Sierpień, wrzesień 2020

Książki

 • Alexandrowicz S., Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa 2012.
 • Architektura w mieście, architektura dla miasta. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” dziewiętnastym wieku. Red. A. Łupienko, A. Zabłocka-Kos. Warszawa 2019.
 • Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990. Red. S. Łukasiewicz, M. Olczak. Warszawa 2018.
 • Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym. Red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak. Poznań 2018.
 • Błogosławiony Emilian Kowcz proboszcz Majdanka. Lublin 2020.
 • Bohun T., Sowiecka okupacja ziem polskich w latach 1939-1941. Warszawa 2015.
 • Brown K. J., Dawne mapy. Podróż w przeszłość. Warszawa 2019.
 • Chmielowiec P., Kryptonim „Borsuki”. Konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego (1939-1945). Rzeszów-Warszawa 2020.
 • Chwalba A., Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920. Warszawa 2020.
 • Dzieje chrześcijaństwa na Litwie. Pod red. V. Ališauskasa, przeł. K. Korzeniewska. Warszawa 2014.
 • Filar W., Wołyń – Lublin – Warszawa 1939-1989. Wspomnienia żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Warszawa 2013.
 • Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa 2008.
 • Gmitruk J., Bataliony Chłopskie i konspiracyjne organizacje ruchu ludowego. Warszawa 2015,
 • Grabowski W., Szefostwo biur wojskowych Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, Warszawskie Termopile 1940-1944. Warszawa 2011.
 • Grądzka-Rejak M., Ruch oporu w gettach i obozach. Warszawa 2017.
 • Grzebień L., Inwentarz Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Rękopisy do 1820 roku. Kraków 2017.
 • Harasym Z., Tadeusz Rożek oficer i fotograf. Fotografia wojenna z okresu I wojny światowej. Wrocław-Warszawa 2019.
 • Klukowski Z., Dziennik z lat okupacji. Lublin 1959.
 • Kołodziej E., Gospodarka wojenna w Królestwie Polskim w latach 1914-1918. Warszawa 2018.
 • Konstankiewicz M., Niewęgłowski A., Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz. Stan prawny na 15 marca 2016 r. Warszawa 2016.
 • Koprowski M. A., Łuny na Wschodzie. Krwawa walka z OUN-UPA o Lubelszczyznę. Poznań 2019.
 • Koreś D., Żuczkowski M., Samoobrona na Wołyniu i 27 Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Warszawa 2018.
 • Krawczyk M., Kultura i nauka podczas wojny. Warszawa 2016.
 • Krawczyk M., Organizacje polityczne i bojowe ludności żydowskiej. Warszawa 2015.
 • Kubisz B., Obrona Zamojszczyzny. Warszawa 2018.
 • Kuligowska A., Auffassung w koncepcji historii Ernsta Bernheima. Poznań 2013.
 • Lewandowski J., Lubelskie kartki z wojny 1920 r. Lublin 2020.
 • Małłek J., Zanik ludu mazurskiego. Olsztyn 2020.
 • Mises L. von, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych. Przekł. G. Łuczkiewicz. Warszawa 2012.
 • Mokrzycki-Markowski M, Akcja pod Arsenałem. Warszawa 2017.
 • Mokrzycki-Markowski M., Działania partyzanckie na Lubelszczyźnie. Warszawa 2018.
 • Nowak A., Klęska imperium zła. Rok 1920. Kraków 2020.
 • Odrodzenie wojska polskiego 1918-1921 w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego. Oprac. zbiorowe pod kierownictwem Andrzeja Wesołowskiego. Warszawa 2008.
 • Pepłowska K., Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii. Toruń 2017.
 • Piekarz A., Zaporczycy. Warszawa 2020.
 • Powiat radzyński. Oprac. K. Kolendo-Korczak, A. Oleńska, M. Zgliński, dokumentacja fotograficzna Piotr Jamski. Warszawa 2019 (seria: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8, z. 16).
 • Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura. Opracowała Maria Wrede. Warszawa 2018.
 • Romanek J., Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i w październiku 1939 r. Lublin -Warszawa 2019.
 • Rozwadowski P., Ignatowicz A., Działalność informacyjna polskich organizacji podziemnych, Warszawskie Termopile 1939-1945. Warszawa 2010.
 • Rutkowski T. P., Historiografia i historycy w PRL : szkice. Warszawa 2019.
 • Stokłosa M., Wójcik M., Polscy architekci na świecie. Warszawa 2020. (seria: Polacy Światu).
 • W poszukiwaniu polskości. Historia Kartą Polaka pisana. Red. H. Litwin, D. Byszewska-Miłosińska. Warszawa 2020.
 • Znani, nieznani. Oprac. I. Kozłowska, H. Krajewska, J. Arvaniti. Warszawa 2019 (seria: Polacy Światu).
 • Żubryd R., Narodowa Organizacja Wojskowa i organizacje polityczne Ruchu Narodowego. Warszawa 2015.

Czasopisma

 • Archiwariusz Zamojski. T. 16 (2018).
 • Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 25 (2019).

 

Czerwiec, lipiec 2020

Książki

 • 650 lat herbu miasta Krakowa. Oprac. B. Lesiak – Przybył, Z. Piech, A.Widłak. Kraków 2019.
 • Abgarowicz G., Perłakowska E. Prasal A., Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Ustrój i organizacja. Warszawa 2018.
 • Banaszkiewicz H., Architektura secesyjna w Lublinie. Lublin 2019.
 • Doktór J., Księga cudów Widzącego. Prezkł. A. Żółkiewska. Lublin 2015.
 • Gliksztein I., Pamiętnik z czasów wojny. Oprac. A. Kopciowski. Lublin 2017.
 • Gut-Czerwonka A., Zygmunt Wujek artysta nietypowy. Koszalin 2019.
 • Jakimowicz K., Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794. Lublin 2020.
 • Kaczmarek R., Śląsk był polski – będzie polski ! Katalog wystawy. Katowice 2019.
 • Kaliska policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej. Oprac. G. Waliś. Kalisz 2019.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.1, Powiat bełżycki. Warszawa 1960.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.10, Powiat lubelski. Warszawa 1967.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.11, Powiat lubartowski. Warszawa 1976.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.14, Powiat parczewski. Warszawa 1970.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.17, Tomaszów Lubelski i okolice. Warszawa 1982.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.18, Powiat włodawski. Warszawa 1975.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.3, Powiat biłgorajski. Warszawa 1960.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.4, Powiat bychawski. Warszawa 1960.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.5, Powiat chełmski. Warszawa 1968.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 8, z.8, Powiat krasnostawski. Warszawa 1964.
 • Konopczyński W., Dziennik 1918-1921. Cz. 1 i 2. Warszawa – Kraków 2016.
 • Kozyra W., Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach politycznych i systemach administracyjnych. Lublin 2019.
 • Kuchciak M., Pancerniacy z Lublina. Wojska samochodowe i pancerne w Lublinie 1918-1939. Poznań 2020.
 • Oni walczyli o naszą wolność. Oprac. G. Schlendler, K. Latocha. Kalisz 2019.
 • Ożóg K. S., Pomniki Lublina. Lublin 2014.
 • Pisuliński J., Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. Rzeszów 2017.
 • Puś W., Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. Łódź 2018.
 • Rachwał P., Naturalny ruch ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900. Lublin 2019.
 • Soborska M., Szkice do dziejów Kluczkowic. Lublin 1998.
 • Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice. Red. L. Lameński, E. Letkiewicz, P. Majewski, J. Żywicki. Lublin 2019.
 • Szukała M., Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914-1945. Ludzie i działalność. Szczecin 2019.
 • Tarasiuk D., Zrozumieć przeszłość. Dzieje Horodyszcza od czasów najdawniejszych do 1944 roku. Lublin 2019.
 • U źródeł ery industrialnej Śląska. Katalog wystawy. Oprac. R. Banduch. P. Greiner, Katowice 2019.
 • Wspólne dziedzictwo. Rzeczypospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku. Red. M. Hoszowska i in. Rzeszów 2019.
 • Życie artystyczne Lublina 1901-2001. Materiały z sesji. Red. L. Lameński. Lublin 2001.

Czasopisma

 • Notes Konserwatorski Nr 20 (2018).
 • Rocznik Koszaliński Nr 46 (2018).
 • Scriptores Nr 44.
 • Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne T. 3 (2019).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne Nr 16 (2019).

 

Marzec, kwiecień, maj 2020

Książki

 • Acta quae ad vitam S. Clementis Hofbauer referuntur. Fasciulus decimus. Oprac. P. Dąbrosz-Drewnowska, A. Owczarski, M. Sadowski. Kraków 2020.
 • Böhler J. Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski. Przekład R. Sudół. Kraków 2018.
 • Chwalba A. 1919 pierwszy rok wolności. Wołowiec 2019.
 • Długosz E. Przemyślanie. Bibliografia w wyborze. Przemyśl 2018.
 • Friszke A. Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984. Kraków 2017.
 • Gerwarth R. Pokonani. Dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917-1923). Poznań 2017.
 • Górny R. Dotknąć historii. Obraz Podlasia w świetle dawnych archiwaliów malowany współczesną fotografia. Warszawa 2019.
 • Judt T. Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Przełożył R. Bartołd. Wyd. 1 (dodruk). Poznań 2018.
 • Karski J. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty. Przełożyła E. Morawiec. Poznań 2019.
 • Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409. Wyd. W. Filipczyk, M. Zdanek. Warszawa-Kraków 2019.
 • Półćwiartek J. Polewczak M. Zespół Samokształceniowy „Filomaci” (1951-1953) w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie. Bunt młodzieży i jego konsekwencje w całym okresie PRL. Przemyśl 2019.
 • Sachslehner J. Wiedeń 1863. Rok, który decydował o losach Europy. Przekład L. Kuc. Kraków 2018.
 • Szum E. Siemiatycze 1863. Warszawa 2020.

Czasopisma

 • Komunikaty Mazursko-Warmińskie Nr 4, 2019.
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. T. 8 (2019).

 

Luty 2020

Książki

 • „Polska Bydgoszcz…” w dokumencie archiwalnym 1918-1920. Oprac. i red. S. Błażejewski, M. Romaniuk. Bydgoszcz 2019.
 • Atlas statystyczny Polski. Zespół aut. M. Brzostowska i in. Warszawa 2018.
 • Dzieje wsi, miasta, osady. Red. G. Figiel, P. Jusiak. Czemierniki 2019.
 • Educare necesse est – powrót do źródeł : przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Red. V. Urbaniak. Warszawa 2017.
 • Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku. Red. E. Banasiewicz-Szykuła. Lublin 2019.
 • Kramiszewska A., Aleje Racławickie 14: historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 2019.
 • Krochmal A., Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych. Warszawa 2019.
 • Lublin we wrześniu 1939 roku w 80. rocznicę obrony miasta : materiały z konferencji zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 9 września 2019 r. Oprac. G. Figiel. Lublin 2019.
 • Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. Red. M. Wojciechowska, M. Cyrklaff-Gorczyca. Warszawa 2019.
 • Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…: katalog wystawy. Oprac. V. Urbaniak Warszawa 2017.
 • Pawlik R., Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498-1549). Warszawa – Szczecin 2019.
 • Podjąć wyzwanie. II Rzeczypospolita na drodze do nowoczesności. Koncepcja publikacji i opieka merytoryczna J. Bracisiewicz. Warszawa 2019.
 • Siedziako M., Bańkowska I., Kowalczyk K., Od PRL do III RP. Szczecińskie lata przełomu w obiektywie Jarosława Kaczorowskigo i Pawła Woźniaka. Szczecin 2019.
 • Stare druki XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie : katalog. Oprac. J. Kosman. Warszawa -Szczecin 2019.
 • Stoch E., Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956). Lublin 2019.
 • W 100-lecie działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim : księga jubileuszowa. Red. T. Matuszak. Piotrków Tryb. 2019.

 

Styczeń 2020

Książki

 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, cz. 2, czerwiec 1941 – kwiecień 1943. Wyd. 2 popr. i uzup. Red. Ewa Kostka. Warszawa 2019.
 • Dokumenty niepodległej w regionie siedleckim. Oprac. D. Magier. Siedlce 2019.
 • Dostatni T. Otwarta brama. Lublin 2019.
 • Educare necesse est – wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Red. V. Urbaniak. Warszawa 2019.
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. T. 3. Red. G. Waligóra, Ł. Sołtysik, K. Dworaczek, L. Próchnik, M. Zwolski. Warszawa 2019.
 • Izbicki T. Droga babci Ewy z Zamchu na Mazowsze. Warszawa 2020.
 • Kamiński I. C., Łosińska E. Skarga katyńska. Kraków 2015.
 • Kozłowski T. Koniec imperium. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990. Warszawa 2019.
 • Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu. Oprac. M. Jaszczyńska, R. Sztarski. V. Urbaniak, Warszawa 2019.
 • Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji Gdańsk, 21 listopada 2013 r. Red. M. Kruk, Ł. Grochowski. Warszawa-Gdańsk 2019.
 • Sonderfahndungsbuch Polen (Specjalna Księga Gończa dla Polski). Wstęp G. Bębnik. Katowice – Warszawa 2019.
 • Sumariusz Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej. T. 1, Jagiellonowie. Oprac. I. Sułkowska-Kurasiowa, J. Wejchertowa. Warszawa 2019.
 • Wąs P. Konspiracyjne wojsko polskie album fotograficzny. Łódź 2019.
 • Wołoszyn J. Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944-1956. Warszawa 2019.
 • Wrona P. Armia komendanta. Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2019.
 • Wroński T. Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920). Kraków 2019.
 • Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku. Ludzie, struktury, idee. Red. P. Pleskot. Warszawa 2019.
 • Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Przegląd zawartości. Indeksy. Red. T. Stempowski, K.W. Ślusarski. Warszawa 2019

Czasopisma

 • Głos Ziemi Urzędowskiej 2019.
 • Kronika Warszawy Nr 2 (2018), Nr 1-2 (2019).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 2-4 (2019).