Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 – w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie

W 2020 r. mija 100 lat od wielkiej bitwy, która rozegrała się na przedpolach Warszawy. Wielki wysiłek mobilizacyjny oraz odwaga i determinacja polskich żołnierzy w obronie ojczyzny, pozwoliły na dalsze jej istnienie oraz, co najważniejsze, zahamowały rozprzestrzenianie się ideologii komunistycznej, którą poprzez powszechną rewolucję zamierzano rozciągnąć na inne państwa europejskie a w dalszej kolejności na cały świat. Bitwa Warszawska znalazła zaszczytne miejsce w panteonie sławy oręża polskiego, ale wypada nadmienić, że był to jedynie znaczący epizod w toczącej się od 1919 roku wojny, która swój koniec znalazła dopiero 2 lata później, w momencie podpisania korzystnego dla strony polskiej traktatu pokojowego w Rydze 18 III 1921 r. Lubelszczyzna również odegrała istotną rolę w całej wojnie. To na jej terytorium prowadzono działania operacyjne w ramach kontruderzenia znad Wieprza. Choć z uwagi na tematykę wydarzenia walka zbrojna wysuwa się na plan pierwszy, to jednak nie można zapomnieć o funkcjonowaniu społeczności Lubelszczyzny w cieniu wielkiej wojny. I to właśnie jej poświęcona jest ta wystawa. Jej opracowanie było możliwe dzięki dokładnej i obszernej kwerendzie przeprowadzonej przez Krzysztofa Kołodziejczyka, Agnieszkę Konstankiewicz, Anetę Kowalczyk, Joannę Kowalik-Bylicką, Bartosza Staręgowskiego oraz Katarzynę Ślusarską. Zaprezentowane zostały różnorodne rodzaje materiałów archiwalnych począwszy od dokumentacji aktowej, zarówno w formie rękopiśmiennej jak i maszynopisowej, przez fotografie, plany, mapy, plakaty, afisze, na medalach skończywszy. Materiały pochodzą z różnych zespołów, najwięcej jednak z następujących: Akta miasta Lublina 1918–1939 (nr zesp. 22), Urząd Wojewódzki Lubelski 1919–1944 (nr zesp. 403), Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej (nr zesp. 428), Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie (nr zesp. 448), Zbiór afiszów i druków ulotnych (nr zesp. 632). Skany materiałów zostały wykonane przez Macieja Bosko, Seweryna Jezierskiego, Anetę Kowalczyk, Marka Krzykałę, Jacka Lipskiego, Bartosza Staręgowskiego, Katarzynę Szczepańską, Karola Szejgca oraz Michała Zawadę. Autorem wystawy jest dr Bartosz Staręgowski.

Państwo polskie, które w 1918 r. odzyskało niepodległość, musiało wywalczyć kształt swoich granic. O ile w przypadku granicy zachodniej decyzje zależały w dużej mierze od postanowień Traktatu Wersalskiego, o tyle o przebieg granicy wschodniej konieczna była walka z bolszewicką Rosją. Przewrót i zmiana władzy w Rosji spowodowały, że co prawda wycofała się ona z I wojny światowej, ale w dalszej przyszłości planowała rozszerzenie rewolucji bolszewickiej na całą Europę. Na drodze do realizacji tego celu stanęła Polska. Po wycofaniu się Niemiec z zachodnich obszarów Litwy, Białorusi i Ukrainy, rozpoczął się wyścig z czasem, o to kto szybciej zajmie te tereny, Polska czy bolszewicka Rosja. Mobilizacja armii polskiej rozpoczęła się już pod koniec 1918 r., czego przykładem jest pułk białych ułanów pod komendą Kornela Stasiewicza sformowany w Łukowie. Pierwsze walki z bolszewikami miały miejsce na obszarach Litwy i Białorusi w 1919 r. W wyniku zawarcia sojuszu z wojskiem ukraińskim atamana Semena Petlury oraz szeroko zakrojonej polskiej ofensywy udało się zatrzymać pochód Armii Czerwonej. Jednak nie na długo.W 1920 r. jej atak był zdecydowanie silniejszy. W obliczu trudnej sytuacji powołano nowy rząd na czas wojny z Wincentym Witosem na czele, powołano Radę Obrony Państwa, której przewodził marszałek Józef Piłsudski (na fotografii ze swoim najwierniejszym adiutantem) i rozpoczęto mobilizację prowadzoną na szeroką skalę przez Józefa Hallera. Czerwonoarmistom udało się podejść pod Warszawę, jednak bohaterska postawa mieszkańców i doświadczenie polskich żołnierzy obroniły stolicę przed upadkiem. W czasie wojny walki trwały nie tylko w okolicach Warszawy, ale i w innych częściach kraju, np. na terenie województwa lubelskiego.

 

Józef Piłsudski z Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim (Akta rodziny Janiszewskich, Spis 1, sygn. 2)
Pułk białych ułanów pod kościołem w Łukowie, Łuków 1918 r. (Spuścizna Emiliana i Konrada Russyanów [Emilian, właściciel dóbr Teodorówka],    sygn. 2)
Mapa województwa lubelskiego z 1920 r., oprac. Z. Słomiński, rys. T. Serwaczyński, Litografia A. Rembowskiego w Lublinie (Zbiór map różnych krajów, sygn. 203)

Zagrożenie wojenne wymogło na władzach Lubelszczyzny podjęcie określonych działań. Najbardziej palącą potrzebą było przeprowadzenie poboru do wojska. W tym celu wydawano rozporządzenia oraz obwieszczenia wzywające określone roczniki do stawiennictwa w punktach werbunkowych. Proces administracyjny był utrudniony z powodu ewakuacji urzędów i terenowych ośrodków władzy. Trudna sytuacja negatywnie odbijała się na bezpieczeństwie obywateli, dlatego też starano się odpowiednio kontrolować sytuację przy pomocy policji, żandarmerii i lokalnych urzędników. Policja zwalczała zbrojne bandy i wyłapywała dezerterów, monitorowała napływ ludności, rekwirowała nielegalną broń oraz nadzorowała budowę umocnień. Na czas wojny powołano również Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej w Lublinie, którego celem było wzbudzenie w społeczeństwie poczucia obowiązku obywatelskiego i zmobilizowanie wszystkich warstw społecznych do uczestnictwa w organizacji poboru i funduszy wsparcia, zwalczaniu agitacji bolszewickiej oraz pomocy społecznej. W swoich odezwach do mieszkańców Komitet dodawał otuchy i zachęcał do walki.

 

Obwieszczenie komisariatu rządowego w Lublinie, dotyczące przeglądu wojskowego roczników 1890–1895, Lublin 25 VII 1920 r., Drukarnia Państwowa w Lublinie (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Rozporządzenie wojewody lubelskiego w przedmiocie powołania ludności miasta Lublina i przedmieść do osobistych świadczeń wojennych, Lublin 14 IX 1920 r. (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Obwieszczenie wojewody lubelskiego w przedmiocie zwalczania nadużyć przy zakupach i rekwizycjach, dokonywanych u ludności cywilnej, Lublin 24 VIII 1920 r. (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Odezwa Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie do ludności miasta Lublina, 1920 r. (Zbiór afiszów i druków ulotnych, 1861–1954, sygn. 197)

Aby osłabić wolę walki w polskim społeczeństwie, bolszewicy prowadzili szeroko zakrojoną akcję propagandową. Próbowano wywołać konflikt wewnętrzny na gruncie klasowym i doprowadzić do wybuchu powstania ludowego na tyłach polskiej armii. Szczególnie silna agitacja miała miejsce na terenie województwa lubelskiego. W działania te zaangażowana była Komunistyczna Partia Polski, wzywająca do przyjmowania żołnierzy Armii Czerwonej i bratania się z nimi. Taka działalność była mocno piętnowana i zwalczana. Z jednej strony Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej prowadził własne działania propagandowe, z drugiej policja aresztowała wyjątkowo aktywnych agitatorów, którym groziły kary w postaci grzywny, aresztu, więzienia a nawet kara śmierci.

 

Okólnik nr 636 komendanta głównego policji w sprawie współdziałania organów administracyjnych z władzami wojskowymi w walce ze szpiegostwem i propagandą bolszewicką w wojsku, Warszawa 10 X 1919 r. (Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie, sygn. 36)
Decyzja o areszcie dla Stefana Presnera, oskarżonego o sprzyjanie bolszewizmowi (Prokuratura Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919–1931 [1932–1959], sygn. 108)
Pismo prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Radomiu w sprawie przeciwko Antoniemu Skubińskiemu i Stanisławowi Adamczykowi, 27 VI 1919 r. (Prokurator Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sygn. 32)
Okólnik nr 263 starosty lubelskiego w sprawie odezw agitacyjnych rozrzucanych z aeroplanów nieprzyjacielskich, Lublin 4 VIII 1920 r. (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Lublinie, sygn. 3)

Zjawiskiem wywołanym w dużej mierze przez propagandę bolszewicką była dezercja wśród polskich żołnierzy. Armia w sporej części składała się z ludności chłopskiej, na którą najsilniej oddziaływały hasła antywojenne. Dezerterzy swoim postępowaniem podważali sens werbunku a tym samym negatywnie wpływali na akcję związaną z poborem ochotniczym. Przyjmuje się, że od grudnia 1919 r. do stycznia 1920 r. na 7000 żołnierzy, swoje jednostki porzuciło 265. Podobnie jak agitacja bolszewicka dezercja była ostro piętnowana i zwalczana. Na terenie województwa lubelskiego dezerterów wyłapywała policja państwowa lub żandarmeria, a następnie skazywano ich na karę śmierci przez rozstrzelanie. Kara dotyczyła nie tylko dezercji bezpośredniej, ale również współuczestnictwa i pomocy dezerterowi, zawiązania „spisku dezercyjnego” oraz podżegania do dezercji. Takie informacje możemy odnaleźć w obwieszczeniu wojewody lubelskiego z 14 VII 1920 r.

 

Okólnik komendanta głównego policji informujący o zarządzeniu ogólnej obławy na dezerterów w całym kraju, Warszawa 7 XI 1919 r. (Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie, sygn. 69)
Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie zwalczania dezercji, Warszawa 7 VII 1920 r. (Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie, sygn. 69)
Obwieszczenie wojewody lubelskiego w sprawie sądów doraźnych dla dezerterów, Lublin 14 VII 1920 r., Drukarnia Państwowa w Lublinie (Zbiór afiszów i druków ulotnych, 1861–1954, sygn. 192)
Obwieszczenie o wyrokach śmierci wydanych przez wojskowe sądy doraźne, Lublin 17 IX 1920 r., Drukarnia Państwowa w Lublinie (Akta miasta Lublina, 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)

Strach przed przemarszem wojska bolszewickiego i związane z nim grabieże oraz zniszczenia spowodowały masową ewakuację instytucji publicznych, ośrodków władzy oraz uciekającej przed wojną ludności. Masowe uchodźstwo wywoływało szereg problemów logistycznych i społecznych. Napływające do Lublina grupy ludności spotykały się z nieprzychylnymi reakcjami lokalnej społeczności, która musiała zmagać się ze wzrostem przestępczości i spekulacją cenami. Fale uchodźców zmieniały się w zależności od sytuacji na froncie i zbliżania się Armii Czerwonej. Zjawisko starała się kontrolować policja państwowa, która prowadziła ewidencję przybywających osób, zarówno Polaków jak i obcokrajowców oraz eskortowała przemieszczające się grupy uciekinierów.

 

Pismo wojewody lubelskiego w sprawie kontroli ruchu ludności żydowskiej, ukraińskiej i rosyjskiej podczas ewakuacji terenów przyfrontowych, Lublin 13 VII 1920 r. (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chełmie Lubelskim, sygn. 60)
Pismo starostwa radzyńskiego dotyczące ewakuacji terenów objętych działaniami wojennymi, Radzyń 30 VII 1920 r. (Akta gminy Suchowola z lat 1903–1954, sygn. 35)
Karta służbowa przodownika Kluczyka, Chełm 6 VIII 1920 r. (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chełmie, sygn. 60)

Aby poprawić nastroje społeczne i zmobilizować ludność do walki, w miastach rozwieszano propagandowe afisze oraz plakaty. Ich treść miała taką formę by trafić możliwie do jak najszerszego grona odbiorców i wywołać określone reakcje. Formy przekazu mobilizującego mieszkańców były bardzo zróżnicowane. Niektóre nastawione na przekazywanie bodźców pozytywnych mobilizowały do zaciągu i walki, inne ukazywały negatywne skutki działań wojsk bolszewickich i bierności społecznej oraz przedstawiały bolszewika w roli agresora i oprawcy, przybierającego odrażającą, wręcz karykaturalną postać. W polską akcję propagandową zaangażowani byli najwybitniejsi przedstawiciele polskiej kultury. Można wymienić powszechnie znanych oraz cenionych pisarzy i poetów w osobach Stefana Żeromskiego, Melchiora Wańkowicza, Kornela Makuszyńskiego czy Leopolda Staffa. Szczególnie duży wkład w akcję propagandową wnieśli artyści-plastycy tacy jak Władysław Skoczylas, Józef i Kamil Mackiewiczowie, Edmund Bartłomiejczyk, Jerzy Kossak, Jan Woroniecki, Fryderyk Putsch, Kazimierz Puchwalski, Władysław Teodor Benda, Felicjan Szczęsny-Kowarski i wielu, wielu innych. Plakaty i afisze miały oddziaływać na ludzką podświadomość i zachęcać do większej aktywności w obronie państwa.

 

Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego „Żołnierze Rzeczypospolitej!” wzywająca do obrony Ojczyzny, Warszawa 3 VII 1920 r., Drukarnia Państwowa w Warszawie (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!” dotycząca dobrowolnego zaciągu w szeregi armii, Warszawa 3 VII 1920 r., Drukarnia Państwowa w Warszawie (Zbiór afiszów i druków ulotnych, 1861–1954, sygn. 2040)
Afisz propagandowy „Wróg u bram! Na szaniec! Każdy obywatel! Każda marka!”, 1920 r., Drukarnia Franciszka Pilczka (Zbiór afiszów i druków ulotnych, 1861–1954, sygn. 205)
Plakat propagandowy „Wróg u granic Ojczyzny! Wstępujcie do armii Ochotniczej!”, 1920 r., Litografia Artystyczna W. Główczewskiego w Warszawie (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Plakat propagandowy „Do broni! Tak wygląda wieś polska zajęta przez bolszewików”, Franciszek Nieczuja-Urbański, 1920 r., Litografia Artystyczna W. Główczewskiego w Warszawie  (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861–1954, sygn. 187)
Odezwa propagandowa „O czem wszyscy wiedzieć musicie” dotycząca stosunków polsko-sowieckich, 1920 r., Drukarnia Artystyczna K. Kopytowski i S-ka  (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861–1954, sygn. 46)
Plakat propagandowy „Ludu polski chwyć za broń!”, sygnowane F. S. (Felicjan Szczęsny-Kowarski), 1920 r., Zakład Graficzny „Sztuka” w Toruniu (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861–1954, sygn. 44)
Plakat propagandowy „Wstąp do wojska! Broń Ojczyzny!”, Stanisław Sawiczewski, 1920 r., Litografia Artystyczna W. Główczewskiego w Warszawie (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861–1954, sygn. 194)
Plakat propagandowy „Bij Bolszewika”, 1919 r., Zakład Litograficzno-artstyczny Adolf Hegedüs we Lwowie (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1954, sygn. 43)
Plakat propagandowy „Broń twej ojczyzny, rodziny i chaty!”, 1920 r., Drukarnia Literacka w Warszawie (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1954, sygn. 195)

Toczące się nieprzerwanie działania zbrojne, wymagały znacznych nakładów finansowych na pokrycie kosztów służby wojskowej. Wypłata żołdu, zaopatrzenie, umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy pochłaniały znaczne kwoty, które z trudem organizowało państwo polskie. W związku z koniecznością zaspokojenia tych potrzeb, organizacje w postaci Polskiego Czerwonego Krzyża i Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie organizowały zbiórki funduszy. Wojewódzki Komitet ustanowił Społeczny Podatek Obrony Narodowej, w którym według jego założeń partycypować miały wszystkie warstwy społeczne, zarówno te wyższe jak i niższe, bez względu na wysokość dochodu. Pieniądze miały przekazywać zarówno przedsiębiorstwa, banki, wielcy właściciele ziemscy jak i robotnicy czy rolnicy, przyporządkowani do właściwej grupy podatkowej. Oprócz wpłat w gotówce była możliwość przekazywania cennych przedmiotów i metali szlachetnych.

 

Afisz informacyjny „Zbiórka lutowa na Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża”, Druk L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza, Warszawa, Nowogrodzka 17 (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Druk informacyjny wydziału finansowo-rachunkowego Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie dotyczący składania ofiar na rzecz komitetu (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861–1954, sygn. 188)
Druk informacyjny dotyczący grup podatkowych wpłacających na Społeczny Podatek Obrony Narodowej, Druk A. Rozdoba, Lublin (Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej w Lublinie, sygn. 34)
Fragment spisu darowizn w metalach i przedmiotach przekazanych na rzecz funduszu Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej (Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej w Lublinie, sygn. 38)

Obok Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie, powstałego wyłącznie na czas wojny, do życia oddolnie powołano także Straż Obywatelską. Celem tej ochotniczej formacji paramilitarnej, było zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na zapleczu działań wojennych, prowadzonych na obszarze Lubelszczyzny. Siedziba komendy wojewódzkiej znajdowała się w Lublinie. Straż organizowała mobilne i stacjonarne służby patrolowe, a tworzący ją szeregowcy posiadali broń, której mogli używać w razie zagrożenia. Straż posiadała własną hierarchię, na czele której znajdowali się komendanci i przodownicy oraz stanowiska funkcyjne w postaci wartowników pełniących straż stacjonarną, przewodnich odpowiadających za sieć posterunków oraz naczelników zarządzających wartami. Każdy z członków otrzymywał legitymację służbową oraz podpisywał przyrzeczenie, że będzie sumiennie wypełniał swoje obowiązki. W szeregach Straży Obywatelskiej służyli ci, którzy nie mogli walczyć w ramach armii zawodowej.

 

Odezwa komendanta wojewódzkiego Straży Obywatelskiej do ludności województwa lubelskiego, Lublin 25 VIII 1920 r. (Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861–1954, sygn. 202)

Instrukcje Straży Obywatelskiej, Lublin 25 VIII 1920 r., Druk M. Kossakowska (Komenda Wojewódzka Straży Obywatelskiej w Lublinie, sygn. 9)
Legitymacja Aleksandra Michalskiego, członka Straży Obywatelskiej, 23 VIII 1920 r. (Komenda Wojewódzka Straży Obywatelskiej w Lublinie, sygn. 5)
Rota przyrzeczenia członków Straży Obywatelskiej (Komenda Wojewódzka Straży Obywatelskiej w Lublinie, sygn. 5)

Mimo wytężonej akcji agitacyjnej, zniechęcającej do wstępowania w szeregi armii, mieszkańcy Lubelszczyzny aktywnie uczestniczyli w działaniach zbrojnych. Walczyli oni nie tylko w ramach regularnych jednostek wojskowych, ale także spontanicznie organizowanych akcji zbrojnych. Przykładem jest choćby naczelnik rejonowy ochotniczych straży pożarnych Klemens Troncewicz, który zwalczał propagandę bolszewicką w podległych mu jednostkach. Wiele pochwał otrzymał również lekarz wojskowy, porucznik Jan Antoni Danielski, którego służbę bardzo cenili żołnierze i felczerzy. Udział w wojnie stał się istotnym elementem życiorysów sporej liczby osób, w tym także dzieci i młodzieży. Po jej zakończeniu działalność ta stanowiła podstawę do odznaczeń. Informacje o udziale w wojnie 1920 r. znajdziemy w życiorysach mieszkańców Lubelszczyzny, świadectwach szkolnych oraz w okolicznościowych wyrazach uznania dedykowanych żołnierzom armii polskiej.

 

Życiorys Czesława Geberta urodzonego w 1902 r. w Żelechowie, zawierający informację o jego udziale w wojnie polsko-bolszewickiej (Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Akta osobowe, sygn. 488)
Opinia Powiatowego Oddziału Związku Straży Pożarnej w Lublinie dotycząca Klemensa Troncewicza, Lublin 18 V 1937 r. (Starostwo Powiatowe Lubelskie 1919–1939, sygn. 21)

Książeczka stanu służby oficerskiej porucznika dr. Jana Danielskiego, Tarnopol 17 XI 1931 r. (Akta rodziny Barszczewskich i Danielskich, Spis 11, sygn. 15)
Karta imieninowa dla porucznika dr. Jana Danielskiego, lekarza wojskowego, wręczona od wdzięcznych felczerów z 1 Dywizjonu 2 Pułku Strzelców Granicznych, 24 VI 1920 r. (Akta rodziny Barszczewskich i Danielskich, Spis 11, sygn. 15)
Świadectwo dojrzałości Jana Kołcona z adnotacją, że w 1920 r. stanął w obronie ojczyzny, Chełm 18 VI 1921 r. (Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, sygn. 1/1)

18 III 1921 r. delegacja polska w osobach Jana Dąbskiego, Leona Wasilewskiego i Henryka Strasburgera podpisała z władzami bolszewickimi traktat pokojowy w Rydze. Według jego zapisów granica wschodnia II RP miała przebiegać wzdłuż linii Dzisna-Dokszyce-Słucz-Korzec-Ostróg-Zbrucz. Obie strony zrzekły się roszczeń terytorialnych, wykraczających poza ustaloną linię. Oprócz tego gwarantowały wzajemne poszanowanie kultury, języka, religii, praw mniejszości narodowych, amnestię dla jeńców wojennych oraz zwrot wszystkich zagrabionych dzieł sztuki, archiwów, bibliotek oraz pozostałych trofeów wojennych. Po dwóch stronach padły deklaracje o wznowieniu stosunków handlowych i dyplomatycznych. W 1921 r. na Lubelszczyźnie nastąpiło powolne wznawiania działalności urzędów i instytucji publicznych, a lokalne władze rozpoczęły organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku wojny oraz szacowanie strat. Wydano rozporządzenia nakazujące zwrot materiałów wojskowych, w tym broni przechowywanej wśród ludności cywilnej, a policji państwowej oraz urzędnikom gminnym polecono nadzorować ten proces. Życie powoli wracało do normy, ale jeszcze przez kilka następnych lat straty wynikłe z wojny polsko-bolszewickiej boleśnie dawały się we znaki.

 

Protokół posiedzenia komisji do rozpatrzenia sprawy archiwów i archiwaliów w traktatach międzynarodowych, 9 I 1920 r. (Archiwum Państwowe w Lublinie 1918-1939[1940-1965], sygn. 17)
Mapa granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczona w myśl traktatu ryskiego, wykonało Kierownictwo Techniczne Komisji Granicznej Ministerstwa Robót Publicznych, Litografia i druk Akc. Ski. kartogr. i wydawn. „Atlas” Lwów 1923 r. (Zbiór map różnych krajów, sygn. 105)
Okólnik wydziału powiatowego łukowskiego w sprawie organizacji władz i ich działań po wyparciu wojsk bolszewickich, Łuków 20 VIII 1920 r. (Akta miasta Kocka z lat 1875–1950, sygn. 70)
Rozporządzenie wojewody lubelskiego w przedmiocie zakazu kupna, przechowywania i posiadania zdobyczy wojennej oraz rzeczy wojskowych i przedmiotów zrabowanych w urzędach państwowych u osób i w domach prywatnych, Lublin 24 VIII 1920 r. (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Gospodarczy, sygn. 1728)
Pismo starosty lubelskiego w sprawie rejestracji strat spowodowanych inwazją bolszewicką, Lublin 25 V 1921 r. (Akta Gminy w Jastkowie, sygn. 3)
Okólnik nr 85 wojewody lubelskiego w sprawie rekwizycji materiałów wojskowych ukrytych u ludności cywilnej, Lublin 11 II 1621 r. (Starostwo Powiatowe Konstantynowskie 1918–1932, sygn. 114)

Bohaterstwo Polaków podczas wojny nie mogło pozostać nieuhonorowane. Medalem ustanowionym specjalnie na okoliczność upamiętnienia zmagań z bolszewikami był „Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 r.” Przyznawano go wszystkim obywatelom, którzy brali udział w wojnie, odnieśli w niej rany, służyli na linii frontu lub wspierali armię poza nim. Walczących żołnierzy odznaczano ustanowionym w 1920 r. „Krzyżem Walecznych”. Mógł nim być uhonorowany czterokrotnie każdy szeregowy i oficer, a nadawać go mógł Naczelny Wódz lub też inny dowódca nie niższy stopniem niż pułkownik. Posiadacz odznaczenia otrzymywał kilka przywilejów, m.in. prawo pierwszeństwa w nadziałach ziemi, obsadzania stanowisk w służbie państwowej oraz do niezwłocznego awansu o jeden stopień. Najwyższym odznaczeniem cywilnym, w przyznawaniu którego brano pod uwagę udział w wojnie polsko-bolszewickiej był ustanowiony w 1923 r. „Krzyż Zasługi”. Według zapisów ustawy z dn. 23 VI 1923 r. przyznawano go osobom, które od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości położyły szczególne zasługi względem niej lub jej obywateli, dokonując czynów nie leżących normalnie w zakresie obowiązków obywatela, a przynoszących znaczną korzyść dla Państwa lub jego mieszkańców.

 

Druk informacyjny „Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921”, Warszawa 25 X 1928 r. (Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Ogólny, sygn. 136)
Podporucznik Stefan Janiszewski, który zginął w 1920 r. podczas działań zbrojnych w trakcie wojny polsko-bolszewickiej (Akta rodziny Janiszewskich, sygn. 2)

Legitymacja „Krzyża Walecznych” podporucznika Stefana Janiszewskiego (Akta rodziny Janiszewskich, sygn. 2)

„Krzyż Walecznych” (awers i rewers)  podporucznika Stefana Janiszewskiego (Akta rodziny Janiszewskich, sygn. 2)
Dowód osobisty Tadeusza Dąbrowskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej (Akta rodzin Dąbrowskich i Zembrzuskich, sygn. 1)
Złoty „Krzyż Zasługi” Tadeusza Dąbrowskiego (Akta rodzin Dąbrowskich i Zembrzuskich, sygn. 3)
„Krzyż Zasługi”  Tadeusza Dąbrowskiego (Akta rodzin Dąbrowskich i Zembrzuskich, sygn. 4)

Zapewnienie właściwej opieki nad mogiłami poległych i cmentarzami wojskowymi stanowiło jeden z trudniejszych do rozwiązania problemów okresu międzywojennego. Miejsc pochówku było tak wiele, że zadbanie o wszystkie było bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Szereg działań w tym zakresie leżał w gestii lokalnych władz administracyjnych, które były wspierane przez organizacje zewnętrzne w postaci Towarzystwa „Polskiego Żałobnego Krzyża” i Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. Wspólnym wysiłkiem organizowano kwesty oraz sprzedawano cegiełki pozwalające zebrać fundusze na budowę nowych i konserwację starych grobów, ekshumacje niezbędne do ustalenia tożsamości niezidentyfikowanych poległych za ojczyznę oraz utrzymanie cmentarzy wojennych.

 

Mapa rozlokowania mogił wojennych w powiecie konstantynowskim – obecnie terytorium powiatów bialskiego i siedleckiego (Starostwo Powiatowe Konstantynowskie, 1918–1932, sygn. 115)
Mapa powiatu konstantynowskiego z oznaczeniem cmentarzy wojennych obecnie terytorium powiatów bialskiego i siedleckiego (Starostwo Powiatowe Konstantynowskie, 1918–1932, sygn. 115)
Odezwa Towarzystwa „Polskiego Żałobnego Krzyża” w sprawie objęcia opieką mogił żołnierzy wojny 1920 r., Drukarnia Przemysłowa, Warszawa, Żórawia 45 (Starostwo Powiatowe Janowskie, sygn. 12)

Odezwa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów w sprawie organizacji środków finansowych na ochronę i konserwację mogił żołnierzy wojny 1920 r., Drukarnia S. Küblera Lwów (Starostwo Powiatowe Lubelskie 1918–1939, sygn. 1397)
Instrukcja dla wiejskich komitetów kwestowych w sprawie organizacji zbiórki na groby wojenne (Starostwo Powiatowe Janowskie, sygn. 12)
Cegiełka, na fundusz Towarzystwa „Polskiego Żałobnego Krzyża”, Litografia Piller-Neumanna Lwów (Starostwo Powiatowe Janowskie, sygn. 12)
Projekt ogrodzenia pojedynczych i masowych mogił żołnierzy polskich poległych w wojnie 1920 r., Lublin 1 III 1930 r., Wzór M. R. P. (Starostwo Powiatowe Lubelskie 1918–1939, sygn. 1397)
Projekt ogrodzeń cmentarzy wojennych, Lublin 18 III 1930 r., Bohdan Achert (Starostwo Powiatowe Lubelskie 1918–1939, sygn. 1397)

W okresie międzywojennym starano się bardzo podniośle upamiętniać wojnę polsko-bolszewicką, organizując corocznie 15 VIII obchody zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej. Szczególnie hucznie obchodzono 10. rocznicę wielkiego zwycięstwa. Oprócz oficjalnych obchodów złożonych z licznych rautów, bali i defilad, wydano specjalne pocztówki i medale z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz opracowano projekt tablic pamiątkowych, upamiętniających wszystkich poległych podczas wojny. W następnych latach formuła obchodów zmieniała się w zależności od roku, w którym je organizowano. W programie znajdowały się koncerty, przedstawienia teatralne oraz gry i zabawy ludowe. Stałym punktem były msze organizowane za poległych.

 

Schemat organizacyjny Komitetu Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w województwie lubelskim (Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Ogólny, sygn. 174)
Pocztówka z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1930 r. (Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Ogólny, sygn. 174)
Druk ulotny z wizerunkiem tablicy pamiątkowej, poświęconej żołnierzom poległym podczas wojny polsko-bolszewickiej, Druk L. Brus, Warszawa 1930 r. (Starostwo Powiatowe Konstantynowskie, 1918–1932, sygn. 21)
Plakat okolicznościowy „X Rocznica odparcia najazdu Rosji Sowieckiej”, sygnowany gronowski 30 (Tadeusz Gronowski), 1930 r., Zakłady Graficzne E. i Dr Koziańskich (Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 501)
Afisz „Obywatele!” informujący o obchodach 16. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, Drukarnia „Popularna”, Żmigród 1, Lublin 1936 r. (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Ogólny, sygn. 298)
Zaproszenie Miejskiego Komitetu Uroczystości Państwowych i Narodowych w Lublinie na akademię poświęconą uczczeniu 18. rocznicy Czynu Żołnierza Polskiego (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Oświaty i Kultury, sygn. 3980)
Afisz informujący o mszy żałobnej za żołnierzy polskich poległych za ojczyznę w latach 1914-1920, Drukarnia „Popularna”, Żmigród 1, Lublin 1939 r. (Akta miasta Lublina 1918–1939, Wydział Oświaty i Kultury, sygn. 3987)

Załączniki

-->