WYKAZ NABYTKÓW

 BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

MAJ 2021 r.

Książki:

 • Borowski F. T., Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, wyd. 2, Szczęsne 2017.
 • Czyn zbrojny Chłapowskich, oprac. E. Prałat, Poznań 2020.
 • Danilecki T., Syberyjska gorączka, Białystok 2020.
 • Educare necesse est – dziedzictwo pamięci. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, V. Urbaniak, Warszawa 2020.
 • Gmina Chełm. Słownik biograficzny, wybrał i oprac. Z. Lubaszewski, Pokrówka 2020.
 • Górny R., Portret zakazanej miłości. Historia Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma Hohenzollerna w świetle dokumentów rodzinnych, Warszawa 2020.
 • Grin-Piszczek E., Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku, Przemyśl 2019.
 • Hetman R., Izbica, Izbica, Wołowiec 2021.
 • Horeczy A., Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Warszawa 2021.
 • Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki regilijne Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2020.
 • Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk, oprac. J. Matysiak, Poznań 2020.
 • Kołpak P., Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Kraków 2020.
 • Konończuk W., Kosiewski P., Zagrożone dziedzictwo: polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi, Warszawa 2020.
 • Kośka M., Practical advice for people planning genealogical investigations (mostly, but not only) in The Central Archives of Historical Records (CAHR) in Warsaw, Warszawa 2020.
 • Kufel R. R., Archiwum parafialne w teorii i praktyce, Zielona Góra 2021.
 • Kumor-Mielnik J., Mielnik S., Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019.
 • Kus J., „Kartki na życie – życie na kartki”. Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog, Lublin 2020.
 • Kwiatkowska W., Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce wczoraj i dziś (1951-2019), Warszawa 2020.
 • Latawiec K., Górak A., Legieć J., Bogdanow S., Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918: słownik biograficzny, t. 4, Resorty komunikacji, poczt i telegrafów, dworu oraz spraw wewnętrznych, Lublin 2020.
 • Listy z Sybiru 1863, oprac. E. Niebelski, Lublin 2020.
 • Lubaszewski Z., Gmina Chełm Podgórze, Pokrówka 2020.
 • Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. A. Konstankiewicz z udziałem A. Kowalczyk i J. Kowalik-Bylickiej, Lublin 2020.
 • Łętocha B., Messer A., Jabłońska I., Żydowskie druki ulotne w Siedlcach, Chełmie, Białej Podlaskiej 1919-1931: katalog, Warszawa 2020.
 • Medyńska-Gulij B., Kartografia i geomedia, wyd. 2, Warszawa 2021.
 • Metryki ślubów parafii pw. św Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, oprac. i wydał R. Jop, Lublin 2020.
 • Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510), oprac. i wyd. A. Łosowska, M. Schmidt, Przemyśl 2019.
 • Newman B., Rowerem przez II RP: niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma: reportaż z 1934 roku, przekład E. Kochanowska, Kraków 2021.
 • Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, red. P. Gut i M. Hlebionek, Warszawa 2020.
 • Pierwsze dni Niepodległości, Bielsko-Biała – Kraków – Lublin – Warszawa – Poznań, wystawę oprac. E. Noiński, G. Nowik, Ł. Wieczorek, Oleandrów 2018.
 • Pietrasiewicz T., Żmigród i okolice. Przewodnik, Lublin 2020.
 • „Pług” dowódca batalionu Armii Krajowej „Parasol”, oprac. H. Borys, M. Olczak, Warszawa 2020.
 • Poradnik rodzinnego archiwisty, red. J. Chojecka, Warszawa 2020,
 • Prałat E., Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań 2020.
 • Rok 1920 w obrazie i dokumencie. Wojna z bolszewikami w zbiorach archiwów polskich, wybór i oprac. M. Olczak, J. Stryjek, Warszawa 2020,
 • Socha-Paprocki F., Żywot człowieka poczciwego w Polsce XX wieku, Warszawa 2020.
 • Stachyra H., Przeobrażenia technologiczne i własnościowe na wsi lubelskiej w latach 1864-1914. Studium miejsca – Majdan Krasieniński, Lublin 2015.
 • Stachyra H., Rodem z podlubelskiego Czechowa, Lublin 2019.
 • Szczerbic P., Speculum Saxsonum Ius municipale. Skorowidz terminów prawniczych, zestawił i oprac. G. M. Kowalski, Kraków 2018.
 • Szczerbic Paweł, Speculum Saxonum, albo prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane, a na polski język z pilnością i wiernie przełożone, 1-2, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2016.
 • Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Krochmal, Warszawa 2020.
 • Warszawa 1920. Warsaw 1920, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, Warszawa 2020.
 • Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego, oprac. M. Jaszczyńska, V. Urbaniak, R. Sztarski, Warszawa 2020.
 • Włodarczyk-Wac A., 250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce, Żółkiewka 2020.
 • „W promieniach majowej jutrzenki”. Konstytucja 3 Maja i jej znaczenie. Katalog wystawy, oprac. B. Staręgowski, Lublin 2021.
 • Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich, red. H. Mazur, A. Rosa, Warszawa 2020.
 • Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjeciach …, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, Warszawa 2020.
 • Zamorski K.,  Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków: historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938, Kraków 2020.

 

Czasopisma:

 • ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 111, 2019,
 • ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 114, 2020.
 • ,,Kronika Warszawy”, 2020, nr 1-2.
 • ,,Kronika Warszawy”, 2020, nr 1-2, Dodatek.
 • ,,Kwartalnik Historyczny”, R. 127, 2020, nr 3-4.
 • ,,Notes Konserwatorski”, t. 21, 2019.
 • ,,Notes Konserwatorski”, t. 22, 2020.
 • ,,Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 32, 2020.
 • ,,Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, 2018, z. 2.
 • ,,Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 17, 2019.
 • ,,Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 18, 2020.
 • ,,Rocznik Łódzki”, t. 69, 2019.
 • ,,Rocznik Łódzki”, t. 70, 2020.
 • ,,Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 19, 2020.
 • ,,Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 9, 2020.

 

MARZEC-KWIECIEŃ 2021 r.

Książki:

 • Archiwa rodzinne Niepodległej: kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A.D. 2020. Katalog wystawy, oprac. K. Głowania i K. Słysz-Szczucka. Katowice 2020.
 • Bernatowicz T., Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011.
 • Biliński , Władysław Konopczyński 1880-1952: człowiek i dzieło, Kraków 2017.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1, Struktury codzienności, przeł. M. Ochab i P. Graff, red. nauk. J. Kochanowicz. Wyd. 2 dodruk. Warszawa 2019.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 2, Gry wymiany, przeł. E. D. Żółkiewska, red. nauk. J. Kochanowicz. Wyd. 2 dodruk. Warszawa 2019.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 3, Czas świata, przeł. J. i J. Strzeleccy, red. nauk. J. Kochanowicz. Wyd. 2. Warszawa 2019.
 • Cichoracki P., Dufrat J., Mierzwa J., Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje, Kraków 2019.
 • Dudek J., Kruszyński M., Osiński T., Skura A., Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939: album, Lublin 2020.
 • Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL, oprac. red. A. Gruszka, Zielona Góra 2020.
 • I wojna światowa na starych pocztówkach = Der Erste Weltkrieg auf alten Postkarten = Pervaâ mirovaâ vojna na staryh otkrytkah, Łódź 2008.
 • Jastrzębski S., Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wrocław 2007.
 • Kozłowska-Budkowa Z., Wspomnienia z lat 1893-1923, oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Misztal Z., Wydarzyło się na Lubelszczyźnie, Gdańsk 2015.
 • Nowak A., Kupowanie nadziei: loteria w Królestwie Polskim (1815-1867), Warszawa 2017.
 • Odziemkowski J., Cyców 1920, Warszawa 1920.
 • Ogier Ch., Dziennik podróży do Polski 1635-1636. Wyd. 4, Gdańsk 2020.
 • Okopień J., Czarkowska J.,  Książka wyzwolona 1918-1950, Warszawa 2015.
 • Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku: aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe, wybór źródeł i oprac. A. Bołdyrew, Łódź 2019.
 • Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych (głównie, ale nie tylko), oprac. M. Kośka, Warszawa 2020.
 • Prałat E., Miejsca i sztuka: Czerwona Wieś, Turew-Leszno 2020.
 • Przełom w kadrze 1989 = Breakthrough 1989 in photographs, koncepcja i wybór zdjęć A. M. Brzezińska, K. Puchalska, Warszawa 2019.
 • Westerhoff Ch., Praca przymusowa w czasie I wojny światowej : niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918, przekł. W. Włoskowicz, Warszawa 2014.
 • Wojtkowska Z., Saga rodu Czartoryskich, Warszawa 2020.

STYCZEŃ-LUTY 2021 r.

Książki:

 • Adamczewski Marek, Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej: geneza niektórych rozwiązań prawnych, Warszawa 2019.
 • Akcja “Reinhardt”: historia i upamiętnianie, red. Stephan Lehnstaedt, Robert Traba, Warszawa-Berlin 2019.
 • Andreae Maximiliani Fredro gestorum populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliae rege = Andrzeja Maksymiliana Fredry dzieje narodu polskiego za czasów Henryka Walezego, króla Polaków, potem zaś Francji, tłum. Józef Macjon; wstępem i przypisami opatrzył Marek Tracz-Tryniecki, Warszawa-Łodź 2019.
 • Archiwa Pomorza Środkowego w stulecie archiwów państwowych: wybór źródeł, red. Katarzyna Królczyk, Koszalin-Rzeszów 2020.
 • Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł, oprac. J. M. Bazewicz, Warszawa 2009.
 • Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy wolnego stanowego państwa pszczyńskiego “Ichnoorthografia Plesniaca” Andreasa Hindenberga z 1636 roku: katalog wystawy, red. Piotr Greiner, Katowice 2020.
 • Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło, Kraków-Katowice-Warszawa 2017.
 • Ewidencja operacyjna i archiwum organów bezpieczeństwa PRL w latach 1944-1990. Zbiór normatywów, red. Monika Komaniecka-Łyp, Kraków 2017.
 • Fibigerowie: twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016), oprac. Anna Bestian-Zając, Grzegorz Waliś, Kalisz 2020.
 • Głowacki Roman, Siedleccy studenci. W pogoni za wolnością, Siedlce 2020.
 • Ilgiewicz Henryka, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939), Warszawa 2019.
 • Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794, oprac. Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak, współpraca Zofia Zielińska, Warszawa 2019.
 • Kanecki Oskar, Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764), Sopot 2020.
 • Kośka Małgorzata, Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych: (głównie, ale nie tylko), oprac. Małgorzata Kośka, Warszawa 2020.
 • Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego ksiąg XXX dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana, na język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Krakowie w drukarni M. Loba r. 1611, wyd. II w jęz. pol, Warszawa 2019.
 • Kryciński Stanisław, Przedwojenna architektura żydowska: najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2019.
 • Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym. W 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy, red. Miron Urbaniak; [tekst Tomasz Kościański, Elżbieta Olender, Stanisław Sierpowski, Barbara Ratajewska, Miron Urbaniak], Leszno 2020.
 • Michałowska-Mycielska Anna,  Sejm Żydów Litewskich (1623-1764), Warszawa 2014.
 • Mikuła Maciej, Prawo miejskie magdeburskie (ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV – pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, wyd. 2, Kraków 2018.
 • Mühle Eduard, Słowianie, rzeczywistość i fikcja wspólnoty: VI-XV wiek, tłum. Joanna Janicka, Warszawa 2020.
 • Niepodległa: historie z rodzinnych archiwów. Katalog wystawy, red. i układ katalogu Grażyna Schlender, Kalisz 2020.
 • Niepodległa: historie z rodzinnych archiwów, oprac. Beata Troć, Siedlce 2020.
 • Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. Alicja Bodylska i in., Leszno 2020.
 • Nowak Izabela, Koszalińska tradycja: 50 lat z rozśpiewaną Polonią, Koszalin 2020.
 • Orżewski Wojciech, Fotograf, fotografia, prawo wyd. 3, Warszawa 2020.
 • Osterwa Juliusz, Dzienniki wypraw 1938-1939, red. Andrzej Kruczyński, Wanda Świątkowska, Warszawa 2020.
 • Panto Dmitriy, Łukaszun Wojciech, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941, Gdańsk 2018.
 • Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r., oprac. Janusz Bonczkowski, Dariusz Chyła, Marcin Hlebionek, Mateusz Superczyński, red. Marcin Hlebionek, Toruń 2020.
 • Reginia-Zacharski Jacek, Przedwojenne lotnictwo: najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2011.
 • Sapiehowie, red. Tomasz Ciesielski, Mariusz Sawicki, wyd. 3, Opole 2019.
 • Sumariusz ksiąg poselstw Metryki Koronnej, t. 2, Królowie elekcyjni, oprac. Irena Sułkowska-Kurasiowa, Janina Wejchertowa; przygotowanie do druku i indeksy Małgorzata Badowska, Michał Kulecki, Magdalena Pawluczuk, Warszawa 2020.
 • Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. Hanna Rajfura, Patrycja Szwedo, Barbara Świadek, Marek Walczak, Piotr Węcowski, Warszawa 2020.
 • Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam: wspomnienia (1928-1960), red., wstęp i oprac. Tomasz Osiński i Agata Fijuth-Dudek, Lublin-Warszawa 2019.
 • Świderska-Włodarczyk Urszula, Homo nobilis, wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2018.
 • Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku. Materiały XIX Konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21-22 września 2010, red. Urszula Augustyniak, Warszawa 2011,
 • W kręgu ikony Matki Boskiej Chełmskiej = Dovkola ìkoni Holms’koï Božoï Materì, red. Irena Rolska, Lublin 2019.
 • Wagner Marek, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. 1, Oświęcim 2019.
 • Wyrozumska Bożena, Fontes: prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii, wybór i oprac. Marcin Starzyński, Kraków 2018.
 • Żółtowski Michał J., Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce: studium przypadku, Warszawa 2012.
 • Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach: (katalog wystawy), oprac. Rafał Górny, Rafał Jankowski, Jarosław Zawadzki. Warszawa 2020.

Czasopisma:

 • ,,Arhivski Vjesnik”, t. 63, 2020.
 • ,,Fontes”, nr 25, 2019.
 • ,,Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2019.
 • ,,Kronika Warszawy”, nr 2, 2018.
 • ,,Kronika Warszawy”, nr 1-2, 2019.
 • ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 67, 2019, nr 2-4.
 • ,,Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. 21, 2020, nr 2.
 • ,,Studia i Materiały Lubelskie”, t. 22, 2020.