2019

GRUDZIEŃ 2019

Książki

 • Barrett T. Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy. Przekł. J. Jedliński. Kraków 2014.
 • Calasso R. Ślad wydawcy. Gdańsk 2018.
 • Carla Herrmanna zbiór receptur różnych. Edycja źródła ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Oprac. M. Blach-Margos. Opole 2019.
 • Crane W. O zdobnictwie książek dawnych i nowych. Red. K. Krzak-Weiss, E. Kraskowska, E. Rajewska. Kraków 2018.
 • Czarnecki W. Szlachta chełmska. Od Bobrowskich do Zamojskich w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (Wybrane rodziny). Stary Toruń 2018.
 • Dalej jest noc. Losy żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 1 i T. 2. Warszawa 2018.
 • Denys M. Lubin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź 2010.
 • Drogi do niepodległości. Polska odrodzona. J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski. Warszawa 2019.
 • Duszeńko-Król E., Sekunda A. Kolekcja fotograficzna Institut fur Deutsche Ostarbeit Krakau 1940-1945. Zdjęcia z Polski. Kraków 2014.
 • Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane. Red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz. Warszawa 2014.
 • Europa Jagiellonica 1386-1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski. Warszawa 2015.
 • Goźdź-Roszkowski K. Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne. Łódź 2017.
 • Gryzio B. Muzeum czarnej sztuki. Katalog inkunabułów PAN Biblioteki Gdańskiej. Gdańsk 2012.
 • Hońdo L. Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce. Kraków 2014.
 • Janicki W. Lublin – historia, społeczeństwo, gospodarka. Lublin 2018.
 • Jeffrey I. Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii.. Przekł. J. Jedliński. Kraków 2009.
 • Karaś S. Mosty inżyniera Mariana Lutosławskiego w Lublinie. Warszawa 2014.
 • Kemp W. Historia fotografii. Od Daugerre’a do Gursky’ego. Przekład M. Bryl. Kraków 2014.
 • Książka dawna i jej właściciele. Zbiór studiów pod red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegły. T. 1 – 2. Wrocław 2017.
 • Kuc M. Samochody z Lublina 1951-2014. Wyd. 1 dodruk. Warszawa 2019.
 • Leksykon archiwum afektywnego. Kuratorzy Giulia Palladini, M. Pustianaz. Red. K. Tórz. Gdańsk-Warszawa 2015.
 • Łoza K., Charczuk Ch. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Przewodnik. Wrocław 2016.
 • Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918-1939. Red. B. Urbanek. Warszawa 2018.
 • Murzyn-Kupisz M, Działek J. . Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury. Kraków 2016.
 • Na scenie, estradzie i srebrnym ekranie. Życie kulturalne Radomia od 2 poł. XIX w. do lat 30-tych XX w. Radom 2019.
 • Nosiadek P. Archiwum wiary, wspomnień, dumy i apiracji. Materiały źródłowe do dziejów parafii górnoślązaków w Teksasie. Opole 2019.
 • Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. Wybór i oprac. G. Boros, A. Frąckowska, F. Skibiński. Gdańsk 2017.
 • Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków. Pod red. T. Głowińskiego i E. Kościk. Wrocław 2013.
 • Olender E. Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950-2002. Leszno 2019.
 • Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacja mocarstw centralnych 1914-1918. Red. nauk. G. Kucharczyk. Warszawa 2019.
 • Placha K. Polskie wytwórnie samolotów. Łódź 2018.
 • Polski słownik biograficzny t. 52, zesz. 214 i zesz. 215. Warszawa – Kraków 2018-2019.
 • Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie. Oprac. M. Korejwo, K. Maciejko. Olsztyn 2019
 • Rolski T. Kamienica. Lublin 2018.
 • Sokoł K., Sosna A. Cerkwie w centralnej Polsce 1815-1915. Białystok 2011.
 • Spadkobiercy reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura). Red. G. Brudny, W. Matwiejczyk, M. Willaume, S. J. Żurek. Lublin 2017.
 • Społeczeństwo żydowskie Łukowa na afiszach wydanych w II Rzeczypospolitej. Dokumenty ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Warszawa 2013.
 • Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Red. G. Schlender. Kalisz 2019.
 • Studia genealogiczne. T. 3. Pod red. A. Sikorskiego i T. Sławińskiego. Warszawa 2019.
 • Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon. Red. A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska. Lublin 2019.
 • Śliwiński E. Południowo-zachodnia Wielkopolska w powstaniu 1918/1919 roku. Leszno 2019.
 • Świat polskich Wazów. Eseje. J. Żukowski, Z. Hundert. Warszawa 2019.
 • Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci. E. Karpińska-Morek, A. Waś-Turecka, M Sieradzka, A. Wróblewski, T. Majta, M. Drzonek. Kraków 2018.
 • Ubity w Kalininie, zachoronieny w Miednom. 1-3. Sost. Aleksandr Gurjanov. Moskva 2019.
 • Welti M. Pożegnanie z Giovannim Bernardinem Bonifaciem, markizem d’Oria (1517-1597). Przeł. A. Marx-Vannini. Gdańsk 2013.
 • Wiśniewski K. Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632-1736). Warszawa 2015.
 • Wojna i okupacja we wspomnieniach Józefa Borowiaka – leszczyńskiego nauczyciela. Red. E. Olender. Leszno 2019.
 • Wroniszewski J. Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów. Kraków 2013.
 • Zapisana pamięć. Najcenniejsze i najciekawsze materiały archiwalne Archiwum Państwowego w Łodzi. A. Drzewiecka, A. Kaniewska, W. Kowaluk, T. Walkiewicz. Łódź 2019.
 • Zdańkowska M. Rolka sztokholmska skarb Zamku Królewskiego w Warszawie. Warszawa 2019.
 • Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura. Red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S.J. Żurek. Lublin 2012.

Czasopisma

 • Miscelannea Historico-Archivistica T. 26 (2019).
 • Rocznik Leszczyński T. 19 (2019).
 • Scriptores Nr 48 (2019).

 

 

LISTOPAD 2019

Książki

 • Arendt A. Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu. Warszawa 2019.
 • Bering P. Teatr w kronice. Studia nad dramatycznością kronik średniowiecznych. Poznań 2013.
 • Bibliotheca Lindiana Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w 165. rocznicę śmierci. Red. M. Cubrzyńska-Leonarczyk, H. Mieczkowska. Warszawa 2015.
 • Connerton P. Jak społeczeństwa pamiętają. Warszawa 2012.
 • Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku). Red. M. Karpińska. Warszawa 2018.
 • Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych. Warszawa 2018.
 • Elias N. Esej o czasie. Warszawa 2016.
 • Jurek T. Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich. Poznań 2018.
 • Jurkowska H. Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej. Warszawa 2014.
 • Jusupović A. Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej. Kraków-Warszawa 2019.
 • Kovács I. Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849. Kraków 2016.
 • Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie – idee – dzieła. Pod red. T. Gąsiorowskiego i J. Smołuchy. Kraków 2018.
 • Krzanicki M. Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 2013.
 • Księga stulecia niepodległości. T. 1 – 2. Oprac. Z. Gluza. Warszawa 2018.
 • Kulecka A., Hoff E. Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika. Warszawa 2017.
 • Lustracje ceł i myt małopolskich z 1565 roku. Wyd. B. Wyrozumska przy współpracy M. Starzyńskiego. Indeksy P. Wienciarz. Kraków 2019.
 • Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne. Wydał M. Hlebionek. Toruń 2017.
 • Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Materiały konferencji naukowej 9-10 grudnia 2015. Red. nauk. J. Wyrozumski. Kraków 2016.
 • Werner W. Wprowadzenie do historii. Warszawa 2012.

Czasopisma

 • Archiwa-Kancelarie-Zbiory nr 9 (11) 2018
 • Czasopismo Prawno-Historyczne T. 70, z. 2 (2018)
 • Czasopismo Prawno-Historyczne T. 71, z. 1 (2019)
 • Przegląd Historyczny T. 110, z. 1 (2019)
 • Kwartalnik Historyczny R. 126, nr 1-2 (2019)
 • Dzieje Najnowsze T 2-4 (2018), T. 1-2 (2019)
 • Kwartalnik Historyczny R. 125, nr 2-3 (2018)
 • Przegląd Historyczny T.109, z. 2-4 (2018)

 

PAŹDZIERNIK 2019

Książki

 • „Nowiny Lubelskie” z marca 1569 roku. Źródło do dziejów sejmu unii lubelskiej. Oprac. P. Dymmel, H. Gmiterek. Lublin 2019.
 • Kobakhidze, D. Silakadze, A. Vacharadze. The first Republic of Georgia. Tbilisi 2019.
 • Dokumenty Niepodległej z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Katalog wystawy z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 r. Lublin 2019.
 • Gdynia – z żelaza, z betonu… 100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości. Red. A. Regliński. [b.m.r.w.].
 • Kordaczuk S. Siedlecki fotograf Adolf Ganiewski (Gancwol) 1870-1942. Siedlce 2009.
 • Kowalski H. Miziołek J. Kronika Pałacu Kazimierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego. Warszawa 2016.
 • Kronika jubileuszu 100-lecia KUL. Red. L. K. Jaskuła. Lublin 2019.
 • Ku niepodległości – przegląd źródeł. Oprac. i red. L. Potykanowicz-Suda. Gdańsk 2019.
 • Kus J. Szkice na stulecie Archiwum Państwowego w Lublinie. Lublin 2019.
 • Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego. Tekst Z. Marcinkowski i in. Warszawa 2018.
 • Pamięć Polski. Dokumenty Niepodległej. Wystawa III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. Wydanie specjalne z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 r. Oprac. katalogu E. Kowalik, T. Mrożek, K. Szewczyk-Rodzik. Warszawa 2019.
 • Świecki F., Wybult F. Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego. Toruń 1932.
 • The UNESCO Memory of The World Register. The manuscripts preserved in the National Archives of Georgia. Tbilisi 2018.
 • Unia Lubelska – historia i dziedzictwo. Katalog wystawy. Tekst E. Fotyga, R. Jop. Lublin 2019

 

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019

Książki

 • 50-lecie powstania Zespołów Artystycznych Państwowych Szkół Budownictwa w Lublinie. Red. B. Rymarczyk, A. Żmuda. Lublin 2019.
 • Atlas map pamięci. Katalog wystawy „Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN”. Lublin 2019.
 • Bilska M., Świder M. Tuchowicz. Dzieje parafii i miejscowości. Wola Okrzejska 2019.
 • Błasińska M. Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową. Lublin 2019.
 • Dębiński A. Gawędy na jubileusz. Lublin 2018.
 • Encyklopedia 100-lecia KUL. T. 1. Lublin 2018.
 • Encyklopedia 100-lecia KUL. T. 2. Lublin 2018.
 • Fiołka K. Biskupiak – historia i teraźniejszość. Lublin 2004
 • Górski G. The Polish underground state 1939-1945. Lublin 2012.
 • Grot Z. Dezydery Chłapowski i Franciszek Morawski – generałowie powstania listopadowego. Kościan 1980.
 • Kopczyński M., Malinowski M. Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy. 450. Rocznica unii lubelskiej. Warszawa 2019.
 • Kościół i historia, drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa. Lublin 2001.
 • Kowalska-Cichy M. Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie. Lublin 2019.
 • Kramek K. Monety o tematyce muzycznej 1918-2018. Katalog. Lublin 2019.
 • Nazaruk P. Kokebebe. Lublin 2019.
 • „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku. Pod red. M. Kornata, M. Kruszyńskiego, T. Osińskiego. Lublin-Warszawa 2017.
 • Patroni naszych ulic. Red. I. Gałęzowska, M. Jagielska, A. Mirecka, I. Szufa. Warszawa 2018.
 • Przygoda W. Posługa charytatywna kościoła w Polsce.  Lublin 2004.
 • Sto dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Płocku. Red. T. Piekarski. Płock 2019.
 • Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. T. 3. Oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz. Wrocław 1967.
 • Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń. Wyd. 2 popr. Warszawa 2013.

Czasopisma

 • Archiwista Polski nr 1, 2, 3-4, 2018.
 • Bibliotekarz Lubelski. R. 61, 2018.
 • Krakowski Rocznik Archiwalny T. 24, 2018.
 • Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej. T. 11, 2018.
 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny T. 11, 2019.
 • Rocznik Chełmski. T. 22, 2018.
 • Rocznik Łódzki T. 66-67, 2017, T. 68, 2018.
 • Scriptores Nr 46 (2019), T. 1.

 

CZERWIEC-LIPIEC 2019

Książki

 • 450 lat Unii Lubelskiej 1569-2019. Lublin 2019.
 • Bożym-Rotari A., Młynarczyk T. Radzyń Podlaski. Radzyń Podlaski 2018.
 • Drejer J., Parowicz I. Kurrenta. Słubice 2019.
 • Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. Red. K. Czerlun-czakiewicz, H. Mącik, M. Trzewik. Lublin 2018.
 • Internowani i uwięzieni w stanie wojennym. Red. T. Kurpierz, J. Neja. Katowice-Warszawa 2018.
 • Kołaczkowska E. Szlakiem wspomnień. Lublin 1996.
 • Lublin przed wiekami. Wirtualne rekonstrukcje. Red. K. Czerlunczakiewicz, M. Trzewik. Lublin 2018.
 • Mirończuk R. Janów Biskupi miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867). Kraków 2018.
 • Polska w roku 1914/15. Zesz. 1, Pobojowisko. Warszawa 1915.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubelskim w latach 1945-1947. Wybór źródeł. Wybór, wstęp i oprac. J. Romanek. Lublin-Warszawa 2018.
 • Siemion J. Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie. Szczuczyn 2019.
 • Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Oprac. G. Figiel, W. Michalski, A. Pachocka, K. Stanek. Lublin 2017.
 • Süss H. Dawne pismo niemieckie. Słubice 2019.
 • Zętar J. Lublin, którego nie ma. Łódź 2018.

Czasopisma

 • Głos Gminy Chełm Nr 94, 2019.

 

KWIECIEŃ-MAJ 2019

Książki

 • Archiwa w Niepodległej 1919-2019. Stulecie archiwów państwowych. Red. E. Rosowska. Warszawa 2019.
 • Archiwa, źródła, historia. Prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka. Pod red. E. Rosowskiej, H. Wajsa. Warszawa 2018.
 • Druki niezależne w Polsce w latach 1945-1990. Pod red. G. Schlender. Kalisz 2019.
 • Encyklopedia Katolicka t. 17-20. Lublin 2012-2014.
 • Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2018.
 • Grzymała Dorota, Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej. Hrubieszów 2014.
 • Historia Polski w pieśni w stulecie odzyskania niepodległości. Oprac. G. Schlender. Kalisz 2018.
 • Jadczak S. Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki. Lublin 1993.
 • Judecka A., Judecki Z. Polonia : słownik biograficzny. Warszawa 2000.
 • Kiełboń J. Więźniarki polityczne Lubelszczyzny 1944-1956. Lublin 2018.
 • Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym. Pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego. Lublin 2010.
 • Łaszkiewicz W. Gdy nastał listopad… 100 lat Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Lublinie 1918-2018. Lublin 2018.
 • Meissner A., Ślęczka R., Pękowska M. Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Szkoły w Wydziale Małopolskim. Warszawa 2018.
 • O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka. Oprac. S. Rękas. Warszawa-Kraków 2019.
 • Pawełczak M. Wspomnienia „Morwy” żołnierza CC majora „Zapory”. Lublin 2011.
 • Polski słownik biograficzny. T. 50/4, zesz. 207. Warszawa 2015.
 • Ramotowska F. Warszawa przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna”. Oprac. D. Lewandowska, M. Osiecka. Warszawa 2018.
 • Reprezentacje holocaustu. Wybór i oprac. J. Jarniewicz, M. Szuster. Kraków – Warszawa 2014.
 • Słapek D., Powała-Niedźwiecki M., Markiewicz P. Lubelscy olimpijczycy. Lublin 2018.
 • Štarha I. Moravský zemský archiv v Brně 1839-1989. Dějiny ústavu. Brno 2003.
 • Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Oprac. E. Sęczys.  Warszawa 2018.
 • Trokowicz, J. Losy Ziemi Kąkolewnickiej. Gdańsk-Żakowola Stara 1995.
 • Wierzbicka E. Wielopolscy. Dzieje awansu społecznego oraz utrwalania pozycji rodziny od polowy XVII do schyłku XVIII wieku. Lublin 2017.
 • Witek P. Kultura, film, historia – metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego. Lublin 2005.
 • Wróblewski R. Dywizja Wiking w Polsce. T. 1. Lublin 2010.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nr 1, 2019.
 • Annales UMCS s. F, Historia t. 70, 2015.
 • Annales UMCS s. F, Historia t. 71, 2016.
 • Annales UMCS s. F, Historia t. 72, 2017.
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk Nr 59, 2018.
 • Głos Gminy Chełm Nr 92, 2018.
 • Głos Gminy Chełm Nr 93, 2018-2019.
 • Notes Konserwatorski Nr 19, 2017.
 • Rocznik Jeleniogórski T. 50, 2018.
 • Rocznik Koszaliński Nr 45, 2017.
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne t. 7, 2018.
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. Rok 2018.

 

MARZEC 2019

Książki

 • Bednarz P. Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918. Lublin 2012.
 • Good practices in the preservation and promotion of Jewish heritage. A guide based on the Polish and Belarusian experiences. Ed. by A. Bielawska, A. Maksimowska, A. Sidarovich. Warszawa 2012.
 • Kowalczyk-Nowak A. Państwowe Muzeum na Majdanku 1944-2014. Historia ilustrowana. Lublin 2015.
 • Kownacki A. Czy było warto? Wspomnienia. Lublin 2000.
 • Kuczyńska Jadwiga. Kościół farny św. Michała w Lublinie. Wyd. 2 rozszerz. Lublin 2016.
 • Kuna J. Bychawa 1919-1939 kartograficzna rekonstrukcja miasta. Lublin 2018.
 • Kuwałek R., Death Camp in Bełżec. Lublin 2016.
 • Kwiatkowska-Frejlich L., Sztuka w służbie kontrreformacji. Lublin 1998.
 • Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności. Red. P. Dymmel, R. Jop. Lublin 2018.
 • Miasteczko Polski odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej. O wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne. Red. A. Wrona. Lublin 2018.
 • Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki – Poznań, 16-17 kwietnia 1998. Red. I. Mamczak-Gadkowska. Poznań 1998.
 • Szady J., Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939. Lublin 2018.
 • Wśród swoich. Ksiądz profesor Edward Walewander. Red. N. Rykowska, T. L. Kuniszewska, R. Stopikowski. Lublin 2017.

Czasopisma

 • Fontes Izvori za hrvatsku povijest 24, 2018.
 • Koło Historii Nr 7, 2003
 • Koło Historii Nr 8, 2004.
 • Raport Roczny Państwowego Muzeum na Majdanku. Raport Roczny 2018.

 

LUTY 2019

Książki

 • Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. W 100-lecie Niepodległości Polski. Oprac. K. Kołodziejczyk. Lublin 2018.
 • Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu. Katowice 2018.
 • Andrasz-Mrożek M. Krakowskie archiwum 1878-1952: od krajowego do państwowego. W stulecie archiwów państwowych 1919-2019. Kraków 2018.
 • Czernicka-Haberko A. Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej. Toruń 2013.
 • Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości. Red. P. Guzowski, M. Liedke. Kraków 2007.
 • Dąbrowski K. Background and cases of nationalization in Poland in the Stalinist Era – an example of Lublin`s tanning industry – odbitka z: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 16, z.1 ( 2017).
 • Dąbrowski K. Die Distriktskammern, Deutsche Handelskammern fur Polen, Handwerksinnungenm, Handwerkskammern, Hauptgruppen, Industrie- und Handelskammern, kaufmannische Vereine, Landwirtschafskammern und Zwangsverbande im Generalgouvernament – Forschudngsmethodik – odbitka z: Journal On European History Of Law 2 (2018).
 • Dąbrowski K. Justycjariusze w miastach cyrkułu lubelskiego (1796-1810) – odbitka z: Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku. Kraków-Lwów 2018,
 • Doktór J. Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792. Warszawa 2012.
 • Galar A. W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Citeaux (XII-XVIII w.). Kraków 2014.
 • Gloger Z. Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Kraków 2015.
 • Hudzik P., Machej A. Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach. Katalog wystawy. Katowice 2018.
 • Jasiński T. Gall Anonim – poeta i mistrz prozy. Kraków 2016.
 • Jastrząb Ł. Cena niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach wielkiej wojny i walk o granice niepodległej Polski. Ewidencja mogił żołnierskich w zasobach archiwów państwowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Poznań 2019.
 • Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin. Red. G. Kuprianowicz, R. Wysocki. Kleszczele 2017.
 • Kołodziejczyk D. Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego. Warszawa 2013.
 • Kosowski M. Chełm 8 VI 1794. Zabrze-Tarnowskie Góry 2014.
 • Lisiewicz L. Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wodzisław Śląski 2010.
 • Łopatecki K. „Disciplina militaris” w wojskach Rzczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok 2012.
 • Macek A., Ścisło K. U źródeł Wisły. Katalog wystawy. Katowice 2018.
 • Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku. Red. L. Belzyt, J. Pirożyński. Kraków 2000.
 • Muchowski J. Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a. Warszawa-Toruń 2015.
 • Naukowe dzieło profesora Gerarda Labudy. Red. J. Dobosz. Poznań 2006.
 • Pleszczyński A. Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów. Lublin 2016.
 • Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Oprac. j. Kosman. Szczecin 2013.
 • Pomeranica XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Oprac. J. Kosman. Szczecin 2016.
 • Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały. Oprac. T. P. Rutkowski. Toruń 2014.
 • Poznań-Wilnu. Studia historyków w roku tysiąclecia państwa litewskiego. Red. Z. Wojtkowiak. Poznań 2010.
 • Sachslenher J. Zarządca do spraw śmierci. Odilo Globocnik. Eksterminacja i obozy zagłady. Warszawa 2016.
 • Trawińska M. Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400). Wokół analizy filologicznej. Warszawa-Poznań 2014.
 • Wierzbicki L.A. Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672. Lublin 2011.
 • Wiśniewska H. Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII Lublin 2013.
 • Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej w świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan roku 1988. Oprac. A. Karpiński i in. Warszawa 2018.
 • Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594-1638. Tomaszów Lubelski 2014.

Czasopisma

 • Komunikaty Warmińsko-Mazurskie. Nr 1-4, 2018.
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 25, 2018.
 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 10, 2018.
 • Przegląd Archiwalno-Historyczny. T. 5, 2018.
 • Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne. T. 2, 2018.

 

GRUDZIEŃ 2018 – STYCZEŃ 2019

Książki

 • „Śmieszne to życie! Ale go żal…”. Dzienniki Kazimierza Filara. Cz.1 i cz.2. Oprac. P. Szlanta, L. Boryczko. Warszawa 2018.
 • Archiwum Grünbergensium. Zielonogórskie manuskrypty z lat 1382-1799 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz z kolekcji prywatnych. Zielona Góra 2018.
 • Bogdziewicz R. Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach 1839-1918. Lublin 2017.
 • Brzozowska A. Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522). Kraków 2017.
 • Chrobaczyński J. Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani czy zwycięzcy? Społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945. Kraków 2017.
 • Chwalba A. Wielka wojna Polaków 1914-1918. Warszawa 2018.
 • Czwojdrak B. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku. Kraków 2007.
 • Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym. Pod red. R. Reczka. Poznań 2015.
 • Frost R. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. Powstanie i rozwój 1385-1569. Poznań 2018.
 • Graff T. Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku. Kraków 2008.
 • Grzeloński B. Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961. Kraków 2016.
 • Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze. Red. M. Reznik, M. Saryusz-Wolska, S. Stach, K. Stoll. Kraków 2017.
 • Januszko-Szakiel A. Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa 2017.
 • Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205-1269). Kraków 2016.
 • Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI-XIX wiek). Oprac. T. Kałuski. Świebodzin-Zielona Góra 2018.
 • Kiliańczyk-Zięba J. Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe. Kraków 2015.
 • Kozłowska-Budkowa Z. Wspomnienia z lat 1893-1923. Oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej. M. Korzeniowski, K. Latawiec, M. Gabryś-Sławińska, D. Tarasiuk. Lublin 2018.
 • Linkiewicz O. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 2018.
 • Łopatecki K., Walczak W. Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie. T. 1 i T. 2. Warszawa 2011.
 • Łosowski J. Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku. Lublin 2017.
 • Marzec W. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź-Kraków 2016.
 • Mierzwa J. Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej. T. 1. Łowmianki 2018.
 • Muzeum bezpieczne. Red. H. Jędras, P. Jaskanis. Kraków 2018.
 • Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz.1, Ocalone dla przyszłości – Odrzańska droga wodna: studia i materiały (Opolska Droga Rzeczna. Analizy). Red. M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2018.
 • Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz.2, Zatrzymane w nurcie czasu – Odra w obiektywie Jerzego Stemplewskiego (Opolska Droga Rzeczna. Album). Red. M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2018.
 • Ożóg K. 966. Chrzest Polski. Kraków 2016.
 • Partyka W. Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki. Lublin 2017.
 • Polski słownik biograficzny. T.52, z.1-2, 2017-2018.
 • Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 września 2009 roku. Pod red. U. Augustyniak, A. B. Zakrzewskiego. Warszawa 2010.
 • Przeniosło M., Przeniosło M. Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej. Kielce 2018.
 • Przeniosło M.M. Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921. Kielce 2017.
 • Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918. Red. nauk. J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski. Warszawa 2018.
 • Radość gromadzenia, sztuka porządkowania. Dawne kolekcje, wykazy, katalogi w perspektywie badawczej. Red. L. Wojciechowski. Lublin 2017.
 • Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia lubelska. Oprac. M. Przeniosło. Kielce 2013.
 • Reinertsen Berg T. Teatr świata. Mapy które tworzą historię. Kraków 2018.
 • Rok 1863 w kilku odsłonach. Wyd. 2. Red. E. Niebelski. Lublin
 • Rotter L. Bractwa Kurkowe w Polsce : mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon. Kraków 2012.
 • Rutkowska G. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492. Warszawa 2014.
 • Sarnecki W., Nicolle D. Armie średniowiecznej Polski (966-1500). [B.m.] 2008.
 • Sondel J. Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem). Kraków 2015.
 • Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności. Reda. M.J. Bednarczyk, A.M. Pawłowska. Lublin 2017.
 • Społeczeństwo a elity. Red. I. Dacka – Górzyńska, A. Karpiński. Warszawa 2018.
 • Studia genealogiczne. T.2. Pod red. A. Sikorskiego i T. Sławińskiego. Warszawa 2018.
 • Stus M. Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej praktyki notarialnej (1918-1946). Kraków 2017.
 • Surdacki M. Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku. Lublin 2015.
 • Święćkowska T. Kochani krwopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX- wiecznej Polsce. Kraków 2018.
 • Wachsmann N. Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych. Warszawa 2016.
 • Wolski M. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe. Kraków 2013.
 • Wyrozumska B. Fontes. Prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii. Oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Wysmułek J. Testamenty mieszczan krakowskich (XIX-XV wiek). Warszawa 2015.
 • Zdanek M. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku. Kraków 2017.
 • Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce. Red. M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński. Kraków 2016.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2, Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz.1). Kielce 2013.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2, Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz.2). Kielce 2016.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 3, Akty podziałów dóbr ziemskich z XVII wieku. Kielce 2014.

Czasopisma

 • Archivni Časopis. Nr 1-4, 2017.
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 69, z.1, z.2, 2017, T. 70, z. 1, 2018.
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1-4, 2017, Nr 1, 2018.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zeszyt 21, 2018.
 • Res Historica. Nr 43-45, 2017-2018.
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej serii t. 15 (26), 2016.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 55, 2017, 56, 2018.
-->