Od 30 lipca 2012 r. zmieniają się zasady świadczenia usług archiwalnych dla osób spoza obszaru RP. Szczegóły poniżej.

 

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany cennika opłat za usługi archiwalne

 

Na podstawie § 13 ust. 2 p. 10 Statutu Archiwum Państwowego w Lublinie
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W „Cenniku usług archiwalnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2
Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2011 r. wprowadza się
następującą zmianę:

Wpłacający spoza obszaru RP wnosi należność za usługę określoną w polskich złotych PLN,
wpłacając jej równowartość w wymienialnej walucie obcej, przeliczoną po kursie z dnia
wpłaty przez instytucję przyjmującą wpłatę i dokonującą jej rozliczenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2012 r.