Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Lublinie – samochód osobowy Peugeot 406

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Archiwum Państwowego w Lublinie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot 406, rok produkcji 1997, przebieg 262 604 km.

Cena wywoławcza 1000 złotych. Nie wymaga się wadium.

Pojazd można oglądać w dniach od 14.04.2014 r. do 30.04.2014 r. w godzinach pracy Archiwum po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Administracji – nr telefonu (81) 528 61 40. Samochód znajduje się na parkingu usytuowanym przed budynkiem Spółdzielni MUSI przy ul. Magnoliowej 2 w Lublinie.

Specyfikacja samochodu [link]

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

–  imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

– oferowaną cenę i formę jej zapłaty,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, albo przesłać pocztą (adres jak wyżej) lub faksem na numer 81 5286146 w terminie do dnia 30.04.2014 r. do godz. 15:30. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki. Oferta składana przez osobę fizyczną winna być podpisana własnoręcznym podpisem. Oferty składane przez inne podmioty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.05.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie, w sali konferencyjnej. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zaopatrzona w dopisek: Oferta „Samochód osobowy”. Zgodnie z zapisem § 18 rozporządzenia, o którym mowa powyżej, komisja przetargowa może odrzucić ofertę złożoną po terminie lub niekompletną. O odrzuceniu oferty niezwłocznie powiadamia oferenta.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pojazd zostanie wydany właścicielowi po dokonaniu wpłaty w formie gotówkowej w kasie Archiwum środków stanowiących zapłatę za przedmiot umowy lub po wpłynięciu wymienionych środków na konto dochodów budżetowych wskazane przez Archiwum.

-->