Bazy danych

zosiaZintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA

Informacje o zasobie Archiwum z szybką i wygodną wyszukiwarką oraz kilkaset tysięcy zdigitalizowanych materiałów z zasobu naszego Archiwum (m.in. akta Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego 1919-1939 Wydział Komunikacyjno-Budowlany, akta polskich organizacji konspiracyjnych i niepodległościowych z okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, księgi metrykalne).

 


ap

Archiwa Państwowe
Bazy danych administrowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych

 

 

Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza SEZAM) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze), a także nazwy geograficzne w przypadku ewidencji ludności (baza ELA) oraz ksiąg stanu cywilnego (baza PRADZIAD).

Spis zespołów archiwalnych SEZAM

Baza danych SEZAM zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych, a także w 22 współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych, m.in.: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralnym Archiwum Polonii w Orchard Lake.

Inwentarze zespołów archiwalnych IZA

System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych – dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowanych jest prawie 2 400 000 opisanych jednostek archiwalnych, znajdujących się w inwentarzach ponad 23 200 zespołów, co stanowi ponad 28% wszystkich zespołów przechowywanych w archiwach państwowych.

Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na początek 2009 r.), Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie – stan na 2006 r. Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

Ewidencja ludności w archiwaliach ELA

Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych (dane zawierają informacje zebrane w 2009 r.). Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.


serwer

Bazy lokalne

Wykaz baz danych prowadzonych w naszym Archiwum. Bazy udostępniane są w pracowni naukowej.