Archiwum to nie tylko magazyny pełne starych ksiąg, ale też lekcje archiwalne, będące idealnym wsparciem nauczania historii z pomocą źródeł…

W naszej ofercie znajdują się bloki tematyczne lekcji archiwalnych:

 

▐ Archiwa skarbnicą pamięci i informacji. Wprowadzenie do korzystania z archiwów.

Poznanie funkcji archiwów i zagadnień związanych z korzystaniem z zasobu archiwalnego.

Omówienie zadań archiwów, zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, systemu informacyjnego, zasad udostępniania i poznawania archiwaliów. Prezentacja wybranych dokumentów i wydawnictw.

Grupa docelowa:  uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zakres prezentowanych informacji dostosowywany jest do wieku uczestników).


▐ Mała ojczyzna. Badania nad historią regionalną i lokalną.

Poznanie metod poszukiwań źródłowych i wybranych materiałów archiwalnych.

Omówienie zasad prowadzenia  kwerendy archiwalnej – ogólne albo na przykładzie konkretnej miejscowości, ewentualnie z zawężeniem np. do okresu staropolskiego czy XX w. lub zagadnienia  – dzieje polityczne, gospodarcze,  kulturalne, itp. Wartość źródłowa niektórych rodzajów archiwaliów w tym akt wybranych urzędów, akt hipotecznych i planów, archiwów prywatnych oraz wspomnień i relacji. Wskazanie na  istotniejsze publikacje pomocne w badaniach nad historią regionalną.

Grupa docelowa:  uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zakres prezentowanych informacji dostosowywany jest do wieku uczestników).


▐ Poznaj historię swojej rodziny. Badania genealogiczno-biograficzne.

Poznanie zasad prowadzenia badań genealogicznych, wybranych źródeł oraz ich krytyki.

Budowa genealogii i gromadzenie danych biograficznych, charakterystyka źródeł i prezentacja wybranych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem akt metrykalnych i stanu cywilnego, analiza typowego wpisu w tych księgach. Problem wiarygodności źródeł, sposoby zapisu zebranych informacji, zagadnienie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

Grupa docelowa:  uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zakres prezentowanych informacji dostosowywany jest do wieku uczestników).


▐ Lekcje specjalistyczne. Wprowadzenie do korzystania z archiwów.

Lekcje te przeznaczone są dla studentów różnych kierunków i specjalizacji, grup seminaryjnych, kół naukowych i mają na celu omówienie zasad korzystania z materiałów archiwalnych związanych z kierunkiem studiów. Oprócz wykładu i prezentacji archiwaliów, w programie lekcji znajduje się również praca z materiałami źródłowymi.

Historia | omówienia i prezentacje akt w zależności od zapotrzebowania.
Historia sztuki | materiały do  historii sztuki, obiekty artystyczne w zasobie, twórczość amatorska.
Kulturoznawstwo | wybrane źródła do dziejów kultury lub uszczegółowione np. do historii kultury żydowskiej.
Geografia i nauki o ziemi | prezentacja archiwaliów stanowiących źródło do odtwarzania środowiska geograficznego, w tym  zasobu kartograficznego.
Politologia | omówienie materiałów do historii politycznej oraz akt urzędów i władz samorządowych w zasobie Archiwum. Funkcjonowanie archiwów  zakładowych samorządowych jednostek organizacyjnych,  archiwów partii i organizacji oraz różnych kościołów.
Prawo | źródła do dziejów stanowienia i wykonywania prawa oraz wymiaru sprawiedliwości.

Grupa docelowa:  studenci.


▐ Podaruj nam swoją historię. Dary w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie.

Lekcja powiązana z prezentacją wystawy wybranych archiwaliów i pamiątek przekazane do zasobu Archiwum przez osoby prywatne i instytucje na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Są to materiały z  archiwów rodowych, spuścizn i kolekcji różnych osób, z akt różnych organizacji oraz dokumenty, które przypadkowo znalazły się w posiadaniu osób i instytucji, najstarsze z nich pochodzą z XVI w.

Wystawa podkreśla różnorodność tych nabytków oraz ich wagę dla poszerzenia bazy źródłowej badań historycznych. Zachęca do dbałości o akta i wskazuje na możliwość przekazywania ich do archiwów przez osoby i instytucje niepaństwowe.


▐ Przemysł i technika na Lubelszczyźnie.

Prezentacja kopii archiwaliów do dziejów przemysłu i techniki na Lubelszczyźnie w różnych epokach wybranych pod kątem ukazania  ciekawszych i ważniejszych faktów. Dokumenty przybliżają m. in. historię prób uprzemysłowienia, np. powstania i funkcjonowania zakładów lotniczych, produkcji maszyn rolniczych i samochodów.


▐ Dawny świat dzieci i młodzieży. Wystawa objazdowa.

Wystawa kopii ponad stu archiwaliów z zasobu Archiwum związanych z  poszczególnymi etapami i różnymi aspektami życia młodego pokolenia  – od narodzin po  egzaminy dojrzałości czy wkroczenie w dorosłe życie poprzez udział w walkach o ojczyznę. Obejmują okres od schyłku XVIII w. do 1939 r. Wystawa dzieli się na następujące części: Narodziny, pierwsze lata; Nauka domowa; Dagerotypy, fotografie; Opieka, zdrowie, sport; Edukacja szkolna; Życie szkolne; Młodzież w organizacjach i walce; Twórczość, zabawa; Na progu dorosłości.

Grupa docelowa  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zakres prezentowanych informacji i długość zwiedzania dostosowywane są do wieku uczestników).