15 czerwca br. zapraszamy na konferencję naukową „Problemy archiwistyki i edytorstwa źródeł historycznych XX wieku”, zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Archiwum Państwowe w Lublinie.

Wydarzenie odbędzie się od godz. 9:00 w sali konferencyjnej Oddziału IPN w Lublinie przy ul. Wodopojnej 2.
 
Szczegółowy program:

PROGRAM

Sala konferencyjna Instytut Pamięci Narodowej Oddział W Lublinie, ul. Wodopojna 2

Obrady plenarne

9.00 – Powitanie i otwarcie konferencji – dr Robert Derewenda – Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie oraz Krzysztof Kołodziejczyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

9.10 – dr Piotr Dymmel

Archiwista jako edytor – współczesne problemy wydawania źródeł historycznych.

9.30 – dr hab. Marek Konstankiewicz (UMCS)

Aspekty prawne dostępu do źródeł archiwalnych wytworzonych w XX w.

9.50 – dr Anna Laszuk (NDAP)

Archiwista wobec masowości, jednostkowości i luk w dokumentacji XX wieku.

 

Panel I: Dostęp do źródeł: aspekty prawne i nowoczesne formy udostępniania

Prowadzenie: dr Wioletta Woś

10.10 – Michał Zawada (APL)

Myśleć jak użytkownik – nowoczesne formy udostępniania zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie.

10.25 – Grzegorz Gałęzowski (OIPN w Lublinie)

Cyfrowe repozytoria: modele i systemy długotrwałej archiwizacji dla przyszłych pokoleń.

10.40 – Marek Dąbrowski (AIPN w Warszawie)

„Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary” –  podsumowanie 4 lat projektu Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej.

10.55 – Krzysztof Kołodziejczyk (APL)

Jakie w dzisiejszym świecie potrzebne są bazy danych – studium przypadku na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie.

11.10 – Dyskusja.

PRZERWA KAWOWA

 

Panel II: Cyfryzacja i edytorstwo jako wyzwanie

dla instytucji powołanych do gromadzenia i udostępniania źródeł.

Prowadzenie: dr Renata Lesiakowska

11.30 – dr Robert Derewenda (OIPN w Lublinie)

Proces digitalizacji nagrań w Archiwum  Głównym Ruchu Światło-Życie

11.45 – dr Artur Hamryszczak (KUL)

Archiwum Diecezji Łuckiej w Ośrodku ABMK KUL. Opracowanie, digitalizacja i edycja źródeł archiwalnych.

12.00 – dr Grzegorz Misiura (KUL)

Dokumentacja aktowa w spuściźnie archiwalnej księdza prof. Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010).

12.15 – Marcin Krzysztofik (OIPN w Lublinie)

Dorobek lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie edytorstwa źródeł.

12.30  – Agnieszka Konstankiewicz (APL)

Dorobek Archiwum Państwowego w Lublinie w zakresie edytorstwa źródeł.

12.45-12.55 – Dyskusja.

PRZERWA KAWOWA

 

Panel III: Postulaty badawcze i edytorskie w pracy

ze źródłami XX-wiecznymi – egzemplifikacja

Prowadzenie: dr Bartosz Staręgowski

13.10 – Ewa Bednarczyk (APL)

Archiwum Państwowe w Lublinie. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie (1916-1939) jako źródło badań nad odzyskaniem niepodległości Polski i budowaniem postaw patriotycznych w II RP.

13.25 – prof. dr hab. Stanisław Jaczyński (UPH Siedlce)

Edycja dokumentacji zbrodni katyńskiej z archiwów postsowieckich.

13.40 – Mateusz Kubicki (OIPN w Gdańsku)

Germanizacja nazw miejscowości w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie 1939-1945. Wybór źródeł — trudności i najważniejsze postulaty badawcze

13.55 – dr Paulina Byzdra-Kusz (KUL)

Dzienniczek 1939-1945 Marty Łosiowej jako źródło do wojennej historii Lublina i okolic.

14.10 – dr Renata Lesiakowska (OIPN w Lublinie)

Przełożony, ksiądz, duchowny? Określenia używane przez funkcjonariuszy SB w dokumentach dot. kościołów protestanckich na Lubelszczyźnie – na bazie źródeł z Archiwum Oddziału IPN w Lublinie.

14.25-14.35 – Dyskusja.

PRZERWA OBIADOWA

 

15.10 – Przejście do Archiwum Państwowego w Lublinie.

15.30 – Zwiedzanie pracowni digitalizacji APL.

16.15 – Zakończenie konferencji w sali konferencyjnej APL.

 

Sesja posterowa

Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), mgr inż. Marcin Topczak (AP w Zielonej Górze), mgr Paweł Bukowski (Uniwersytet Zielonogórski), mgr inż. Małgorzata Szmołda (AP w Zielonej Górze)

Wpływ nowych technologii na jakość i sposób przetwarzania źródeł historycznych

 

Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie

Oryginały dokumentów wraz z ich wydawnictwem źródłowym  opracowanym przez Oddział IPN w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oryginały dokumentów wraz z ich wydawnictwem źródłowym  opracowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie