,,Studia Archiwalne” to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Powstało w 2004 r. jako seria wydawnicza. W tej formule wydano trzy tomy periodyku, w latach 2004, 2006 i 2010. W 2017 r. ,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone w czasopismo, powołano nowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego oraz nowy  Komitet Redakcyjny, na którego czele jako redaktor stanął dr Piotr Dymmel.

W ,,Studiach Archiwalnych” publikujemy artykuły o szeroko rozumianej tematyce archiwalnej, odnoszącej się zarówno do zagadnień z dziedziny archiwistyki, jak i archiwoznawstwa w ich praktycznym i teoretycznym wymiarze. Ponadto przyjmujemy artykuły z dziedzin pokrewnych, związanych z naukami pomocniczymi historii, które są nieodłącznym elementem warsztatu archiwisty. Łamy naszego czasopisma są otwarte także dla edycji źródłowych i teoretycznych rozważań nad edytorstwem historycznym. Pragniemy być ponadto czasopismem, w którym następuje wymiana informacji o najnowszych publikacjach z archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz o wydarzeniach istotnych dla społeczności archiwalnej. „Studia Archiwalne” są otwarte na różnorodną tematykę, zarówno o zasięgu powszechnym i ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym.

Tak zarysowanej problematyce ma służyć podział wewnętrznej struktury ,,Studiów Archiwalnych”, czyli istnienie stałych działów, nawiązujących do układu większości naukowych periodyków. Są to: rozprawy i studia, materiały i źródła, recenzje i noty recenzyjne oraz sprawozdania.

 Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do publikowania w ,,Studiach Archiwalnych”.