2014

LISTOPAD – GRUDZIEŃ

Książki:

 • „Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów…” Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna. Oprac. J. Kita, P. Zawilski. Warszawa 2014.
 • Ad fontes! – do źródeł! Od konkursu „Co wiesz o Kaliszu” do konkursu „Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Oprac. A. Bestian-Zając. Kalisz 2014.
 • Afisze Żydów lubelskich wydane w latach dwudziestych XX wieku. Warszawa 2012.
 • Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa. Red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski. Poznań 2012.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku. Informator o zasobie archiwalnym od 1945 roku. (Stan na dzień 30 czerwca 2012 r.). Oprac. J. Bławat-Obin. Warszawa-Gdańsk 2014.
 • Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje. Red. A. Ratajewski, J. Józefowiak. Poznań 2014.
 • Barycz H. Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze. Poznań 1948.
 • Bloch Cz. Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850. Warszawa 1974.
 • Bonisławski R. Wielka Wojna 1914-1918. Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego. Łódź 2014,
 • Budowa pomieszczeń dla Korpusu Ochrony Pogranicza i domów dla urzędników państwowych w województwach wschodnich. Zesz. 2-3. Warszawa 1925.
 • Bystroń J. S. Księga imion w Polsce używanych. Warszawa 1938.
 • Bzdęga A., Chodera J., Kubica S. Podręczny słownik polsko-niemiecki. Wyd. 5. Warszawa 1983.
 • Chodera J., Kubica S. Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd. 5. Warszawa 1984.
 • Danczowska H. Architekt Czesław Doria-Dernałowicz (1901-1993). Życie i twórczość. Lublin 2012.
 • Dąbrowska M. O zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach i gospodarstwie. Wyd.2. Warszawa 1921.
 • Dąbrowski S. Walka o rekruta polskiego pod okupacją. Warszawa 1922.
 • Demografia Królestwa Polskiego w latach 1836-1846. Poznań-Wrocław 2002.
 • Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1917. Kraków 1917.
 • Dubiecki M. Echa z powstania styczniowego. Zamość 1922.
 • Dzienniki szyfrowe poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941. Oprac. P. Pietrzyk. Warszawa 2014,
 • Herbarz szlachty łukowskiej na Lubelszczyźnie. Oprac. M. Woliński. T.1. Szczecin 2011.
 • Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie. Oprac. M. Woliński. T.2. Szczecin 2014.
 • Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Oprac. R. Stelmach. Racibórz 2014.
 • Kreutzinger J. Topografia. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu. Warszawa 1928.
 • Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo holokaustu. Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu lata 1940-1944. Oprac. M. Osika, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2014.
 • Markiewicz J. Nie dali ziemi skąd ich ród. Zamojszczyzna 27 XI 1942 – 31 XII 1943. Lublin 1967.
 • Nowak T. Cztery wieki polskiej książki technicznej 1450-1850. Warszawa 1961.
 • Ocalmy od zapomnienia. Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kaliszu i ich dary. Oprac. G. Waliś. Red. G. Schlender. Kalisz 2014.
 • Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Red. J. Mokrosz, M. Węcki. Katowice-Rybnik 2014.
 • Polska – Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Powstanie styczniowe w tradycji i myśli politycznej Polski i Białorusi. Red. E. Rossowska, A. Wabiszczewicz. Warszawa 2014.
 • Polski słownik biograficzny. T.49/3 zesz. 202. Warszawa-Kraków 2014.
 • Polski słownik biograficzny. T.49/4 zesz. 203. Warszawa-Kraków 2014.
 • Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł. Oprac. B. Ratajewska, E. Śliwiński. [Druk Łódź] 2014.
 • Projekty budynków szkół powszechnych. Zesz. 1. Warszawa 1925.
 • Regesta Fontium Freydstatensium. Oprac. A. Górski [i in.]. Kożuchów-Zielona Góra 2014.
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Red. W. Bukowski. Cz. 4, zesz. 2. Kraków 2009.
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Red. W. Bukowski. Cz.4, zesz. 3. Kraków 2011.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Red. H. Tadeusiewicz, B. Karkowski. Warszawa 2000.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa-Łódź 1972.
 • Stacje odzyskanej obecności. Katalog wystawy Archiwum Państwowego w Opolu. Opole 2014,
 • Sula D. Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937. Warszawa 2013.
 • Szaniawski J. Duży słownik informatyczny angielsko-polski. Warszawa 1997.
 • Ślaski J. Bitwa. Fundament. Warszawa 1985.
 • Ślaski J. Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945. Warszawa 1990.
 • Świątkowski H. Wyznania religijne w Polsce cz.1. Warszawa 1937.
 • Teksty do nauki języka staropolskiego. Wiek XIV i XV. Oprac. K. Drzewiecki. Warszawa 1924.
 • Tyszkiewicz J. Geografia historyczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014.
 • Vademecum historyka mediewisty. Red. J. Nikodem, D.A. Sikorski. Warszawa 2012.
 • Warneńska M. Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim. Lublin 1965.
 • Wawrzyniak J. ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969. Warszawa 2009.
 • Wielka Wojna. Radom i region radomski w czasie I wojny światowej. Katalog wystawy. Teksty i oprac. Ewelina Majsterek, Krzysztof Skarżycki. Radom 2014,
 • Wierzbicki A. Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej. Poznań 2014.
 • Wilczyński L. Abc kancelarii i archiwum parafialnego. Poznań 2012.
 • Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych. Red. A. Januszko-Szakiel. Kraków 2013.
 • Wójtowicz J. Na północ od Lublina. Warszawa 1966.
 • Wspomnienia o Irenie Kosmowskiej. Oprac. Z. Mazur. Warszawa 1974.

 Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 3 (71), 2014.
 • Archeion. T. 94 (2013).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1-4 (2012).
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1-2 (2013).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 76 (2014).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 1-4 (2013).
 • Kwartalnik Historyczny. Nr 1-2 (2014).
 • Miscellanea Historico-Archiwistica. T.21 (2014).
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 21 (2014).
 • Prace Historyczno-Archiwalne. T. 25 (2013).
 • Przegląd Historyczny. R. 2014, zesz. 1, 2.
 • Przegląd Historyczny. R.2013, zesz. 3, 4.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 51 (2013).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne. Nr 11 (2014).
 • Zeszyty Staszicowskie. Nr 9 (2014).

 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

Książki:

 •  Bańkowski P. Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Wspomnienia sierpień – wrzesień 1944. Warszawa 2014.
 • Bezbronne miasto Łódź 1914-1918. Łódź 2014.
 • Całopalny. Protest Ryszarda Siwca. Oprac. A. Dębska, B. Kaliski. Warszawa 2013.
 • Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Unickiej w Lublinie. Oprac. S. Santarek. Lublin [b.d.]
 • Daleki Wschód w świetle wewnętrznych biuletynów centrali MSZ oraz raportów polskich placówek z lat 1920-1941. Oprac. E. Kołodziej. Warszawa 2014.
 • Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. Puławy 2012.
 • Kwiatkowska W. Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego. Warszawa 2014.
 • Marchel S., Sowińska J. Pochód pierwszomajowej poprawności. Święto Pracy na Opolszczyźnie w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu. Opole 2014.
 • Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935). Oprac. M. Gałęzowski. Kraków 2013
 • Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych. Katalog wystawy. Warszawa 2014
 • Namysłowski L. Pamiętnik ilustrowany żołnierza 2 Brygady Legionów Polskich Ludwika Namysłowskiego. Warszawa 2014.
 • Namysłowski L. Pamiętnik legionisty. Red. J. Dzięgielewski. Warszawa b.d.
 • Półćwiartek J. Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 – 22 VII 1983). Przemyśl 2014.
 • Rocznik Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów. Pod red. D. Goźlińskiego, J. Matusiaka. Żyrardów 2014.
 • Słowiński L. Odważni mądrością. O reformatorach edukacji i nauki polskiej w dobie oświecenia. Poznań 1988
 • Wojciechowski M. Powstanie styczniowe w świadomości Płocczan – formy upamiętnienia wydarzeń w dwudziestoleciu międzywojennym. Płock 2013.
 • Wojenna skrzynka pocztowa. Red. A. Nowak, A. Bobowska-Hryniewicz, A. Sawicka. Przemyśl 2014.
 • Życie teatralne dawnego Elbląga w świetle archiwaliów. Oprac. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2014.

Czasopisma:

 •  Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 2 (70), 2014.
 • Głos Gminy Chełm. Nr 75 (2014).
 • Karta. Nr 79 (2014).
 • Merkuriusz Łęczyński. Nr 26 (2013).
 • Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. Nr 7-8 (28-29), 2014.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 7-8 (2014).
 • Rocznik Bialskopodlaski. T. 21 (2013).
 • Studia Żydowskie. Almanach. Nr 4 (2014).
 • Teki Archiwalne. Seria nowa. T.10 (32), 2009.

 

SIERPIEŃ

Książki:

 • Danilewicz-Zielińska M. Bibliografia. „Kultura” (1981-1987), „Zeszyty Historyczne” (1981-1987), „Działalność wydawnicza” (1981-1987). Paryż 1989
 • Doroszewski J. Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. [Odbitka z: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2006, nr 3-4]
 • Doroszewski J. Podstawy prawne funkcjonowania seminariów nauczycielskich i ich rozwój organizacyjny w Polsce w latach 1918-1937.[Odbitka z: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2001, nr 3-4]
 • Doroszewski J. Szkolnictwo i oświata na Lubelszczyźnie w latach 1944-1948. Lublin 2013
 • Doroszewski J. Ukraińskie organizacje oświatowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. [Odbitka z: „Rozprawy z dziejów oświaty” t. 38,1997]
 • Głos. Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny. Paryż 1980
 • Holodomor. The great famine in Ukraine 1932-1933. Warsaw-Kiev 2009
 • Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 13: Sygn. 9801-10200. Rękopisy z końca XVIII – połowy XX wieku. Oprac. Z. Krajewska. Warszawa 1977
 • Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839.Oprac. M. Dębowska. Lublin 2012
 • Kronika klasztoru karmelitanek bosych pw. Św. Józefa w Lublinie. Oprac. Cz. Gil. Poznań 2012.
 • Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782-1826. Oprac. M. Dębowska. Lublin 2013
 • Liga Narodowo-Demokratyczna (1957-1960). Dzieje nieznanej formacji opozycji niepodległościowej w PRL. Red. H. Klata, J. Żaryn. Warszawa 2013
 • Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s. Documents from the Archives of the Secret Services. Łódź-Warsaw-Kiev 2012
 • Staszczyk D. Doświadczanie historii na pograniczu kulturowym. Historiografia Chełma (do 1939 r.). Chełm 2012
 • Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815-1819. Oprac. M. Dębowska. Lublin 2013
 • Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Relacje. Red. A. Dąbrowska. Lublin 2008
 • The documentation of communist security authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4-5 October 2012. Ed. W. Stępniak. Warszawa 2014
 • Wereda D. Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII wieku. Siedlce 2014
 • Władysław Siła-Nowicki. Wspomnienia i dokumenty. T.1-2. Oprac. M. Nowicka-Marusczyk.Wrocław 2002

Czasopisma:

 • Archiwista Polski. Nr 2 (2014)
 • Ibidem. T.9 (2013)
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 19 (2013)
 • Merkuriusz Łęczyński. Nr 25 (2012)
 • Miscellanea Historico-Archiwistica. T. 15-18 (2008-2012)
 • Rocznik Chełmski. T. 16 (2012)
 • Arhivski vjesnik. Nr 56 (2013)
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Nr 19 (2013)
 • Scriptores. Nr 42 (2013)

 

 

LIPIEC

Książki:

 • „Ale nam się wydarzyło”. Wybory 4 czerwca 1989 roku na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach. Pod red. M. Rusakiewicza, D. A. Rymera. Gorzów Wlkp. 2014.
 • Adamus-Darczewska K. Kościół polskokatolicki. Społeczne warunki jego powstania i działalności na wsi. Wrocław 1967.
 • Babińska C. Historia, fakt, metoda. Warszawa 1964.
 • Barzykowski S. Historia powstania listopadowego. T.4. Poznań 1884.
 • Baszkiewicz J. Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII-XIV. Warszawa 1954.
 • Bibliografia prac historyków polskich w językach obcych za lata 1945-1968. Oprac. S. Skwirowska. Wrocław 1971.
 • Bohomolec F. Życie Jana Zamojskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Kraków 1860.
 • Bruckner A. Dzieje języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1925.
 • Cepnik H. Józef Piłsudski twórca niepodległego państwa polskiego. Warszawa 1936.
 • Chłapowski D. Szlakiem Legionów. Z pamiętników generała Dezyderego Chłapowskiego. [Cz.] 2: Wojna 1830-1831. Warszawa 1903.
 • Ciesielski A. Katyń. Warszawa 1943.
 • Dunin C., Dunin J. Philobiblon, Wrocław 1983.
 • Dybiec J. Michał Wiszniewski życie i twórczość. Wrocław 1970.
 • Dzieła Wawrzyńca Surowieckiego. Kraków 1861.
 • Dziennik Ludwika Sczanieckiego pułkownika wojsk polskich. Warszawa 1904.
 • Estreicher K. Teatra w Polsce. T.1-2. Warszawa 1953.
 • Fularski M. Przysposobienie wojskowe w Polsce. Warszawa 1929.
 • Gierowski J.A. W cieniu Ligi Północnej. Wrocław 1971
 • Giza S., Wycech Cz. Materiały do bibliografii historii ruchu ludowego i zagadnień społecznych wsi 1864-1961 (druki zwarte). Warszawa 1964.
 • Góra W. Reforma rolna PKWN. Warszawa 1969.
 • Grabiec J. Dzieje współczesne 1871- 1917. Cz.1-2. Warszawa 1918.
 • Handelsman M. Historycy. Portrety i profile. Warszawa 1937.
 • Handelsman M. Historyka. Cz.1. Zamość 1921.
 • Handelsman M. Historyka. Wyd.2. Warszawa 1928.
 • Historia najnowsza. Pod red. H. Mościckiego, J. Cynarskiego. T.1-3. Warszawa 1939.
 • Jachymek J. Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930-1939. Lublin 1975.
 • Jaczewski B. Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym. Wrocław 1971.
 • Jellenta C. Józef Piłsudski jako pisarz i mówca. Warszawa 1929.
 • Jensen H. Geschichte der schrift. Hannover 1925.
 • Jerlicz J. Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza. T.1 Warszawa 1853.
 • Jerlicz J. Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza. T.2. Warszawa 1853.
 • Joungan A. Słownik kościelny łacińsko-polski. Wyd. 5. Sandomierz 2013.
 • Julian Wieniawski, Klemens Szaniawski, Feliks Brodowski. Pod red. K. Stępnika, M. Gabryś-Sławińskiej. Lublin 2012.
 • Kalinka W. Sejm czteroletni. T.1-2. Wyd. 3. Lwów 1884.
 • Kietliński M. Wybory do wolności. Katalog wystawy. Białystok 2014.
 • Kiryk F. Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Kraków 2013.
 • Klingsland S. Pilsudski. Paris 1929.
 • Kosiński K. Pisarze polityczni i historyczni do w. XIX. Cz. 1-2. Warszawa 1919-1920.
 • Kot S. Historia wychowania. T. 1- 2. Wyd. 2. Lwów 1934.
 • Kot S. Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. Kraków 1919.
 • Kozłowska-Tomczyk E. Jan Michałowicz z Urzędowa. Warszawa 1967.
 • Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiąta rocznicę urodzin. Pod red. M. Dworsatschka. Wrocław 2009.
 • Krassowski W. Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T.2, T.4. Warszawa 1990-1995.
 • Kukiel M. Dzieje wojska polskiego w dobie napoleońskiej. Warszawa 1918.
 • Lelewel J. Wykład dziejów powszechnych. T.3. Wrocław 1850.
 • Lepszy K. Andrzej Frycz Modrzewski. Warszawa 1954.
 • Lipiński W. Wielki Marszałek (1867- 1935). Warszawa 1935.
 • Lista strat wojska polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. Warszawa 1934.
 • Litwin J. Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce. Warszawa 1956.
 • Makkai L. Stefan Batory w Siedmiogrodzie. Warszawa 1961.
 • Małecki J.M. Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII w. Wrocław 1968.
 • Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. Oprac. M. Gębarowicz. Wrocław 1973.
 • Nałęcz D. Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości. Warszawa 1994.
 • Nałęcz-Ostrowska Szymańska. Z dziejów obyczaju w Polsce. Warszawa 1937.
 • Naruszewicz A. Historia narodu polskiego. Lipsk 1856.
 • Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka. Pod red. A. Jaworskiej i R. Jopa. Warszawa 2013.
 • Nowak-Dłużewski J. Studia i szkice. Warszawa 1973.
 • Olesiak K. Obrót ziemia w gospodarstwach chłopskich w rejonie Puław 1945-1964. Warszawa 1968.
 • Pocztówki z czasów I wojny światowej. Katalog wystawy archiwalnej. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2014.
 • Ratajczyk L. Polska wojna partyzancka 1863- 1864. Warszawa 1966.
 • Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa 1971.
 • Rzepecki L. Pamiętna noc listopadowa czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go. Oprac. K. Rzepecki. Wyd. 3. Poznań 1923.
 • Selfridge H. G. Z dziejów handlu. Warszawa 1939.
 • Seyda M. Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty. [T.2]. Poznań 1931.
 • Słabek H. Dzieje polskiej reformy rolnej 1944-48. Warszawa 1972.
 • Słomka J. Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Wyd.2. Kraków [b.r.]
 • Smoleński W. Dzieje narodu polskiego. Wyd. 5. Warszawa 1919.
 • Smoleński W. Jan Dekert prezydent starej Warszawy i sprawa miejska podczas sejmu wielkiego. Warszawa 1912.
 • Smoleński W. Jan Henryk Dąbrowski. Warszawa [ok. 1918 r.]
 • Smoleński W. Monteskiusz w Polsce wieku XVIII. Warszawa 1927.
 • Smoleński W. Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Kraków 1891.
 • Smoleński W. Przewrót umysłowy w Polsce XVIII. Studia historyczne. Warszawa 1923.
 • Śliwiński A. Powstanie kościuszkowskie. Warszawa 1917.
 • Tandecki J., Kopiński K. Edytorstwo źródeł historycznych. Warszawa 2014.
 • Tyszkowa M. Druga wojna światowa (1939-1945) w zbiorach BUW. Informator o rękopisach. Warszawa 1982.
 • Wellek R., Warren A. Teoria literatury. Warszawa 1970.
 • Wycech Cz. Ks. Piotr Ściegienny Zarys programu społecznego i wybór pism. Warszawa 1953.
 • Wycech Cz. Powstanie chłopskie w roku 1846. Warszawa 1955.
 • Z Zagańska do Londynu. Szlakiem Mieczysława Białkiewicza i 2 Korpusu Polskiego. Katalog wystawy. Kielce-Warszawa 2014.
 • Zahorski A. Spór o Napoleona we Francji i w Polsce. Warszawa 1974.
 • Zajewski W. Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831. Gdańsk 1967.
 • Zarys historii Stronnictwa Demokratycznego. Warszawa 1965.
 • Zbiór ustaw włościańskich obowiązujących w Królestwie Polskim. Oprac. F. Brodowski, J. Kaczkowski. Warszawa 1918.
 • Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. Warszawa 1841.

Czasopisma:

 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 5/2014
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 6/2014
 • Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego nr 6/35 (2013)

 

CZERWIEC

Książki:

 • 220 rocznica ustanowienia orderu wojennego Virtuti Militari. Red. A. Cz. Żak i in. Warszawa 2012.
 • 600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414-2014.Katalog wystawy. Warszawa 2014.
 • Baranowski B., Baranowski Wł., Koliński J. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T.2, z. 4. Wrocław 1970.
 • Baranowski B., Baranowski Wł., Lech A. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T.4, z. 2. Wrocław 1969.
 • Baranowski B., Baranowski Wł., Lech A. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T.4, z. 3. Wrocław 1969.
 • Gapski H. Klasztory zakonów franciszkańskich w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII wieku. Studium przestrzeni franciszkańskiej. Lublin 2013.
 • Gaul J. Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861-1918.Warszawa 2014.
 • Giergiel T. Zgoda Sandomierska, zgoda panów – zgoda braci. Sandomierz 2013
 • Głazik M. Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943). Bychawa 2013.
 • Historia Żółkwi współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim. Cz.1: Żółkiewscy w ziemi chełmskiej. Żółkiewka 2013
 • Idea i czyn Józefa Piłsudskiego. Przewodn. kom. red. W. Sieroszewski. Warszawa 1934.
 • Jastrzębska K. Dokumenty przełomu 1989-1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Siedlce 2014.
 • Kalinowski R. Ścierajcie próżność moją. Życie i los Stanisława Kalinowskiego, Lublinianina ze Lwowa. Kraków 2014.
 • Kozyrski R. Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768. Lublin 2014.
 • Księga pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861-1935. T.2. Red. J. Lutosławski. Warszawa 1938.
 • Księga pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika „Czas” 1848-1939. Kraków 1938.
 • Łosowski J. Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury. Lublin 2013.
 • Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Etap I. Red. M. Kseniak. Lublin 2012.
 • Nowakowski Sz. Monografia Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym. Warszawa 2012.
 • Październik’56. Oprac. M. Jaworski. Warszawa 1987.
 • Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografii i dokumentów. Warszawa 1929.
 • Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografii i dokumentów. Warszawa 1930.
 • Prawo miejskie Zaklikowa. Oprac. E. Zielińska. Zaklików 2014.
 • Saryusz-Zaleski W. Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929. Kraków 1930.
 • Słapek D., Zielińska E. Bibliografia historii lubelskiego sportu. Lublin 2013.
 • Zapiski Krasnostawskie. T.4. Pod red. R. Maleszyka, M. Nowosadzkiego, A. Borzęckiego. Krasnystaw 2013.

Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1 (69), 2014.
 • Archiwista Polski. Nr 1 (2014).
 • Głos Gminy Chełm. Biuletyn informacyjny. Nr 74 (2014).
 • Karta. Nr 79 (2014).
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN. Nr 3 (24), 2014.
 • Pamięć.pl. Nr 4 (25), 2014.
 • Rocznik Leszczyński. T. 14 (2014).

 

MAJ

Książki:

 • Bernacki L. Pierwsza książka polska. Studyum bibliograficzne z 86 podobiznami. Lwów 1918.
 • Czartoryski A. Pochwała Jana Pawła Woronicza czytana na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 30. Kwietnia 1830 roku. Puławy [br.].
 • Dmowski R. Niemcy, Rosya i kwestya polska. Lwów 1908.
 • Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Red. K. Gołębiewski, B. Świderski, H. Więckowska. Wrocław 1976.
 • Karwin J., Pomianowski E., Rutkowski S. Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce od początku państwa polskiego do 1939 roku. Warszawa 1969.
 • Koźmiński T. Sprawa mniejszości. Warszawa 1922.
 • Lubaś W. Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego. Wrocław 1968.
 • Łempicki S. Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Warszawa 1952.
 • Łesiów M. Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. Lublin 1972.
 • Mierosławski L. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 od epoki na której opowiadanie swoje zakończył Maurycy Mochnacki. T.2. Paryż 1846.
 • Mokrzecki L. Studium z dziejów nauczania historii. Gdańsk 1973.
 • Mokrzecki L. Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku. Gdańsk 1992.
 • Ohryzko-Włodarska Cz. Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846-1870. Warszawa 1972.
 • Prądzyński I. Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831. Wyd. 2. Petersburg 1898.
 • Sikora A. Gromady Ludu Polskiego. Warszawa 1974.
 • Słownik polsko-rossyyski przez Stanisława Mulerra. T.2, P-S. Wilno 1829.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Pod red. I. Treichel. Warszawa 1986.
 • Straty wojenne Polski w latach 1939-1945. Poznań 1962.
 • Stroński S. Pierwsze lat dziesięć (1918-1928). Lwów 1928.
 • Wołoszyński R.W. Pokolenia oświeconych. Szkice z dziejów kultury polskiej XVIII wieku. Warszawa 1967.
 • Wyczański A. Wieś polskiego odrodzenia. Warszawa 1969.

 

KWIECIEŃ

Książki:

 • Białach L. A. Geografia polityczna województwa lubelskiego (1919-1930). Warszawa 2013.
 • Culture, memory, identities – memory of the world program and diversified perception of the past. Papers of the 4th International Conference of the UNESCO ,,Memory of the world” programme, Warsaw, Poland 18-21 May 2011. Ed. W. Fałkowski. Warszawa 2013.
 • Dzieje Pałacu Staszica. Oprac. J. Arvaniti. Warszawa 2013.
 • Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Sił Powietrznych. (Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.). Pod red. A. Pieńkowskiego. Nowy Dwór Mazowiecki 2013.
 • Kaliski przemysł włókienniczy. Katalog wystawy. Red. G. Schlender. Kalisz 2013.
 • Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wybór i oprac. G. Waliś. Kalisz 2013.
 • Polski słownik biograficzny. T. 48, z. 197-198 (2012).
 • Polski słownik biograficzny. T. 49, z. 199-201 (2013).
 • Powstanie styczniowe w województwie augustowskim. Uczestnicy i ich losy. 150. Rocznica wybuchu powstania styczniowego. Red. S. Filipowicz. Suwałki 2013.
 • Silberklang D. Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District. Jerusalem 2013.
 • Zapiski Krasnostawskie. T. 4. Pod red. R. Maleszyka, M. Nowosadzkiego, A. Borzęckiego. Krasnystaw 2013.

 Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1 (69), styczeń-marzec 2014.
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 54 (2013).
 • Ochrona Zabytków. Nr 1-4 (2013).
 • Pamięć.pl. Nr 4 (25) 2014.
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 13 (2013).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 23 (2011-2012).

 

MARZEC

Książki:

 • „Archiwa Przełomu 1989-1991” w czasach przełomu. Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia. Materiały II ogólnopolskiego seminarium.  Warszawa 2013
 • Archiwa rodzinne. Prace laureatów konkursu „Zostań rodzinnym archiwistą”. Red. R. Górski et al. Warszawa 2013.
 • Archiwa Rosji i Polski: historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów pod red. L. Mazur i J. Łosowskiego. Ekaterinburg 2013.
 • Bibliografia historii polskiej za rok 2011. Oprac. S. Gąsiorowski i in. Warszawa 2013.
 • Bogdanowicz J., Stryjkowski K. Leszno – Gronowo. Obóz o którym nikt nie chciał pamiętać. Leszno 2014.
 • Bolesław Ignacy Florentyn Wieniawa Długoszowski. Oprac. A. Maciejewicz, M. Wodejko. Wyd. 2 uzup. Warszawa 2013.
 • Cieniom przodków naszych… W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego. Oprac. I. Pogorzelska, P. Pawłowski. Kielce 2013.
 • Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945 T.9, Polen: Generalgouvernement August 1941-1945. München 2014.
 • Encyklopedia Chełma. T.1, cz. 2. Ludzie. Chełm–Lublin 2013.
 • Gutarowska B. Zasady oceny i profilaktyki zagrożeń powodowanych przez szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy przy wykorzystaniu wskaźników zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Łódź 2013.
 • II Rzeczypospolita wobec ruchu prometejskiego. T. 4. Oprac. P. Libera. Warszawa 2013.
 • Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.). Oprac. S. Błażejewski, M. Dereszyńska – Romaniuk, L. Wakuluk. Bydgoszcz 2013.
 • Kołodziej R., Zwierzykowski M. Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Poznań 2012.
 • Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2013.
 • Maj I. P. Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939. Warszawa 2007.
 • Polska obrona przeciwlotnicza 1939. T. 3, cz. 3. Red. nauk. A. Wesołowski. Warszawa 2013.
 • Polska obrona przeciwlotnicza 1939. T. 3, cz. 4. Red. nauk. A. Wesołowski. Warszawa 2013.
 • Raport roczny 2013. Państwowe Muzeum na Majdanku. Red. A. Kowalczyk-Nowak. Lublin 2014.
 • Rawicz i inni… W 150 rocznicę stracenia Naczelnika Województwa Podlaskiego Władysława Rawicza. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2013.
 • SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Część 1, Dowództwo. Red. A. Wesołowski i in. Warszawa 2013.
 • Syta K. Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej. Toruń 2014.
 • Sztab Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej. Dokumenty i relacje. Red. A. Wesołowski i in. Warszawa 2013.
 • Zatrzymać przeszłość, dogonić przeszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Wrocław 5-7 września 2012 r. Red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski. Warszawa 2013.
 • Ziemia radzyńska 1815-1831. Red. T. Osiński. Radzyń Podlaski 2013.

Czasopisma:

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 17, Nr 4 (68), Październik – Grudzień 2013.
 • Annales UMCS. Sectio F. T. 66, z.2 (2011).
 • Annales UMCS. Sectio F. T. 67, z. 1 (2012).
 • Archeion. T. XCIII (2012).
 • Archiwariusz Zamojski 2013.
 • Archiwista Polski Nr 4 (2013).
 • Głos gminy Chełm. Biuletyn Informacyjny. Nr 73, Grudzień – Luty 2014.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN Nr 1 (22), 2014.
 • Pamięć.pl. Biuletyn IPN Nr 2 (23), 2014.
 • Rocznik Chełmski. T. 17 (2013).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. T. 15 (2013).
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny. T.9 (2013).
 • Zeszyty Kurowskie. Zeszyt 23 (2012).

 

LUTY

Książki:

 • Banaszkiewicz J. Takie sobie średniowieczne bajeczki. Kraków 2012.
 • Bielak W. Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich. Lublin 2011.
 • Dokumenty do dziejów Państwowego Banku Rolnego. T. 2: Sprawozdania Państwowego Banku Rolnego za lata 1945-1948. Oprac. M. Kłusek.  Raków 2013.
 • Dokumenty królewskie dla miasta Krosna. Red. J. Garncarski. Krosno 2013.
 • Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki. Red. M. Ryba. Lublin 2012.
 • Jeziorkowska-Polakowska A. Polsko-żydowska literacka mapa Lubelszczyzny. Lublin 2013.
 • Kępski Cz. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952). Lublin 2011.
 • Kołbuk W. Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej. Lublin 2013.
 • Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. [T.10]. Lublin 2011.
 • Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. [T.11]. Lublin 2012.
 • Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. [T.12]. Lublin 2013.
 • Lis A. Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka. Lublin 2013.
 • Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana. Katalog wystawy. Oprac. K. Bańka, P. Śliwiński. Płock 2013.
 • Małe miasta. Tradycje walk o niepodległość. W 150. rocznicę  rozpoczęcia powstania styczniowego. Red. M. Zemło. Lublin-Supraśl 2013.
 • Marczewski J. R. Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego. Lublin 2013.
 • Metryka brygidek lubelskich. Oprac. J. R. Marczewski. Lublin 2011.
 • Miedzy Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi. Red. I. Wodzianowska, H. Łukaszewicz. Lublin 2012.
 • Moskal T. Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku. Lublin 2013.
 • Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Berier w 70. rocznicę śmierci. Red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska. Lublin 2011.
 • Niebelski E. Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku. Lublin 2011.
 • Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Oprac. A. Modlińska-Piekarz. Lublin 2012.
 • Plisiecki P. Relacje dziesięcinne w dekanacie Kije według tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza. Wykazy i tabele. Lublin 2012.
 • Prejs R. Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne. Lublin 2012.
 • Puszka A. Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku. Lublin 2013.
 • Roman Longchamps de Berier (1883-1941) profesor lwowski i lubelski. Red. A. Dębiński, M. Pyter. Lublin 2011.
 • Rostworowski S. J. Monografia rodziny Rostworowskich lata 1386-2012. Tacy byli i są. T.1–2. Warszawa 2013.
 • Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku. Red. A. Gil. Lublin 2013.
 • Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy. Red. M. Klimek, J. Czerw, B. Więckiewicz. Lublin 2013.
 • Skarbek J. Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Część 1. Lublin 2011.
 • Skarbek J. Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Część 2. Lublin 2013.
 • Tylec G. Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Lublin 2013.

 

STYCZEŃ

Książki:

 • Akty Horodelskie z 1413 roku. (Dokumenty i studia). Red. J. Kiaupiene, L. Korczak. Wilno – Kraków 2013.
 • Archiwa Rosji i Polski : historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów. Red. L. Mazur, J. Łosowski. Ekaterinburg 2013.
 • Dmowski R. Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego. Warszawa-Siedlce 2013.
 • Dokumenty królewskie dla miasta Krosna. Red. J. Garncarski. Krosno 2013.
 • Grodziski S. Habsburgowie. Dzieje dynastii. Wyd. 2 poszerz. Kraków 2013.
 • Hulewicz J. Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1918. Zarys dziejów. Kraków 2013.
 • Kołodziej R., Zwierzykowski M. Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Poznań 2012.
 • Kozłowski S. K. Archeologiczne królestwo Wernera Radiga w Generalnym Gubernatorstwie. Kraków 2012.
 • Kronika Dzierzwy. Oprac. K. Pawłowski. Kraków 2013.
 • Materiały do organizacji szkolnictwa zawodowego. Lwów [b.d.]
 • Program nauki w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania. Lwów 1936.
 • Stanek W. R. Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012. Warszawa 2012.
 • Stanek W. R. Vademecum Administratora Microsoft Windows Server 2012. Warszawa 2012.
 • Stoksik J. M. Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce. Kraków 2013.
 • Wincenty Pol (1807-1872) w służbie nauki i narodu. Red. K. Grodzińska, A. Kotarba. Kraków 2010.
 • Wołk K. Biblia Windows Server 2012. Podręcznik administratora. Konin 2012.

Czasopisma:

 • Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. Nr 2 (22) 2013.
 • Szkice Archiwalno-Historyczne. Nr 10 (2013).
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. T. 2 (2013).

 

 

 

-->