Kopie dokumentacji osobowo-płacowej

opis usługi cena w zł
kopia świadectwa pracy – za każdy dokument 17,00
kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy – za każdy dokument 4,00
kopia kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo listy płac – za każdą kartę/stronę listy płac 4,00
odpis świadectwa pracy – za każdą rozpoczętą stronę 35,00
odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy – za każdą rozpoczętą stronę 8,00
odpis wysokości zarobków na podstawie list płac – za każdy rok kalendarzowy 4,00

 

Opłata od jednorazowego zamówienia nie może przekroczyć 200 złotych.