GRUDZIEŃ 2018 – STYCZEŃ 2019

Książki

 • „Śmieszne to życie! Ale go żal…”. Dzienniki Kazimierza Filara. Cz.1 i cz.2. Oprac. P. Szlanta, L. Boryczko. Warszawa 2018.
 • Archiwum Grünbergensium. Zielonogórskie manuskrypty z lat 1382-1799 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz z kolekcji prywatnych. Zielona Góra 2018.
 • Bogdziewicz R. Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach 1839-1918. Lublin 2017.
 • Brzozowska A. Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522). Kraków 2017.
 • Chrobaczyński J. Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani czy zwycięzcy? Społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945. Kraków 2017.
 • Chwalba A. Wielka wojna Polaków 1914-1918. Warszawa 2018.
 • Czwojdrak B. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku. Kraków 2007.
 • Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym. Pod red. R. Reczka. Poznań 2015.
 • Frost R. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. Powstanie i rozwój 1385-1569. Poznań 2018.
 • Graff T. Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku. Kraków 2008.
 • Grzeloński B. Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961. Kraków 2016.
 • Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze. Red. M. Reznik, M. Saryusz-Wolska, S. Stach, K. Stoll. Kraków 2017.
 • Januszko-Szakiel A. Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa 2017.
 • Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205-1269). Kraków 2016.
 • Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI-XIX wiek). Oprac. T. Kałuski. Świebodzin-Zielona Góra 2018.
 • Kiliańczyk-Zięba J. Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe. Kraków 2015.
 • Kozłowska-Budkowa Z. Wspomnienia z lat 1893-1923. Oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej. M. Korzeniowski, K. Latawiec, M. Gabryś-Sławińska, D. Tarasiuk. Lublin 2018.
 • Linkiewicz O. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 2018.
 • Łopatecki K., Walczak W. Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie. T. 1 i T. 2. Warszawa 2011.
 • Łosowski J. Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku. Lublin 2017.
 • Marzec W. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź-Kraków 2016.
 • Mierzwa J. Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej. T. 1. Łowmianki 2018.
 • Muzeum bezpieczne. Red. H. Jędras, P. Jaskanis. Kraków 2018.
 • Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz.1, Ocalone dla przyszłości – Odrzańska droga wodna: studia i materiały (Opolska Droga Rzeczna. Analizy). Red. M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2018.
 • Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz.2, Zatrzymane w nurcie czasu – Odra w obiektywie Jerzego Stemplewskiego (Opolska Droga Rzeczna. Album). Red. M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar. Opole 2018.
 • Ożóg K. 966. Chrzest Polski. Kraków 2016.
 • Partyka W. Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki. Lublin 2017.
 • Polski słownik biograficzny. T.52, z.1-2, 2017-2018.
 • Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 września 2009 roku. Pod red. U. Augustyniak, A. B. Zakrzewskiego. Warszawa 2010.
 • Przeniosło M., Przeniosło M. Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej. Kielce 2018.
 • Przeniosło M.M. Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921. Kielce 2017.
 • Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918. Red. nauk. J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski. Warszawa 2018.
 • Radość gromadzenia, sztuka porządkowania. Dawne kolekcje, wykazy, katalogi w perspektywie badawczej. Red. L. Wojciechowski. Lublin 2017.
 • Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia lubelska. Oprac. M. Przeniosło. Kielce 2013.
 • Reinertsen Berg T. Teatr świata. Mapy które tworzą historię. Kraków 2018.
 • Rok 1863 w kilku odsłonach. Wyd. 2. Red. E. Niebelski. Lublin
 • Rotter L. Bractwa Kurkowe w Polsce : mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon. Kraków 2012.
 • Rutkowska G. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492. Warszawa 2014.
 • Sarnecki W., Nicolle D. Armie średniowiecznej Polski (966-1500). [B.m.] 2008.
 • Sondel J. Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem). Kraków 2015.
 • Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności. Reda. M.J. Bednarczyk, A.M. Pawłowska. Lublin 2017.
 • Społeczeństwo a elity. Red. I. Dacka – Górzyńska, A. Karpiński. Warszawa 2018.
 • Studia genealogiczne. T.2. Pod red. A. Sikorskiego i T. Sławińskiego. Warszawa 2018.
 • Stus M. Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej praktyki notarialnej (1918-1946). Kraków 2017.
 • Surdacki M. Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku. Lublin 2015.
 • Święćkowska T. Kochani krwopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX- wiecznej Polsce. Kraków 2018.
 • Wachsmann N. Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych. Warszawa 2016.
 • Wolski M. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe. Kraków 2013.
 • Wyrozumska B. Fontes. Prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii. Oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Wysmułek J. Testamenty mieszczan krakowskich (XIX-XV wiek). Warszawa 2015.
 • Zdanek M. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku. Kraków 2017.
 • Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce. Red. M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński. Kraków 2016.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2, Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz.1). Kielce 2013.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2, Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz.2). Kielce 2016.
 • Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 3, Akty podziałów dóbr ziemskich z XVII wieku. Kielce 2014.

Czasopisma

 • Archivni Časopis. Nr 1-4, 2017.
 • Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 69, z.1, z.2, 2017, T. 70, z. 1, 2018.
 • Dzieje Najnowsze. Nr 1-4, 2017, Nr 1, 2018.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zeszyt 21, 2018.
 • Res Historica. Nr 43-45, 2017-2018.
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej serii t. 15 (26), 2016.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 55, 2017, 56, 2018.