Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że 27 sierpnia 2019 r. zmarła dr Maria Trojanowska zasłużony wieloletni pracownik i były dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, historyk, archiwista, nauczyciel akademicki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a przede wszystkim Człowiek o wielkim sercu i głębokiej wierze.

 

 

Maria Trojanowska urodziła się 23 XI 1947 r. w Wojciechowie. Ukończyła  IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie a następnie studiowała historię w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 1970 r. rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie początkowo jako młodszy archiwista, następnie archiwista i adiunkt naukowo-badawczy. W 1975 r. uzyskała doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na postawie rozprawy Dokument miejski lubelski od XV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne napisanej po kierunkiem prof. Józefa Szymańskiego i opublikowanej dwa lata później. Od 1978 r. do czasu przejścia na emeryturę w 2004 r. pełniła funkcję kierownika oddziału akt do 1918 r., a w latach 1991-1993 była dyrektorem Archiwum Państwowego w Lublinie.

Obok pracy w Archiwum podjęła także działalność dydaktyczną jako wykładowca w Instytucie Historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów specjalizacji archiwalnej. Pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich organizowanych w lubelskim Archiwum, podczas których studenci pod jej kierunkiem zdobywali pierwsze doświadczenia w opracowywaniu zespołów i przygotowywaniu pomocy archiwalnych, m.in. do zespołów notariuszy lubelskich. Wykształciła wiele pokoleń archiwistów.

W swoim dorobku zawodowym i naukowym skupiała się głównie na zagadnieniach dotyczących kancelarii okresu staropolskiego, w tym dziejach kancelarii, roli dokumentu i miejskiej sfragistyki. Podejmowała również problemy z zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa, szczególnie interesując się metodyką opracowania archiwaliów.

W dorobku archiwalnym posiada opracowanych kilkanaście zespołów i inwentarzy, m.in.: Księgi miasta Lublina 1465-1810, Dokumenty miasta Lublina 1317-1810, Dokumenty różnej proweniencji, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki 1596-1875. Najważniejsze z tych inwentarzy zostało opublikowanych drukiem: Katalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościołów i klasztorów 1317-1792 (Lublin 1996), Katalog dokumentów różnej proweniencji miast, wsi, cechów, parafii i, klasztorów i osób prywatnych 1397-1794 (Lublin 1998), Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (1525-) 1596-1875 (-1905): inwentarz analityczny archiwum, Warszawa 2003. Była współredaktorką przewodnika po zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, ale to głównie dzięki jej zaangażowaniu i wytrwałości udało się ukończyć nad nim prace i opublikować go drukiem (Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim: przewodnik po zasobie archiwalnym, t. 1, oprac. zbiorowe pod red. Franciszka Cieślaka i Marii Trojanowskiej, Lublin 1997).

Bibliografia prac autorstwa Marii Trojanowskiej jest długa, liczy kilkadziesiąt pozycji, ale szczególnie ważne miejsce zajmuje w niej opublikowana praca doktorska, która została uznana jako nowatorskie podejście w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym dokumentem w Polsce. Na trwałe weszła do kanonu polskiej historiografii.

Za zasługi zawodowe i naukowe była odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), Złotym  Krzyżem Zasługi (2004), Medalem “Za Zasługi Dla Archiwistyki” (1979), Medalem 700-lecia miasta Lublina (2018).

Dr Maria Trojanowska pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle oddana pracy, odpowiedzialna i życzliwa dla wszystkich współpracowników.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie w dniu 29 sierpnia 2019 r. Msza Św. żałobna zostanie odprawiona o  godz. 15.30, wcześniej o godz. 15.00 zostanie odmówiony różaniec.

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrektor i Pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie