Zasady ogólne

W zleceniu na usługę reprograficzną należy wskazać: numer lub nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki oraz numer strony lub karty (w przypadku akt stanu cywilnego – numer aktu) albo w inny sposób jednoznacznie określić fragmenty, które mają być skopiowane.

W przypadku zamówień na kopie aktów metrykalnych i stanu cywilnego dopuszcza się identyfikację materiału do skopiowania poprzez wskazanie: wystawcy aktu (siedziba urzędu stanu cywilnego, parafii, okręgu bożniczego itp. wraz z wyznaniem, a w przypadku, gdy w danej miejscowości istniało więcej parafii – również wezwania kościoła parafialnego), daty rocznej sporządzenia aktu, tj. roku, w którym akt został wpisany do właściwej księgi metrykalnej, imienia i nazwiska osoby lub osób, których dotyczy akt oraz rodzaju aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu), o ile na podstawie zachowanego w księdze indeksu alfabetycznego możliwe jest ustalenie numeru aktu lub strony księgi, na której został zapisany.

Archiwum może odmówić wykonania usługi reprograficznej, jeżeli mogłaby powodować ryzyko uszkodzenia materiału podczas reprodukcji albo jej wykonanie nie leży w możliwościach technicznych i organizacyjnych Archiwum.

Nie wykonuje się kopii zbiorów bibliotecznych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotowi innemu niż archiwum.

Całościowe kopie wykonuje się z oryginałów o formatach nie większych niż:  A1 – w centrali, A2 – w oddziałach zamiejscowych. Materiały większe mogą być kopiowane we fragmentach, przy czym za każdy fragment pobierana jest cena wynikająca z cennika.

O cenie za wykonanie kopii decyduje format oryginału, a nie kopii.

Ceny podstawowe za usługi reprograficzne mogą być podwyższone, nie więcej niż o 200%, w przypadku reprodukcji materiałów wymagających uprzednich zabiegów konserwatorskich, rozszycia, wielokrotnej zmiany parametrów urządzeń kopiujących i innych szczególnych utrudnień technicznych związanych z wykonaniem usługi.

Kopie cyfrowe (skany, fotografie cyfrowe)

Skany wykonywane są ze wszystkich materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych.

Sposób wykonania kopii cyfrowej określa Archiwum na podstawie możliwości technicznych, w szczególności związanych z ochroną oryginału przed uszkodzeniem.

Kopie cyfrowe, z wyjątkiem przeznaczonych do publikacji, są wykonywane w formacie jpg.

Cena za wykonanie kopii cyfrowej obejmuje jej przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego pod warunkiem, że łączna ilość zamówionych plików nie przekracza 5 sztuk.

W przypadku, gdy nie jest możliwe wysłanie kopii cyfrowej pocztą elektroniczną, Archiwum dokonuje zapisu kopii na płycie CD-R lub DVD-R i dolicza do kosztów zamówienia cenę nośnika.

opis usługi

format

cena
w zł

kopia cyfrowa z materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych z oryginału do A2

5,00

z oryginału powyżej A2

12,00

retusz elektroniczny (np. korekta barw lub kontrastu, łączenie obrazów) – za każdy obrabiany lub łączony plik

20,00

kopia cyfrowa z materiału zdigitalizowanego

2,00

płyta CD-R lub DVD-R

3,00

wydruk kopii cyfrowej z materiału zdigitalizowanego w odcieniach szarości

do formatu A3

2,00

wydruk kopii cyfrowej z materiału zdigitalizowanego barwny

do formatu A3

4,00