2017

MARZEC – KWIECIEŃ 2017 r.

Książki

 • 200 twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków. Koszalin 2016.
 • 90 lat Kuratorium Oświaty w Lublinie, 1 września 1925 r. – 1 września 2015 r. Oprac. Ł. Grab. Lublin 2015.
 • Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – etnografia – historia sztuki. Pod red. E. Manikowskiej i I. Kopani. Warszawa 2014.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. G. Waliś. Kalisz 2016.
 • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. T. 1, 30 VIII 1939 – 31 VII 1940. Wstęp i red. J. Babiński, oprac. dokumentów J. Babiński, E. Rzeczkowska, J. Kowalska. Lublin 2016.
 • Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989. Oprac. J. Dolat. Kalisz 2016.
 • Kriegserklӓrung an das alte Europa. Literarische, historiographische und autobiographische Sichtweisen auf den Ersten Weltkrieg. M. Kucner, A. Godzisz, P. Zawilski, E. K. Dzikowska. Frankfurt am Main 2017.
 • Krochmal A. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej. Warszawa-Przemyśl 2016.
 • Księga miasta Pawłowa 1646-1762. Oprac. i wydał M. J. Kawałko. Lublin 2016.
 • Na tułaczym szlaku… Powstańcy listopadowi na Pomorzu. Red. Tomasz Katafiasz. Koszalin 2014.
 • Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku. Pod red. A. Kubicy i J. Mokrosza. Katowice-Rybnik 2017.
 • Przegaliński A. Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych. Lublin 2016.
 • Raport Roczny 2016. Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin 2017.
 • Roman W. K. Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń 2013.
 • Sacewicz K. Centralna prasa Polski podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945. Warszawa 2009.
 • Stoch E. Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku. Lublin 2016.
 • Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos Istorija ir Tyrimai. Vilnus 2016.
 • Urbanowicz K. Koszalin, historie mało znane. Koszalin 2016.
 • Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Część I, Do 1918 r. Pod red. S. Inglota. Warszawa 1971.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 21 Nr 1 (81), styczeń-marzec 2017.
 • Arhivski vjesnik Nr 59 (2016).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk Nr 57 (2016).
 • Fontes Nr 22 (2016).
 • Głos Gminy Chełm Nr 85, grudzień 2016 – styczeń – luty 2017.
 • Notes Konserwatorski Nr 18 (2016).
 • Pamięć i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. T. 1 (27), 2016.
 • Przemyskie Zapiski Historyczne T. 20 (2016).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski T. 16 (2016).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny T. 24 (2013-2014).
 • Rocznik Koszaliński Nr 43 (2015).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne Nr 13 (2016).

 

LUTY

Książki

 • „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Pod red. T. Osińskiego. Lublin 2016.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie 1918-1998. Oprac. E. Wierzbicka. Warszawa 1998.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. G. Matejuk, T. Walczak. Warszawa 2014.
 • Drogi Lubelszczyzny, odkrycia i badania archeologiczne. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2016.
 • Dulik L., Zieliński K. Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939. Lublin -Warszawa 2015.
 • Katalog kolekcji Archiwum Przodkiń. Kraków 2016.
 • Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa 2016.
 • Od Gimnazjum Wacławy Arciszowej do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej. Lublin [b.d.].
 • Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950. Pod red. D. Bogdan. Olsztyn 2016.
 • Ot Kot. Andrzej Kot. Idea i koncepcja albumu Jarosław Koziara. Tekst Grzegorz Józefczuk. Lublin 2016.
 • Polityka kredytowa ks. Staszica w świetle akt hrubieszowskiego notariusza Wincentego Gostkowskiego. [odbitka z: Zeszyty Staszicowskie 10 (2016)].
 • Szkice o codzienności PRL. Pod red. M. Kruszyńskiego i T. Osińskiego. Lublin 2016.
 • Szlaki Lublina w fotografii. Lublin [b.d.]
 • Więzienie kaliskie 1846-2015. Oprac. E. Pietrzak. Kalisz 2016.

Czasopisma

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. 23 (2016).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. 2016.

 

STYCZEŃ

Książki

 • „Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962. Wybór  i wstęp M. Korejwo. Olsztyn 2016.
 • Drożyna G., Kossakowski-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole 2016.
 • Janeczek M. Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu. Poznań 2016.
 • Kister A. G. Komenda Okręgu Lublin Armii Krajowej w 1944 roku. Warszawa 2000.
 • Prałat E. Ród historii. Historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich. Leszno 2016.
 • Ratajewska B., Prałat E., Urbaniak M. Materiały archiwalne do dziejów Kościana. Leszno 2016.
 • Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic. Pod red. A. Jankowskiej. Radom 2016.
 • Zarys monograficzny Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej (w 100-lecie szkolnictwa w gminie Niedrzwica 1915-2015). Praca zb. pod red. M. Kosidło. Niedrzwica Duża 2016.
 • Zaścianek i dwór dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2016.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XX, Nr 4 (80), październik-grudzień 2016.
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 105 (2016).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 84, wrzesień – październik – listopad 2016.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zesz. 20 (2016).
 • Rocznik Leszczyński. T. 16 (2016).