Tytuły i spisy treści tomów serii

1

Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689-1691, oprac. R. Jop, Warszawa 2006, ss. 181 + 6 il., ISBN 83-89115-69-7

SPIS TREŚCI

2

Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481-1559, oprac. A. Sochacka, G. Jawor, Lublin 2009, ss. 331, ISBN 978-83-227-2924-3

SPIS TREŚCI

3

Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555, oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2009, ss. 145, ISBN 978-83-227-3036-2.

SPIS TREŚCI

4

Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012, ss. 624 + 8 il., ISBN 978-83-926895-4-6.

SPIS TREŚCI

5

Akta sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668, oprac. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Lublin 2013, ss. 739, ISBN 978-83-926895-9-1; 978-83-7784-418-2 (fr. spisu treści).

SPIS TREŚCI

6

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2014, ss. 243, ISBN 978-83-938833-0-1; 978-83-7784-564-6.

SPIS TREŚCI

7

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2016, ss. 418, ISBN 978-938833-6-3; 978-83-7784-809-8 (fr. spisu treści).

SPIS TREŚCI

8

Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, oprac. R. Jop, Lublin 2016, ss. 239 + 8 il., ISBN 978-83-945713-0-6.

SPIS TREŚCI

9

Miscellanea Lublinensia. Raptularz Zbigniewa Borowskiego 1604-1644. Taksa cen towarów sporządzona przez komisję sejmową w Lublinie w 1628 roku, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2017, ss. 135 + 4 il., ISBN 978-83-945713-3-7.

SPIS TREŚCI

10

Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, oprac. Robert Jop, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020, ss. 316 + 9 il., ISBN 978-83-956289-4-8

SPIS TREŚCI

11

Zapisy sesji sądowych w Hrubieszowie z lat 1429-1470, oprac. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka, przy współpracy Waldemara Bukowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie, ss. 304, ISBN 978-83-286-0223-6.

SPIS TREŚCI

-->