Zapraszamy do lektury X tomu ,,Fontes Lublinenses”

Szanowni Państwo. Zapraszamy do lektury X tomu z serii ,,Fontes Lublinenses”, wydawanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie od 2006 r.

Na X tom serii wydawniczej ,,Fontes Lublinenses” składa się edycja metryk ślubów, zawartych w latach 1622-1768 w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Obecnie stanowią one treść jedynej takiej zachowanej księgi, złożonej w XIX w. z co najmniej trzech innych woluminów, powstałych w XVII i XVIII w. W księdze znajduje się 1809 metryk (w tym kilka metryk chrztów), zapisy dotyczące wizytacji parafii, zalecenia powizytacyjne oraz inwentarze majątku kościoła. Cały ten materiał źródłowy trafił do prezentowanej publikacji stanowiąc jej zasadniczą część. Uzupełnia ją Wstęp wydawcy, indeksy: nazwisk, geograficzny i rzeczowy oraz ilustracje przedstawiające wygląd księgi lub pojedynczych wpisów.

Warto podkreślić, że niniejszy tom ,,Fontes Lublinenses” ma charakter jubileuszowy. Sygnalizujemy nim nie tylko ciągłość serii, ale również fakt jej piętnastoletniej tradycji. Od 2006 r. publikujemy w niej źródła do dziejów Lublina i Lubelszczyzny, zarówno z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, jak też innych archiwów.

Publikacja dostępna jest w sprzedaży w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie oraz wysyłkowo. Szczegóły sprzedaży znajdziecie Państwo na stronie internetowej Archiwum w zakładce Wydawnictwa/Katalog publikacji.

Zapraszamy do lektury!

Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, oprac. Robert Jop, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020, ss. 316 + 9 il., (Fontes Lublinenses, t. X), ISBN 978-83-956289-4-8.

-->