MARZEC 2019

Książki

 • Bednarz P. Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918. Lublin 2012.
 • Good practices in the preservation and promotion of Jewish heritage. A guide based on the Polish and Belarusian experiences. Ed. by A. Bielawska, A. Maksimowska, A. Sidarovich. Warszawa 2012.
 • Kowalczyk-Nowak A. Państwowe Muzeum na Majdanku 1944-2014. Historia ilustrowana. Lublin 2015.
 • Kownacki A. Czy było warto? Wspomnienia. Lublin 2000.
 • Kuczyńska Jadwiga. Kościół farny św. Michała w Lublinie. Wyd. 2 rozszerz. Lublin 2016.
 • Kuna J. Bychawa 1919-1939 kartograficzna rekonstrukcja miasta. Lublin 2018.
 • Kuwałek R., Death Camp in Bełżec. Lublin 2016.
 • Kwiatkowska-Frejlich L., Sztuka w służbie kontrreformacji. Lublin 1998.
 • Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności. Red. P. Dymmel, R. Jop. Lublin 2018.
 • Miasteczko Polski odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej. O wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne. Red. A. Wrona. Lublin 2018.
 • Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki – Poznań, 16-17 kwietnia 1998. Red. I. Mamczak-Gadkowska. Poznań 1998.
 • Szady J., Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939. Lublin 2018.
 • Wśród swoich. Ksiądz profesor Edward Walewander. Red. N. Rykowska, T. L. Kuniszewska, R. Stopikowski. Lublin 2017.

Czasopisma

 • Fontes Izvori za hrvatsku povijest 24, 2018.
 • Koło Historii Nr 7, 2003
 • Koło Historii Nr 8, 2004.
 • Raport Roczny Państwowego Muzeum na Majdanku. Raport Roczny 2018.

 

LUTY 2019

Książki

 • Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. W 100-lecie Niepodległości Polski. Oprac. K. Kołodziejczyk. Lublin 2018.
 • Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu. Katowice 2018.
 • Andrasz-Mrożek M. Krakowskie archiwum 1878-1952: od krajowego do państwowego. W stulecie archiwów państwowych 1919-2019. Kraków 2018.
 • Czernicka-Haberko A. Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej. Toruń 2013.
 • Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości. Red. P. Guzowski, M. Liedke. Kraków 2007.
 • Dąbrowski K. Background and cases of nationalization in Poland in the Stalinist Era – an example of Lublin`s tanning industry – odbitka z: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 16, z.1 ( 2017).
 • Dąbrowski K. Die Distriktskammern, Deutsche Handelskammern fur Polen, Handwerksinnungenm, Handwerkskammern, Hauptgruppen, Industrie- und Handelskammern, kaufmannische Vereine, Landwirtschafskammern und Zwangsverbande im Generalgouvernament – Forschudngsmethodik – odbitka z: Journal On European History Of Law 2 (2018).
 • Dąbrowski K. Justycjariusze w miastach cyrkułu lubelskiego (1796-1810) – odbitka z: Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku. Kraków-Lwów 2018,
 • Doktór J. Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792. Warszawa 2012.
 • Galar A. W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Citeaux (XII-XVIII w.). Kraków 2014.
 • Gloger Z. Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Kraków 2015.
 • Hudzik P., Machej A. Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach. Katalog wystawy. Katowice 2018.
 • Jasiński T. Gall Anonim – poeta i mistrz prozy. Kraków 2016.
 • Jastrząb Ł. Cena niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach wielkiej wojny i walk o granice niepodległej Polski. Ewidencja mogił żołnierskich w zasobach archiwów państwowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Poznań 2019.
 • Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin. Red. G. Kuprianowicz, R. Wysocki. Kleszczele 2017.
 • Kołodziejczyk D. Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego. Warszawa 2013.
 • Kosowski M. Chełm 8 VI 1794. Zabrze-Tarnowskie Góry 2014.
 • Lisiewicz L. Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wodzisław Śląski 2010.
 • Łopatecki K. „Disciplina militaris” w wojskach Rzczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok 2012.
 • Macek A., Ścisło K. U źródeł Wisły. Katalog wystawy. Katowice 2018.
 • Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku. Red. L. Belzyt, J. Pirożyński. Kraków 2000.
 • Muchowski J. Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a. Warszawa-Toruń 2015.
 • Naukowe dzieło profesora Gerarda Labudy. Red. J. Dobosz. Poznań 2006.
 • Pleszczyński A. Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów. Lublin 2016.
 • Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Oprac. j. Kosman. Szczecin 2013.
 • Pomeranica XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Oprac. J. Kosman. Szczecin 2016.
 • Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały. Oprac. T. P. Rutkowski. Toruń 2014.
 • Poznań-Wilnu. Studia historyków w roku tysiąclecia państwa litewskiego. Red. Z. Wojtkowiak. Poznań 2010.
 • Sachslenher J. Zarządca do spraw śmierci. Odilo Globocnik. Eksterminacja i obozy zagłady. Warszawa 2016.
 • Trawińska M. Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400). Wokół analizy filologicznej. Warszawa-Poznań 2014.
 • Wierzbicki L.A. Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672. Lublin 2011.
 • Wiśniewska H. Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII Lublin 2013.
 • Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej w świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan roku 1988. Oprac. A. Karpiński i in. Warszawa 2018.
 • Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594-1638. Tomaszów Lubelski 2014.

Czasopisma

 • Komunikaty Warmińsko-Mazurskie. Nr 1-4, 2018.
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 25, 2018.
 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 10, 2018.
 • Przegląd Archiwalno-Historyczny. T. 5, 2018.
 • Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne. T. 2, 2018.

 

GRUDZIEŃ 2018 – STYCZEŃ 2019

Książki

 • „Śmieszne to życie! Ale go żal…”. Dzienniki Kazimierza Filara. Cz.1 i cz.2. Oprac. P. Szlanta, L. Boryczko. Warszawa 2018.
 • Archiwum Grünbergensium. Zielonogórskie manuskrypty z lat 1382-1799 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz z kolekcji prywatnych. Zielona Góra 2018.
 • Bogdziewicz R. Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach 1839-1918. Lublin 2017.
 • Brzozowska A. Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522). Kraków 2017.
 • Chrobaczyński J. Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani czy zwycięzcy? Społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945. Kraków 2017.
 • Chwalba A. Wielka wojna Polaków 1914-1918. Warszawa 2018.
 • Czwojdrak B. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku. Kraków 2007.
 • Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym. Pod red. R. Reczka. Poznań 2015.
 • Frost R. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. Powstanie i rozwój 1385-1569. Poznań 2018.
 • Graff T. Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku. Kraków 2008.
 • Grzeloński B. Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961. Kraków 2016.
 • Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze. Red. M. Reznik, M. Saryusz-Wolska, S. Stach, K. Stoll. Kraków 2017.
 • Januszko-Szakiel A. Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa 2017.
 • Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205-1269). Kraków 2016.
 • Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI-XIX wiek). Oprac. T. Kałuski. Świebodzin-Zielona Góra 2018.
 • Kiliańczyk-Zięba J. Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe. Kraków 2015.
 • Kozłowska-Budkowa Z. Wspomnienia z lat 1893-1923. Oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej. M. Korzeniowski, K. Latawiec, M. Gabryś-Sławińska, D. Tarasiuk. Lublin 2018.
 • Linkiewicz O. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 2018.
 • Łopatecki K., Walczak W. Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie. T. 1 i T. 2. Warszawa 2011.
 • Łosowski J. Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku. Lublin 2017.
 • Marzec W. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź-Kraków 2016.
 • Mierzwa J. Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej. T. 1. Łowmianki 2018.
 • Muzeum bezpieczne. Red. H. Jędras, P. Jaskanis. Kraków 2018.
 • Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz.1, Ocalone dla przyszłości – Odrzańska droga wodna: studia i materiały (Opolska Droga Rzeczna. Analizy). Red. M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2018.
 • Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz.2, Zatrzymane w nurcie czasu – Odra w obiektywie Jerzego Stemplewskiego (Opolska Droga Rzeczna. Album). Red. M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2018.
 • Ożóg K. 966. Chrzest Polski. Kraków 2016.
 • Partyka W. Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki. Lublin 2017.
 • Polski słownik biograficzny. T.52, z.1-2, 2017-2018.
 • Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 września 2009 roku. Pod red. U. Augustyniak, A. B. Zakrzewskiego. Warszawa 2010.
 • Przeniosło M., Przeniosło M. Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej. Kielce 2018.
 • Przeniosło M.M. Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921. Kielce 2017.
 • Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918. Red. nauk. J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski. Warszawa 2018.
 • Radość gromadzenia, sztuka porządkowania. Dawne kolekcje, wykazy, katalogi w perspektywie badawczej. Red. L. Wojciechowski. Lublin 2017.
 • Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia lubelska. Oprac. M. Przeniosło. Kielce 2013.
 • Reinertsen Berg T. Teatr świata. Mapy które tworzą historię. Kraków 2018.
 • Rok 1863 w kilku odsłonach. Wyd. 2. Red. E. Niebelski. Lublin
 • Rotter L. Bractwa Kurkowe w Polsce : mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon. Kraków 2012.
 • Rutkowska G. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492. Warszawa 2014.
 • Sarnecki W., Nicolle D. Armie średniowiecznej Polski (966-1500). [B.m.] 2008.
 • Sondel J. Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem). Kraków 2015.
 • Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności. Reda. M.J. Bednarczyk, A.M. Pawłowska. Lublin 2017.
 • Społeczeństwo a elity. Red. I. Dacka – Górzyńska, A. Karpiński. Warszawa 2018.
 • Studia genealogiczne. T.2. Pod red. A. Sikorskiego i T. Sławińskiego. Warszawa 2018.
 • Stus M. Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej praktyki notarialnej (1918-1946). Kraków 2017.
 • Surdacki M. Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku. Lublin 2015.
 • Święćkowska T. Kochani krwopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX- wiecznej Polsce. Kraków 2018.
 • Wachsmann N. Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych. Warszawa 2016.
 • Wolski M. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe. Kraków 2013.
 • Wyrozumska B. Fontes. Prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii. Oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Wysmułek J. Testamenty mieszczan krakowskich (XIX-XV wiek). Warszawa 2015.
 • Zdanek M. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku. Kraków 2017.
 • Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce. Red. M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński. Kraków 2016.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2, Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz.1). Kielce 2013.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2, Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz.2). Kielce 2016.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 3, Akty podziałów dóbr ziemskich z XVII wieku. Kielce 2014.

Czasopisma

 • Archivni Časopis. Nr 1-4, 2017.
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 69, z.1, z.2, 2017, T. 70, z. 1, 2018.
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1-4, 2017, Nr 1, 2018.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zeszyt 21, 2018.
 • Res Historica. Nr 43-45, 2017-2018.
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej serii t. 15 (26), 2016.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 55, 2017, 56, 2018.