2017

MAJ-CZERWIEC 2017 r.

Książki:

 • 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych: katalog wystawy. Red. G. Trzaskowska. Wrocław 2015.
 • Album lubelski. Wędrówki po dawnym i współczesnym mieście. Red. L. Dulik, W. Golec. Lublin 2016.      
 • Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe? Materiały konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisję Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 16 listopada 2007 roku. Kraków 2011.
 • Bełżyce 1417-2017. Oprac. M. Olszak. Bełżyce 217.
 • Drogi Lubelszczyzny. Odkrycia i badania archeologiczne. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2016.
 • Górak A., Latawiec K. Russian Governors in the Kingdom of Poland (1867-1918). Tł. J. Krajka. Lublin 2016.
 • Grygorcewicz B. Marianna Orańska – obraz życia i działalności w dokumentach archiwalnych. Kamieniec Ząbkowicki 2015.
 • Jak zdobywano łożyskowe miasto. Początki miasta i fabryki w dokumentach i relacjach, lata 1935-1955. G. Jankowski, A. Kowalczyk, B. Czaplarska. Kraśnik 2016.
 • Konopka T. Historia domu naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta. Warszawa 1993.
 • Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku. Oprac. G. Trzaskowska, I. Łaborewicz. Wrocław 2016.
 • Lublin 2017. Rok z życia miasta – inspiracja dziedzictwem, duma z Lublina, rozwój ku przyszłości. Red. Grzegorz Kondrasiuk i in. Lublin 2017.
 • Malinowski J. C. Wywiad i kontrwywiad siatki cywilnej Okręgu Lubelskiego Win 1945-1947 w walce o niepodległość Polski z rosjo-sowieckim okupantem ludobójczym. Studium organizacji i działalności. Lublin 2017.
 • Marcińczak Ł. Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie. Lublin 2016.
 • Margas Cz. Autobiografia. Jelenia Góra 2014.
 • Matuszek Cz. Motor, Motor, my czekamy. Lublin 2016.
 • Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego. Pod red. H. Taras. Lublin 2015.
 • Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik biograficzny. T. 2: Ministerstwo Finansów. K. Latawiec, A. Górak, J. Legieć, S. Bogdanow. Lublin 2016.
 • Rzeszowskie archiwum : historia, zasób, archiwiści. Red. G. Zamoyski. Rzeszów 2016.
 • Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym. A. Dziatczyk, B. Grygorcewicz, I. Łaborewicz, M. Skrzypczyk. Wrocław 2016.
 • Starta pamięć. Stanisław Kalinowski 1888-1954. Lublinianin ze Lwowa. Katalog wystawy. Współpraca i kurator wystawy Barbara Oratowska. Lublin 2014.
 • Swianiewicz M. J., Swianiewicz E. Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945-1946 (Wilno-Workuta, Workuta-Wilno). Olsztyn 2016.
 • Wydmuch W. Fotografia. Katalog spuścizny fotograficznej Waldemara Wydmucha: Jelenia Góra, Karkonosze, Wilno i inne miasta, ludzie, wydarzenia 1959-1993. Oprac. I. Łaborewicz, J. Foremny. Jelenia Góra 2013.
 • Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych. Pod red. A. Laszuk. Warszawa 2016.
 • Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU, 24 października 2011 roku w Krakowie. Kraków 2014.
 • Życie, śmierć, zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku. Oprac. J. Gołaszewski, A. Górski. Wrocław 2016.

Czasopisma:

 • Annales UMCS s. F, vol. 69, 1-2. Lublin 2014.
 • Archeion. T. 117. Warszawa 2016.
 • Rocznik Koszaliński Nr 43. Koszalin 2015.
 • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. T. 7. Lublin 2015 (2016).
 • Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne T. 5. Kielce 2016.

 

MARZEC – KWIECIEŃ 2017 r.

Książki

 • 200 twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków. Koszalin 2016.
 • 90 lat Kuratorium Oświaty w Lublinie, 1 września 1925 r. – 1 września 2015 r. Oprac. Ł. Grab. Lublin 2015.
 • Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – etnografia – historia sztuki. Pod red. E. Manikowskiej i I. Kopani. Warszawa 2014.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Oprac. G. Waliś. Kalisz 2016.
 • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. T. 1, 30 VIII 1939 – 31 VII 1940. Wstęp i red. J. Babiński, oprac. dokumentów J. Babiński, E. Rzeczkowska, J. Kowalska. Lublin 2016.
 • Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989. Oprac. J. Dolat. Kalisz 2016.
 • Kriegserklӓrung an das alte Europa. Literarische, historiographische und autobiographische Sichtweisen auf den Ersten Weltkrieg. M. Kucner, A. Godzisz, P. Zawilski, E. K. Dzikowska. Frankfurt am Main 2017.
 • Krochmal A. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej. Warszawa-Przemyśl 2016.
 • Księga miasta Pawłowa 1646-1762. Oprac. i wydał M. J. Kawałko. Lublin 2016.
 • Na tułaczym szlaku… Powstańcy listopadowi na Pomorzu. Red. Tomasz Katafiasz. Koszalin 2014.
 • Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku. Pod red. A. Kubicy i J. Mokrosza. Katowice-Rybnik 2017.
 • Przegaliński A. Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych. Lublin 2016.
 • Raport Roczny 2016. Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin 2017.
 • Roman W. K. Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń 2013.
 • Sacewicz K. Centralna prasa Polski podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945. Warszawa 2009.
 • Stoch E. Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku. Lublin 2016.
 • Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos Istorija ir Tyrimai. Vilnus 2016.
 • Urbanowicz K. Koszalin, historie mało znane. Koszalin 2016.
 • Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Część I, Do 1918 r. Pod red. S. Inglota. Warszawa 1971.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. 21 Nr 1 (81), styczeń-marzec 2017.
 • Arhivski vjesnik Nr 59 (2016).
 • Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk Nr 57 (2016).
 • Fontes Nr 22 (2016).
 • Głos Gminy Chełm Nr 85, grudzień 2016 – styczeń – luty 2017.
 • Notes Konserwatorski Nr 18 (2016).
 • Pamięć i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. T. 1 (27), 2016.
 • Przemyskie Zapiski Historyczne T. 20 (2016).
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski T. 16 (2016).
 • Rocznik Historyczno-Archiwalny T. 24 (2013-2014).
 • Rocznik Koszaliński Nr 43 (2015).
 • Szkice Archiwalno-Historyczne Nr 13 (2016).

 

LUTY

Książki

 • „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Pod red. T. Osińskiego. Lublin 2016.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie 1918-1998. Oprac. E. Wierzbicka. Warszawa 1998.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. G. Matejuk, T. Walczak. Warszawa 2014.
 • Drogi Lubelszczyzny, odkrycia i badania archeologiczne. Pod red. E. Banasiewicz-Szykuły. Lublin 2016.
 • Dulik L., Zieliński K. Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939. Lublin -Warszawa 2015.
 • Katalog kolekcji Archiwum Przodkiń. Kraków 2016.
 • Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa 2016.
 • Od Gimnazjum Wacławy Arciszowej do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej. Lublin [b.d.].
 • Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950. Pod red. D. Bogdan. Olsztyn 2016.
 • Ot Kot. Andrzej Kot. Idea i koncepcja albumu Jarosław Koziara. Tekst Grzegorz Józefczuk. Lublin 2016.
 • Polityka kredytowa ks. Staszica w świetle akt hrubieszowskiego notariusza Wincentego Gostkowskiego. [odbitka z: Zeszyty Staszicowskie 10 (2016)].
 • Szkice o codzienności PRL. Pod red. M. Kruszyńskiego i T. Osińskiego. Lublin 2016.
 • Szlaki Lublina w fotografii. Lublin [b.d.]
 • Więzienie kaliskie 1846-2015. Oprac. E. Pietrzak. Kalisz 2016.

Czasopisma

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. 23 (2016).
 • Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. 2016.

 

STYCZEŃ

Książki

 • „Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962. Wybór  i wstęp M. Korejwo. Olsztyn 2016.
 • Drożyna G., Kossakowski-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole 2016.
 • Janeczek M. Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu. Poznań 2016.
 • Kister A. G. Komenda Okręgu Lublin Armii Krajowej w 1944 roku. Warszawa 2000.
 • Prałat E. Ród historii. Historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich. Leszno 2016.
 • Ratajewska B., Prałat E., Urbaniak M. Materiały archiwalne do dziejów Kościana. Leszno 2016.
 • Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic. Pod red. A. Jankowskiej. Radom 2016.
 • Zarys monograficzny Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej (w 100-lecie szkolnictwa w gminie Niedrzwica 1915-2015). Praca zb. pod red. M. Kosidło. Niedrzwica Duża 2016.
 • Zaścianek i dwór dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych. Oprac. A. Rogalski. Siedlce 2016.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XX, Nr 4 (80), październik-grudzień 2016.
 • Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 105 (2016).
 • Głos Gminy Chełm. Nr 84, wrzesień – październik – listopad 2016.
 • Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Zesz. 20 (2016).
 • Rocznik Leszczyński. T. 16 (2016).