1 stycznia 1941 roku). Katowice 1945.
 • Wołoszyn J.: „Walczyć o dusze młodzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957. Lublin 2009.
 • Wrzesień 1939. Informator do wystawy. Red. J. Hunek. Lublin 2009.
 • Żurek F.: Powiat krasnostawski w walce o wolność. Lublin 2009.

 czasopisma

 • Annales UMCS. Sectio G. Prawo. T. 54-55 (2008).
 • Archiwista Polski. Nr 2 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 7 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 8-9 (2009) + DVD .
 • Dzieje Najnowsze.  Nr 3 (2009).
 • Karta. Kwartalnik Historyczny. Nr 58 (200[8]).
 • Kronika Warszawy. Nr 1-4 (2008) + płyta CD.
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 1 (2009).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Nr 3-4 (2008).
 • Kwartalnik Historii Żydów. Nr 4 (2008).
 • Scriptores. Nr 33, Władysława Panasa opisywanie Lublina, t. 1: Lublin jest księgą.
 • Scriptores. Nr 35, Łobodowski. W stulecie urodzin.
 • Scriptores. Nr 36, Lublin – drogi do wolności.
 • Scriptores. Nr 37, Panas – t. 2:  Lublin jest księgą – czytanie Czechowicza.

 

LIPIEC

książki

 • 440 lat Unii Lubelskiej. [Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej]. [Lublin 2009]
 • Bełżec przez dzieje. Pod red. A. Urbańskiego. Bełżec 2008.
 • Jaśkowska M., Wróbel A.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2005. Zakamycze 2005.
 • Księga jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. Red. B. Proc,  A. Gładysz, J. Pożarowszczyk. Lublin 2009.
 • Medale i tablice pamiątkowe. Katalog wystawy twórczości Józefa Gutowskiego. Płock 2009.
 • Sawa M. R.: Unicka parafia Werbkowice (1690-1875). Lublin 2009.
 • Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku. Red. A. Gil. Lublin 2009.
 • Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Red. A. Dębiński, W. Bednaruk, M. Lipska. Lublin 2008.

czasopisma

 • Biuletyn IPN. Nr 5-6 (2009) + DVD „Pielgrzym”
 • Dzieje Najnowsze. Nr 2 (2009).
 • Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. T. 6 (2009).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 14 (2008).

 

CZERWIEC

książki

 • Archeologiczne księgi dawnego Prussia-Museum. Red. A. Bitner-Wróblewska. Olsztyn 2008.
 • Baranowski J.: Łódzkie Getto 1940-1944. Vademecum. Łódź 2009.
 • Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 2. Pod red. A. Góraka, D. Magiera. Lublin – Siedlce 2009.
 • Matuszak T.: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919-1951. Piotrków Trybunalski – Radzyń Podlaski 2009.
 • Mierzwiński H.: Historyczne związki pułkownika Berka Joselewicza z Kockiem. Kock 2009.
 • Niewęgłowska E.: Historia Szkoły Podstawowej w Białce koło Radzynia Podlaskiego. Radzyń Podlaski 2009.

 czasopisma

 • Annales UMCS. Sectio F. Historia. T.42 (2007).
 • Przegląd Historyczny. Nr 1 (2009).

 

MAJ

książki

 • Cenzartowicz B.: Moje życie. Lublin 2008.
 • Dzieje Tarnogrodu. Pod red. R. Szczygła. Tarnogród 2006.
 • Fijałkowski D.: Pomniki przyrody, rezerwaty, parki i krajobrazy województwa lubelskiego. Lublin 1975.
 • Kuklo C.: Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa 2009.
 • Oddział dyspozycyjny “A” warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1943-1944. Oprac. H. Rybicka. Warszawa 2007.
 • Oświata w Kurowie. Praca zbiorowa pod red. K. A. Boreczka. Lublin – Kurów 2009.
 • Przewodnik po Instytucie Pamięci Narodowej. [Oprac. D. Koczwańska-Kalita]. Warszawa 2009.
 • Zbiciak J.: Dzieje Nowodworu. Lubartów 2009.
 • Zbior krotki wiadomosci szczegulnieysze względem dawności założenia miasta J. K. M. Lublina […] zawierający […] Michałowi Wandalinowi z Wielkich Kończyc Mniszchowi […] Orderow Orła Białgo S. Jędrzeia i S. Stanisława Kawalerowi i Urszuli z Zamoyskich Małżonkom […] oddany dia 31. Sierpnia R. P. 1785. [Reprint]. Lublin 2009.
 • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11-13 października 2006. T. 1. Pod red. H. Łaszkiewicza. Lublin 2007.
 • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11-13 października 2006. T. 2. Pod red. H. Łaszkiewicza. Lublin 2007.

 czasopisma

 • Archiwista Polski. Nr 1 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 4 (2009) + płyta DVD „Dni mojego życia… Auschwitz. Historia prawdziwa”, „Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie”.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 46 (2009).

 

KWIECIEŃ

książki

 • Archiwa – kancelarie – zbiory. T. 2. Red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta. Toruń 2008.
 • Banken R.: Edelmetallmangel und Großraubwirtschaft. Die Entwicklung des deutschen Edelmetallsektors im “Dritten Reich” 1933-1945. Berlin 2009 + CD.
 • Buczkowa I.: Ziemia Lubelska w grafice. Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie  – katalog wystawy  Lublin 1980. Lublin 1980.
 • Dokumenty mówią. Kalisz w dokumentach archiwalnych oraz Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych. Katalog wystawy (25 marca – 30 kwietnia 2009). [Red. G. Schlender]. Kalisz 2008.
 • Dymmel P., Jakóbczak Z.: Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 1918-2008. Lublin 2008.
 • Gosztyła M., Lichołai L.: Sąd Okręgowy w Przemyślu 1938-2008. Przemyśl 2008.
 • Korolczuk E.: Monografia Rogoźnicy nad Krzną. Lublin 2008.
 • Michałowski A.: Muzea Warszawy. Warszawa 1986.
 • Mitropolit Andrej Šeptic’kij : žittâ i diâl’nost. T.1, cerkva i cerkovna ednist. Dokumenti i materiali 1899-1944. Red. Andrij Kravčuk. Lwów 1995.
 • Przywilej lokacyjny wsi Żurawicy z 15 września 1388 roku . Oprac. E. Dybek. Przemyśl 2009.
 • Rolbiecki W.: Towarzystwa naukowe w Polsce. Warszawa 1972.
 • Skład osobowy Instytutu Historii. Lublin 1994.
 • Sowiński A.: Ściegienny. Wikariusz z Wilkołazu. Warszawa 1948.
 • Śliwiński E.: W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – “Grupa Leszno”. Leszno 2008.
 • Uhorczak F.: Rozwój Polskiej Akademii Umiejętności w wykresach i mapach [1873-1948]  w 100-na rocznicę powstania PAU. Lublin 1978.
 • Wiśniewska A.: Majdanek. Obóz koncentracyjny. Lublin 1986.
 • Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. [Oprac. G. Waliś i A. Nawrocki]. Kalisz 2008.

 czasopisma

 • Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 89 (2008).
 • Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 90 (2009).
 • Biuletyn IPN. Nr 3 (2009) + płyta DVD „Druga prawda”, „Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie”.
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1 (2009).
 • Rocznik Międzyrzecki. T.38/39 (2008).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. T. 10 (2008).

 

LUTY – MARZEC

książki

 • 260 rocznica ponowienia praw miejskich Białegostoku. Katalog wystawy 2009. Białystok 2009.
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie / oprac. E. Kołodziej. Warszawa 2008.
 • Bibliografia Historii Polskiej za 2006 rok. Oprac. S. Gąsiorowski i in. Kraków 2008.
 • Buchner H., Niewiadomska-Guentzel M.: Jak korzystać z archiwów państwowych? Przewodnik użytkownika Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Warszawa 2008.
 • Czuchryta A.: Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939. Lublin 2008.

 

 

-->