Procedura recenzyjna w ,,Studiach Archiwalnych”:

 1. Nadesłane artykuły i edycje źródeł są poddawane wstępnej ocenie przez członków Komitetu redakcyjnego. Po uzyskaniu akceptacji kierowane są do recenzentów zewnętrznych. 
 2. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania źródłowe nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez Komitet  redakcyjny.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów reprezentujących środowiska naukowe, środowiska archiwistów spoza Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Komitetu naukowego ,,Studiów Archiwalnych.
 4. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w problematyce związanej z tematyką właściwego materiału.
 5. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora. 
 6. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości. Podczas procedury recenzji zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu. Recenzje są archiwizowane przez Redakcję w wersji elektronicznej i/lub papierowej 
 8. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie pozytywne recenzje. 
 9. Autorzy otrzymują do wiadomości recenzję swojego materiału. 
 10. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń recenzenta odnośnie do artykułów przekazanych do zrecenzowania Redakcja przejmuje obowiązek pośrednictwa pomiędzy nim a autorami, umożliwiając ustosunkowanie się do wniesionych uwag. 
 11. Autor zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w swoim tekście zgodnie z sugestiami recenzenta – chyba że w przekonujący sposób wykaże, że zmiany nie są uzasadnione. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu należy do Redakcji.