Nowy cennik usług archiwalnych

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług archiwalnych.

 

Na podstawie § 13 ust. 2 p. 10 Statutu Archiwum Państwowego w Lublinie w związku z art. 16 ust. 2a i art. 51o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) oraz z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym zakresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240), zarządza się, co następuje:

§1 Ustala się „Cennik usług archiwalnych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Cennikiem.

§2 Przepisy Cennika stosuje się do określonych w nim usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Lublinie, z wyjątkiem usług świadczonych na podstawie odrębnych umów.

§3 Traci moc, z zastrzeżeniem §4, Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi archiwalne.

§4 Dotychczasowe zasady ustalania cen stosuje się do:

zamówień złożonych przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
zamówień złożonych na podstawie otrzymanej z Archiwum pisemnej informacji o cenie ich realizacji wynikającej z dotychczasowych przepisów.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-->