Archiwum Państwowe w Lublinie jest współorganizatorem I Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego pt. „Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami”, w którym udział wezmą archiwiści z Polski i Ukrainy. Będzie ono poświęcone problemom archiwaliów prywatnego pochodzenia, archiwom ukraińskim oraz zagadnieniom zarządzania dokumentacją i archiwaliami.

Wykład inauguracyjny pt. Nauka o dokumencie, archiwistyka i zarządzanie dokumentami – między holizmem a redukcjonizmem wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS.

Seminarium odbędzie się w sobotę 21 maja 2016 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie. Zapraszamy.