Zapraszamy na konferencję naukową „Problemy nauczania ustawicznego – po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych” zorganizowaną przez Zakłady Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii oraz Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii UMCS. Współorganizatorami konferencji są także Archiwum Państwowe w Lublinie, Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”. Konferencja odbędzie się 16-17 listopada 2016 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do archiwistów, dydaktyków historii i badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi problemami nauczania po studiach humanistycznych.

Problemy doskonalenia zawodowego po ukończonych studiach (continuing education, lifelong learning) cały czas są przedmiotem rozważań badaczy. W jaki sposób nabywać coraz to większe umiejętności zawodowe w społeczeństwie opartym na wiedzy, w którym zarazem następuje szybka jej dezaktualizacja? Czy poprzez kursy specjalistyczne a może rozbudowę studiów podyplomowych? Sama archiwistyka staje się nauką praktycznych umiejętności. Jest to zawód, który w dobie cyfryzacji rozwija się w sposób niezwykle dynamicznie i archiwista bez odpowiedniego doszkalania się po ukończonych studiach nie będzie w pełni wykorzystywał swoich możliwości.

Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń oraz refleksji zarówno osób, które zajmują się nauczaniem na uniwersytetach, jak i praktyków, którzy oczekują konkretnych rozwiązań. W chwili obecnej na uniwersytetach widać, że wiele kierunków historycznych i archiwistycznych, jak też kierunków pokrewnych, modernizuje swe programy. Tendencja ta zmierza w kierunku wyposażenia absolwentów w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu m.in. wykorzystywania źródeł historycznych. Jak powinna wyglądać archiwizacja dokumentacji w postaci cyfrowej w instytucjach stosujących równolegle kilka systemów informatycznych (kadrowy, księgowy, EZD etc.) lub zmieniających co kilka lat system? Jaką rolę powinno odgrywać archiwum zakładowe w tego typu instytucjach w odniesieniu do dokumentacji gromadzonej w postaci cyfrowej?

Konferencja w założeniu ma charakter naukowy. Adresowana jest do szerokiego grona słuchaczy, którzy zajmują się nauczaniem ustawicznym. Ponadto należy pamiętać o uniwersytetach trzeciego wieku, coraz bardziej popularnej formie kształcenia. Potrzeba dyskusji o tego rodzaju problematyce wydaje się paląca w kontekście niezwykle dynamicznych przemian w sferach informacyjno-komunikacyjnych, wywoływanych przez rozwój technologii cyfrowej. Zależy nam na udziale przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych tą tematyką. Pozwoliłoby to na szeroką wymianę poglądów i doświadczeń.