Dnia 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami. Na mocy tego dokumentu w odrodzonej Polsce powstała sieć archiwów państwowych. W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia tego wydarzenia. W ramach obchodów Archiwum Państwowe w Lublinie pragnie przybliżyć działalność archiwów młodzieży szkolnej, organizując cykl lekcji archiwalnych oraz warsztatów o następującej tematyce:

▐ Historia archiwów w pigułce

▐ Dzieje i zasób Archiwum Państwowego w Lublinie

▐ Zawód archiwista, czyli czym zajmują się archiwa państwowe

▐ Śladami lubelskich archiwistów

▐ Śladem historii, czyli jak korzystać z zasobu archiwum

▐ Od mikrofilmu do bazy danych, czyli cyfryzacja w archiwum

 


 

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13, w sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, a ich uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały.

Szczegółowy zakres omawianych zagadnień zostanie dostosowany do wieku i potrzeb odbiorców. W zależności od charakteru zajęć (warsztaty lub lekcje archiwalne) jedna grupa zajęciowa powinna liczyć od 15 do 25 osób.

Zgłoszenia udziału wraz z propozycją terminu prosimy przesyłać na adres: kancelaria@lublin.ap.gov.pl 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 528 61 59.

 


 

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również następujące bloki tematyczne:

 

▐ Archiwa skarbnicą pamięci i informacji. Wprowadzenie do korzystania z archiwów.

Poznanie funkcji archiwów i zagadnień związanych z korzystaniem z zasobu archiwalnego.

Omówienie zadań archiwów, zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, systemu informacyjnego, zasad udostępniania i poznawania archiwaliów. Prezentacja wybranych dokumentów i wydawnictw.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i średnich (zakres prezentowanych informacji dostosowywany jest do wieku uczestników).

 

▐ Mała ojczyzna. Badania nad historią regionalną i lokalną.

Poznanie metod poszukiwań źródłowych i wybranych materiałów archiwalnych.

Omówienie zasad prowadzenia  kwerendy archiwalnej – ogólne albo na przykładzie konkretnej miejscowości, ewentualnie z zawężeniem np. do okresu staropolskiego czy XX w. lub zagadnienia  – dzieje polityczne, gospodarcze,  kulturalne, itp. Wartość źródłowa niektórych rodzajów archiwaliów w tym akt wybranych urzędów, akt hipotecznych i planów, archiwów prywatnych oraz wspomnień i relacji. Wskazanie na  istotniejsze publikacje pomocne w badaniach nad historią regionalną.

Grupa docelowa: uczniowie podstawowych i średnich (zakres prezentowanych informacji dostosowywany jest do wieku uczestników).

 

▐ Poznaj historię swojej rodziny. Badania genealogiczno-biograficzne.

Poznanie zasad prowadzenia badań genealogicznych, wybranych źródeł oraz ich krytyki.

Budowa genealogii i gromadzenie danych biograficznych, charakterystyka źródeł i prezentacja wybranych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem akt metrykalnych i stanu cywilnego, analiza typowego wpisu w tych księgach. Problem wiarygodności źródeł, sposoby zapisu zebranych informacji, zagadnienie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

Grupa docelowa: uczniowie podstawowych i średnich (zakres prezentowanych informacji dostosowywany jest do wieku uczestników).

 

▐ Lekcje specjalistyczne. Wprowadzenie do korzystania z archiwów.

Lekcje te przeznaczone są dla studentów różnych kierunków i specjalizacji, grup seminaryjnych, kół naukowych i mają na celu omówienie zasad korzystania z materiałów archiwalnych związanych z kierunkiem studiów. Oprócz wykładu i prezentacji archiwaliów, w programie lekcji znajduje się również praca z materiałami źródłowymi.

Historia | omówienia i prezentacje akt w zależności od zapotrzebowania.
Historia sztuki | materiały do  historii sztuki, obiekty artystyczne w zasobie, twórczość amatorska.
Kulturoznawstwo | wybrane źródła do dziejów kultury lub uszczegółowione np. do historii kultury żydowskiej.
Geografia i nauki o ziemi | prezentacja archiwaliów stanowiących źródło do odtwarzania środowiska geograficznego, w tym  zasobu kartograficznego.
Politologia | omówienie materiałów do historii politycznej oraz akt urzędów i władz samorządowych w zasobie Archiwum. Funkcjonowanie archiwów  zakładowych samorządowych jednostek organizacyjnych,  archiwów partii i organizacji oraz różnych kościołów.
Prawo | źródła do dziejów stanowienia i wykonywania prawa oraz wymiaru sprawiedliwości.

Grupa docelowa:  studenci.