Regulamin honorowego patronatu APL

          Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 z dnia 25 marca 2019 r.

          w sprawie Regulaminu przyznawania Honorowego

          Patronatu Archiwum Państwowego w Lublinie

 

 

 

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu

Archiwum Państwowego w Lublinie

 

§ 1.

Honorowy Patronat Archiwum Państwowego w Lublinie (zwany dalej Patronatem) jest wyróżnieniem przyznawanym instytucjom i stowarzyszeniom działającym na polu kultury, nauki, edukacji oraz kultywowania pamięci historycznej, podkreślającym szczególny charakter organizowanych przez nie przedsięwzięć.

 

§ 2.

Patronat przyznawany jest w ramach przedsięwzięć, których celem jest:

a) uczczenie rocznic związanych z wydarzeniami z historii Polski;

b) promowanie wydarzeń i postaci z historii lokalnej oraz historii Polski;

c) popularyzacja wiedzy o archiwach i materiałach archiwalnych;

d) okolicznościowa uroczystość instytucji lub stowarzyszenia.

 

§ 3.

Patronat przyznawany jest w związku z realizacją działań w formie:

a) wystaw tradycyjnych i internetowych oraz pokazów z wykorzystaniem kopii materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie;

b) projektów edukacyjnych, w których wykorzystane zostały materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie;

c) konkursów organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia wymienione w pkt 1 Regulaminu;

d) publikacji z dziedziny archiwistyki i dziedzin pokrewnych.

 

§ 4.

Archiwum Państwowe w Lublinie nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć wyłącznie o charakterze komercyjnym lub reklamowym oraz niezgodnych z celem objęcia Patronatem.

 

§ 5.

Z wnioskiem o Patronat występuje organizator przedsięwzięcia.

 

§ 6.

Wniosek o Patronat należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

 

§ 7.

Decyzja o przyznaniu Patronatu jest wysyłana do organizatora w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 8.

Wniosek o Patronat składa organizator przedsięwzięcia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć dokładny program, harmonogram oraz regulamin przedsięwzięcia, jeżeli na etapie składania wniosku zostały już opracowane.

 

§ 9.

Wypełniony formularz Wniosku o Patronat należy przesłać na adres korespondencyjny Archiwum Państwowego w Lublinie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl

 

§ 10.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.

 

§ 11.

Przyjęcie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 

§ 12.

Przyznanie Patronatu nie oznacza osobistego udziału w wydarzeniu Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie lub osoby przez Niego wskazanej.

 

§ 13.

Archiwum Państwowe w Lublinie może zwrócić się do Wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać Patronat.

 

§ 14.

Wizualizacja logotypu Archiwum Państwowego w Lublinie, świadczącego o przyznaniu Patronatu, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 15.

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem jest zobowiązany do przedstawienia Archiwum Państwowemu w Lublinie wszelkich materiałów, w tym materiałów informacyjnych i promocyjnych, w których został użyty logotyp Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

§ 16.

Organizator przedsięwzięcia może rozpowszechniać informację o przyznanym Patronacie dopiero po otrzymaniu decyzji, o której mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 17.

W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie może odebrać wcześniej przyznany Patronat, o czym organizator jest niezwłocznie informowany. W takim przypadku, organizator wydarzenia obowiązany jest do natychmiastowego usunięcia informacji o objęciu wydarzenia Patronatem.

 

-->