PAPIEŻ PIELGRZYM. Jan Paweł II i jego pielgrzymki do Polski w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie

Filozof, naukowiec, wychowawca, poliglota, mistyk, papież, święty. A przede wszystkim Polak. Wszystkie te określenia doskonale opisują Karola Wojtyłę, który w 1978 r. został wybrany głową Kościoła Katolickiego i jako Jan Paweł II dał żywe świadectwo wiary, służby Bogu i człowiekowi. W 2020 r. mija 100. rocznica urodzin tego jakże wybitnego człowieka, w związku z czym Archiwum Państwowe w Lublinie przygotowało wirtualną wystawę poświęconą jego osobie. Wystawa składa się z czterech części tematycznych. Pierwsza, poświęcona jest samej postaci Jana Pawła II. Zaprezentowane w niej zostały dokumenty, zdjęcia oraz inne materiały archiwalne związane z wydarzeniami i osobą Jana Pawła II. Kolejne trzy części dotyczą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1979, 1983 i 1987 r. Na wystawie zostały zaprezentowane materiały archiwalne znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, na które składa się dokumentacja aktowa, zdjęcia, dyplomy oraz fragmenty publikacji. Opracowanie wystawy było możliwe dzięki kwerendzie przeprowadzonej przez Agnieszkę Konstankiewicz, Joannę Kowalik-Bylicką i Katarzynę Ślusarską. Skany zostały wykonane przez Seweryna Jezierskiego, Bartosza Staręgowskiego i Katarzynę Szczepańską. Autorem wystawy oraz jej opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski.

Akt urodzenia, dziadka Karola Wojtyły ze strony matki, Feliksa Pawła Kaczorowskiego ur. 29 VI 1849 r. w Michalowie (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie, sygn. 107, s. 40)
Fotografia papieża Jana Pawła II z napisem: Papa Giovanni Paolo II (Archiwum Brezów ze Stawu, sygn. 20)
Jan Paweł II podczas odprawiania mszy z protestanckim biskupem i głową kościoła grecko-ortodoksyjnego w bazylice augsburskiej (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 705)
Jan Paweł II z arcybiskupem Józefem Glempem i gen. Wojciechem Jaruzelskim, lata 80-te XX w. (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 292, s. 53)
Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas odsłonięcia odlanego w brązie pomnika Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 490)
,,Pomóżmy niewidomym poznać przyrodę” – zdjęcie papieża Jana Pawła II (Zbiór Sergiusza Riabinina, sygn. 17)
 

Arcybiskup lubelski ks. Bolesław Pylak przekazuje na rzecz Akademii Medycznej w Lublinie respirator – dar Jana Pawła II, fot. M. Trembecki (Spuścizna Janusza Andrzeja Hanzlika prof. nauk medycznych, sygn. 36)

 

Oświadczenie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce, 27 X 1991 r. (Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 681)
Dyplom uznania Firmy Daewoo Motor Polska za Oficjalnego Sponsora Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 31.05.-10-06.1997 r. (Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie, sygn. 197)
Afisz informacyjny ze słowami Jana Pawła II ”Oby raz jeszcze zwyciężyło poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, któremu na imię Polska” (Zbiór plakatów, druków ulotnych i afiszów z archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 773)

Gdy 16 października 1978 r. o godz. 18.44, kardynał Petricle Felici obwieścił, że wybrano nowego papieża „Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II”, w ojczyźnie nowowybranego zapanowało radosne poruszenie. Nie wszyscy jednak cieszyli się z tego powodu. Władze ZSRR, dla których wybór Polaka stwarzał niebezpieczne okoliczności, natychmiast przystąpiły do analizy sytuacji i działań wymierzonych w głowę Kościoła. Jednym z pierwszych miejsc, do których pielgrzymował Jan Paweł II była Polska, którą odwiedził w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. Jego wizyta odbywała się pod hasłem: „Gaude Mater Polonia”. To wówczas padły znamienne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. Pielgrzymka nie tylko wzmocniła ducha w narodzie ale również dała paliwo do powstania „Solidarności”. Jej znaczenie wyrażało się w wielu symbolicznych aktach pamięci, w postaci stawiania krzyży upamiętniających i licznych pielgrzymek.

Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r., 17 X 1978 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej, sygn. 382)
Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r., 17 X 1978 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej, sygn. 382)
Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r., 18 X 1978 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej, sygn. 382)
Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r., 23 X 1978 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej, sygn. 382)
Referat Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu pt. „Propaganda zachodnich rozgłośni w związku z wyborem nowego papieża” (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie, sygn. 779)
Informacja Służby Bezpieczeństwa KW MO w Białej Podlaskiej z grudnia 1979 r. dotyczący działalności duchowieństwa na terenie woj. bialskopodlaskiego (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 518)

Podczas II pielgrzymki w dniach 16-23 czerwca 1983 r., Jan Paweł II pielgrzymował pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”. Wizyta ta miała miejsce kilka lat po ogłoszeniu stanu wojennego i była wyjątkowo pieczołowicie przygotowywana przez Polski Ludowej. Starano się studzić nastroje społeczne i zmniejszyć zapał społeczeństwa, który ogniskował się przeciwko władzom państwowym i partii. Papież starał się dać Polakom spokój i wzbudzić w nich nadzieje w trudnym dla nich czasie. Przekonywał, że to nie walka zapewni im zwycięstwo, ale wyższość moralna i duchowa, która zawierała się w haśle „Zło dobrem zwyciężaj”.

Rozgłośnie zachodnie o wizycie Papieża w Polsce z dn. 7-10  IV 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1570)
Rozgłośnie zachodnie o wizycie Papieża w Polsce z dn. 11-13  IV 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1570)
Rozgłośnie zachodnie o wizycie Papieża w Polsce z dn. 2-5  V 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 3345)
Teleks z KC zawierający informacje o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 27 V 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1273)
Fragment teleksu z KC zawierający informacje o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 1 VI 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1273)
Teleks z KC zawierający informacje o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 6 VI 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1273)
Teleks z KC zawierający informacje o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 14 VI 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1273)
Teleks z KC zawierający informacje o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 17 VI 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1273)
Teleks z KC zawierający informacje o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 17 VI 1983 r. (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 1273)
List ks. Jana Palusińskiego z dn. 22 VI 1983 r., który wraz z publikacją został wręczony Papieżowi Janowi Pawłowi II podczas Mszy Św. na krakowskich Błoniach (Zbiór Sergiusza Riabinina, sygn. 53)
Fragment tomiku poezji pt. “Który idzie w Imię Pańskie…” Jan Paweł II w Ojczyźnie 2 – 10 VI 1979. Poetów zapis o nadziei, pod red. ks. Jana Palusińskiego, Kraków 1983 r., który został wręczony wraz z listem Papieżowi Janowi Pawłowi II podczas Mszy Św. na krakowskich Błoniach (Zbiór Sergiusza Riabinina, sygn. 53)
Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Białej Podlaskiej oraz notatka służbowa dotyczące wystawienia w miejscowości Sielczyk krzyża – Pamiątki II pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski 16-23 IV 1983 r., 21 VI 1983 r. (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 517)
Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Białej Podlaskiej i notatka służbowa dotycząca wystawienia w Białej Podlaskiej krzyża upamiętniającego drugą pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Polski, 27 VI 1983 r. (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 514)

W dniach od 8-14 czerwca 1987 papież po raz trzeci odwiedził Polskę. Pod hasłem „Do końca ich umiłował”, bronił on godności Polaków wobec władzy ludowej, podkreślając prawo każdego człowieka do poszanowania godności osobistej, wolności i odpowiedzialności za własna ojczyznę. W trakcie tej wizyty Jan Paweł II odwiedził wile miejsc ważnych dla historii Polski, w tym niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku oraz miejsce bohaterskiej obrony – Westerplatte. Odwiedził również miejsce gdzie przez wiele lat nauczał młodzież i prowadził badania naukowe a mianowicie Katolicki Uniwersytet Lubelski. Na auli uniwersyteckiej spotkał się z naukowcami z całego świata i w trakcie swojego przemówienia podkreślał rolę naukowców w procesie kształtowania młodego pokolenia. W trakcie pobytu w Lublinie odprawił też dwie msze w Archikatedrze Lubelskiej i parafii św. Rodziny na Czubach. Wizyta papieża byłą przygotowywana przez zespół ludzi, którzy za cel przewodni postawili sobie odpowiednio godnie przygotować całe wydarzenie, co ostatecznie udało się wykonać.

List księży z Białej Podlaski do wojewody bielsko podlaskiego, Biała Podlaska 15 IV 1987 (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 626)
Założenia koncepcyjne lokalizacji zgromadzenia ludności w związku z pobytem Papieża Jana Pawła II w mieście Lublinie (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 2298)
  Skład Zespołu ds. zabezpieczenia wizyty Papieża na terenie Lubelszczyzny (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 2298)
Skład Zespołu ds. polityczno-informacyjnych dotyczącej wizyty Jana Pawła II na terenie m. Lublina (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 2298)
Skład Komisji ds. publicystyczno-informacyjnych dotyczącej wizyty Jana Pawła II na terenie m. Lublina (Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 2298)
Plan informacji i dyżurów w związku z wizytą Papieża w Polsce (Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Kraśniku, sygn. 25)
Modlitwa Jana Pawła II w Mauzoleum na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 71)
Jan Paweł II z wizytą w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w Łodzi (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 72)
Jan Paweł II na ziemi gdańskiej pod pomnikiem Westerplatte oraz spotkanie w gdańskiej Bazylice Mariackiej z chorymi i pracownikami służby zdrowia (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 148)
Powitanie Jana Pawła II na lotnisku przez przedstawicieli władz PRL z Wojciechem Jaruzelskim i władzami episkopatu z Józefem Glempem na czele (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 336)
Powitanie Jana Pawła II na Jasnych Błoniach oraz papież  na Westerplatte (Zbiór fotografii [ikonografii], sygn. 286, s. 337)
List biskupa siedleckiego czyli podlaskiego do wojewody bielsko podlaskiego, Siedlce 2 VI 1987 r. (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 626)
Notatka w sprawie udziału mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w pielgrzymkach do Lublina, Warszawy, Tarnowa i Gdańska, Biała Podlaska 5 VI 1987 r. (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 626)
Wykaz osób i autokarów z terenu woj. bialskopodlaskiego, które wezmą udział w uroczystościach z udziałem papieża, 6 VI 1987 r. (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 626)
Teleks dotyczący pobytu Jana Pawła II w Lublinie wraz z oceną wizyty w zachodnich środkach przekazu, 10 VI 1987 r. (Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Kraśniku, sygn. 25)
Decyzja o zezwoleniu na wyjście pieszej pielgrzymki w dn. 02.VIII 1987, Parczew 27 VII 1987 r. (Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej, sygn. 626)
-->