Usługi reprograficzne

Zasady ogólne

W zleceniu na usługę reprograficzną należy wskazać: numer lub nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki oraz numeru strony lub karty (w przypadku akt stanu cywilnego – numeru aktu) albo w inny sposób jednoznacznie określić fragmenty, które mają być skopiowane.

W przypadku zamówień na kopie aktów metrykalnych i stanu cywilnego dopuszcza się identyfikację materiału do skopiowania poprzez wskazanie: wystawcy aktu (siedziba urzędu stanu cywilnego, parafii, okręgu bożniczego itp. wraz z wyznaniem, a w przypadku, gdy w danej miejscowości istniało więcej parafii – również wezwania kościoła parafialnego), daty rocznej sporządzenia aktu, tj. roku, w którym akt został wpisany do właściwej księgi metrykalnej, imienia i nazwiska osoby lub osób, których dotyczy akt oraz rodzaju aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu), o ile na podstawie zachowanego w księdze indeksu alfabetycznego możliwe jest ustalenie numeru aktu lub strony księgi, na której został zapisany.

Archiwum może odmówić wykonania usługi reprograficznej, jeżeli mogłaby powodować ryzyko uszkodzenia materiału podczas reprodukcji albo jej wykonanie nie leży w możliwościach technicznych i organizacyjnych Archiwum.

Nie wykonuje się kopii zbiorów bibliotecznych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotowi innemu niż archiwum.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia zgodnie z uzasadnionymi wymogami technicznymi nie leży w możliwościach Archiwum, dyrektor Archiwum może wyrazić zgodę na ich reprodukcję (kopiowanie, fotografowanie, skanowanie lub filmowanie) przez zamawiającego własnym sprzętem, za opłatą określoną w cenniku. Wykonanie reprodukcji odbywa się na warunkach technicznych określonych przez Archiwum i pod nadzorem pracownika Archiwum.

Kopie wykonuje się z oryginałów o formatach nie większych niż: kserokopie – A3, kopie cyfrowe – A1 w centrali, A2 w oddziale w Radzyniu Podlaskim i A3 w oddziałach zamiejscowych w Chełmie i Kraśniku. Materiały większe mogą być kopiowane we fragmentach, przy czym za każdy fragment pobierana jest cena wynikająca z cennika.

O cenie za wykonanie kopii decyduje format oryginału, a nie kopii.

Ceny podstawowe za usługi reprograficzne mogą być podwyższone, nie więcej niż o 200%, w przypadku reprodukcji materiałów wymagających uprzednich zabiegów konserwatorskich, rozszycia, wielokrotnej zmiany parametrów urządzeń kopiujących i innych szczególnych utrudnień technicznych związanych z wykonaniem usługi.

 

Kopie cyfrowe (skany, fotografie cyfrowe)

Skany wykonywane są ze wszystkich materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych.

Sposób wykonania kopii cyfrowej określa Archiwum na podstawie możliwości technicznych, w szczególności związanych z ochroną oryginału przed uszkodzeniem.

Kopie cyfrowe, z wyjątkiem przeznaczonych do publikacji, są wykonywane w formacie jpg.

Cena za wykonanie kopii cyfrowej obejmuje jej przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego pod warunkiem, że łączna wielkość zamówionych plików nie przekracza 10 MB, lub zapis na nośniku dostarczonym przez zamawiającego (wyłącznie czysta płyta CD-R lub DVD-R).

W przypadku, gdy nie jest możliwe wysłanie kopii cyfrowej pocztą elektroniczną, a zamawiający składając zamówienie nie dostarczył nośnika, Archiwum dokonuje zapisu kopii na płycie CD-R lub DVD-R i dolicza do kosztów zamówienia cenę nośnika.

opis usługi

format

cena
w zł

kopia cyfrowa z materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych z oryginału do A3

6,00

z oryginału powyżej A3

12,00

retusz elektroniczny (np. korekta barw lub kontrastu, łączenie obrazów) – za każdy obrabiany lub łączony plik

20,00

kopia cyfrowa z materiału zdigitalizowanego

2,00

płyta CD-R lub DVD-R

3,00

Samodzielna reprografia przez zamawiającego – przygotowanie materiałow do kopiowania i nadzor nad reprografią; Cena pobierana jest za każdą jednostkę inwentarzową

20,00

wydruk kopii cyfrowej w odcieniach szarości

A4

1,00

A3

2,00

wydruk kopii cyfrowej barwny

A4

2,00

A3

4,00

wydruk wielkoformatowy z plotera

Format do A0
(cena za 1 mb wydruku)

40,00