Seminarium pt. “Zasady postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów prawa archiwalnego”, 20 czerwca 2017

Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że seminarium pt. „Zasady postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów prawa archiwalnego”, dotyczące archiwizacji dokumentów,
odbędzie się w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 w dniu 20.06.2017 r. w godz. 9:00-13:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pracowników
kierowanych na seminarium (imię i nazwisko, stanowisko).

Pragniemy zaznaczyć, że Archiwum Państwowe w Lublinie nie ponosi kosztów
związanych z delegowaniem pracownika na ww. seminarium.

Szczegółowy program seminarium:

I PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

 1. Akty prawa polskiego dotyczące postępowania z dokumentacją – przegląd i omówienie
  – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r.
  – Resortowe akty prawne i wewnętrzne przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją.
 2. Formy ochrony prawnej dokumentacji w Polsce. Obowiązki aktotwórców wynikające z przepisów prawa.
 3. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.

II WEWNĘTRZNE PRZEPISY KANCELARYJNE I ARCHIWALNE. INSTRUKCJA KANCELARYJNA. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO (SKŁADNICY AKT).  OPRACOWANIE, WDROŻENIE, STOSOWANIE.

 1. Bezdziennikowy system kancelaryjny. Budowa, rola i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla prawidłowego obiegu dokumentacji.
 2. Podstawowe czynności kancelaryjne – rejestracja wpływów, nadawanie znaku sprawy, obieg dokumentacji w podmiocie, kompletowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
 3. Rola komórek organizacyjnych w obiegu dokumentacji.
 4. Zasady prawidłowego przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego (składnicy akt).
 5. Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt). Obowiązki osób odpowiedzialnych za gromadzenie dokumentacji: ewidencja, profilaktyka, konserwacja.
 6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Procedura uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 8. Postać i zasady stosowania  formularzy w pracy kancelaryjno-archiwalnej.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za prowadzenie seminarium jest Pani mgr Renata Gąsior, kierownik Oddziału III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwum.

Drukuj