V tom serii Fontes Lublinienses – „Akta Sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668”

Ukazał się V tom serii Fontes Lublinienses, która jest poświęcona edycji źródeł do dziejów Lubelszczyzny powstałych do końca XVIII stulecia. Serię tę wydaje Archiwum Państwowe w Lublinie.

Najnowszy tom zawiera akta wytworzone w latach 1572–1668 przez sejmik ziemi chełmskiej w opracowaniu prof. dr. hab. Henryka Gmiterka, dr. Wiesława Bondyry i dr. Jerzego Ternesa, pracowników Instytutu Historii UMCS. Jest to pierwsze w serii wydawnictwo prezentujące dokumentację sejmików szlacheckich, która dostarcza bogatych i różnorodnych informacji z zakresu życia politycznego i gospodarczego, spraw społecznych i kulturalnych, stosunków wyznaniowych i obyczajowych z okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Publikacja ukazała się w rocznice 95-lecia Archiwum Państwowego w Lublinie i 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Akta sejmikowe stanową jedno z najważniejszych źródeł poznania realiów panujących w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Uchwały sejmików szlacheckich odnosiły się do wszystkich sfer życia publicznego oraz wszystkich grup społecznych. Sejmik chełmski nie był zapewne wiodącą tego typu instytucją, posiadał jednak szczególny charakter ze względu na położenie ziemi chełmskiej na pograniczu pomiędzy Małopolską a dzielnicami litewsko-ruskimi. Był to obszar, na którym krzyżowały się różne elementy etniczne, religijne i kulturowe, wpływające na organizację i działalność sejmiku oraz na mentalność, poglądy i kulturę polityczną miejscowej szlachty. W prezentowanej edycji znalazły się informacje o 212 zgromadzeniach szlachty chełmskiej, podczas których układano uchwały i instrukcje poselskie. Publikacja zawiera również zachowaną korespondencję sejmikową i inne materiały odnoszące się do sejmiku ziemi chełmskiej. Najwięcej dokumentów odnosi się do sejmików związanych z sejmem (przedsejmowe, relacyjne), interesujące są również materiały związane z sejmikami deputackimi, elekcyjnymi, zjazdami rokoszowymi, okazowaniami i popisami pospolitego ruszenia.

Akta Sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668, Opracowali i wydali H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, wstęp Wydawcy, Lublin 2013, ss. 789 (Fontes Lublinenses tom V pod red. Piotra Dymmela).

-->